Изисквания на възложителя за изпълнение на поръчка
ИмеИзисквания на възложителя за изпълнение на поръчка
Дата на преобразуване25.05.2013
Размер169.27 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.plovdiv.bg/plovdiv/images/stories/Obiavi/Obshtestveni.porachki/posv/technicheskozadan


Приложение № 1


ИЗИСКВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКА


ЗА „РАЗРАБОТВАНЕ И ВНЕДРЯВАНЕ НА
СИСТЕМА ЗА ЕЛЕКТРОННО КЛАСИРАНЕ И ЗАПИСВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ ЯСЛИ, ОБЩИНСКИ ЦЕЛОДНЕВНИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ОБЩИНСКИ ОБЕДИНЕНИ ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ”


Пловдив

2012 г.


СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОКУМЕНТА


 1. Предназначение на документа

Предназначението на този документ е да предостави обобщен модел, функционални и технически изисквания, необходими за разработване и внедряване на „Система за електронно класиране и записване на деца в общински детски ясли, общински целодневни детски градини и общински обединени детски заведения на територията на Община Пловдив” .

Необходимо е системата да се реализира чрез използването на съвременни технологии в областта на информационните системи (ИС) и на Системите за управление на бази данни (СУБД).


 1. Използвани съкращения

ИС

Информационна система

СУБД

Система за управление на бази данни

ДЯ

Общинска Детска ясла

ЦДГ

Общинска Целодневна детска градина

ОДЗ

Общинско Обединено детско заведение
 1. Цели

Основната цел на системата е:

 • Да се улесни кандидатстването в детските заведения;

 • Прозрачност на реда и организацията за приемане и записване на деца в детските заведения;

 • Съкращаване сроковете за приемане на заявление;

 • Уеднаквяване сроковете и реда за приемане и записване на деца в детските заведения;

 • Информираност на родителите в процесите за прием и записване в детското заведение.
 1. Очаквани резултати

При изпълнението на настоящата система се очакват следните основни резултати:

 • Изработване и внедряване на „Система за електронно класиране и записване на деца в общински детски ясли, общински целодневни детски градини и общински обединени детски заведения на територията на Община Пловдив” .

 • Постигане на пълна проследимост на документи, задачи и процеси;

 • Цялостно подобрено качество на процеси по прием и записване на деца в детските заведения и обслужването на гражданите;

 • Директорите/служителите на детските заведения и служители от Община Пловдив да бъдат обучени за работа със „Система за електронно класиране и записване на деца в общински детски ясли, общински целодневни детски градини и общински обединени детски заведения на територията на Община Пловдив” ;
 1. Целеви групи

Целеви групи и ползватели на настоящата система са:

 • Община Пловдив;

 • Общински Целодневни Детски Градини ( 53 броя);

 • Общински Обединени Детски Заведения ( 8 броя);

 • Общински Детски Ясли ( 16 броя).
 1. Структура на система

Системата включва следните 2 части: Публична част и Административен панел.


  1. Публична част

Публичната част съдържа информация за реда, начина на приемане на деца в детските заведения, класирания, календар, детски заведения, свободни места, нормативни документи и формуляри, електронно кандидатстване за прием на деца в детските заведения.


  1. Административен панел

Административеният панел да осигурява:

 • управление, мониторинг и контрол на процесите, свързани с приемане и записване на деца в детските заведения;

 • управление на цялата система;

 • управление на потребители с различни роли и права на достъп: за администратор, директор/служител на детско заведение и за общински служител.
 1. Разработване на системата

  1. Общи положения

Заявление за участие за прием може да се попълва от родителя по електронен път (онлайн) или на място в детското заведение – от директор/служител на същото, при предоставени данни от родителя. Всяко дете има право на една регистрация в системата – само по един от двата начина. Двата начина за подаване на заявление са равнопоставени за участие в класиране.

Процедурата по подаване на заявленията за участие в централизирано електронно класиране стартира след обявяване на свободните места.

Родителят (настойникът) на детето носи отговорност за коректността на подадената информация в заявлението за участие в класирането.

Регистрацията се извършва целогодишно. По-ранната й дата не дава предимство при класирането.

При промяна на обстоятелствата, посочени в заявлението, родителят е длъжен да актуализира данните в системата онлайн или на място в детското заведение, където е подал заявлението в срок.

Родителите имат възможност да преподреждат желанията си за конкретното детско заведение преди всяко класиране.

Кандидатстването на деца за предстояща учебна година се осъществява в срокове, определени от графика на дейностите. Той се публикува в електронната система, както и на информационните табла за родители във всяко едно детско заведение.

Данни на родителите и децата от заявленията са лични по смисъла на ЗЗЛД и като такива попадат под специален режим на защита. Те ще се ползват единствено за нуждите на електронното класиране за прием.  1. Публична част

Публи чната част съдържа следните менюта:

 • Начало – съдържа текст с информация за системата, вход /регистрация/ и новини;

 • Новини;

 • Календар;

 • Детски заведения – съдържа информация за детските заведения, карта и класиране.

 • Свободни места.

 • Ръководство за потребителя;

 • Формуляри;

 • Нормативни документи;

 • Въпроси и отговори с форма за обратна връзка.


Подаване на заявление по електронен път


   1. Регистрация

Системата да извежда онлайн регистрационен формуляр, съдържащ пояснителни забележки и pop-up съобщения за улеснение на потребителя.


   1. Попълване на заявление за участие в централизирано класиране за прием от родител/настойник

Необходими са следните стъпки:

    1. Попълване на заявление

Трябва да съдържа информация за:

ДАННИ ЗА ДЕТЕТО

    • Трите имена на детето;

    • ЕГН/ ЛНЧ на детето;

    • Настоящ адрес на детето.

    • Адресът се намира в района на ДЯ, ЦДГ, ОДЗ.

    • Детето има роднина по права линия, работещ в ДЯ, ЦДГ,СДГ или ОДЗ.


ДАННИ ЗА РОДИТЕЛИТЕ

Необходими са следните данни за майката и за бащата:

    • Трите имена на родителя;

    • ЕГН/ЛЧН;

    • Телефон;

    • e-mail;

    • Месторабота;

    • Адрес на месторабота;

    • Местоработата е в района на ДЯ, ЦДГ, ОДЗ.

    • Родителят е осигурен ( на на трудово правоотношение, самоосигуряващ се, в отпуск по майчинство, студент или докторант в редовна форма на обучение);

    • Платени Местни данъци и такси в Община Пловдив за предходната календ. година;ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Детето участва в класирането по социални критерии .

    • Детето е със СОП – полето е активно само за прием в детски градини;

    • Детето е с тежки хронични заболявания, съобразно наредбата за медицинската експертиза;

    • Детето е пълен сирак;

    • Детето е полусирак;

    • Детето е на загинали при производствени аварии и природни бедствия;

    • Детето е на загинали при изпълнение на служебния си дълг;

    • Детето е с неизвестен родител;

    • Дете на родители, единият или двамата от които са загубили 71% и над 71% от работоспособността си;

    • Дете от многодетно семейство с три и повече деца до 18г. (тези от тях, които са в ученическа възраст, посещават редовна форма на обучение);

    • Детето е настанено в приемно семейство или осиновено;

    • Детето попада в категорията тежки социални случаи.


ИЗБОР НА ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯ

Родителите (настойниците) имат право да посочат 5 желания.

Необходима е следната информация за всяко едно желание:

    • Наименование на детско заведение;

    • Детето посещава яслена група в ОДЗ – полето е активно само за прием в съответното ОДЗ.

    • Детето има брат/сестра, което посещава съответното детско заведение.


Необходимо е родителят да декларира (т.1 не е задължително условие):

 1. Съгласен/а съм в случай, че дето не е прието в съответстващата му възрастова група да участва в класиране за по-голяма (по-малка).

 2. Запознат/а/ съм с методиката за централизирано класиране на децата за прием в ДЯ, ЦДГ и ОДЗ на територията на община Пловдив.

 3. Информиран/а/ съм, че всички предоставени данни са лични по смисъла на ЗЗЛД и като такива попадат под специален режим на защита.

 4. Известна ми е отговорността, която нося за посочване на неверни данни съгласно чл.313 от Наказателния кодекс.


В системата да са заложени пояснителни забележки и pop-up съобщения.

Системата да проверява задължителните полета и валидност на ЕГН .

Да осигурява възможност за преглед и печат на заявлението.

Системата автоматично изчислява бала от точки за всяко детско заведение, с които детето ще участва. На екрана се извежда входящ номер и попълненото заявление /с точки на всички критерии и бала от точки за всяко желание/ с възможност за печат. Входящият номер е уникален за всяко дете. Родителят получава автоматичен email за успешно подадено заявление, час на регистрация, заявление в ел. формат с входящ номер и изчислен бал от точки за всяко желание, списък на необходимите документи за записване на детето в детското заведение.


 • За деца близнаци/тризнаци се попълва едно заявление, записват се с два/три входящи номера.
   1. Редакция на заявлението от родител/настойник

Родителят може да коригира в определени срокове данните, с които детето кандидатсва за прием в детското заведение. Сроковете се обявяват в секция „Календар” от публичната част на системата.

След успешен вход в системата родителят има възможност да прегледа, разпечата и да редактира заявлението.

Родителят получава автоматичен email за успешно променено заявление, час на промяна и заявление в ел. формат със стария входящ номер и изчислен бал от точки за всяко желание, списък на необходимите документи за записване на детето в детското заведение.

При запис системата трябва да съхранява история, която да показва от кое IP, кога, от кой /родител/име на директор/ име на общински служител/, какви промени са направени по данните и защо е необходима тази промяна.


  1. Класиране

Класирането се извършва съгласно методика за приемане чрез централизирано класиране на децата в общински детски ясли, общински целодневни детски градини и общински обединени детски заведения на територията на община Пловдив.


Класирането се извършва в срокове, определени от графика на дейностите. Същият се публикува в електронната система и се поставя на видно място в детското заведение.


Електронната система класира децата, съобразно подадената от родителите (настойниците) заявления .


Класират се само деца за съответния набор на съответната група.


Децата, които са с възраст по-голяма от 3 месеца и по-малка от 10 месеца през текущата календарна година, участват в централизираното класиране за кърмаческа група в детски ясли.


Децата, които са с възраст по-голяма или равна на 10 месеца и по-малка или равна на 2 години и половина през текущата календарна година, участват в централизираното класиране за смесена група в детски ясли.


Децата, които навършват 3 години през текущата календарна година, участват в централизираното класиране за І-ва възрастова група на ЦДГ/ОДЗ.


Класирането е отделно за всяко детско заведение и за всяка група в нея.


Всяко едно дете може да бъде класирано само в едно детско заведение, съобразно поредността на посочените от родителя (настойника) желания.


Родителите имат възможност да преподреждат желанията си за конкретно детско заведение преди всяко класиране.


При първото класиране за предстояща учебна година електронната система класира децата до броя на определения капацитет за всяка една от групите, а при всяко следващо класиране – според обявените от директора свободни места.


Системата автоматично блокира приемане или редактиране на заявленията в ден, предварително обявен в „Календар”.


Всички деца участват в класирането по бала събрани точки по критерии за прием. Системата генерира и пореден номер на случайни числа.


В случаите, когато за едно и също детско заведение броят на кандидатстващите деца, отговарящи на еднакви условия (с равен брой точки по бал), е по-голям от броя на свободните места, се приемат децата с най-голям пореден номер на случайните числа.


Общият брой на децата, класирани за прием по социални критерии, е до 20% от общия брой на приетите до капацитета на съответната група в детското заведение. В рамките на този процент само за детската градина влизат и децата със СОП, които според нормативните разпоредби са до 2 в група.


Близнаците се записват заедно в съответната детска градина, ако поне единият от тях е класиран до капацитета на съответната група.


Децата се класират и записват в по-голяма или в по-малка възрастова група, когато има обявени свободни места в тях и няма чакащи за прием деца за съответната възрастова група. Класират се само децата, чийто родители са декларирали, че са съгласни с даденото условие.


Родител (настойник) посочил неверни данни (критерии), които са дали определен брой точки при класирането на детето, и не може да представи необходимите документи за тях, получава отказ за записване на детето. Детето участва в следващи класирания с по-малко точки след корекция в заявлението.


Директорът на детското заведение не записва детето в системата, ако срокът на записване на съответното класиране е изтекъл.


След записването на дадено дете в конкретното детско заведение отпада възможността същото да участва в последващи класирания.  1. Отписване


Отписването на дете от детското заведение задължително се отразява в електронната система от директора на ДЯ, ЦДГ или ОДЗ в определен от графика срок.


При отписването на дете директорът не е задължен да обявява свободно място в групата. Това става по негова преценка.


Записано дете, което не е постъпило в детската градина по неуважителни причини до 1 месец от дата за започване на детето, вписана в заявлението за записване (декларирана от родителя), отпада от списъка на групата и се отразява от директора в системата като отписано.


Системата автоматично трябва да отписва набор деца с възраст по-голяма от 8 години.


  1. Административен панел

Потребителите за административния панел са директори на детските заведения и общински служители.

Потребителите да са с различни права на достъп и роли.


СЛУЖИТЕЛИ НА ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ

Служителят на детското заведение може да виждат списък с децата само за съответното заведение, на което е директор. Може да въвежда и редактира заявление за прием. При редакция да се съхранява история, която да показва от кое ip, кога, от кой /име на директор, служител/, какви промени са направени по данните и защо е необходима тази промяна.

При неправомерно регистрирано заявление служителят на детското заведение да може да създаде искане към общинския служител за анулиране на заявлението.

Служителят на детското заведение да може да въвежда свободни места за деца с общи критерии и деца със социални критерии.

Служителят на детското заведение да може да записва деца в съответното детско заведение.


Формуляр за записване на детето:

ДАННИ ЗА ДЕТЕТО

    • Трите имена на детето;

    • ЕГН/ ЛНЧ на детето;

    • Настоящ адрес на детето.

    • Личен лекар – име, тел и ДКЦ;

    • Детето е ……… дете в семейството

    • Броят на децата (до 18 годишна възраст) в семейството е:………….

    • Специфични здравословни проблеми на детето (в т. ч. алергии);


ДАННИ ЗА РОДИТЕЛИТЕ

Необходими са следните данни за майката и за бащата:

    • Трите имена на родителя;

    • ЕГН/ЛЧН;

    • Телефон;

    • e-mail;

    • Месторабота;

    • Адрес на месторабота;

    • Длъжност;

    • Друг статус.


Прилагам следните документи

Списък на документите.


Системата да осигурява възможност за разпечатване на заявленията.


ОБЩИНСКИ СЛУЖИТЕЛИ

Общинският служител да може да виждат списък с децата подали заявления и класирани за всички детски заведения. Може да въвежда и редактира заявление за прием. При редакция да се съхранява история, която да показва от кое ip, кога, от кой /име на общински служител/, какви промени са направени по данните и защо е необходима тази промяна.

Общинският служител да може да анулира подадено заявление /при неправомерно регистрирано заявление/ при заявено искане от служител на детското заведение и да попълва ново заявление.

Служителят вижда за всяко дете, чакащо класиране, подаденото заявление и всички редакции, направени впоследствие и може да визуализира и разпечата всяко едно от тях. Вижда се на коя дата, от кой IP адрес, от кого, основание за промяна и каква промяна е направена.


АДМИНИСТРАТОР

Да има пълни администраторски права по административния панел.

Да може да създава, редактира и изтрива потребители и права за достъп.


  1. Общи изисквания към системата

    • Системата да е изцяло web базирана.

    • Системата да осигурява възможност за въвеждане/извеждане на данни, като данните са представени в xml формат, който се уточнява в хода на разработване;

    • Бързина, удобство за работа и компактност на визуалните данни;

    • Системата трябва да предоставя функционалност за генериране на всички документи и справки.

    • Системата трябва автоматизирано да контролира коректността на данните при въвеждане и провеждане на изчисления.

     • Контрол върху въвеждането и манипулирането на данни;

     • Да се контролира (да не се допуска) въвеждане на един и същ информационен обект повече от един път, когато обектът може да бъде еднозначно идентифициран;

     • Контрол на сроковете за подаване на заявления;

     • Контролирано въвеждане и проследяване реда на регистриране на заявления в системата както и промяна на статуса им;

     • Възможност за поддържане архиви на документите на контрол към дадена дата, с възможност за анализ на данните в тези архиви по всички компоненти на описанията на задачите;

     • Възможност за отразяване на редактиране на заявление, с отразяване на историята на процеса;
  1. Функции на системата от общ характер

   1. Търсене

Търсенето и селекцията на данни трябва да се извършва както следва:

    • Да бъде осигурено за всички видове обекти, поддържани в системата;

    • Селекцията на данни трябва да формира класификатори със селектираните данни;

    • Търсенето и селекцията в създадените административния панел трябва да отразява спецификата на данните и функциите по тяхната поддръжка.
  1. Изисквания към качеството

Системата трябва да притежава следните характеристики:

    • Надеждност - системата трябва да е в състояние прецизно да изпълнява функциите си в достатъчно дълъг период от време;

    • Достъпност - системата трябва да е в състояние на готовност за употреба от потребителите в предварително съгласувани времеви диапазони, включително чрез минимализиране на необходимото време за периодична поддръжка, промени в конфигурацията, други;

    • Леснота на употреба - потребителите трябва да са в състояние да използват системата ефективно с минимална необходимост от обучение;

    • Сигурност - системата трябва да предоставя сигурни средства за защита от неоторизиран достъп на всяко ниво, както и средства за защита на информацията от разрушаване. Персоналният достъп за всеки потребител до системата трябва да бъде управляван. Действия на потребителите, свързани с изменения на информационната база на системата, трябва да се регистрират автоматично от самата система. Регистрирането на тези действия трябва да дава информация относно потребителя, предизвикал действието, времето на извършване и специфична допълнителна информация. Достъпът до ресурсите на системата трябва да може да се променя динамично.
  1. Изисквания към обучението на служители, ползващи системата

Във връзка с извършване на обучението на служителите, ползващи системата трябва да се извърши следното:

    • Да си изготвят следните ръководства:

   1. Ръководство за потребителя на системата;

   2. Ръководства за работа с административния панел на системата;

    • Да се изготви план и да се извърши обучение на съответните служители за работа със системата;
  1. Изисквания към гаранционна и техническа поддръжка на системата

Системата трябва да има определен срок за гаранционната и техническа поддръжка за период не по-малък от 12 месеца след приемане на системата в експлоатация.

Трябва да бъде изготвен план за поддръжка със следните детайлни процедури:

    • Подаване на сигнали за проблеми от потребителя, включващи e -mail;

    • Дистанционна диагностика на системата;

    • Дистанционна поддръжка на системата и консултации на техническия персонал на общината;

    • Посещения на място при необходимост от изпълнителя;
  1. Защита на информация

    • Системата трябва да осигурява защита на целостта на данните и средства за защита на информацията от разрушаване, по начин, който гарантира в максимална степен сигурността на информацията;

    • Системата трябва да предостави на администраторите удобни средства за дефиниране и обслужване на ролите/групите потребители, на новите потребители на системата, на потребителските идентификатори и пароли, разпределение и преразпределение на потребители към отделни роли/групи, както и прекратяване на достъп на определени потребители към системата;

    • Потребителският интерфейс не трябва да дава възможност за визуализация на информация, ако тази информация е извън компетенцията и правата на потребителя;

    • Системата трябва да предлага за различните типове потребители потребителски интерфейс, съобразен с тяхната роля в системата;
  1. Архивиране на данни

Системата ще разполага с инструмент за архивиране и възстановяване на информацията. Данните ще се архивират от самата система периодично или по потребителска заявка. Модулът за архивиране ще бъде лесен за употреба и няма да изисква специални технически познания, но потребителят ще се нуждае от необходимите права за извършване на операцията.  1. Допълнителни изисквания

Като допълнение на горепосочените изисквания трябва да се имат предвид и следните изисквания:

    • Основен език на модулите трябва да е българският език. Всички съобщения и текстове в системата трябва да бъдат съставени от изрази на български език, в които са употребени термини, разбираеми за крайния потребител и не внасящи смущение у него;

    • Системата трябва да гарантира валидиране на входните данни, като при евентуална грешка трябва адекватно да се посочат неточностите с подходящи за целта еднозначни съобщения;

    • По отношение на изхода от приложението, всички изходни документи трябва да бъдат изготвени на български език;

    • В секциите и частите от приложението, където са възможни операции като изтриване на информация или модификации на базова (рядко променяща се) информация трябва да има междинна стъпка на допълнително потвърждение преди реалното изпълнение на съответната операция;

    • Операциите на системата, изискващи по-продължително време за изпълнение трябва да уведомяват потребителя, инициирал тяхното изпълнение;

    • Софтуерът става собственост на община Пловдив.Свързани:

Изисквания на възложителя за изпълнение на поръчка iconИзисквания за изпълнение на обществената поръчка и представяне на оферта
При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия. Всеки участник има право...
Изисквания на възложителя за изпълнение на поръчка iconИзисквания на възложителя за изпълнение на поръчката, съгл чл. 101б, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки и указания
На възложителя за изпълнение на поръчката, съгл чл. 101б, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки
Изисквания на възложителя за изпълнение на поръчка iconИзисквания на възложителя за изпълнение на поръчката
Възложител: Национален център по общественото здраве и анализи (нцоза), гр. София, бул. “Акад. Иван Гешов” №15
Изисквания на възложителя за изпълнение на поръчка iconПриложение №1
Описание на предмета на поръчката и изисквания на възложителя за изпълнение на поръчката
Изисквания на възложителя за изпълнение на поръчка iconИзисквания за изпълнение на поръчката по публична покана с предмет
Доставките се извършват в срок до 72 часа (седемдесет и два часа) от подаване на заявката от възложителя
Изисквания на възложителя за изпълнение на поръчка iconИзисквания за изпълнение на обществената поръчка
Зоп и Заповед № фс-159 от 17 август 2012 г на г-н Веселин Даков – изпълняващ функциите на главен секретар на Министерския съвет,...
Изисквания на възложителя за изпълнение на поръчка iconІi: обект на поръчка ІІ. 1 Описание ІІ 1 Заглавие на поръчката, предоставено от възложителя
Наименование: Изпълнение на електромонтажни дейности и привеждане в добър експлоатационен вид на оборудване ску и ео на 5еб и общостанционни...
Изисквания на възложителя за изпълнение на поръчка iconОписание и технически изисквания за изпълнение предмет на обществената поръчка
Предмет на обществената поръчка: Избор на изпълнител за изработка, доставка и монтаж на пластмасова дограма със стъклопакет по прозорци...
Изисквания на възложителя за изпълнение на поръчка iconДо Сдружение «Развитие на личността и човешките общности»
Предложение за изпълнение на изискванията на възложителя за изпълнение на поръчката
Изисквания на възложителя за изпълнение на поръчка iconКъм Публичната покана №02. 14-9/19. 04. 2012 г. Изисквания за изпълнение на обществената поръчка
Възлагане на обществени поръчки чрез публична покана” от зоп и на основание Заповед № фс-71 от 19 април 2012 г на главния секретар...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом