Доклад Месец юли 2010
ИмеДоклад Месец юли 2010
страница1/11
Дата на преобразуване25.05.2013
Размер0.74 Mb.
ТипДоклад
източникhttp://www.pd.government.bg/uploads/files/Parvichen_Obobshten_Analiz_II_ed_Short.doc
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Анализ на ситуацията и оценка на потребностите в Област ПЛОВДИВ

Доклад

Месец ЮЛИ 2010

1Въведение


Ситуационният анализ и оценката на потребностите на рисковите групи в област Пловдив е етап от процеса на стратегическо планиране на социалните услуги на областно ниво в изпълнение на чл. 36 а. (нов - ДВ, бр. 27 от 2010 г., в сила от 09.04.2010 г.) от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане.

Анализът е разработен въз основа на действащото законодателство в социалната сфера. Съобразен е с националните стратегически документи и с националните приоритети в развитието на социалните услуги, насочени преди всичко към деинституционализацията на деца и възрастни и децентрализацията на услугите. Анализът отчита постигнатите успехи и работещи добри практики и механизми в развитието на социалните услуги на територията на област Пловдив.

Подготовката за изготвянето и самото изготвяне на анализа на ситуацията е извършено от членовете на областния оперативния екип в тясно сътрудничество с местните общински екипи, сформирани със заповеди на кметовете на осемнадесетте общини на територията на област Пловдив.

2Методология

2.1Цели и обхват на проучването


Аналазът на ситуацията има за цел да определи тенденциите и да изясни потребностите на различните целеви групи от услуги по отношение на целевите групи и видовете социални услуги на областно ниво.

Обхватът на темите на анализа включва широк кръг социално-икономически проблеми, демографски тенденции, общо състояние на сектора „социални услуги“ във 18-те общини на област Пловдив, като осигурени ресурси (финансови и човешки), достъп, капацитет и качество на наличните услуги.


2.2Методи за проучването и анализа на ситуацията в област Пловдив


  • При изготвяне на анализа е приложен подходът на обсъждане и разпределяне на отговорностите между държавните институции, местната власт и неправителствените организации, които работят в сферата на социалната закрила на населението и борбата срещу социалната изолация. Този подход позволи събиране на информация от всички заинтересовани страни.

При обработването на данните и анализа на ситуацията са прилагани количествени и качествени методи, документално проучване, сравнителен анализ на състоянието и тенденциите в свързаните сектори, анализ на силните и слабите страни.

3Описание на ситуацията в област Пловдив

3.1Обща характеристика на областта


Пловдивска област е разположена в централната част на Южна България и в северната част на Южния централен район.

В обхвата на областта се включват 18 общини (Асеновград, Брезово, Калояново, Карлово, Кричим, Куклен, Лъки, Марица, Перущица, Пловдив, Първомай, Раковски, Родопи, Садово, Сопот, Стамболийски, Съединение и Хисар) и 215 населени места, от които 18 града. Най-голяма по територия е община Карлово, а най-малка – община Перущица. Областен център е град Пловдив, който се характеризира с една от най-малките територии в страната.

През територията на област Пловдив преминават важни международни и вътрешни жп линии и шосейни магистрали. Релефът е низинно-хълмист и планински. Преобладава преходно-континенталният климат. Регионът е богат на минерални води, а речните води се използват за напояване и хидроенергетика.

3.2Население – демографска характеристика


Населението на област Пловдив наброява 701 684 д. (2009 г.). Демографската ситуация в област Пловдив е резултат от действието на фактори и влияния, по важните от които са: брачността, разводимостта, раждаемостта и смъртността, миграцията, полово-възрастовата, етническата, религиозната и образователната структури на населението. Те влияят на формирането на човешките ресурси в областта, както в количествено, така и в качествено отношение.Фигура3.2.1

По общини динамиката на населението показва, че тенденциите в демографското им развитие е неблагоприятно. Това намаление е породено от общата тенденция за намаление на броя на населението на страната. Това ще доведе до ограничаването на работната сила и възпроизводствения потенциал на областта. Единствената община, която нараства през този период, е Пловдив.

Брой на население 2004-2009 г. Таблица 3.2.1.

Област/община

2004 г.

2005 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2009 г.

Пловдив

709861

707570

706413

705121

704057

701684

Асеновград

66511

66340

66081

65854

65577

65222

Брезово

8228

8255

8184

8137

8054

7943

Калояново

13092

12915

12666

12774

12580

12402

Карлово

57326

56768

56236

55551

55037

54459

Кричим

8691

8669

8717

8684

8650

8590

Куклен

6599

6572

6588

6560

6546

6540

Лъки

3749

3625

3570

3546

3469

3387

Марица

32170

32063

31902

31716

31512

31447

Перущица

5359

5344

5335

5239

5209

5194

Пловдив

341464

341873

343662

345249

347600

348465

Първомай

30008

29590

29220

28887

28306

27813

Раковски

27677

27452

27250

27025

26874

26683

Родопи

33763

33531

33229

32909

32527

32286

Садово

16398

16408

16300

16049

15902

15714

Сопот

10668

10623

10547

10492

10398

10354

Стамболийски

21669

21468

21378

21236

21083

20879

Съединение

11932

11782

11588

11520

11311

11193

Хисаря

14557

14292

13960

13693

13422

13113

Градското население на област Пловдив, което живее в 18 града, наброява 522 436 души (2009 г.), или представлява 74.5% от общото население на областта (при средно за страната 71.4%). В демографското развитие на центъра на областта – град Пловдив общата тенденция е към нарастване с устойчив темп.

В момента един от най-тревожните демографски проблеми в областта е относително високото ниво на смъртност – обща и детска. Влошаването на възрастовата структура на населението рефлектира също върху размера и качеството на трудовите ресурси, както и върху вида на социалните услуги, които следва да се развиват в плановия период. Нарастващият брой и дял на старите хора (на 65+ г.) поставя сериозни предизвикателства пред социално-осигурителната система, системата за социално подпомагане и здравеопазването. През последните години отрицателните стойности на естествения прираст намаляват. Въпреки това демографският потенциал на областта намалява и това ще играе ролята на ограничаващ фактор за бъдещото й социално-икономическо развитие.
Фигура3.2.2. Полово-възрастова пирамида на населението в област Пловдив

На територията на областта преобладава населението от българската етническа група, следвана от турската и ромската. Тук са представени и още 9 етнически групи. Този широк спектър на етническа принадлежност е изключително добър ресурс за историческо и културно богатство.

Най-голям дял на територията на областта по отношение на конфесионалната принадлежност заема източното православие, следвано от мюсюлманството и католицизма.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Свързани:

Доклад Месец юли 2010 iconДоклад Месец юли 2010
Пловдив е етап от процеса на стратегическо планиране на социалните услуги на областно ниво в изпълнение на чл. 36 а. (нов дв, бр....
Доклад Месец юли 2010 iconЗакононарушения през месец юли 2010 г
Приложено, Ви изпращаме справка за регистрираните замърсявания на околната среда и допуснатите закононарушения през месец юли 2010...
Доклад Месец юли 2010 iconОбщина Тервел Доклад Месец май 2010 Настоящият доклад е изготвен от
Тервел, проведено през месец май 2010 година. Проучването е координирано от общинския оперативен екип и е извършено с активното участие...
Доклад Месец юли 2010 iconОбщина велико търново на 18 юли /неделя/ 2010 г от 10,00 ч до 31. юли 2010 г
На 18 юли /неделя/ 2010 г от 10,00 ч до 31. юли 2010 г се въвежда временна организация на движението на “Пътно кръстовище Качица”,...
Доклад Месец юли 2010 iconДоклад Месец юли 2010
Проучването на ситуацията в община Враца е фокусирано върху нуждите от социални услуги, разглеждани в общия контекст на социо-икономическите...
Доклад Месец юли 2010 iconОбласт Силистра Доклад Месец юли 2010
Настоящият анализ и оценката на потребностите на рисковите групи в Област Силистра е резултат от процеса на стратегическо планиране...
Доклад Месец юли 2010 iconЗакононарушения през месец юли 201
Приложено, Ви изпращаме справка за регистрираните замърсявания на околната среда и допуснатите закононарушения през месец юли 2012...
Доклад Месец юли 2010 iconЗа местната власт  електронен седмичник 28/14 2010. на Фондацията за реформа в местното самоуправление
Честит празник на общините Созопол (17 юли), Карлово (18 юли), Левски (18 юли), Стрелча (20 юли)! 
Доклад Месец юли 2010 iconРепублика българия
За месец юли 2011 г в отдел пек на рзи – Монтана са регистрирани общо 84 заразни заболявания (без грип и орз), срещу 112 за предходния...
Доклад Месец юли 2010 iconДоклад за дейността на "полимер и"
Полимери” ад води началото си от 1961 г. Първоначалната съдебна регистрация на дружеството като акционерно е през месец юли 1993...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом