Колективен трудов договор
ИмеКолективен трудов договор
страница1/3
Дата на преобразуване16.10.2012
Размер375.9 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://slpbsv.com/KTDD.doc
  1   2   3
КОЛЕКТИВЕН ТРУДОВ ДОГОВОР


между


"БДЖ- ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ" ЕООД гр.СОФИЯ


и


1. КНСБ:

Синдикат на железничарите в България

Съюз на транспортните синдикати в България

2. КТ "ПОДКРЕПА":

Национален железничарски синдикат

Федерация на транспортните работници


2011 година

Днес 2011 г. в гр. София страните;

от една страна - "БДЖ - Товарни превози ЕООД. НИК 175403856. със седалище адрес на управление: гр, София, ул. "Иван Вазов" № 3. представлявано от Пламен Джуров и инж. Ивайло Иванов - управители, наричано по-нататък „Дружество" или „Работодател"

и

от друга страна - синдикалните организации: КНСБ:

Синдикат на железничарите в България (СЖБ), БУЛСТАТ 000647938 със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. "Иван Вазов*" № 3, представляван от инж. Петър Бунев - Председател,

Съюз на транспортните синдикати в Българин (СТСБ), БУЛСТАТ 130017031 със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. "Мария Луиза" № 106, представляван от Екатерина Йорданова - Председател.


КТ „Подкрепа":

Национален железничарски синдикат "Подкрепа" (НЖС), БУЛСТАТ 131111569 със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Иван Вазов № 3. представляван от инж. Зоринчо Йорданов- Председател,

Национална федерация на транспортните работници "Подкрепа" (НФТР),

БУЛСТАТ 130968210, със седалище и адрес на управление: гр. София. ул. Ангел Кънчев № 2. представлявана от Розен Зарков - Председател,

наричани по-нататък "Синдикати", от друга страна,


след като се увериха, че пълномощията им са редовни, на основание чл. 51а от Кодекса на труда, сключиха настоящия Колективен трудов договор (КТД) за следното:


ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С този КТД се уреждат трудовите, осигурителните и свързаните с тях отношения на работниците и служителите, които не са уредени с повелителни разпоредби на Кодекса на труда и други нормативни актове, за които има действие настоящият КТД.

Чл. 2. (1) Настоящото КТД се прилага само за членове на Синдикатите - за времето на членството им в синдикат - страна по КТД, както и за присъединени към договора - за времето на присъединяването им.

(2) Присъединяването към КТД се извършва индивидуално по ред и условия, посочени в Приложение 1.

(3) Не се допуска групово присъединяване.

Чл. 3.(1) При констатиране на нарушения на КТД всяка от страните взема мерки за отстраняването им.

Чл. 4. (1) Клаузите на настоящия договор се прилагат от всички поделения на Дружеството.

(2) В поделенията не се сключват отделни колективни трудови договори.

Чл. 5. Работодателят поема задължението да не прилага този КТД за работници и служители, нечленуващи в Синдикатите - страна по КТД, освен ако те не са се присъединили по договорения ред.

Чл. 6. Настоящият КТД е сключен доброволно по пътя на равнопоставени, коректни преговори, като е зачетена волята на всяка от страните и нейните законни интереси.

Чл. 7. Работодателят се задължава да обсъжда със Синдикатите оптималното равнище на заетост на персонала в съответствие с технологическата необходимост и финансовите възможности на Дружеството.

Чл. 8. (I) Заемането на длъжности в Дружеството става при строго спазване на

условията и изискванията за образование, професионална квалификация,

правоспособност и трудов стаж.

 1. Работодателят информира Синдикатите за обявените конкурси за заемане на

длъжности и кани техни представители в комисиите за наблюдатели.

 1. Работодателят запознава Синдикатите и оповестява по подходящ начин в седалището на съответното поделение и конкретно звено вакантните работни места, за които се търсят кандидати.

Чл. 9. (1) С индивидуалния трудов договор освен условията по чл.66. ал.1.от КТ се определят:

 1. работно време - продължителност и особености (работа на смени, ненормиран работен ден и др.);

 2. категория труд за пенсиониране;

 3. трудовото възнаграждение съгласно действащите нормативни актове и КТД.

(2) Работодателят запознава срещу подпис работниците н служителите с измененията на длъжностните характеристики.
Чл. 10.
Работодателят поема задължението да не упражнява натиск под каквато и да е

форма върху работниците и служителите за превръщането на безсрочните в срочни

трудови договори.

Чл. 11 (1) При уволнение поради намаляване обема на работа се прилага предварителна закрила, предвидена в чл.ЗЗЗ, ал.4 от КТ, с изключение на случаите на:

- рязък спад в обема на превозваните товари в размер на 10 и повече процента oт общия обем;

- намаляване обема на ремонтираните вагони и локомотиви с 10 и повече процента от общия обем;

- увеличаване па производствения капацитет на едно ремонтно звено с 5% за

сметка на други или при увеличаване на отработените човекочасове в едно ремонтно звено с 10% за сметка на други. Работодателят отправя писмено искане за конкретното уволнение до синдикалния орган на синдикалната организация, в която членува съответният работник или служител. Синдикалният орган е длъжен да отговори писмено в 10-дневен срок от получаване на искането на работодателя. Уволнението на работника или служителя става само след като работодателят е получил писменото съгласие на синдикалния орган. В случай, че работодателят не получи писмен отговор в посочения срок. съгласието се счита за дадено. В случай на писмен отказ, същият задължително се мотивира, като се посочват конкретните причини за отказа.

(2) Работодателят съдейства за социалната адаптация на подлежащите на освобождаване поради съкращаване в щата, като по предложение на Синдикатите - страни по КТД:

 • ги пренасочва на вакантни длъжности;

 • организира курсове за преквалификация за своя сметка.

Чл. 12 При освобождаване поради съкращаване на щата и при равна квалификация. Работодателят приема да не освобождава работници и служители в работоспособна възраст, ако има работни места, заети от пенсионери или придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, както и да не съкращава едновременно членове на едно семейство.

Чл. 13. Информацията по чл1ЗОа от КТ и становищата по предходната алинея се обсъждат и разглеждат от страните по КТД на едно или няколко заседания, като процедурата се уточнява за всеки отделен случай. С приетите становища и мнения се запознават представителите на страните в поделенията.

Чл. 14. (1) Работодателят води лично трудово досие на всеки работник или служител. В него се съхраняват трудовият договор и всички негови изменения, допълнения, подписаната от лицето длъжностна характеристика и други документи за възникване и промени в трудовото правоотношение, оценки за работата, професионалното и образователно развитие, поощрения, отличия, наказания, отпуски и др.

 1. Работниците и служителите имат право на достъп до личного си трудово досие.

 2. При поискване работодателят предоставя на работника или служителя обективна и справедлива характеристика за професионалните качества и резултати от трудовата му дейност или обективна и справедлива препоръка за кандидатстване при друг работодател.


РАЗДЕЛ II. ПРАВО И ОБХВАТ НА ИНФОРМАЦИЯТА

Чл. 15.(1) Извън случаите по Глава шеста на КТ работодателят предоставя исканата от синдикатите информация в съответствие със законовите разпоредби.

 1. Работодателят предоставя на Синдикатите в началото на всяка година или при писмено искане от тяхна страна разчети за икономическото и финансово състояние на Дружеството, перспективите за развитие, числеността на персонала, възможностите за пренасочване, преквалификация и обезщетения. Получената по този ред информация се счита за служебна и търговска тайна на Работодателя, която Синдикатите - страни по КТД, нямат право да разпространяват пред трети лица.

 2. Работодателят информира Синдикатите всяко тримесечие за изпълнението на плана, както и за настъпили съществени промени в първоначално утвърдения план.

Чл« 16. В случаите на масови уволнения в срок не no-малък от 45 дни преди извършването им. Работодателят информира Синдикатите писмено и обосновано за намеренията си. Информацията съдържа данните, посочени в чл. 130а. ал.2 от КТ.

Чл. 17. При разработване на проектите за КТД по искане на Синдикатите. Работодателят предоставя информация за:

 • финансово-икономическото състояние на Дружеството по отчет и в перспектива:

 • достигнатата Брутна работна заплата ( БРЗ ) общо и по основни длъжности.

движението й през периода, перспективи;

 • процент на разходите за труд в общите разходи на дружеството към момента на

предхождащите 2 години;

 • производителността на труда за същия период, виждания и мерки за подобряване;

 • образователна, възрастова и териториална структура на работната сила.

перспективи;

 • състояние на условията на труд, анализ от Службата по трудова медицина.

изпълнението на съответните програми;

 • снабдяването с работно и специално облекло, лични предпазни средства и др.:

 • състояние на социално-битовото обслужване;

 • изпълнение на действащия КТД;

 • друга информация, произтичаща от евентуални промени в нормативната уредба.

която е от значение за разработването на проекта.

Чл. 17а. Синдикатите са длъжни при поискване да предоставят на работодателя информация за своята структура, органи на управление на централно и местно ниво.


РАЗДЕЛ III. ОСНОВНИ ЗАПЛАТИ


Чл. 18 (1) Страните се споразумяха за:

1. Mинимална базова заплата за дружеството, при договорената дневна
продължителност на работното време - минималната базова работна заплата по
Приложение № 2 към 30.04.2011 г.


2. Oсновните базови работни заплати на работниците и служителите в дружеството се
определят, съгласно системата за оценка на длъжностите и работните места по
Приложение № 2 към 30.04.2011 г.


(3) Номенклатурата на длъжностите и базовите работни заплати за всяка длъжност се определят от страните въз основа на Система за оценка на длъжностите Приложение 2.


Чл. 19. Основните базови работни заплати се преразглеждат съгласно: % на

инфлацията за страната. % на средното увеличение на осигурителните прагове за

страната, ръста на производителността на дружеството.


Чл. 20 (1) За отделни висококвалифицирани кадри и специалисти, както и за определени длъжности. Работодателят може да определя no-висок размер на основните базови заплати от предвидените за съответните длъжности.

(2) За определения по предходната алинея общ фонд. Синдикатите, страна по КТД се
уведомяват писмено по тяхно искане.


Чл. 21.(1) Страните съвместно обсъждат Правила за работната заплата.

(2) С Правилата за работната заплата се определят редът и начинът за образуване на средствата за работна заплата на Дружеството и поделенията му, механизмът за образуване и промяна на индивидуалните брутни заплати и други въпроси по заплащането на труда.

 1. Страните се задължават съвместно да разработят бонусна система за заплащане, обвързваща част от допълнителните трудови възнаграждения с реално постигнатите трудови резултати.

 2. Фондът за разпределение по бонусната система се формира от разликата между нивата на допълнителни възнаграждения, постигнати по КТД 2011 год. и нормативно-определените такива, както и от други източници.

 3. Страните се задължват да въведат в действие бонусната система в срок до 01.06.2012 година.

 1. Ако страните не въведат в действие бонусната система до 01.06.2012 г.. средствата, представляващи разликата между допълнителни възнаграждения по този КТД и тези по Кодекса на труда се заделят в нарочна сметка от Работодателя. Разходването на тези средства става след въвеждането на бонусната система. Тя урежда и разходването на средствата от фонда за периода от 01.06.2012 г. до въвеждането й.

 2. С въвеждането на бонусната система страните задължително преразглеждат текстовете, които тя чреурежда.

Чл. 22. По-големи размери на основните базови заплати и допълнителните възнаграждения, договорени между страните, се отразяват в индивидуалните трудови договори служебно от Работодателя и се съобщават по подходящ начин на работниците и служителите.

РАЗДЕЛ IV. ДОПЪЛНИТЕЛНИ И ДРУГИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ


Чл. 23. За всеки отработен нощен час се заплаща допълнително възнаграждение за нощен труд в процент от основната базова часова заплата по трудов договор, както следва:

- за длъжностите по списък съгласно Приложение № 3 - 42 %; а за всички останали длъжности - 37%;

- при отстраняване на последствията от тежки, средни и леки произшествия - 52%

Чл. 24. За работа през дните на официални празници на работника или служителя се

изплаща допълнително възнаграждение в размер на 110% от размера на основното трудово възнаграждение.

Чл. 25. (1) Положеният извънреден труд се заплаща е увеличение, както следва:

а) 60% за работа през работни дни;

б) 90% за работа през почивни дни;

в) 110% за работа през дните на официални празници;

г) 75% за работа при сумирано изчисляване на работното време.

 1. Времето за предпътен преглед и инструктаж се отчита в личната сметка и се включил в продължителността на месечното работно време. Продължителността му се определя от страните в поделенията за всяко работно място и не може да бъде по-малко от 15 минути.

 2. В случаите по чл.144, т.т.2 и 3 от КТ, когато положеният извънреден груд надвиши нормата, определена с чл.146, ал.1 от КТ, часовете над ограничението се заплащат 210%.

 3. В случаите по чл.144, т.т.2 и 3 от КТ, когато положеният извънреден груд надвиши нормата, определена в чл.146, ад.2 от КТ. разликата се заплаща 210%. При сумирано изчисляване на работното време за период по-дълъг от един месец, когато се превиши средномесечната норма но чл.146, ал.2, т.1 от КТ. разликата се заплаща 200%.

Чл. 26. (1) Ако с месечните графици за работа при сумирано изчисляване на работното време не е осигурено отработване на нормата часове, за недоиработените часове до норма се заплаща брутното трудово възнаграждение, изчислено съгласно чл. 228 от КТ.

(2) Ръководителите на поделения, които допускат едновременно не осигуряване на нормата работно време за съответния период на изчисляване на работного време и полагане на извънреден труд за една и съща длъжност, носят отговорност съгласно действащата нормативна уредба.

Чл, 27. (1) На работниците и служителите от Дружеството се заплаша допълнително месечно възнаграждение в размер на 1.0% за всяка година придобит трудов стаж и професионален опит.

 1. За придобит трудов стаж и професионален опит се признава целият трудов стаж в системата на железопътния транспорт;

 2. За работа в предприятия извън системата на ж.п.транспорта след 01.07.2007 г. преценката и зачитането на стаж по смисъла на чл.12 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата, обн., ДВ. бр. 9/2007 г. се извършва от работодателя.

Чл. 28. (1) За ръководство на бригада се заплаща до 10% от основната заплата по ред и начин, определени в Правилата за работната заплата.

 1. За времето на обучение на стажанти, новопостъпили и преназначени. Работодателят заплаща допълнително възнаграждение 10 % от основната заплата на обучаващия.

 1. На работници и служители, които извършват оборудване на повредени ПЖПС извън района на BP цеховете - се заплаща допълнително възнаграждение в размер на 10% от основната им заплата, за отработен час при тези условия.

Чл. 29. По преценка на Работодателя, който сключва трудовия договор, и когато

квалификацията не е придобита за негова сметка, за ползване в работата на по-висока лична квалификация се заплаща допълнително месечно възнаграждение в размери, както следва:

 1. Доктор 15.00 лв.;

 2. Доктор на науките 50.00 лв.;

Чл. 30. На работниците и служителите, които изпълняват служебните си задължения по време на пътуване, се изплащат суми за пропътуван километър, както следва:

 1. При обслужване на директни товарни влакове и изолирани локомотиви -0.033лв./км

 2. При обслужване на смесени и работни азакове - 0.035 лв./км

 3. При обслужване на локални товарни влакове, маневрени влакове и местни маневри, обслужващи индустриални клонове - 0.038 лв./км

Чл. 31. Допълнителните възнаграждения по чл.23, чл.25 и чл.30 се начисляват и заплащат в посочените размери в срок до 01.06.2012 г. или до влизане в сила на бонусната система


  1   2   3

Свързани:

Колективен трудов договор iconКолективен трудов договор колективен трудов договор
Стефанов; ус „Св Кл. Охридски при фунис представляна от г-жа Антонина Алексиева и Университетски демократичен синдикат към адс представляван...
Колективен трудов договор iconПроект на колективен трудов договор за учебните заведения в системата на средно образование
Днес, г в град Враца се сключи настоящият колективен трудов договор между
Колективен трудов договор iconКолективен трудов договор
Аркус” ад, представлявана от своя председател инж. Илка Йорданова Недева, със седалище и адрес за кореспонденция гр. Лясковец, ул.”В....
Колективен трудов договор iconКолективен трудов договор
Аркус” ад, представлявана от своя председател инж. Илка Йорданова Недева, със седалище и адрес за кореспонденция гр. Лясковец, ул.”В....
Колективен трудов договор iconМинимална работна заплата
Закон, нормативен акт на правителството, споразумение, колективен трудов договор и трудов договор. Тя може да се определи за страната,...
Колективен трудов договор iconКолективен трудов договор
Днес, … година, в съответствие с чл. 51 ”а” от Кодекса на труда в град между
Колективен трудов договор iconКолективен трудов договор
Днес 12. 2009 г в гр. София в съответствие с чл. 51б от Кодекса на труда, между
Колективен трудов договор iconКолективен трудов договор за системата на народната просвета
Днес, година, в съответствие с чл. 51 "б" от Кодекса на труда между
Колективен трудов договор iconКолективен трудов договор
Изпълнителния директор Венцислав Христов Ценов, от една страна, наричан работодател
Колективен трудов договор iconКолективен трудов договор за системата на народната просвета
Днес, година, в гр. София, в съответствие с чл. 51 "б" от Кодекса на труда (КТ) между
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом