До Община Видин пл. Бдинци'' №2 гр. Видин ценовопредложение
ИмеДо Община Видин пл. Бдинци'' №2 гр. Видин ценовопредложение
Дата на преобразуване25.05.2013
Размер86.49 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://vidin.bg/wp-content/uploads/2012/07/ПРИЛОЖЕНИЕ_3.doc
Образец Приложение № 3

Наименование на участника:
Седалище по регистрация:
BIC:

IBAN:

Банка:
Булстат (ЕИК) номер:
Точен адрес за кореспонденция:
Телефонен номер:
Факс номер:
Лице за контакти:
e-mail:

До

Община Видин

пл."Бдинци'' № 2

гр. Видин


Ц Е Н О В О П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е


За участие в открита процедера за възлагане на обществена поръчка с предмет:

Рехабилитация и ремонт, без да се променя конструкцията на пътното платно, на улици и пътища от транспортната мрежа на населените места в община Видин

Обособена позиция I. Ремонт на четвъртокласната пътна мрежа на територията на община Видин за следните пътища : път ІV -14012-ІІ-14 /Видин-Кула/ Бяла Рада-от км.0+000 до км.1+100, път ІV -12107 ІІІ-121/Градец -Бойница/-Долни Бошняк от км.0+000 до км.3+300, път ІV -14008 ІІ-14/Видин -Кула/-Рупци-Акациево-от км.2+600 до км.4+800, път ІV-12104-ІІІ-121/Градец-Плакудер/-км.0+000 до км.3+400


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,


С настоящото Ви представяме нашата ценова оферта за участие в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет Рехабилитация и ремонт, без да се променя конструкцията на пътното платно, на улици и пътища от транспортната мрежа на населените места в община Видин по Обособена позиция I. Ремонт на четвъртокласната пътна мрежа на територията на община Видин за следните пътища : път ІV -14012-ІІ-14 /Видин-Кула/ Бяла Рада-от км.0+000 до км.1+100, път ІV -12107 ІІІ-121/Градец -Бойница/-Долни Бошняк от км.0+000 до км.3+300, път ІV -14008 ІІ-14/Видин -Кула/-Рупци-Акациево-от км.2+600 до км.4+800, път ІV-12104-ІІІ-121/Градец-Плакудер/-км.0+000 до км.3+400”:
Описание на вида СМР

Мярка

Ед.цена

/лв. без ДДС/

1.


23


4


1.


Направа на 1 кв.м. кръпка с дебелина 4-6 см от плътна асфалтова смес


Машинно полагане и уплътняване на плътна асфалтова смес


м2
2.Направа на на 1 кв.м. кръпка с дебелина 8-10 см от плътна асфалтова смес

м2


3.

Машинно полагане и уплътняване на плътна асфалтова смес

т
4.

Машинно полагане и уплътняване на неплътна асфалтова смес

т
5.


6.

Направа на свързващ разлив с битумна емулсия


м2


6.

Направа на локален ремонтм2.


7.


Направа на банкети с дебелина 0.1 м от несортиран трошен камък


м3

8.


Изкоп за банкети с ширина 1 м с извозване на земни маси на разстояние до 3 км


м3

9.

Изкоп за почистване на окопи с извозване на земни маси на депо на разстояние до 3 кмм3

1. Единичните цени за видовете строително-монтажни работи са в лева без ДДС.

2. Единичните цени са окончателни, като включват всички разходи за съответния вид СМР и няма да се променят при изпълнение на договора за възлагане на обществената поръчка, освен в случаите на т.2 и т.3 от чл.43, ал.2 от Закона за обществени поръчки.

3. Плащането на цената за изпълнение на договора се извършва при условията и по реда на проекто-договора.

4. Запознати сме с условието на процедурата, че участник, чието предложение е с 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на съответните предложения в останалите оферти, ще трябва да докаже как е постигнал тази цена, съгласно чл.70 от ЗОП.

5. Елементи на ценообразуване

  • Часова ставка .................. лв / час

  • Допълнителни разходи върху труд ....................... %

  • Допълнителни разходи върху механизация ....................... %

  • Доставно-складови разходи ....................... %

  • Печалба ....................... %


ПРИЛОЖЕНИЕ:

Приложение № 3.1а Анализи на предлаганите единични цени


[дата] ПОДПИС

ПЕЧАТ

[име и фамилия]

[качество на представляващия участника]

Образец Приложение № 3

Наименование на участника:
Седалище по регистрация:
BIC:

IBAN:

Банка:
Булстат (ЕИК) номер:
Точен адрес за кореспонденция:
Телефонен номер:
Факс номер:
Лице за контакти:
e-mail:

До

Община Видин

пл."Бдинци'' № 2

гр. Видин


Ц Е Н О В О П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е


За участие в открита процедера за възлагане на обществена поръчка с предмет:

Рехабилитация и ремонт, без да се променя конструкцията на пътното платно, на улици и пътища от транспортната мрежа на населените места в община Видин

Обособена позиция ІІ. Текущ ремонт улици в град Видин


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,


С настоящото Ви представяме нашата ценова оферта за участие в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет Рехабилитация и ремонт, без да се променя конструкцията на пътното платно, на улици и пътища от транспортната мрежа на населените места в община Видин по Обособена позиция ІІ. Текущ ремонт улици в град Видин:

Описание на вида СМР

Мярка

Ед.цена

/лв. без ДДС/

1.


23


4


1.


Направа на 1 кв.м. кръпка с дебелина 4-6 см от плътна асфалтова смес


Машинно полагане и уплътняване на плътна асфалтова смес


м2
2.Направа на на 1 кв.м. кръпка с дебелина 8-10 см от плътна асфалтова смес

м2


3.

Машинно полагане и уплътняване на плътна асфалтова смес

т
4.

Частично възстановяване основата на уличната настилка с несортиран трошен камък


м3
5.


6.

Подготовка и заливане на пукнатини и фуги на 1 л.м.с ширина до 5 мм


м

6.

Подготовка и заливане на пукнатини и фуги на 1 л.м.с ширина над 5 мм


м


7.


Ремонт ревизионни шахти без подмяна на компоненти


бр.

8.


Ремонт ревизионни шахти с подмяна на компоненти /капак + гривна/

3 км


бр.

9.

Ремонт на дъждоприемни шахти без подмяна на компонентибр.

10.

Ремонт на дъждоприемни шахти с подмяна на компоненти /капак + гривна/бр.


1. Единичните цени за видовете строително-монтажни работи са в лева без ДДС.

2. Единичните цени са окончателни, като включват всички разходи за съответния вид СМР и няма да се променят при изпълнение на договора за възлагане на обществената поръчка, освен в случаите на т.2 и т.3 от чл.43, ал.2 от Закона за обществени поръчки.

3. Плащането на цената за изпълнение на договора се извършва при условията и по реда на проекто-договора.

4. Запознати сме с условието на процедурата, че участник, чието предложение е с 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на съответните предложения в останалите оферти, ще трябва да докаже как е постигнал тази цена, съгласно чл.70 от ЗОП.

5. Елементи на ценообразуване

  • Часова ставка .................. лв / час

  • Допълнителни разходи върху труд ....................... %

  • Допълнителни разходи върху механизация ....................... %

  • Доставно-складови разходи ....................... %

  • Печалба ....................... %ПРИЛОЖЕНИЕ:

Приложение № 3.2а Анализи на предлаганите единични цени


[дата] ПОДПИС

ПЕЧАТ

[име и фамилия]

[качество на представляващия участника]


2

Свързани:

До Община Видин пл. Бдинци\Bg-видин: Изграждане обявление за обществена поръчка строителство
Община Видин, пл. "Бдинци" №2, За: инж. Румен Лилов Директор Дирекция "УТ" при Община Видин, България 3700, Видин, Тел.: 094 609456,...
До Община Видин пл. Бдинци\Bg-гр. Видин: 27 Други услуги обявление за обществена поръчка услуги
Община Видин, пл. "Бдинци" №2, За: инж. Добромир Дилов Зам кмет на община Видин, Р. България 3700, гр. Видин, Тел.: 094 609414, e-mail:,...
До Община Видин пл. Бдинци\Община видин
Община видин, еик: 000159508, представлявана от Герго Гергов Кмет на общината и Ирена Горанова Началник отдел “фсд и Б“ в община...
До Община Видин пл. Бдинци\Обявление
Община Видин, гр. Видин, площад “Бдинци” №2, телефон: 094 609483 на основание чл. 10а от Закона за държавния служител, във връзка...
До Община Видин пл. Бдинци\Bg-видин: Проектиране и изпълнение обявление за малка обществена поръчка строителство
...
До Община Видин пл. Бдинци\Bg-видин: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за поръчка строителство
Община Видин, пл. Бдинци 2, За: Силвана Сюлейман, Р. България 3700, Видин, Тел.: 094 609416, e-mail:, Факс: 094 601132
До Община Видин пл. Бдинци\Bg-видин: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за малка обществена поръчка строителство
...
До Община Видин пл. Бдинци\Bg-видин: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за малка обществена поръчка строителство
Община Видин, пл. "Бдинци" №2, За: инж. Милена Миланова, Република България 3700, Видин, Тел.: 094 609412; 094 609450, e-mail:, Факс:...
До Община Видин пл. Бдинци\Община Видин стартира проект за развитието на града
Общински съвет – Видин се проведе Встъпителна пресконференция, посветена на началото на проект: „Разработване на интегриран план...
До Община Видин пл. Бдинци\Общински съвет видин
Герго Гергов – Кмет на Община Видин, относно необходимост от сливане на управление на дейността на Направление „Социални услуги”...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом