Държавно регулиране на икономиката необходимост. Инструменти на държавното регулиране. Антитръстово законодателство
ИмеДържавно регулиране на икономиката необходимост. Инструменти на държавното регулиране. Антитръстово законодателство
Дата на преобразуване16.10.2012
Размер76.17 Kb.
ТипЗакон
източникhttp://koronal.com/downloads/Pishtovi/OIT/Tema29.doc

Тема 29


Държавно регулиране на икономиката - необходимост. Инструменти на държавното регулиране. Антитръстово законодателство

I.Необходимост и същност на държавното регулиране(ДР).

ДР е упражняването на надзор и контрол върху икономическата дейност на частните предприятия от страна на правителството в името на ефективността, чистотата, здравето, безопасността. Това е коригираща и допълваща намеса на държавните органи в (f) на и балансирането на ПИ. Той е комплекс от мероприятия на държавата насочени към поддържане на известна пропорционалност на макроикономическо равнище. Причините за ДР за недостатъците на ПИ свързани с (d) и (s), надзора и. характера на НТП. Необходимостта от държавно регулиране произтича от :

1)да се решават стратегически задачи на социално- икономическите пропорции в икономиката;

2) за икономическа активност, ускорено развитие за приоритетни сектори и отрасли на националната икономика;

3) за осигуряване на пазарно равновесие и стабилност в икономиката;

4)когато пазарните механизми на работят добре;

5)производствените ресурси да бъдат насочени в такива отрасли, които не привличат частни инвестиции;

6)да се влияе върху натрупването, нормата на печалбата, цените и ценообразуването, върху разпределението на доходите, върху производството;

7)регулиране пропорциите в икономиката, темповете на растежа, съотношение между материални и нематериални производства и структурата на БНП;

8) за модернизация на производството и внедряване на научно-техническия прогрес.

Основните икономически (f) във връзка с ДР са свързани с:

1)създаване на правна основа за функциониране на икономиката;

2)определяне на макро стабилизационна политика;

3)разработване на научно-обосновани програми за развитие на производството и ефективно използване на ресурсите;

4)разработване на краткосрочни и дългосрочни програми за разпределение на доходите и отстраняване недостатъците на пазара.

Държавното регулиране може да се осъществи чрез:

1)гласуване на закони;

2)осъществяване надзор чрез обичайни правни процедури;

3)учредяване на специални агенции;

4)насърчаване на саморегулирането;

5)предоставяне на пълномощия на доброволни органи.

Съществуват различни възгледи за ДР. Според монетариските възгледи държавата не трябва да се намесва и пазара е единствен регулатор на производството. Според кенсенианските възгледи съществува необходимост от държавна намеса. Привърженик на тази концепция е Джон Голбрайт. Границите между пазара и държавното регулиране са твърде подвижни, ако пазарът (f) добре се ограничава пазарното регулиране и обратно. Съществува възможност и за дерегулиране т. е. ограничаване на държавната намеса на икономиката при ниска ефективност, атрофия на държавния сектор. В днешно време расте икономическата роля на държавата, все по-голяма част от националния доход отива за потребление чрез механизма за данъчно облагане и държавни разходи за социално осигуряване. Все по-голяма относително бедните. Стратегическото планиране е елемент от стратегическото управление. За него започва да се говори през 70-те години, най-напред в САЩ. а по-късно в Западна Европа и Япония. Планирането е избор от няколко алтернативи в условията на неопределеност. Това е план за действие в конкретна ситуация, определяне на пътищата за достигане на избрани цели и задачи. Планът се превръща във важно средство за коригиране на несъвършенствата на плана. Планът в пазарни условия има следните по-важни функции:

1)да обобщи информацията за да се направи най-добрия избор за бързо икономическо развитие;

2)средство за намаляване Икономическото неравенство;

3)да фиксира количествените и качествени възможности за осъществяване на пълна заетост;

4)за равновесие ме^ду спестяванията и инвестициите и др.

Във Франция съществуват частни и държавни системи за планиране, силен държавен сектор в производството, комисия за планиране.

В Япония е създадено управление по икономическо планиране с право на министерство, а така също на държавен комитет за стратегически цели по най-важните направления в развитието на НТП.

Икономическото планиране възниква на основата на антикризисно и антициклично държавно регулиране. Което е качествено обновено като методология и инструментариум за регулиране на икономиката и преодоляване на структурните диспропорции. Икономическото програмиране е важен елемент от Икономическото регулиране и използва различни форми и методи:

1)прогнозиране - означава, че се решават само краткосрочни и дългосрочни прогнози за икономиката, без определяне на точни цели за тяхното постигане;

2)краткосрочни програми - свързани с решаването на ограничени цели;

3)стратегическо програмиране - съчетава текущото регулиране на икономиката с опити да се установи общоикономически и отраслови пропорции.

II.Инструменти на държавното регулиране.

1.Държавен бюджет - един от най-важните инструменти чрез който държавата регулира икономиката. Той е преди всичко средство за вторично разпределение на националния доход в развитите страни. Делът на националния доход преразпределен чрез ДБ достига 50%. Чрез ДБ се стимулира развитието на агрегатното (d) и (s) и на съвкупното производство.

2.Данъците - изпитано средство за преразпределение на доходите. Чрез тях се стимулира икономически растеж, влияе се върху отрасловите и териториални пропорции, за въздействие върху промишления цикъл. Може да се създадат облекчения за частния сектор или приоритетни отрасли. Чрез данъчните ставки се влияе върху агрегатното (d) и (s). Размерът на подоходните данъци е от съществено значение за разполагаемия доход и неговото използване.

Чрез данъците се осигуряват средства за покриване на разходите в обществения сектор. Хоризонтална справедливост на данъците според Самуелсън е когато хората. Които получават еднакви доходи се облагат еднакво. Вертикална справедливост - хора с по-големи доходи - по-големи данъци.

3.Държавни поръчки и покупки - инвестициите и държавното - потребление са основен елемент на държавните поръчки и покупки, тук образование, наука, юридически, счетоводни и медицински услуги и др. Държавата купува широка гама от стоки, които могат да се обособят в две големи групи: инвестиционни поръчки и консумативни покупки.

4.Права за ускорена амортизация (АМ) на основния капитал – с цел да се стимулира научно-техническия прогрес и е характерно за развитите страни. Това влияе върху инвестиционната политика на корпорациите и косвено върху състоянието на капиталовия пазар.

5.Регулиране чрез лихвения процент - един от главните инструменти, които държавата използва за да влияе върху деловата дейност. Основния лихвен процент във всички държави се определя от ЦБ. С повишаването или намаляването на лихвения процент, ЦБ затруднява или облекчава достъпа на ТБ до заемните средства и по този начин ограничава или разширява техните възможности за предоставяне на кредити на предприемачите и другите клиенти. Изменението на л. % принуждава ТБ съответно да изменят неговият размер и по този начин е възможно да се поскъпи или поевтини кредитът. Намаляването на л.% стимулира търсенето на кредит, увеличава се производствения капитал и се увеличава (d) на инвестиции и потребителски стоки. Повишаване цената на кредита обратно, намалява (d) на средствата на производство и предмети за потреблението. В развитите страни след 1982 г. бе отменено прякото регулиране на л.% от ЦБ и се премина към пазарни механизми за определяне на лихвения процент.

6.Политика на доходите:

а) заменяне на пазарните сили с държавно регулиране и предполага директен контрол, проявяващ се в замразяване на работната заплата и цените;

б) заедно с административния контрол, създаване на условия за стимулиране на НТП, разширяване на инвестициите, регулиране на минималната работна заплата, условия за наемане на работа и др.

в) моден вариант - т. н. "социален контакт". Който се изразява в това че държавата организира преговори между председатели на монополите и профсъюзите с цел да се постигне известен компромис по въпроси за цените и РЗ. Целта на всички варианти е да се осигури контрол върху РЗ и да не се допуска нейното прекомерно увеличение (фондове за подпомагане на социално слаби, помощи за безработни, медицинска помощ и различни социални осигуровки).

7. Операции на открития пазар за влияние върху (d) и (s) на пари - състои се в покупка на ДЦК. Операциите се извършват от ЦБ емитирани от министерството на финансите, като »» се използват още задължителни банкови депозити и инстутиционен контрол (комитети по цените и стандартите и др.).

III.Антитръстово законодателство - за да се избави от недостатъците на НК в съвременното пазарно стопанство, за да не се лиши икономиката от преимуществата на големия бизнес, най-добър отговор дава антимонополната регулативна политика на държавата. Най-старото, но с много добре отработен инструментариум е антитръстовото законодателство на САЩ. В основата му стои антитръстовия закон на Шърман от 1890 г. наричан още "икономическа конституция на САЩ".


Още в края на 19 век в най-развитите капиталистически страни се установява господството на монополите във всички сфери на икономическия живот. те подкопават основите на свободната конкуренция, Това обаче не може да продължава дълго, при висока степен на концентрация и централизация на капитала и производство. Деформациите от демонополизацията пораждат необходимостта от намеса на държавата в пазарните отношения. Тя е принудена да въздейства върху предприемаческата дейност и конкуренцията. Така възниква една от специфичните форми на Д. Р. на икономиката – антитръстовото законодателство. То е съвкупност от правни норми, регламентиращи дейността на монополите и воденето на конкурентната борба. Най-рано и най-ярко тези процеси се наблюдават в икономическата история на САЩ. Стопанското развитие след края на гражданската война в Америка през 1865 г. е придружено от изключително засилен процес на концентрация и централизация. За задоволяване на постоянните нужди от капитал, редица компании се преобразуват в акционерни, възниква корпоративната форма на капитала. Най-значителния тръст по това време “Стандарт-ойл" под ръководството на Джон Рокфелер контролира над 90%от рафинериите на САЩ. Растящата мощ на тръстовете и непрекъснато водената с цел изтласкването на конкурентните ценови войни пораждат загрижеността на американската общественост. Гарантираните от конституцията права и свободи се оказват застрашени. Все по-често се чуват воплите на потребителите и дребните бизнесмени. Които настояват за приемане на А. З. в крайна сметка в 1890г. сенатът приема предложения от сенатора Шърман законопроект. Този закон остава в историята като първи закон за защита на конкуренцията, през 1914г. се появяват два нови А. 3. ; за федералната търговска комисия и закона на Клейтън. Доста по късно подобни закони се появяват в Англия през 1948г. , Франция 1953г., Германия 1957г. Основните насоки на действие на А. монополни 3. са четири:

1)предотвратяване и ограничаване монополизацията на пазара;

2)контрол върху антиконкурентните свивания и поглъщания на фирми ;

3)недопускане на съгласуване на цените;

4)ограничаване ценовата дискриминация.

У нас в България през последните години бе приет закон за защита на конкуренцията (1991г.) който е призван по скоро да я възроди, отколкото да я гарантира. Съюзът за стопанска инициатива на гражданите, също се стреми да защити конкуренцията и за приемане на А. З .


/4
Тема 29 Държавно регулиране на икономиката - необходимост. Инструменти на държавното регулиране. Антитръстово законодателство


Свързани:

Държавно регулиране на икономиката необходимост. Инструменти на държавното регулиране. Антитръстово законодателство iconРепублика българия народно събрание
В чл. 1 думите “държавното управление и регулиране” се заменят с “държавното управление, регулиране и ефективно използване на енергийните...
Държавно регулиране на икономиката необходимост. Инструменти на държавното регулиране. Антитръстово законодателство iconДържавно регулиране на икономиката примерни теми за рефератИ
Корупционни механизми и възможности за противодействие на корупцията в стопанството
Държавно регулиране на икономиката необходимост. Инструменти на държавното регулиране. Антитръстово законодателство icon1. Джон Мейнард Кейнс жизнен път
Законът на Сей за автоматичното регулиране на икономиката, изключващ възможността от икономически кризи на свръхпроизводство, да...
Държавно регулиране на икономиката необходимост. Инструменти на държавното регулиране. Антитръстово законодателство iconСметна палата
Министерството на икономиката и енергетиката, Министерството на транспорта, Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, Държавната...
Държавно регулиране на икономиката необходимост. Инструменти на държавното регулиране. Антитръстово законодателство iconСметнапалат а
Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Държавната...
Държавно регулиране на икономиката необходимост. Инструменти на държавното регулиране. Антитръстово законодателство icon1. вътрешен пазар и търговия
Взаимодействие на вътрешния пазар с международните пазари. Държавно регулиране на пазарни пропорции и процеси. Пазарно регулиране...
Държавно регулиране на икономиката необходимост. Инструменти на държавното регулиране. Антитръстово законодателство iconПрограма за кандидат-докторантски изпит по научна специалност икономика и управление
Взаимодействие на вътрешния пазар с международните пазари. Държавно регулиране на пазарни пропорции и процеси. Пазарно регулиране...
Държавно регулиране на икономиката необходимост. Инструменти на държавното регулиране. Антитръстово законодателство iconПрограма за кандидат-докторантски изпит по специалност икономика и управление (Ценова конкурентоспособност на търговската фирма)
Взаимодействие на вътрешния пазар с международните пазари. Държавно регулиране на пазарни пропорции и процеси. Пазарно регулиране...
Държавно регулиране на икономиката необходимост. Инструменти на държавното регулиране. Антитръстово законодателство iconПрограма за кандидат-докторантски изпит по специалност икономика и управление (Управление на търговския асортимент)
Взаимодействие на вътрешния пазар с международните пазари. Държавно регулиране на пазарни пропорции и процеси. Пазарно регулиране...
Държавно регулиране на икономиката необходимост. Инструменти на държавното регулиране. Антитръстово законодателство iconПрограма за кандидат-докторантски изпит по научна специалност 05. 02. 18 Икономика и управление (Ценова конкурентоспособност на търговската фирма)
Взаимодействие на вътрешния пазар с международните пазари. Държавно регулиране на пазарни пропорции и процеси. Пазарно регулиране...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом