Математика
ИмеМатематика
Дата на преобразуване16.10.2012
Размер86.5 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.fmi.uni-sofia.bg/Members/marian/nalichni-opisaniya-na-magistrskite-programi-na-fmi-km

Математика


  • МП “Уравнения на математичната физика и приложения”

образователно-квалификационна степен магистър

Обучението е редовно по държавна поръчка и срещу заплащане.

Условия за прием (кандидатстване и записване)

Приемът за български студенти се осъществява чрез изпит (събеседване). Класирането на кандидат студентите се извършва на базата на успеха от конкурсния изпит и средноаритметичната оценка от средния успех от семестриалните изпити и средния успех от държавните изпити от дипломата за висше образование.

Цели

Целта на тази магистърска програма е чрез сериозна теоретична и приложна подготовка да подготви професионални кадри както за теоретични изследвания в областта на уравненията на математическата физика, така и в многобройните им приложения; специалисти, които да притежават необходимата гъвкавост, универсалност на подготовката и комуникативност. В отговор на нуждите на практиката и забележително нарасналите изчислителни възможности на съвременните компютри е отчетена необходимостта от владеенето на все по-сложни и ефективни числени методи за решаване на задачи за линейни и нелинейни частни диференциални уравнения. По тази причина в магистърската програма освен многобройни изборни и задължителни курсове по частни диференциални уравнения, са включени и редица курсове по числени методи за такива уравнения. Включени са и курсове по механика, където не само се изследват физическите модели, водещи до съответните уравнения, но и се предлагат модерни методи за численото им решаване и за визуализация на резултатите. Последното е отражение на общопризнатия факт, че понятия, модели, идеи и методи от областта на диференциалните уравнения са широко използвани в останалите природни и обществени науки, както и в приложенията с насоченост към биологията, икономиката, индустриалното и строително инженерство и др.

Възможности за реализация и за понататъшно развитие

Настоящата магистърска програма ще даде възможност на завършилите студенти да намерят своето място за работа както в областта на теоретичните изследвания така и в звена, които се интересуват главно от приложенията. Очаква се измежду тези студенти да се набират кадри за “Лабораторията по числена симулация и визуализация”, подготвяна от част от Колектива на Магистърската програма и която до 2 години ще започне работа във ФМИ. Не по-малко важна цел е получаването на необходимата основа за самостоятелна изследователска работа и по-нататъшно включване в докторска програма в СУ или друг университет (български или чуждестранен). Обучаваните по тази програма студенти ще имат възможност след допълнителен вътрешен конкурс да продължат обучението си в западноевропейски университети, с които ръководителят на настоящата програма е сключил договори по линия на програмата за обмен Erasmus/Socrates или аналогични такива.Учебен план

Първа година

Първи семестър

Втори семестър


Шифър. дисциплина

кредити

Х-р на д-та

Шифър. дисциплина

кредити

Х-р на д-та

Теория на разпределенията и трансформация на Фурие

8

З

Коректно поставени задачи за еволюционни уравнения и системи

4.5

З

Соболеви пространства и приложения в ЧДУ

8

З

Вариационни методи в математическата физика

8

З

Хидродинамика (продължава през II семестър)

4.5

З

Хидродинамика (продължава от I сем., хорариум общо 90 ч.)

4.5

З

Метод на крайните елементи – алгоритмични основи

8

И

Стохастични диференциални уравнения

3

И

Гранични задачи за линейни елиптични уравнения

6

И

Гранични задачи за нелинейни елиптични уравнения

4.5

И

Псевдодиференциални оператори и приложения

4.5

И

Закони за запазване и ударни вълни за нелинейни хиперболични уравнения

3

И

Коректни и некоректни задачи на математическата физика

4.5

И

Напълно нелинейни частни диференциални уравнения от втори ред – метод на характеристиките

4.5

И

Приложения на ЧДУ в механиката на деформируемите тела (продължава II семестър)

3

И

Приложения на ЧДУ в механиката на деформируемите тела (продължава от I семестър, хорариум общо 105 ч.)

8

И

Частни диференциални уравнения или УМФ*

9.5

И

Теория на топло и масообмен

4.5

И

Софтуер за научни изчисления

4.5

И

Нелинейни математически модели

6

И

Учебен семинар по ЧДУ

4.5

И

Визуализация с “Maple” и “Matlab” при ЧДУ

6

И


Теория на методите на крайните и граничните елементи

3

И


Числени методи 1

12.5

И


Числени методи за диференциални уравнения

8

И

* За студентите, неположили изпит по ЧДУ или УМФ в бакалавърската си програма, един от двата курса е задължителен.


Втора година
Трети семестър

Четвърти семестър


Шифър. дисциплина

кредити

Х-р на д-та

Шифър. дисциплина

кредити

Х-р на д-та

Научен семинар

3

З


Особености на решенията на частни диференциални уравнения в области с негладка граница

6

И


Уравнения от смесен тип и приложения в газовата динамика

4.5

И


Асимптотични методи в механиката

4.5

И


Разпространение на вълни в деформируеми тела

4.5

И


Хидродинамична устойчивост

4.5

И


Монте Карло – паралелни и “grid” методи, приложения

8

И


Случайни процеси

6

И


Курс по приложен софтуер**

5

И


Курс по математическа икономика**

5

И


Разработване и защита на дипломна работа

16

** Наименования и хорариумът на дисциплините е свободен, като предметите, слушани във ФМИ или дори извън България се приравняват от Ръководителя на Програмата към тези общо обявени предмети.
Забележки

1. Избираемите дисциплини могат да се изучават и в по-късен семестър от посочения.

2. Допуска се кредитите по семестри да са повече от 30.
Методи на оценяването на знанията

Оценяването на знанията става чрез писмен изпит и/или защита на курсов проект.

Техническо оборудване на специалността

За провеждането на занятията, магистърската програма може да използва пропорционална част от материалната база на ФМИ, включваща съвременни компютърни лаборатории, мултимедийни проектори, лаптопи, лазерни принтери, скенери, две библиотеки, както и всички налични във факултета софтуерни продукти.

Области на изследователска дейност

Изследователската работа на преподавателите е насочена към изучаване на проблемите в областта на уравненията на математичната физика.


Особености на прилагането на кредитната системаКоординатор за ЕСТК

доц. Магдалина Тодорова,

зам.декан по УД (за ОКС бакалавър)

Свързани:

Математика iconWeb – базирано обучение по математика. От "математика на пресмятанията" към "математика на идеите и логическото мислене" Резюме
От “математика на пресмятанията” към “математика на идеите и логическото мислене”
Математика iconУчебник по математика
Как да не съм оклюмал! Тази задача от домашното по математика ме измъчи!За какво ми е да уча тази математика? Нито я разбирам, нито...
Математика iconИзбираем курс хомотопична топология и теория на разслоенията. Специалност: Математика, Приложна математика, Математика и информатика
Курсът съдържа въведение в хомотопичната и алгебрична топология, хомотопичните и хомологичните групи на клетъчните комплекси, теорията...
Математика iconПрограмма государственного экзамена «Математика» по специальности «050201 Математика» гоу впо «Уральский государственный педагогический университет»
Программа государственного экзамена «Математика» по специальности «050201 – Математика»
Математика iconСпециалност математика
Изчислителна математика (за бакалаври, които са завършили фми или сродни факултети)
Математика iconМеждународни състезания по математика
Балканиадата по математика – старша възраст – остров Родос /Гърция/ – май’2007 г
Математика iconМетодика на чуждоезиковото обучение Курсове
Завършила специалност “математика” и „математика и информатика” в Софийски университет "Св. Климент Охридски", 1999 г
Математика iconПрограма по Математика за студентите от
Джелепов Г., М. Василева, И. Иванова, М. Дечевска. Висша математика за вси – Пловдив, Наука и изкуство, София, 1986
Математика icon3 Математика Математика Математика Математика бел-ч/П 4

Математика iconСъдържание раздел математика и методика на обучението по математика
Изследване поведението на някои класове функции с псевдоасимптоти и асимптоти с помощта на системи за компютърна алгебра
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом