Дипломна работа тема
ИмеДипломна работа тема
страница7/8
Дата на преобразуване27.05.2013
Размер0.93 Mb.
ТипДиплом
източникhttp://www.alfatm.net/work/pazar_zastrahovateli_BG.doc
1   2   3   4   5   6   7   8
Раздел I

Видове застраховки. Рискове


1. Застраховка "Живот" и рента:

а) застраховка "Живот" с покритие на рисковете "смърт" или "доживяване на определена възраст", или "доживяване на определена възраст или по-ранна смърт";

б) застраховка за пенсия или рента, включваща спестовна част и

задължение за еднократни или периодични плащания, дължими след изтичане най-малко на една година от плащането на премията или на първата разсрочена вноска.

При тези договори застрахователят изплаща фиксирани суми.

2. Женитбена и детска застраховка.

Застраховка за изплащане на фиксирана сума при женитба или раждане или изтичане на срока на застраховката, който е обвързан с навършване на определена възраст от дете.

3. Застраховка "Живот", свързана с инвестиционен фонд.

Застраховка по т. 1 и 2, при която застрахователните плащания са изцяло или частично зависими от стойността на акции и дялове, издадени от инвестиционни дружества и договорни фондове, които извършват дейност при условията и по реда на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, както и акции и дялове на колективни инвестиционни схеми, или от стойността на активи, включени във вътрешни фондове на застрахователя.

4. Постоянна здравна застраховка:

а) застраховка за изплащане на медицински разходи или на фиксирани суми за диагностициране и лечение, произтичащи от злополука или заболяване или от определени видове злополука или заболяване;

б) застраховка за изплащане на фиксирани еднократни или периодични суми за определен период или пожизнено, при неработоспособност, причинена от злополука или заболяване, или от определени видове злополука или заболяване.

5. Изкупуване на капитал.

Застраховка за определен срок, при която срещу получаване на премия

застрахователят изплаща договорена сума при изтичане на срока.

6. Допълнителна застраховка.

Застраховка, осигуряваща допълнителни застрахователни покрития,

включващи което и да е или комбинация от:

а) смърт вследствие на злополука;

б) трайно загубена или намалена работоспособност вследствие на

злополука;

в) трайно загубена или намалена работоспособност вследствие на

заболяване;

г) временна неработоспособност вследствие на злополука;

д) временна неработоспособност вследствие на заболяване;

е) безработица;

ж) хоспитализация;

з) тежки заболявания;

и) медицински разходи.


Раздел II


А. Видове застраховки. Рискове.

1. Злополука (включително производствени злополуки и професионални

заболявания):

- фиксирани парични суми;

- обезщетения;

- комбинация от горните две;

- обезщетения на пътници.

2. Заболяване:

- фиксирани парични суми;

- обезщетения;

- комбинация от горните две.

3. Сухопътни превозни средства (без релсови превозни средства).

Всяка щета или загуба, нанесена на:

- сухопътни моторни превозни средства;

- сухопътни безмоторни превозни средства.

4. Релсови превозни средства.

Всяка щета или загуба, нанесена на релсови превозни средства.

5. Летателни апарати.

Всяка щета или загуба, нанесена на летателни апарати.

6. Плавателни съдове (морски, речни и по езера и канали).

Всяка щета или загуба, нанесена на:

- речни и плавателни съдове по канали;

- плавателни съдове по езера;

- морски плавателни съдове.

7. Товари по време на превоз (включително стоки, багаж и други).

Всяка щета или загуба, нанесена на товари по време на превоз, без оглед на вида на транспорта.

8. Пожар и природни бедствия.

Всяка щета или загуба, нанесена на имущество (различно от това по т. 3, 4, 5, 6 и 7), предизвикана от:

- пожар;

- експлозия;

- имплозия;

- буря;

- други природни бедствия;

- атомна енергия;

- свлачища.

9. Други щети на имущество.

Всяка щета или загуба, нанесена на имущество (различно от това по т. 3, 4, 5, 6 и 7), предизвикана от градушка или измръзване и всякакво друго събитие, като кражба, освен включените в т. 8.

10. Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на моторно превозно средство.

10.1. Всяка отговорност за вреди, възникваща при използването на

сухопътни моторни превозни средства.

10.2. Гражданска отговорност на превозвача с моторни превозни средства по суша.

11. Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на летателни апарати.

11.1. Всяка отговорност за вреди, възникваща при използването на

летателни апарати.

11.2. Гражданска отговорност на превозвача с летателни апарати.

12. Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на плавателни съдове.

12.1. Всяка отговорност за вреди, възникваща при използването на

плавателни съдове.

12.2. Гражданска отговорност на превозвача с плавателни съдове.

13. Обща гражданска отговорност.

Всяка отговорност за вреди освен посочените в т. 10, 11 и 12.

14. Кредити:

- обща неплатежоспособност;

- експортни кредити;

- продажби с разсрочено плащане;

- ипотеки;

- селскостопански кредити.

15. Гаранции:

- преки;

- косвени.

16. Разни финансови загуби:

- рискове, свързани със заетостта;

- обща недостатъчност на доходи;

- лошо време;

- загуба на доходи;

- текущи общи разходи;

- непредвидени търговски разходи;

- загуби на пазарна стойност;

- загуби на рента или доход;

- косвени търговски загуби освен посочените по-горе;

- други финансови загуби (нетърговски);

- други финансови загуби.

17. Правни разноски (правна защита).

Застраховка за покриване на съдебни разноски и други разходи за водене на дела.

18. Помощ при пътуване (асистанс).

Помощ за лица, които попадат в затруднения при пътуване, когато са

далеч от дома или от постоянното си местоживеене.

Б. Наименование на лиценза за повече от един вид застраховки.

Когато лицензът включва едновременно:

а) видовете по т. 1 и 2, се наричат "Застраховане срещу заболяване и злополука";

б) видовете по т. 1 (обезщетения на пътници), 3, 7 и 10, се наричат

"Автомобилно застраховане";

в) видовете по т. 1 (обезщетения на пътници), 4, 6, 7 и 12, се наричат "Морско и транспортно застраховане";

г) видовете по т. 1 (обезщетения на пътници), 5, 7 и 11, се наричат

"Авиационно застраховане";

д) видовете по т. 8 и 9, се наричат "Застраховане на имущество";

е) видовете по т. 10, 11, 12 и 13, се наричат "Гражданска отговорност";

ж) видовете по т. 14 и 15, се наричат "Кредити и гаранции";

з) по всички видове, се наричат "Общо застраховане".

В. Спомагателни рискове.

1. Застраховател, получил лиценз за един основен риск, отнасящ се към един или група видове застраховки по раздел II от приложението, може също да покрие рисковете, включени в други видове, без да се изисква лиценз за тези рискове, ако:

- са свързани с основния риск;

- се отнасят за предмета, който се покрива от основния риск;

- се покриват от договора, покриващ основния риск.

2.1. Рисковете, включени в раздел II, буква "А", т. 14, 15 и 17, не

могат да бъдат разглеждани като спомагателни за други видове застраховки.

2.2. Рискът по раздел II, буква "А", т. 17 (правни разноски) може да бъде спомагателен по застраховки от вида "Помощ при пътуване" по раздел II, буква "А", т. 18, когато са налице обстоятелствата по т. 1 и когато основният риск се отнася само до предоставянето на помощ на лица, които са попаднали в затруднения при пътуване, когато са далеч от дома или от постоянното си местоживеене.

2.3. Правните разноски могат да бъдат спомагателен риск и при условията на т. 1, когато се отнася до спорове или рискове, произтичащи от или във връзка с плавателни средства по море.


Приложение 2


Приложение № 2

към чл. 82, ал. 4


Минимален размер на гаранционния капитал на взаимозастрахователна

кооперация по чл. 80, ал. 3


¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

№ ¦ Равнище на достигнат годишен ¦ Размер на минималния

по ¦ премиен приход ¦ гаранционен капитал

ред¦ (хил. лв.) ¦ (хил. лв.)

¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

1. До 500 включително 100

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

2. От 500 до 1000 включително 200

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

3. От 1000 до 1500 включително 300

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

4. Над 1500 400

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤


Приложение 3


Агрегирани счетоводни баланси на застрахователите към 30.09.2005 г.

ОБЩО


АКТИВ

СУМА

А. Нематериални активи

1 865 97

Б. Инвестиции

469 416 230 238

В. Инвестиции в полза на животозастрахователни
полици, свързани с инвестиционен фонд

19 475

Г. Вземания

216 591 29 350

Д. Други активи

90 951 30 446

Е. Разходи за бъдещи периоди и натрупан доход

15 248 18 162

Сума на актива

794 271 327 768

Ж. Условни активи

13 815 14 149

ПАСИВ
А. Капитал и резерви

272 328 135 067

Б. Подчинени пасиви

0

В. Застрахователни резерви

332 073 157 079

Г. Застрахователни резерви по застраховки
живот, свързани с инвестиционен фонд

21 706

Д. Депозити, получени от презастрахователи

55 569 35

Е. Задължения

133 423 13 805

Ж. Натрупвания и доход за бъдещи периоди

878 76

Сума на пасива

794 271 327 768

З. Условни пасиви

13815 14 149
1 Йотев, Илиев, „Основи на застраховането”, в.т., 1998 г. стр. 85

2 Йотев, Илиев, „Основи на застраховането”, в.т., 1998 г. стр. 85


3 Йотев, Илиев, „Основи на застраховането”, в.т., 1998 г. стр. 87-88

4 Илиев, Б., „Застрахователен пазар”, Свищов, 1997 г. , стр. 10-11

5 Илиев, Б., “Застрахователен пазар”, Свищов, 1997 г., стр. 10

6 Илиев, Б., “Застрахователен пазар”, Свищов, 1997 г., стр. 10-11

7 Илиев, Б., “Застрахователен пазар”, Свищов, 1997 г.., стр. 11

8 Илиев, Б., “Застрахователен пазар”, Свищов, 1997 г., стр. 11-13

9 Илиев, Б., “Застрахователен пазар”, Свищов, 1997 г., стр. 13

10 Илиев, Б., “Застрахователен пазар”, Свищов, 1997 г., стр. 13-34


11 Йотев, Илиев, „Основи на застраховането”, в.т., 1998 г. стр. 8

12 Илиев, Б., “Застрахователен пазар”, Свищов, 1997 г., стр. 18-20

13 Илиев, Б., “Застрахователен пазар”, Свищов, 1997 г., стр. 21

14 Илиев, Б., “Застрахователен пазар”, Свищов, 1997 г., стр. 20-21

15 Драганов, Хр., Близнаков, Йо., Димитрова, Г., „Застрахователен пазар”, Тракия, София 2001 г. 18-19

16 Йотев, Илиев, „Основи на застраховането”, в.т., 1998 г. стр. 91


17 Драганов, Хр., Близнаков, Йо., Димитрова, Г., „Застрахователен пазар”, Тракия, София 2001 г. 18

18 Драганов, Хр., Близнаков, Йо., Димитрова, Г., „Застрахователен пазар”, Тракия, София 2001 г. 19

19 Драганов, Хр., Близнаков, Йо., Димитрова, Г., „Застрахователен пазар”, Тракия, София 2001 г. 27

20 Драганов, Хр., Близнаков, Й., Димитрова, Г., „Застрахователен пазар”, Тракия, София 2001 г. 37

21 Драганов, Хр., Близнаков, Й., Димитрова, Г., „Застрахователен пазар”, Тракия, София 2001 г. 37-38

22 Драганов, Хр., Близнаков, Й., Димитрова, Г., „Застрахователен пазар”, Тракия, София 2001 г. 48-49

23 Драганов, Хр., Близнаков, Й., Димитрова, Г., „Застрахователен пазар”, Тракия, София 2001 г. 51

24 Драганов, Хр., Близнаков, Й., Димитрова, Г., „Застрахователен пазар”, Тракия, София 2001 г. 52-53

25 Драганов, Хр., Близнаков, Й., Димитрова, Г., „Застрахователен пазар”, Тракия, София 2001 г. 57

26 Драганов, Хр., Близнаков, Й., Димитрова, Г., „Застрахователен пазар”, Тракия, София 2001 г. 57

27 „Застрахователният пазар се либерализира от Нова година”, „Банкеръ”, бр.49, стр.5, 10.12.2005 г., автор: Катя Йончева

28 „Кодекс за застраховането”, обн., ДВ, бр. 103 от 23.12.2005 г., в сила от 1.01.2006 г., доп., бр. 105 от 29.12.2005 г., в сила от 1.01.2006 г.

29 „Кодекс за застраховането”, обн., ДВ, бр. 103 от 23.12.2005 г., в сила от 1.01.2006 г., доп., бр. 105 от 29.12.2005 г., в сила от 1.01.2006 г.

30 „Кодекс за застраховането”, обн., ДВ, бр. 103 от 23.12.2005 г., в сила от 1.01.2006 г., доп., бр. 105 от 29.12.2005 г., в сила от 1.01.2006 г.

31 „Кодекс за застраховането”, обн., ДВ, бр. 103 от 23.12.2005 г., в сила от 1.01.2006 г., доп., бр. 105 от 29.12.2005 г., в сила от 1.01.2006 г.

32 „Кодекс за застраховането”, обн., ДВ, бр. 103 от 23.12.2005 г., в сила от 1.01.2006 г., доп., бр. 105 от 29.12.2005 г., в сила от 1.01.2006 г.

http://66.102.9.104/search?q=cache:c6FuaCwobfQJ:idg.bg/presentations/InsuranceForum2004/09_40-10_00-Jordan_Chukov-AZD-BG.doc

33 Комисия за финансов надзор „Годишен отчет за дейността през 2005 г.”

34 Комисия за финансов надзор „Годишен отчет за дейността през 2005 г.”

35 Комисия за финансов надзор „Годишен отчет за дейността през 2005 г.”

36 Комисия за финансов надзор „Годишен отчет за дейността през 2004 г.”

37 Комисия за финансов надзор „Годишен отчет за дейността през 2005 г.”

38 Комисия за финансов надзор „Годишен отчет за дейността през 2004 г.”

39 Комисия за финансов надзор „Годишен отчет за дейността през 2004 г.”
1   2   3   4   5   6   7   8

Свързани:

Дипломна работа тема iconДипломна работа превод: Стефан Станчев
Как да превърнем разглеждането на актуален проблем в научно издържана дипломна работа
Дипломна работа тема iconДипломна работа тема : Миграционните процеси в община Благоевград
Избрания за разработка проблем в дипломната работа, безспорно е актуален, значим и полезен
Дипломна работа тема iconДипломна работа тема: Фондови борси
Заключение
Дипломна работа тема iconДипломна работа на тема: Въвеждането на кредитната система в България – между идеята и практиката
Промените във во в България. Стил на образователна работа в су “Св. Климент Охридски” преди влизането на кс / 13
Дипломна работа тема iconДипломна работа на тема Равнище и структура на безработицата в България
Увод
Дипломна работа тема iconНа вниманието на всички студенти
Съгласно решение No: 11/12. 06. 2009 г на Акадмичния съвет на Русенския университет «Ангел Кънчев» към процедурите по дипломиране...
Дипломна работа тема iconКатедра Публична администрация Изисквания при разработването на дипломна работа Насоки при избор на тема
Дипломантът избира конкретен изследователски проблем, който да бъде разработен в дипломната работа
Дипломна работа тема iconДипломна работа
Тема: “Ролята на потребителския кредит в развитието на българското производство”
Дипломна работа тема iconДипломна работа Тема: "Електронната търговия – маркетингов, продажбен и комуникационен феномен"

Дипломна работа тема iconДипломна работа тема: военните конфликти на границата на 2030 година
Увод
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом