Дипломна работа тема
ИмеДипломна работа тема
страница6/8
Дата на преобразуване27.05.2013
Размер0.93 Mb.
ТипДиплом
източникhttp://www.alfatm.net/work/pazar_zastrahovateli_BG.doc
1   2   3   4   5   6   7   8
ГЛАВА ТРЕТА:

ПЕРСПЕКТИВИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯ

ПАЗАР В БЪЛГАРИЯ


1. Преразпределение на застрахователния пазар в България


На фона на общата икономическа стагнация през последните една-две години застраховането в България запазва относително голяма динамика на развитие и изпреварва останалите отрасли. Тук трябва да кажем, че застрахователния пазар в страната е един от секторите на икономиката в България, който се развива с много бързи и положителни темпове. Темповете на годишен прираст в застраховането у нас са в рамките на 20%, което е много значима цифра за България и говори много красноречиво за цялостно икономическо подобрение, тъй като спецификата на застрахователната услуга, я прави силно зависима от покупателната способност на населението и цялостното икономическо състояние на страната.

Трябва обаче да се посочи, че индексите на пазара на застраховки в България, колкото и да са големи за българската икономика, то те са с пъти по-малки от темповете, с които се движи застраховането в икономически развитите и стабилни държави. Все още има много какво да се очаква и иска от застраховането у нас.

Все пак, трябва да се отбележи, че темповете на развитие и печалбите, които генерират застрахователните дружества у нас все повече привличат чужди инвеститори в този сектор. Не напразно по-голямата част от застрахователите на пазара са с един или друг вид чуждестранно участие.

Промените в закона след 1997 г. , както и влизането в сила на новия Кодекс за застраховането, както и високата конкуренция на пазара са една от основните причини за преразпределението на застрахователния пазар. Повишените мерки за оказване на контрол в сектора, за намаляване проявленията на нелоялна конкуренция, повишеното търсене и мн. др. са факторите, които допринасят за повишения интерес към този сектор.

Накратко можем да опишем най-значимите фактори, допринасящи за развитието на сектора и повишаването интереса на чуждестранните инвеститори в застрахователния бизнес:

  • Приватизацията на ДЗИ и превръщането на дружеството в частно;

  • Разделянето на контрола над хазарта и контрола над застраховането;

  • Създаването на нов Кодекс за застраховането

  • Предприетите нововъведения за регулацията на застрахователното посредничество;

  • По-строгите правила за регулиране на дейността в застраховането;

  • Либерализацията на застрахователния пазар и др.

Безспорно сред най-значимите събития в областта на застраховането е приемането на новия Кодекс за застраховането, който премахва действието на досегашния Закон за застраховането. Чрез Кодекса се поставят по-сериозни регулации в сферата на застраховането, като се цели установяването на европейски застрахователен пазар в страната. Към стъпката на промени трябва да се добавят задължително и промените в Наредба №18, която регламентира условията и реда за предлагане на "Гражданска отговорност". Едно от положителните неща, които следва да се отчетат по този повод е либерализирането на пазара на "Гражданска отговорност". Може да се каже, че промените в законодателството са добри и ограничават максимално възможността от недобросъвестно поведение на пазара.

Много важно тук е да се каже, че с промените в законодателството законите на свободната конкуренция вече важат и за предлагането на застраховката „Гражданска отговорност" при автомобилите. Важен момент от новите постановления в закона е че в страната вече няма да се определят минимални цени за застраховките, което може да има както положителни, така и отрицателни последствия.

Силната динамика в развитието на застрахователния пазар определя едно много значимо място на застраховането в икономиката и икономическото развитие на страната. Това налага да се разгледа мястото и ролята на застраховането в основния икономически показател за страната – БВП. Данните сочат, че през 2005 г. застрахователното проникване продължава да се увеличава. Утвърждава се трайна тенденция към нарастване значението на застраховането за развитието на националната икономика.

Много важен показател тук е и т. нар. коефициент еластичност на премийния приход от застраховане (изчислен като съотношение между темповете на прираст на брутния премиен приход и на брутния вътрешен продукт в текущи цени), който трайно се задържа на равнище над единица. Увеличава се и застрахователната плътност у нас.

Все повече се повишава застрахователната култура на българското население и с това расте и броят на сключените застраховки. Повишаването на стандарта на живот на населението неимоверно води до повишаване в търсенето на застрахователни услуги. Това от своя страна води до разнообразяване на застрахователния продукт на пазара и повишава значително конкуренцията между дружествата на пазара в този сектор. По този начин се създава една силно конкурентна среда, която води до преразпределение на пазара.

С развитието на обществото в страната се появяват все по-нови и нови потребности в областта на застраховането, което налага застрахователните дружества бързо да реагира и да отговарят на новите нужди на обществото. Новите застрахователни потребности са пряко свързани с изпреварващата динамика на развитие на застраховането в България. За новите пораждащи се потребности допринасят и макроикономическата стабилизация, лимитите на отговорността, както и новите пазарни низши които отварят задължителните застраховки.

В тази връзка трябва да отбележим, че периодът 2004 – 2005 г. се характеризира с преструктуриране на портфейлите, рязко увеличение на клиентите и на приходите в застрахователния бранш. С все по-големи темпове се развиват имущественото застраховане, застраховките за професионална отговорност, застраховките живот и много др.

В условията на силна конкуренция и променени законови постановления, на пазара могат да оцелеят и да продължат дейността си само онези дружества, които успеят да преструктурират и пригодят работата си в новите пазарни условия. Контролът в сектора става все по-силен, с цел намаляване на риска за потребителите. Така постепенно на пазара се утвърждават все повече дружествата с изграден имидж.

Новият световен ред и обстановката в условията на глобализация в икономиката и политиката, промените в климата и мн. др. фактори поставят въпроса за новите нужди на хората в сферата на застраховането. Така постепенно се формират и новите услуги на застрахователите дружества. Но промените следва да се търсят не само по отношение на промените и разнообразяването на застрахователните услуги, но и в цялостно усъвършенстване на предлагането. В динамиката на съвременния свят е необходимо да се търсят начини за максимално улесняване на потребителите на тези застраховки, като за целта все повече се прилагат откритията на информационните технологии.

Застраховането е елемент на системата за сигурността и то трябва да отчита динамично променящите се обществени отношения като своевременно предлага нови застрахователни решения. В този смисъл, все повече дружества се ориентират към предлагане на застрахователни услуги за риска от природни бедствия, терористични нападения, заболявания и др.


2. Подобряване състоянието на застрахователния пазар в България


2.1. Състояние и проблематика на застрахователния пазар в България

Към настоящия момент на българския пазар функционират общо 31 застрахователни дружества, като броят им е напълно достатъчен за задоволяването на нуждите на пазара от застраховане и застрахователни услуги.

Пазарът в България се характеризира с много бърза динамика на развитие и растеж. Ежегодно приходите на тези дружества отбелязват прираст с повече от 20%, а търсенето на застрахователните услуги следва тенденция на нарастване. Всичко това създава една доста привлекателна обстановка за чужди инвестиции в този бранш, чиято примамливост се засилва и от направените законови промени по отношение на застраховането.

В известна степен обаче тези промени крият и някои опасности, които следва да бъдат предотвратени с цел развитие на пазара на застраховки у нас. Всички промени, предприети в законодателството у нас по отношение на застраховането цял усъвършенстване системата на функциониране на застрахователния пазар и подобряване застрахователния климат у нас.

Промените в законодателството и влизането в сила на новия Кодекс за застраховането премахват определянето на задължителни минимални цени на застрахователните услуги. Характерно тук е, че КФН определя сравнително високи цени, за да осигури платежоспособността на компаниите в бъдеще. Сега вече тази политика се премахва, което от своя страна налага необходимостта финансовият надзор да бъде много по-внимателно и да следи пазара, за да предотврати евентуални сътресения.

Един от основните проблеми у нас пред евентуалното ни членство в ЕС е ниският процент на застрахованите водачи. Смята се обаче, че с либерализирането на цените и превантивните мерки за контрол, предвидени в новите нормативни актове страната ни ще се справи с този проблем.70

Трябва да отбележим, че направените до момента промени имат много голямо значение за бъдещото положително развитие и промените в сферата на застраховането у нас.71 Необходимо е да продължат мерките на промяна и усъвършенстване пазарните отношения в сферата на застраховането.

Либерализацията на застрахователния пазар е свързан с намаляване господстващото влияние на някои крупни застрахователи. В тази връзка трябва да кажем, че тенденциите са към раздробяване на пазара и това се потвърждава от показателите за пазарните дялове на застрахователните дружества у нас. Така например през 2004 г. пазарният дял на основните застрахователи у нас е около 59%, докато за 2005 г. този дял вече е намалял и заема стойности от 54%. Раздробяването на застрахователния пазар е абсолютно задължително в близко бъдеще. Критериите за не банковите финансови институции следва да са високи с оглед защитата на интересите на потребителите на тези услуги.

Важно е да кажем, че националният застрахователен пазар е малък, но с голям потенциал за развитие. Освен предстоящото ни приемане в ЕС през 2007г. а засиления инвестиционен интерес, който се забелязва в последно време, са постоянно подобряващата се икономическа среда и съгласуването на законодателството ни с европейската нормативна уредба и практика. Не е за пренебрегване и факта че през последните няколко години у нас приходите от застрахователна дейност у нас постоянно се увеличават средно с по около 25%.

Прогнозите на специалистите сочат, че до края на 2006 г. приходите на застрахователния бизнес у нас ще надвишат значително тези от 2005 г. Пазарът на застраховането постоянно се преструктурира, като се създават нови форми на действие и се търсят начини за закупуване на вече лицензирани и работещи дружества. 72

Тенденциите в развитието на застраховането у нас са много положителни. Реално в момента у нас са повечето големи международни застрахователи . Пазарът все повече се раздвижва, културата и потребностите на населението се повишават, а оттам растат и приходите на застрахователните компании. С приближаването на датата за присъединяване към структурите на Европейския съюз все повече ще се увеличава и интереса към застрахователния пазар в страната. Очакванията са за увеличаване на апетитите към българските застрахователни компании и закупуването им от чужди инвеститори.73

Много важно за ефективното функциониране и развитие на застрахователния пазар у нас е да се обърне внимание на финансовото състояние на застрахователните компании у нас, така че да се намали риска за техните клиенти и за пазара на застраховането като цяло. Комисията за финансов надзор е необходимо много подробно да погледне във финансовите отчети на застрахователите, да установи и истинската граница на платежоспособност и размера на техните резерви точно по задължителните застраховки и да разпише съответно какво следва да се направи от онези, които не отговарят на изискванията на закона .

Българският застрахователен пазар може лесно да бъде сравнен с европейските пазари. Но все пак има някои особености, които го отличават. Стабилността и употребата на алтернативни платежни системи все още не са достигнали особено високо ниво на развитие. Също така мисля, че пазарът все още е отворен за по-гъвкави и рискови продукти, които дават възможност за поддържане на социалното осигуряване и едновременно с това за използване на тези инструменти за постигане на по-високо ниво на спестявания.

Все още на българския пазар, при представянето на застрахователни продукти цената е по-важна от качеството и обхвата, който застраховането предлага. Всичко това сочи , че потенциалът на застрахователния пазар в България е голям, като се иам предвид броя на продадените застрахователни полици и продуктите, които се предлагат в момента.


2.2. Възможности за подобряване състоянието на застрахователния пазар в България

Когато се говори за бъдещо развитие на пазара на застраховки, той трябва да се разглежда в контекста на членството на България в Европейския съюз, което ще доведе до значими промени на този пазар. Това означава, че в бъдеще трябва да продължи търсенето на ефективни пътища не само за по-качествено и по-разнообразно задоволяване на съществуващите застрахователни потребности, но и за генериране на нови такива. Заедно с това, на застрахователния пазар се очаква развитието на някои значими тенденции, които близко бъдеще ще са определящи за пазарните перспективи. Най-общо тези тенденции могат да се опишат по следния начин:

  • В бъдеще, с повишаването стандарта на живот и развитието на икономическите процеси в страната се очаква силно увеличаване в търсенето на застрахователни услуги, а от там и увеличение в обхвата на различните видове и подвидове застрахователни продукти.

  • Развитието на застрахователния пазар ще се насочи към откриване на нови пазарни ниши чрез налагане на съвременни застрахователни продукти за нуждите на клиенти със значителни финансови възможности, които в бъдеще ще се увеличават в страната.

  • В бъдеще конкуренцията и нарастващите изисквания, налагани от обществото, ще станат причина за все по-силното навлизане на модерните технологии за реклама и обслужване на клиентите в сферата на застраховането.

Основен фактор, който ще оказва влияние в бъдеше на застрахователния пазар у нас е Европейският съюз. Членството в съюза неизменно ще наложи завишени критерии, които следва да се спазват на всяко равнище от икономическия живот на страната, в т.ч. и застрахователните компании. Това очертава риска в бъдеще някои от застрахователните компании да отпаднат от пазара, поради невъзможността им да отговорят на изискванията на пазара.

В бъдеще се очаква затягане на контрола върху дейността на застрахователните компании, цялостна промяна във финансовата отчетност, завишеност на финансовите показатели критерии на които отговарят те и не на последно място изостряне на конкуренцията между дружествата. За да отговорят на повечето от предстоящите предизвикателства на пазара е възможно по-малките компании да се обединят. Възможни са и поглъщания или закупуването на действащи застрахователи от чуждестранни компании и поява на нови субекти на пазара.74

Тенденциите сочат развитие и увеличаване в автомобилното застраховане и животозастраховането. Прогнозите са в бъдеще делът на автозастраховките да намалява за сметка на имуществените и тези за професионална отговорност . Автомобилното застраховане ще продължава да увеличава обема си, но с доста по-скромни темпове от животозастраховането, където се очаква увеличение в пъти.

В бъдеще се очаква развитие в областта в дългосрочното животозастраховане, застраховките на домашно имущество, отговорности, гаранции и др. С развитието на икономиката и обществото ще се появяват все по-нови нужди от застраховки. Развитието на пазара обаче и неговата модернизация не могат да се разглеждат като самостоятелно явление, тъй като това е един взаимозависим процес, който се определя от правителствената политика, поведението на потребителя и състоянието на пазара на застрахователни услуги. Необходимо е застрахователният сектор и неговата модернизация да се подпомага от адекватни данъчни промени и от адекватни решения за повишаване на платежоспособното търсене на съвременни застрахователни продукти. Само така развитието на българския застрахователен пазар би могло да отговори на предизвикателствата на неговото поетапно интегриране в застрахователния пазар на европейското икономическо пространство. Тук трябва да кажем, че първите стъпки вече са направени и законовото управление вече е подновено с новия Кодекс за застраховането. Принос за развитието на застрахователния пазар у нас има и обединението на Комисията по финансов надзор. Интегрирането на Надзора се основава на разбирането, че различията между институциите, предлагащи финансови услуги, все повече се заличават, както и че понякога противоречивите регулативни методи могат да доведат до деформации и следователно да окажат негативно влияние върху развитието на пазара.

С това обединение България отговаря на световните тенденции, тъй като сложните взаимовръзки на глобалните пазари, все по-честите промени във финансовата сфера, създаването на интегрирани структури и предлагането на комплексни финансови услуги са фактори, които оказват значителен натиск върху системите с множество припокриващи се регулаторни органи. Решението, което много страни възприемат и прилагат в различна степен по отношение на интеграцията, е създаването на обединен регулаторен орган, който да осъществява надзора над финансовите институции.

Българският национален, а в т.ч. и застрахователен пазар в бъдеще ще става все по-привлекателен за чужди инвеститори. Причините за привличането на вниманието на чуждестранните инвеститори в застраховането могат да се търсят в това, че националният ни пазар ще позволява предлагането на специфичните финансови продукти на външните инвеститори. Привлекателността на пазара се крие и в неговите големи възможности за растеж и развитие, тъй при сравнение в световен мащаб става ясно, че пазарът е все още силно недоразвит.

Промени в бъдеще са необходими в областта на Финансовия надзор на пазара на застрахователни услуги. В тази връзка е необходимо да се въведат ясни и конкретни изисквания във връзка със изграждането на системи за вътрешен контрол. Необходимо е да се осигурят надеждни механизми за контрол и оценка на тези системи, тъй като те са основните гаранции за стабилност на всяко дружество на един толкова конкурентен пазар като застрахователния в една модерна пазарна икономика. Това, което следва да се направи за развитието на националния застрахователен пазар е да се увеличат надзорът и изискванията към въвеждане на механизми за по-добро корпоративно управление в застрахователните дружества, както да се въведат ясни и конкретни изисквания във връзка със изграждането на системи за вътрешен контрол. Първата стъпка вече е направена с премахването на ценовото регулиране от страна на Надзора, с което той става по силен и по-гъвкав по отношение на финансовата стабилност на компаниите.

Бъдещото развитие на застраховането налага промени, които да осигурят механизми за по-добро корпоративно управление, т.е. осигуряване на повече прозрачност в сектора. То е свързано регулираността на отчетите, подробното информиране, което да бъде достатъчно за извършването на по-обективна оценка за рисковете и финансовото състояние на всяко едно дружество от сектора както от надзора, така и от всички останали граждани, които имат интерес да ползват услугите на стабилни и здрави компании. Промени са необходими и по отношение на честотата на проверките на място, т.е. необходимо е да се повиши тяхната честота, което ще осигури по-висока ефективност на контрола. В тази връзка, трябва да се работи и за въвеждането на подробно ръководство за извършването на проверки, за да се създаде пълна прозрачност в процедурите и механизмите за извършване на проверки. Необходимо е и надзорът върху застрахователните дружества да се ориентира в зависимост от риска. Стриктното спазване на нормативните изисквания от страна на всички дружества на застрахователния пазар ще осигури по-бързото развитие и модернизация на българското застраховане.

В бъдеще следва да се предприемат мерки за изграждане на механизми и институции за извън съдебно решаване на спорове, което да опрости и съкрати процедурата, тъй като към настоящия момент споровете се уреждат в продължение на години и в някой случаи дори изтичат давностните срокове на исковете поради липса на съгласуваност в законовите постановления.

Трябва да се има предвид, че в бъдеще ще се оценява в много по-голяма степен рискът, свързан с инвестициите на резервите, както и оценката на самите резерви. Тук можем да кажем, че тенденциите са за намаляване на риска, свързано с въвеждането на нови правила, които са предписани в Кодекса за застраховане и отразяват най-новото поколение директиви в ЕС. Освен това, въвеждат се и нови правила за локализиране на риска и покритие на резервите и се предвижда осъществяване и надзор за съответствието и на активите и пасивите на застрахователите, свързано с техническите, валутните, пазарните и други рискове, така че да има максимална стабилност за функциониращите на пазара застрахователи.

Много важно е да е отбележи, че в бъдеще, развитието на застрахователния пазар у нас е пряко свързано с повишаване на застрахователната култура на населението. Това означава, че е необходимо да се положат общи усилия от страна на застрахователите за насърчаване търсенето на застрахователни услуги сред населението. Тук индивидуалните усилия не биха били достатъчно ефективни, което налага полагането на общи мерки за повишава не интереса на обществото в тази сфера на потребление. Възможностите за постигане на тези цели са няколко и важното в случая е да се избере такава комбинация, която да даде максимален резултат. Политиката по насърчаване потреблението на застрахователни продукти може да се насочи към:

  • Намаляване на бюрократичните бариери, които са основно препятствие и спъват всяка инициатива;

  • Налагане на завишени мерки и контрол върху начина по който се инвестират резервите на компаниите;

  • Мерки за елиминиране на необходимо високите разлики в доходността, обявявана от застрахователните компании и др.

Много важно е да се поддържа коректна политика относно клиентите и да се премахнат злоупотребите с подвеждащи рекламни послания. Необходимо е клиентите на застрахователните компании да бъдат винаги информирани за предлагания от застрахователя продукт – за неговата цена, покритие, условия, рискови фактори, гаранции и изключения, както и за размерите на премията и застрахователната сума. Всичко това ще повиши доверието в застрахователите и ще се отрази положително на търсенето на застрахователни услуги.

Едно от най-важните условия, за доброто бъдещо развитие на застрахователния сектор е съобразяването на дейността на застрахователните компании с потребностите и желанията на клиентите в сферата на пазара на застрахователните услуги и това е основната цел, която представлява двигател при дейността по подобряване на застрахователния пазар.


ЗАКЛЮЧЕНИЕ


Застрахователният пазар се разглежда като място, където се преплитат противоположните интереси на застрахователите и съвкупността от физически и юридически лица с различни застрахователни нужди. Обект на размяна на застрахователния пазар е застрахователният продукт, който се характеризира с определени специфики, отличаващи го от другите стоки и услуги.

В България през последните години се формира един сравнително стабилен и привлекателен застрахователен пазар, който се характеризира с високи темпове на растеж и развитие. В България вече е налице тенденция на динамично развитие в бранша на застраховките и значително повишаване на застрахователната култура на българина.

Направеният анализ сочи, че секторът на застраховането ежегодно нараства със значителни темпове и видът и обхвата на застраховките постоянно се разнообразява. През последните години има тенденция за раздробяване на застрахователния пазар. Пазарният дял на единственото до 1989 г. застрахователно дружество – ДЗИ непрекъснато намалява след навлизането на сериозни чужди инвестиции през последните няколко години в страната. Към настоящият момент чуждо участие на капитали има в повече от половината от лицензираните застрахователни компании, развиващи дейност в страната.

Въпреки множеството положителни тенденции, застрахователният пазар в България е все още далеч от обемите и нивото на развитите европейски държави. Очертават се някои основни проблеми, които налагат необходимостта от промени в сектора с цел неговата модернизация и интеграция към западноевропейските пазари. Като основни проблемни пунктове могат да се посочат:

  • Ниската застрахователна култура на населението;

  • Недостатъчното познаване от страна на българското общество на възможностите за застраховане, видовете застраховки, цените на услугите и много др.

  • Все още са налице злоупотреби от страна на застрахователите, които се изразяват в даване на подвеждаща информация и нелоялно отношение;

  • Липсва достатъчен контрол върху дейността на застрахователните дружества в страната;

  • На застрахователния пазар у нас липсват достатъчно квалифицирани брокери, които да се явяват като посредници между застрахователните дружества и техните клиенти.

  • Налице са множество бюрократични бариери и др.

Всичко това налага необходимостта от промени, с цел модернизиране на националния застрахователен пазар, за чието реализиране е необходимо полагането на общи усилия както от страна на застрахователните компании, така и на правителството. Адекватните и бързи решение на съществуващите проблемни пунктове ще спомогнат за по-бързата модернизация на този сектор и ще намалят многократно рисковете за застрахователите в предстоящата пазарна евроинтеграциия.

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА


Монографии

 1. Драганов, Хр., Близнаков, Йо., Димитрова, Г., „Застрахователен пазар”, Тракия, София 2001 г.

 2. Илиев, Б., “Застрахователен пазар”, Свищов, 1997 г.

 3. Йотев, Илиев, „Основи на застраховането”, в.т., 1998 г.


Нормативни актове и доклади

 1. „Кодекс за застраховането”, обн., ДВ, бр. 103 от 23.12.2005 г., в сила от 1.01.2006 г., доп., бр. 105 от 29.12.2005 г., в сила от 1.01.2006 г.

 2. Комисия за финансов надзор „Годишен отчет за дейността през 2004 г.”

 3. Комисия за финансов надзор „Годишен отчет за дейността през 2005 г.”


Статии

 1. Георгиева П.,, „Застраховането все още се мери в конски сили”, в.”Капитал”, бр.45, стр.46, 12.11.2005 г.

 2. Димитров, К., „Алианц България проявява апетити към Западните Балкани” в. ‘Кеш”, бр.5, стр.38, 04.11.2005 г.

 3. Димитров, К., „Обхватът на застраховката не е толкова нисък, колкото се цитира”, в. „Кеш”, бр.50, стр.31, 16.12.2005 г.

 4. Иванова, Г., „133% ръст на печалбата отчита ЗД Евро инс”, в. „Пари”, бр.1, стр.4, 12.12.2004 г.

 5. Иванова, Г., „Застрахователите прогнозират консолидация”, в „Пари”, бр.42, стр.15,01.03.2005 г.

 6. Йончева, К., „Застрахователният пазар се либерализира от Нова година”, „Банкеръ”, бр.49, стр.5, 10.12.2005 г.

 7. Industry Watch, „Икономическият растеж може да се забави”, в. „Дневник”, бр.122, стр.39, 27.6.2005 г.,

 8. „Ограничаването на кредитите е риск за икономиката” в.”Капитал”, бр.19, 14- 20 май, 2005 г., стр. 6

 9. „Курсът на управление у нас остава същият”, в. „Кеш”, бр.17, стр.6, 30.4.2004 г.

 10. „ЗИ АД – София”, в. „Кеш”, бр.36, стр.32, 09.9.2005 г.

 11. „Чужди инвеститори пак оглеждат българския пазар” в „Кеш”-, бр.38, стр.36, 24.09.2004гф.

 12. „Българския пазар все още търси своя истински облик”, в „Кеш”, бр.3, стр.38,21.01.2005 г.


Интернет източници

 1. http://66.102.9.104/search?q=cache:c6FuaCwobfQJ:idg.bg/presentations/InsuranceForum2004/09_40-10_00-Jordan_Chukov-AZD-BG.docПРИЛОЖЕНИЯ


Приложение 1


ВИДОВЕ ЗАСТРАХОВКИ


1   2   3   4   5   6   7   8

Свързани:

Дипломна работа тема iconДипломна работа превод: Стефан Станчев
Как да превърнем разглеждането на актуален проблем в научно издържана дипломна работа
Дипломна работа тема iconДипломна работа тема : Миграционните процеси в община Благоевград
Избрания за разработка проблем в дипломната работа, безспорно е актуален, значим и полезен
Дипломна работа тема iconДипломна работа тема: Фондови борси
Заключение
Дипломна работа тема iconДипломна работа на тема: Въвеждането на кредитната система в България – между идеята и практиката
Промените във во в България. Стил на образователна работа в су “Св. Климент Охридски” преди влизането на кс / 13
Дипломна работа тема iconДипломна работа на тема Равнище и структура на безработицата в България
Увод
Дипломна работа тема iconНа вниманието на всички студенти
Съгласно решение No: 11/12. 06. 2009 г на Акадмичния съвет на Русенския университет «Ангел Кънчев» към процедурите по дипломиране...
Дипломна работа тема iconКатедра Публична администрация Изисквания при разработването на дипломна работа Насоки при избор на тема
Дипломантът избира конкретен изследователски проблем, който да бъде разработен в дипломната работа
Дипломна работа тема iconДипломна работа
Тема: “Ролята на потребителския кредит в развитието на българското производство”
Дипломна работа тема iconДипломна работа Тема: "Електронната търговия – маркетингов, продажбен и комуникационен феномен"

Дипломна работа тема iconДипломна работа тема: военните конфликти на границата на 2030 година
Увод
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом