Дипломна работа тема
ИмеДипломна работа тема
страница5/8
Дата на преобразуване27.05.2013
Размер0.93 Mb.
ТипДиплом
източникhttp://www.alfatm.net/work/pazar_zastrahovateli_BG.doc
1   2   3   4   5   6   7   8

3. Премиен приход и пазарни дялове


Благоприятното развитие на застрахователния пазар се обуславя от постепенното повишаване на застрахователната култура на населението, намаляването на безработицата, стабилизирането на покупателната способност на домакинствата и укрепналото финансово състояние на предприятията от реалния сектор. През последните четири години двата основни показателя, които характеризират мястото на застраховането в икономиката на страната, застрахователно проникване и застрахователна плътност нарастват.

Общият премиен приход на застрахователния пазар се покачва всяка година с няколко десетки процента. За първите шест месеца от началото на годината той отчита прираст от близо 40 процента. Свиването на групата от потребители на застрахователни услуги, съчетано с високо нарастване на премийните приходи, говори за една вече установена и финансово стабилна целева група. Скокът на постъпилите приходи се дължи на по-високите стойности на сключените застраховки. Тези параметри от своя страна са резултат на поскъпналите застрахователни услуги и на повишения стандарт на живот. Отчитайки факта, че автомобилните застраховки съставляват над петдесет процента от застрахователния пазар, както и начинът на тяхното формиране, то може да се направи извода, че авто-паркът в страната вече се обновява по-интензивно.49

При растеж от 29,8% на премийния приход за първото тримесечие на 2005 г. спрямо първото тримесечие на 2004 г., може да се очаква запазване на тенденцията към увеличение в стойностите на тези показатели.
Фиг.8. Премиен приход в застраховането 2004-2005 г. (хил. лв.)


От общите приходи, около 88% (650 млн. лв.) се падат на общото застраховане и малко над 12% (90 млн. лв.) на животозастраховането. Забелязва се обаче забавяне на ръста. Темпове на нарастване за януари - септември са по-ниски от регистрираните за януари - юни тази година, когато застрахователният пазар отчита скок от 41% спрямо същия период на 2003 г. Причините за това могат да се търсят в забавения растеж на общото застраховане, което ускореното развитие на животозастраховането не може да компенсира.50Фиг. 9. Дялово разпределение на приходите по видове застраховки


Характеристика на общото застраховане в България

Данните сочат, че само за първото тримесечие на 2005 г. премиен приход от застрахователните дружества, извършващи дейност по общо застраховане е в размер на 237 920 хил. лв., с което бележи 27,17% ръст на годишна база. Това потвърждава тенденцията на стабилно динамично развитие на този пазар. За нея допринасят нарасналите като цяло платежни възможности на кандидатите за застраховане, увеличените застрахователни потребности на по-взискателните клиенти, повишаването на броя на задължителните застраховки и на премиите по най-масово сключваните от тях във връзка с повишените лимити на отговорност.51

През 2005 г. се запазва структурата на портфейла на дружествата, извършващи дейност по общо застраховане. Тя се характеризира с преобладаващ относителен дял в премийния приход на застраховките на МПС. През първото тримесечие на 2005 г. е значителен и делът на премийния приход от „Гражданска отговорност, свързана с притежаване и използване на МПС“. Това е обичайно за началните месеци на годината, когато се сключват голяма част от този тип застраховки.52Фиг. 10. Премиен приход на общозастрахователните дружества по видове застраховки към първото тримесечие на 2005 г.53


От фигурата се вижда, че с най-голям дял в застраховането на общозастрахователните дружества е застраховаха „Гражданска отговорност” (34,70%), следвана от застраховките на сухопътните превозни средства (34,47%). На трето място се нареждат застраховките „Пожар и природни бедствия” (14,28%),следвани от всички останали, които заемат дял около и под 1% от общия обем на този вид застраховки.

Застраховката „Гражданската отговорност" (в това число и „Зелена карта") води по премиен приход другите видове застраховки с ръст от 45% спрямо същия период на 2004 г. застраховката „Каско" също се увеличава бързо с почти 38% за 2005 г. спрямо 2004 г. Данните сочат, че тези две застраховки регистрират 64% (412 млн. лв.) от приходите на целия общозастрахователен пазар за периода януари -септември 2005 г.54

Тези резултати на застрахователния пазара могат да се търсят в това, че в страната ни ежегодно навлизат все повече нови автомобили, които собствениците следва да застраховат. По този начин, не само броят на полиците се увеличава, но и тяхната стойност нараства.

В областта на застраховките „Каско” застраховане водещо място заема застрахователна компания „Бул инс", чийто пазарен дял за 2005 г. е тази област на застраховането е 28%. На следващо място по пазарен дял се нареждат ДЗИ (19%), „Алианц България" (14%), „Булстрад" (13%), „Армеец" (7%).55

По отношение на застраховка „Гражданска отговорност", трябва да кажем, че с най-голям пазарен дял е ДЗИ - 24%, следвано от „Булстрад" с близо 22%, „Витоша" с 12%, „Левски Спартак" с 11%, „Алианц България" с около 7% пазарен дял.

Таблица 3.

Предпочитани застрахователни компании за сключване на основни видове автомобилни застраховки
Гражданска отговорност

Автокаско

Зелена карта

Злополука
VII' 2003

IX' 2004

VII' 2003

IX' 2004

VII' 2003

IX' 2004

VII' 2003

IX' 2004

Алианц България

14,2

12,2

8,0

15,6

-

0,0

23,6

19,1

ЗД'Орел-Г'

12,2

5,9

7,5

2,5

-

0,0

11,8

0,0

Финансова група ДЗИ -
Росексимбанк

20,1

27,9

12,4

19,9

-

0,0

-

18,9

Булинс

1,5

4,5

5,6

16,8

-

26,1

-

0,0

Булстрад

16,7

22,8

9,8

16,2

100,0

0,0

20,9

29,9

ЗД'Армеец'

1,5

2,6

2,8

17,1

-

20,6

-

0,0

ЗД'Витоша'

9,7

6,2

6,8

4,2

-

0,0

10,1

0,0

ЗК 'Юпитер'

2,5

1,9

-

0,0

-

25,3

-

0,0

Български имоти

3,5

3,1

5,2

0,0

-

0,0

21,9

8,6

ING България

n/a

0,8

n/a

0,0

n/a

0,0

n/a

8,6

Евроинс

0,9

3,6

-

6,5

-

0,0

-

4,7

Международна ЗК 'Европа'

1,0

0,8

-

0,0

-

0,0

-

0,0

Доверие

1,5

0,3

2,3

0,0

-

0,0

-

0,0

ЗД'Хановер'

0,5

0,5

2,8

0,0

-

0,0

-

0,0

ЗК 'Левски
спартак'

0,5

3,5

-

3,0

-

0,0

-

0,0

Други

-

n/a

2,4
0,0
0,0
НЗ/ НО

13,6

3,5

34,5

3,5

-

28,0

11,8

10,3

База

221

328

41

80

1

5

10

15

Източник: www.vitosha-research.com/artShow.php (Пазарът на застраховки в България)


Като цяло в общото застраховане водещите компании са: ДЗИ с приход от 130 млн. лв. и пазарен дял от 20%. На второ място се нарежда „Булстрад" с приход от 110 млн. лв. и дял от 17%, следван от „Алианц България", „Бул инс" и „Витоша" със съответно 16%, 13% и 7% от пазара.
Фиг.11. Пазарен дял на застрахователните компании в общото застраховане56


Характеристика на животозастраховането в България

През първото тримесечие на 2005 г. брутният премиен приход на дружествата, извършващи дейност по животозастраховане, възлиза на 30 790 хил. лв., с което бележи ръст от 54,49 % на годишна база.57 Най-голямо увеличение при реализираният от животозастрахователите брутен премиен приход по видове застраховки е отчетен при застраховка „Живот” и „рента“ (74%).
Фиг.12. Премиен приход на животозастрахователните дружества по видове застраховки58


Интересът към животозастраховките продължава да се увеличава и ръстът на приходите в сектора до края на 2005 г. е 51%, като с това животозастраховането изпреварва темповете си на растеж за 2004 г. (50%). Застраховката за пенсия и рента се развива най-динамично и приходите по нея надминават 13 млн. лв. в сравнение с 4 млн. лв. 2004 г. 59

Пазарът продължава да бъде доминиран от застраховка „Живот" с приходи от 53 млн. лв., пазарен дял от 56% и ръст от 43% спрямо периода януари - септември 2004 г. Близо 80% от увеличаването на пазара в сравнение със същия период 2004 г. се пада на тези две застраховки.60

Застраховките „Злополука" и „Живот", свързана с инвестиционен фонд, са другите два продукта, които привличат клиентите през 2005 г. Приходите по първата полица се увеличават на годишна база с над 70%, а по втората - с близо 60%, като двете заедно допринасят с почти 19% (6 млн. лв.) за нарастването на пазара спрямо 2004 г.61

Данните сочат, че по отношение на животозастраховането, с най-големи приходи е ДЗИ, следвана от „Алианц България Живот" и „Орел Живот". Тук трябва да се отбележи, че ДЗИ и „Алианц България Живот" държат около 57% от пазара на застраховките живот.62


Презастраховане

През първо тримесечие на 2005 г. пасивното презастраховане на рисковете, предмет на общото застраховане, записани на българския застрахователен пазар, се осъществява чрез пропорционални и непропорционални договори. Основни партньори при презастраховането на българските компании са големи международни презастрахователи с висок кредитен рейтинг.63

Отстъпените премии по общо застраховане през тримесечието възлизат на 70 825 хил. лв., което представлява 29,75% от премийният приход на общозастрахователните компании.

По отношение на пасивното презастраховане трябва да се каже, че до средата на 2005 г. застрахователните предприятия, които извършват дейност по активно презастраховане, са общо пет – четири в областта на общото застраховане и едно – в животозастраховането. Общият размер на получените премии от цеденти възлиза на 1 709 хил. лв., от които 407 хил. лв. - от цеденти –животозастрахователи. Изплатените комисионни на цеденти по общо застраховане са в размер на 384 хил. лв., а на животозастрахователи - 41 хил. лв. Изплатените обезщетения на цеденти по общо застраховане са в общ размер 723 хил. лв., докато изплатените обезщетения на цеденти – животозастрахователи възлизат на 14 хил. лв.64

Основен дял в дейността по активно презастраховане на българския пазар през първо тримесечие на 2005 г. имат рисковете, свързани със „Застраховка на плавателни съдове“. Получените премии от цеденти по тази застраховка представляват 46,14% от общия размер на получените премии по активно презастраховане.


4. Застрахователни плащания


При анализа на застрахователния пазар трябва да се разгледат и направените застрахователни плащания и тенденциите в тях през последните години.

Застрахователни плащания в общото застраховане

През първото тримесечие на 2005 г. застрахователите, извършващи дейност по общо застраховане отчитат обща печалба в размер на 14 236 хил. лв., като печалбата от застрахователната дейност (техническият резултат) е в размер на 14 804 хил. лв.

Отчетените финансови резултати на застрахователите по общо застраховане варират в широк диапазон - от загуба в размер на 260 хил. лв. до печалба в размер на 7 058 хил. лв., като със загуба приключват 4 от общо 20 дружества.


Таблица 4.

Изплатени обезщетения по видове застраховки

Видове застраховки

Изплатени обезщетения

Март 2004 г.

Март 2005 г.

„Злополука”

480719

391456

„Заболяване”

5 303

1 019

„застраховка за сухопътни превозни средства” (без релсови)

29 614 379

41 292 879

Застраховка на релсови превозни средства

0

0

Застраховка на летателни апарати

183 017

22 873

Застраховка на плавателни съдове

790 956

2 016 911

Застраховка на товари по време на превоз

417 239

1 949 297

„Пожар и природни бедствия”

1 917 417

2 948

Застраховка на щети на имущество

817 020

908 459

„Гражданска отговорност (МПС)

14 118 093

15 960 036

В т.ч.”Зелена карта”

5 597 998

6 368 229

„Обща гражданска отговорност”

418 388

1 016 423

Застраховка на кредити

95 125

388 911

Застраховка на гаранции

83 262

39 294

Застраховка на финансови загуби

711 765

679 226

Застраховка на правни разноски

0

0

Помощ при пътуване

521 159

479 050

Общо

50 236 843

68 094 621

Източник: Комисия за финансов надзор „Годишен отчет за дейността през 2005 г.”


Изплатените обезщетения в началото на 2005 г. от застрахователните дружества, извършващи дейност по общо застраховане, бележат ръст от 36% на годишна база, достигайки размер от 68 094 хил. лв. С най-голям относителен дял (61%) в изплатените обезщетения е „Застраховката на сухопътни превозни средства, без релсови превозни средства“, следвана от застраховка „Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС“ – 23%. В същото време обаче трябва да се каже, че ощетимостта по основните застраховки в бранша води до влошаване на застрахователно-техническите им резултати, поради което се налага то да бъде компенсирано с положителните резултати по останалите общи застраховки, включени в портфейлите на дружествата.

На следващата фигура може да се проследи процентното разпределение на плащанията по видове застраховки.
Фиг.13. Плащания в общото застраховане по видове застраховки


На фигурата ясно се вижда, че основен дял при изплащанията в общото застраховане заемат изплащанията на премии в сухопътния превоз (без релсовите превозни средства), чийто дял е цели 60, 64%. На следващо място се нареждат изплатените суми в „Гражданска отговорност” с 23,44 %. Останалите видове плащания са сравнително незначителни по размери, в сравнение с посочените две.


Застрахователни плащания в животозастраховането

Изплатените претенции от застрахователни дружества, извършващи дейност по животозастраховане, в началото на 2005 г. възлизат на 8 808 хил. лв., което е намаление от 6% спрямо първото тримесечие на предходната година. Подобно на структурата на брутния премиен приход с най-голям дял в изплатените претенции и суми е застраховка „Живот“ и рента - 66%.


Таблица 5.

Премиен приход и изплатени претенции на животозастрахователните дружества по видове застраховки

Застраховка

Изплатени суми

Март 2004 г.

Март 2005 г.

„Живот” и в т.ч.

6 087 257

5 829 445

Застраховка „Живот”

5 594 791

5 305 863

Застраховка за пенсия или рента

492 466

523 582

Женитбена и детска застраховка

503 874

422 356

„Живот”, свързана с инвестиционен фонд

712 194

559 135

Постоянна здравна застраховка

340 127

336 186

Изкупуване на капитал

0

0

Допълнителна застраховка

1 253 188

1 238 236

„Злополука”

497 582

423 034

Общо

9 394 222

8 808 390

Източник: Комисия за финансов надзор „Годишен отчет за дейността през 2005 г.”


Данните ясно сочат, че през 2005 г. изплатените суми са значително по-малко като размер от тези за 2004 г.
Фиг.14. Структура на плащанията на животозастрахователните дружества по видове застраховки към 31.03.2005 г.


На фигурата ясно се вижда, че най- голям дял сред изплатените суми за 2005 г. заема застраховка Живот”, следвана от сумите за допълнителни застраховки (14%), застраховките „Живот”, свързани с инвестиционен фонд (6,35%) и т.н.


5. Ощетимост и резултати от застрахователните операции


Като цяло данните сочат, че със всяка изминала година приходите в сферата на застраховането у нас се покачват значително Пазарът на застрахователни услуги постепенно се стабилизира и застраховането придобива все по значима роля в живота на българското население. Всичко това личи и от резултатите, които отделните дружества у нас отчитат от дейността си.

При анализа на състоянието на националния застрахователен пазар, много важно е да се отчете и т. нар. Коефициент на ощетимост. Той напрактика се измерва на база реализирани от дружествата приходи и размера на направените разходи за оказване на застрахователната услуга.

Към началото на 2005 г. най-високи нетни коефициенти на ощетимост отчитат ЗК Орел -54.05%, ЗК Български имоти - 51.40%, и ЗПАД „Алианц България” - 50.02%.

Таблица 6.

Дружества с най-нисък коефициент на ощетимост

Дружество

Коефициент на ощетимост

ЗК Орел

50.05%,

ЗК Български имоти

48.40%,

ЗПАД Алианц България

42%

Евроинс България

31,5%

Източник: Съставена от автора


Общата стойност на активите в общото застраховане възлиза на 568.146 млн. лв. Застрахователните резерви са в размер на 327.809 млн. лв., пренос, премийният резерв -154.909 млн. лв., а резервът за предстоящи плащания съответно 171.094 млн. лв. Съотношението застрахователни резерви към активи е 57.70%.

За 2005 г. бруто премийният приход на ЗПАД "Алианц България" е 112 млн. лв., а реализираният прираст спрямо предходната година е 18.6%. Бруто платените обезщетения възлизат на 39 млн. лв., като брутната квота на ощетимост е 42%. Печалбата след облагане с данъци е 14.8 млн. лева.65

През 2005 г. в "Алианц България Холдинг" в продажбата на застраховки "Живот" регистрира 15 000 нови клиенти. Активите на дружеството в България възлизат над един милиард лева, като чистата печалба на холдинга след данъчно облагане е 50 млн. лева. Брутният премиен приход на дружеството е 180 млн. лв., като от тях по общото застраховане премийният приход е 152 млн. лв., като прирастът спрямо предходната година е над 20%.66

ЗАД "Енергия", отчита почти 40 млн. лв. премии за 2005 г. и реализира прираст спрямо предходната година от над 26%. Печалбата за 2005 г. е над 23 млн. лева.67

През 2005 г. бруто премийният приход на ЗАД "Алианц България Живот" е в размер на 28 млн. лв. Това е прираст от над 70% в сравнение с 2004 г. За сравнение ръстът на целия животозастрахователен пазар в страната за същия период се очаква да бъде около 25 - 30%. Пазарният дял на компанията за 2005 г. е около 30%. Печалбата след данъчно облагане за 2005 г. е 4.9 млн. лева.

Дружество, реализиращо нисък коефициент на ощетимост е и ЗД „Евроинс България”. Само за 2003 г. дружеството реализираният премиен приход надхвърля 23 млн. лв. при 17 млн. лв. за 2004 г. ръстът е от 35%. Към същата 2004 г. дружеството регистрира с над 10 пункта е подобрена квотата на ощетимост - 35.1% спрямо 45.6% за 2003 г., като изплатените обезщетения възлизат на 8 млн. лв. Най-значителен е ръстът при имуществените и финансовите застраховки -над 40%. Приходите по Автокаско също бележат ръст, като делът им в портфейла намалява от 37 на 31 %. Квотата на ощетимост при тях е подобрена с над 20 пункта - 64% за 2004 г. при 84% за 2003 г.68

До средата на 2005 г. приходите на ДЗИ от застрахователните премии по общото и животозастраховането нарастват с приблизително 26%. С премиен приход от 124.5 млн. лв. през 2004 г. "ДЗИ Общо застраховане" застава на предна позиция за постъпления от този вид полици сред останалите застрахователни дружества. По този начин дружеството заема лидерската позиция в този сегмент. Основната дейност на ДЗИ е животозастраховането, което в деружеството бележи коефициентът на ощетимост е 77% при среден показател за сектора на животозастраховането 80%. Тенденцията е към постепенно намаляване на стойността на показателя, който е сравнително висок, съпоставен с останалите застрахователни дружества с висок пазарен дял. Намаляването на този коефициент оказва положително влияние върху увеличаването на техническата печалба на дружеството.69


 

1   2   3   4   5   6   7   8

Свързани:

Дипломна работа тема iconДипломна работа превод: Стефан Станчев
Как да превърнем разглеждането на актуален проблем в научно издържана дипломна работа
Дипломна работа тема iconДипломна работа тема : Миграционните процеси в община Благоевград
Избрания за разработка проблем в дипломната работа, безспорно е актуален, значим и полезен
Дипломна работа тема iconДипломна работа тема: Фондови борси
Заключение
Дипломна работа тема iconДипломна работа на тема: Въвеждането на кредитната система в България – между идеята и практиката
Промените във во в България. Стил на образователна работа в су “Св. Климент Охридски” преди влизането на кс / 13
Дипломна работа тема iconДипломна работа на тема Равнище и структура на безработицата в България
Увод
Дипломна работа тема iconНа вниманието на всички студенти
Съгласно решение No: 11/12. 06. 2009 г на Акадмичния съвет на Русенския университет «Ангел Кънчев» към процедурите по дипломиране...
Дипломна работа тема iconКатедра Публична администрация Изисквания при разработването на дипломна работа Насоки при избор на тема
Дипломантът избира конкретен изследователски проблем, който да бъде разработен в дипломната работа
Дипломна работа тема iconДипломна работа
Тема: “Ролята на потребителския кредит в развитието на българското производство”
Дипломна работа тема iconДипломна работа Тема: "Електронната търговия – маркетингов, продажбен и комуникационен феномен"

Дипломна работа тема iconДипломна работа тема: военните конфликти на границата на 2030 година
Увод
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом