Дипломна работа тема
ИмеДипломна работа тема
страница4/8
Дата на преобразуване27.05.2013
Размер0.93 Mb.
ТипДиплом
източникhttp://www.alfatm.net/work/pazar_zastrahovateli_BG.doc
1   2   3   4   5   6   7   8
ГЛАВА ВТОРА:

ЗАСТРОХАВАТЕЛНА ДЕЙНОСТ НА БЪЛГАРИЯ


1. Икономическа характеристика на застрахователната дейност в България


При предстоящото присъединяване на България към ЕС и предстоящия пряк конкурентен натиск над българската икономика ролята на небанковото финансово посредничество ще бъде ключова за повишаване на ефективността на националната икономика. Този сектор вече набира значителен финансов ресурс и добре работещият пазар би осигурил оптималното му разпределение, така че да допринесе за максимален икономически растеж.39

По данни на годишния доклад за развитието на българската икономика на Агенцията за икономически анализи и прогнози, през 2004 г. българската икономика постига растеж, който е най-високият от началото на прехода до сега. Брутният вътрешен продукт на страната отбелязва ръст от 5,6% спрямо 2003 г. и достига 38 008 млн. лв. По данни, през 60-те години средният годишен темп на растеж на българската икономика е 5,8%, който е най-висок за страните от Източна Европа. Постепенно през 70-те години средногодишният темп на растеж на българската икономика вече е умерен- 2,8% при среден темп на Източна Европа- 3,4%. През този период поради централното планиране на икономиката не се наблюдават особени различия в индексите на БВП през годините. През 1990 г. обаче са засечени значими различия в индексите на БВП на страната. Нестабилността на икономиката на България започва от 1985 г., като за 1990 г. размерът на БВП е -9,1%, а за 1991 г. той достига – 16,7%. Днес страната ни постепенно отново започва да отчита растеж в икономиката и БВП постепенно се стабилизира и увеличава обема на стойността си.40

Към средата на 2005 г. обаче националната икономика отбелязва растеж на БВП от 5.9%. Икономиката продължава да ускорява темповете, с които расте.41 Очакванията на експертите за състоянието на икономиката на България към края на 2006 г. относно развитието на вътрешния пазар са в следните няколко насоки: 42

  • Предвижда се да се запази курсът на водената досега икономическа и социална политика и в частност - продължаване на политиката по преструктуриране и приватизация на предприятията.

  • Държавните дела приоритетно трябва да се насочат към намаляване на дела на сивата икономика и насърчаването на малките и средните предприятия. В тази връзка се предвижда ограничаване на административните бариери за стартирането на собствен бизнес и на намесата на държавата в икономиката.

  • Предвижда се средногодишен прираст на работната заплата от 7 - 8% и средногодишен темп на инфлация от 3.5%. Прогнозите са за нарастване на частното потребление с около 5% средногодишно.

  • Държавната политика ще бъде насочена към забавяне на темповете на растеж на вноса на стоки, както и на частните инвестиции.

За 2006 г. се очаква икономически растеж дори от 6%. Може да се твърди, че всичко това допринася значително за повишаване на икономическата привлекателност на страната. Значително са нараснали преките чуждестранни инвестиции в България от различни чуждестранни фирми от Централна и Източна Европа.

Тенденциите за повишаване на БВП в България през следващите години могат да се тълкуват като основна причина за увеличаване на инвестициите в страната. Нарастващите стойности на БВП създават една много благоприятна обстановка за навлизането на чуждестранни инвестиции. В същото време, ръстът в инвестициите и засиления икономически растеж са основни предпоставки за увеличаване на кредитирането в страната, което ще увеличи обема на новите заеми. Това от своя страна предполага значителен растеж в банковия бизнес в страната през следващите няколко години.

По отношение на застраховането трябва да се каже, че през 2005 г. застрахователният пазар в България бележи ръст от 35% спрямо 2004 г., като премийният приход надхвърля 740 млн. лв. За същия период на 2004 г. той е около 550 млн. лв.

Тук трябва да отбележим, че развитието на застрахователния пазар в България от година на година се развива все по-динамично и хората все по-често се обръщат за защита към застрахователните компании. Характерно тук е, че до 2004 г. се наблюдава засилено търсене на застраховки от сектора общо застраховане, докато живото застраховането е в застой. Към началото на 2006 г. обаче нещата са по-различни, тъй като се наблюдава вече тенденция към нарастване на застраховките живот.

Все пак, можем да отбележим, че развитието на този бранш, колкото и динамично да е, в сравнение със страните от Западна Европа е все още много слабо, което се дължи на факта, че застраховането е последващ бизнес, т. е. той в голяма степен се влияе от другите сектори на икономиката. С всички тези фактори се обяснява и ниското застрахователно проникване (частта от БВП, която се пада на застраховането), което през последните няколко години има траен ръст, но въпреки това страната ни остава на едно от последните места по този показател в Европа.


Таблица. 1. Застрахователното проникване, като дял от БВП
2001 г.

2002 г.

2003 г.

2004 г.

България

1,61%

1,915

1,94%

2,19%

Страни с развита икономика

2,9%

3%

4%

4%

Източник: Съставена от автора


Данните от таблицата сочат, че по отношение на този коефициент, България значително изостава

Данните сочат, че у нас през 2002 г. разходите за застраховки на глава от населението са били 60.31 лв., а през 2003 г. те са били 78.79 лева. От дадените за застраховки през миналата година 85.37 лв. за животозастрахователни услуги средно се падат по около 9.58 лв., а останалите 75.79 лв. са имуществени застраховки. Тези цифри постоянно се увеличават със всяка изминала година, което се отразява много положително на застрахователния сектор у нас.


Таблица 2. Показатели за мястото на застраховането в българската икономика

Показател

2002 г.

2003 г.

2004 г.

Брутен вътрешен продукт (хил. лв.)

32 335 083

34 410 200

38 008 406

Брутен премиен приход от застраховане (хил. лв.)

618 156

666 346

834 296


Застрахователно проникване (%)

1,91

1,94

2,19

Застрахователна плътност (лв.)

78,79

85,41

107,50

Източник: Комисия за финансов надзор „Годишен отчет за дейността през 2005 г.”


От таблицата се вижда динамиката на развитие на застрахователния пазар. Става ясно, че за периода 2002- 2004 г. застрахователното проникване у нас нараства, увеличават се премийните приходи и застрахователната плътност. Тенденцията доказва значителния потенциал на българския застрахователен пазар, голяма част от който все още не е обхваната.


 2. Застрахователни дружества на българския пазар


Към края на 2005 г. на застрахователния пазар функционират 32 застрахователи. Тези дружества могат да се разделят на следните категории:43

 1. Общозастрахователни дружества- в България те са преобладаващ брой. От общо 32 дружества на застрахователния пазара, 21 са общозастрахователни.

 2. Животозастрахователни дружества- животозастрахователните дружества у нас постепенно увеличават дейността и броя на клиентите си. Това са застраховките, които през последната една година бележат най-висок ръст. Броят на застрахователните дружества от този сектор е 9

 3. Взаимозастрахователни дружества- Взаимозастрахователните дружества у нас са много малко, което говори, че този начин на застраховането все още не е достатъчно развит и популярен. Към момента у нас са регистрирани само 2 взаимозастрахователни дружества.
Фиг. 7. Застрахователни дружества на националния пазар


На българския застрахователен пазар към момента оперират и много чуждестранни инвеститорски. В страната е регистрирано акционерно участие в 19 от 29 застрахователни дружества. Към края на 2005 г. в България има 158 застрахователни брокери и 99 641 застрахователни агенти, които извършват дейност по застрахователно посредничество.44

От всичките 32 застрахователни дружества у нас, 28 са акционерни дружества. Съгласно Кодекса за застраховането застрахователното акционерно дружество е акционерно дружество, получило лиценз за извършване на застраховане по този кодекс. В България застрахователното акционерно дружество се учредява, извършва дейността си, преобразува се и се прекратява по реда на Търговския закон. Застрахователното акционерно дружество може да открива повече от един клон по Търговския закон в едно населено място, включително в населеното място по седалището си. Кодексът за застраховането позволява на застрахователните акционерни дружества у нас да извършват застраховане само по посочените в лиценза на дружеството видове застраховки.45

Действащите към момента в България акционерни дружества са:

"Българска агенция за експортно застраховане /БАЕЗ/ ЕАД

Застрахователна Компания "ХИЛДЪН" АД

Граве България” АД

"Застрахователно акционерно дружество "Армеец" АД

"ДЗИ - Общо застраховане"АД

"Застрахователно акционерно дружество Булстрад живот" АД

ДЗИ АД

"Застрахователно дружество ЕВРО ИНС" АД

"Ей Ай Джи България застрахователно и презастрахователно дружество" ЕАД

"Застрахователно и презастрахователно дружество Витоша" АД

"Ей Ай Джи Лайф /България/ Животозастрахователно Дружество" ЕАД

ЗД "Бул инс" АД

ЖЗК „ДСК Гаранция” АД

"ЗК Лев Инс" АД

"Животозастрахователна компания Български имоти" АД

ЗК "Орел" AД

ЗАД "Алианц България Живот" АД

ЗК "ОРЕЛ ЖИВОТ"АД

ЗАД "Виктория" АД

ЗПАД "Алианц България" АД

ЗАД "Енергия" АД

ЗПАД "Булстрад" АД

Застрахователна Компания „ДСК Гаранция” АД

"Интерамерикан България ЗАД"

"Застрахователна компания Български имоти" АД

МЗК "Европа" АД

"Застрахователна компания Витоша - живот" АД

"Общинска застрахователна компания" АД


От общият брой на акционерните дружества в страната 17 са с една или друга степен на чуждестранно участие. Сред най-известните дружества с чуждестранно участие в страната са „Алианц”, „Мюнхенер рюкферзихерунг”, „Ей Ай Джи”, „Хановер рюк”, „Кю Би И”, „Граве”, „Интерамерикан”, „Винер щетише”, „ХУК Кобург” и др. Тук трябва да отбележим, че на застрахователите с чуждестранно участие се падат около 2/3 от брутния премиен приход у нас.

Чуждестранното инвеститорско присъствие е безспорно доказателство за атрактивността на българския пазар въпреки сравнително малките му размери. Следва да се отчете ролята на това присъствие по отношение повишаване качеството на конкурентната борба, разнообразяване и обновяване на предлаганите продукти.

Съгласно Кодекса за застраховането, в България се признава функционирането на т. нар. взаимозастрахователни кооперации. Взаимозастрахователната кооперация се учредява, извършва дейността си, преобразува се и се прекратява по реда на Закона за кооперациите.46 Предметът на дейност на взаимозастрахователната кооперация обхваща един или повече видове застраховки със или без застраховка "Злополука", като този вид кооперация има право да извършва застраховане само по застраховките посочени в нейния лиценз.

Съгласно Кодекса за застраховането взаимозастрахователната кооперация се учредява най-малко от 500 лица. Учредител и член на взаимозастрахователна кооперация може да бъде физическо лице, навършило 18-годишна възраст, което не е поставено под запрещение. Учредителите се застраховат във взаимозастрахователната кооперация, след като тя получи лиценз за извършване на застраховане, и внасят застрахователна вноска по избрана от тях застраховка. Членството във взаимозастрахователната кооперация възниква или се прекратява едновременно със сключването или прекратяването на застрахователния договор съгласно общите условия.47

Трябва да отбележим, че броят на взаимозастрахователните дружества у нас е малък. Те са само две към момента и те са:

В България, голяма част от застрахователните компании извършват и презастрахователна дейност. Кодексът за застраховането постановява, че презастраховател е акционерно дружество, получило лиценз за презастраховане. Презастрахователят се учредява, извършва дейността си, преобразува се и се прекратява по реда на Търговския закон. Съгласно закона, презастрахователят може да извършва и дейност по застраховане, ако е получил отделен лиценз за това. Освен това, в кодекса се посочва, че за презастраховател се прилагат разпоредбите за застрахователното акционерно дружество.48

В България, действащите презастрахователи извършват и застрахователна дейност. Сред най-популярните са:

В бъдеще се очаква нарастване на ролята на посредниците и на комбинираното предлагане на банкови и застрахователни продукти. Очаква се по-широко навлизане на новите методи за предлагане и потребление на застрахователни продукти във връзка с компютризацията на бита и деловата активност на населението и използването на Интернет, заяви той. От продуктова гледна точка е необходимо да се популяризират и да се увеличи делът на застраховките на финансови загуби, кредити, гаранции, правни разноски, обща и професионална отговорност, домашно имущество и дългосрочното животозастраховане.

1   2   3   4   5   6   7   8

Свързани:

Дипломна работа тема iconДипломна работа превод: Стефан Станчев
Как да превърнем разглеждането на актуален проблем в научно издържана дипломна работа
Дипломна работа тема iconДипломна работа тема : Миграционните процеси в община Благоевград
Избрания за разработка проблем в дипломната работа, безспорно е актуален, значим и полезен
Дипломна работа тема iconДипломна работа тема: Фондови борси
Заключение
Дипломна работа тема iconДипломна работа на тема: Въвеждането на кредитната система в България – между идеята и практиката
Промените във во в България. Стил на образователна работа в су “Св. Климент Охридски” преди влизането на кс / 13
Дипломна работа тема iconДипломна работа на тема Равнище и структура на безработицата в България
Увод
Дипломна работа тема iconНа вниманието на всички студенти
Съгласно решение No: 11/12. 06. 2009 г на Акадмичния съвет на Русенския университет «Ангел Кънчев» към процедурите по дипломиране...
Дипломна работа тема iconКатедра Публична администрация Изисквания при разработването на дипломна работа Насоки при избор на тема
Дипломантът избира конкретен изследователски проблем, който да бъде разработен в дипломната работа
Дипломна работа тема iconДипломна работа
Тема: “Ролята на потребителския кредит в развитието на българското производство”
Дипломна работа тема iconДипломна работа Тема: "Електронната търговия – маркетингов, продажбен и комуникационен феномен"

Дипломна работа тема iconДипломна работа тема: военните конфликти на границата на 2030 година
Увод
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом