Дипломна работа тема
ИмеДипломна работа тема
страница2/8
Дата на преобразуване27.05.2013
Размер0.93 Mb.
ТипДиплом
източникhttp://www.alfatm.net/work/pazar_zastrahovateli_BG.doc
1   2   3   4   5   6   7   8
Фиг. 1.Модел на застрахователния пазар


Тук трябва да кажем, че на застрахователния пазар се срещат личните интереси на застрахователите и на застрахователните клиенти. Тези интереси се характеризират с противоположност, тъй като от една страна, застрахованите търсят такава застрахователна услуга, която да задоволява най-добре техните индивидуални потребности във връзка със сигурността, а застрахователите се стремят да получат застрахователната услуга по възможност на по-ниска цена. Застрахованите лица, т.е. клиентите търсят както подходящи условия, при които се сключват застрахователните договори, така и за цената на застрахованата услуга. Всичко това формира две различни страни на пазара на застрахователни услуги е става предпоставка за появата на конкуренцията между участниците на този пазар. Именно конкуренцията определя максималната граница на цената, по която може да се пласира застрахователната услуга.

Много важно на пазара на застрахователни услуги е застрахованият да спазва правилото, според което „неговата потребност от застрахователна защита да бъде по-голяма от цената, платена за застрахователната услуга”.8 Ролята на конкуренцията тук е много голяма, тъй като тя не допуска искането на безкрайно намаляване на застрахователната премия.

В същото време, на пазара на застрахователни услуги, много важна е и ролята на застрахователните дружества, тъй като без тях не би имало и застраховки. Застрахователните дружества също предлагат застрахователна услуга с определено количество и цена, защитавайки собствените си интереси. Целта тук е да се предлага дадена застрахователна услуга, така че застрахователите също да получат определена изгода от това предлагане. На пазара на застрахователни услуги съществува и конкуренция между самите застрахователи. Крайният резултат от тази конкуренция се изразява във формирането на долната граница на цената, по която се предлага застрахователната услуга.9

В резултат от конкуренцията на пазара, стандарта на живот на обществото и други фактори се формира и цената н застрахователната услуга. Обикновено тя се движи между минималната /долна/ граница на цената, формирана при конкуренцията между застрахователите, и максималната /горна/ граница на цената, определена при конкуренцията между застрахованите за получаване на застрахователната услуга. Цената, определена на пазара, по която се пласира застрахователната услуга, важи за всички застрахователни дружества, конкуриращи се за определена група обекти или субекти, потенциални кандидати за застраховане. Тази пазарна цена в никакъв случай не е равна на действителната цена, по която отделните застрахователни дружества предлагат и пласират застрахователната услуга. Отклоненията на индивидуалната цена на застрахователната услуга от пазарната има за последица формиране на печалба или загуба в застрахователните дружества. Обяснението е, че застрахователното дружество изгражда своята дейност на базата на еквивалентния принцип. Става дума за един чисто теоретичен принцип, който се прилага при калкулирането на застрахователната премия. Съгласно този принцип плащанията на всички участници в застрахователната съвкупност и на застрахователното дружество трябва да бъдат равни. Когато пазарната цена на застрахователната услуга е по-висока от индивидуалната /определена според еквивалентния принцип/ цена, това означава, че застрахователят пласира своята "стока" на по-високи цени, т.е. еквивалентното равенство е нарушено. То събира застрахователни вноски, по-високи от необходимото. Реализира се печалба, поради по-ниска калкулативна цена на застрахователната услуга в сравнение с пазарната цена. Обратен е случаят, когато пазарната цена е по-ниска от калкулативната цена, определена от застрахователното дружество. В този случай еквивалентното равенство се нарушава във вреда на застрахователното дружество. Така е, защото събираната застрахователна премия е по-ниска от необходимата, а следователно плащанията на застрахователя превишават неговите постъпления. Резултатът е: загуба за застрахователното дружество.10
Фиг. 2. Формиране на цената на застрахователния пазар


От фигурата се вижда, че интересите на двете страни по отношение на застрахователната услуга са разнородни. С повишаването на цената на застрахователната услуга, изразена чрез застрахователната вноска, предлагащият е склон да разнообрази и увеличи количеството на предлаганите от него услуги. В същото време, поведението на застрахованите е точно обратното. Намаляването а цената на услугата се съпровожда моментално с увеличение на търсенето на застрахователни услуги. 11

Най-добрият и изгоден вариант е този, при който, застрахователите пласират своята услуга по такъв начин, че с приходите успяват да постигнат целите си. Това правило е равносилно и за застрахованите. При идеалния случай те трябва да купят такава застрахователна услуга, която при подходяща цена да задоволява техните потребности с оглед на изпълнението на плановите цели. Когато субектите са взаимно удовлетворени, може да се твърди, че е налице добре балансиран пазар.

Конкуренцията на пазара на застрахователни услуги не е единствено между застрахователите или между застрахователи и застраховани, това пазарно явление е характерно и за отношенията на застрахователите с други пазарни субекти- това са производители на материални и нематериални блага и на услуги. Тук се отнасят различни банкови институции, институции в областта на социалното дело и др.

Конкурентите на пазара на застрахователните дружества могат да се обособят в следните групи:

  • Кредитни институции- кредитните институции са конкуренти на застрахователните дружества, в случай, че при разработването на концепцията за сигурност потребителят предпочита да спести застрахователната вноска, като разчита, че при настъпването на риска може да ползва банков кредит. Предпочитанията на клиентите към кредитните институции се формират, когато възникне съмнение относно платежоспособността на застрахователното дружество; когато цената на застрахователната услуга е висока; когато са налице неизгодни застрахователни условия; когато е регистрирана липса на застрахователна услуга, адекватна на потребностите от нея и още много др.

  • Спестовни институции- те също могат да се разглеждат като конкуренти на застрахователите. Тази конкуренция засяга само онези застрахователи, които практикуват застраховки, съдържащи спестовен елемент. Спестовните институти са конкуренти на застрахователите, когато, лихвата, която те одобряват на своите клиенти, е значително по-висока от лихвата, признавана от застрахователните дружества на застрахованите. В този случай средствата се насочват от застрахователните дружества към спестовните институти. Като практическа последица от това обаче застраховките със спестовен елемент губят своята актуалност. Начинът застрахователите да се справят с тази ситуация е да се ориентират към застраховки с подчертан рисков елемент (чисто рисково застраховане или комбинация на рисково застраховане и застраховка "Злополука"). Те обаче в повечето случаи са на много ниски цени и затова не се предпочитат от застрахователните дружества. Другият начин е средствата на застрахователите да се инвестират така, че да осигуряват висок приход от лихва. По този начин застрахователят ще бъде в състояние да одобри на застрахованите лихва, различаваща се малко от лихвите, които спестовните институти биха им предложили. Изводът от всичко това, че е ефективното управление, осигуряващо добра инвестиционна дейност на застрахователното дружество го прави конкурентоспособно на пазара.

  • Самозастраховане- самозастраховането също може да се разглежда като конкуренция на застрахователните дружества. Проблемът "самозастраховане или застраховане" придобива важно значение, след като на преден план излезе въпросът за управлението на риска във фирмите. Основната идея на управлението на риска е с помощта на минимални разходи да се достигне такава степен на сигурност във фирмата, която да гарантира изпълнението на плановите й цели. Именно поради тази причина фирмите са принудени да избират между застраховане и самозастраховане или да комбинират двата метода за въздействие върху последиците от настъпването на риска, така че да се удовлетвори основното изискване на управлението на риска.

Предпочитанията към самозастраховането могат да се търся в основното му предимство- да осигури спестяване на застрахователната премия. В същото време застраховането срещу сравнително ниска вноска дава гаранция за възможни големи загуби при възникване на застрахователния риск. Всичко това позволява да кажем, че самозастраховането конкурира успешно застраховането:12

  • когато загубите са малки и могат да се компенсират без проблеми за сметка на собствени средства, оборотни средства или спестявания; застрахователната услуга е скъпа;

  • в случаите на наличие на възможност за ползване на изгоден банков кредит;

  • при липса на адекватност между предлаганата застрахователна услуга и потребностите от нея.

Всичко това позволява в много случаи самозастраховането да се развива за сметка на застраховането именно поради това, че застрахователите не са в състояние да удовлетворят всички изисквания на своите клиенти. В такъв случай клиентите са принудени не само сами да покриват възможните загуби, но и да потърсят начин за разпределяне на тези загуби и върху други субекти. Именно това е причината за създаването на т. нар. „каптиви”, които започват да работят като конкуренти на професионалните застрахователи. Каптивът може да се разглежда като застрахователно дружество, което се основава или закупува от друга, незастрахователна фирма. Към момента са познати два типа каптиви:13

  1. застрахователно дружество, занимаващо се само с рисковете на фирмата, която го притежава;

  2. каптив, който поема рисковете, които нямат нищо с фирмата майка.

Освен, че се стреми към удовлетворяване на потребностите на фирмите от застраховане каптивът има за цел и да запази застрахователната вноска, която би се отстъпила на застрахователя при сключване на традиционните застрахователни договори, като по този начин се оказва и силно влияние върху поведението на професионалните застрахователи.14

    • Производители на стопански блага- тази група също може да се разглежда като конкурент на застрахователите, тъй като парите на клиентите се разпределят между потребността на сигурност, от качеството и цената на застрахователната услуга, от финансовите възможности на клиентите. Това определя силната зависимост на търсенето и характера на сключените застраховки от стандарта на живот и покупателната способност на хората. При ниски доходи ще има слабо търсене на застрахователни услуги, а при високи доходи това търсене ще се увеличава.1   2   3   4   5   6   7   8

Свързани:

Дипломна работа тема iconДипломна работа превод: Стефан Станчев
Как да превърнем разглеждането на актуален проблем в научно издържана дипломна работа
Дипломна работа тема iconДипломна работа тема : Миграционните процеси в община Благоевград
Избрания за разработка проблем в дипломната работа, безспорно е актуален, значим и полезен
Дипломна работа тема iconДипломна работа тема: Фондови борси
Заключение
Дипломна работа тема iconДипломна работа на тема: Въвеждането на кредитната система в България – между идеята и практиката
Промените във во в България. Стил на образователна работа в су “Св. Климент Охридски” преди влизането на кс / 13
Дипломна работа тема iconДипломна работа на тема Равнище и структура на безработицата в България
Увод
Дипломна работа тема iconНа вниманието на всички студенти
Съгласно решение No: 11/12. 06. 2009 г на Акадмичния съвет на Русенския университет «Ангел Кънчев» към процедурите по дипломиране...
Дипломна работа тема iconКатедра Публична администрация Изисквания при разработването на дипломна работа Насоки при избор на тема
Дипломантът избира конкретен изследователски проблем, който да бъде разработен в дипломната работа
Дипломна работа тема iconДипломна работа
Тема: “Ролята на потребителския кредит в развитието на българското производство”
Дипломна работа тема iconДипломна работа Тема: "Електронната търговия – маркетингов, продажбен и комуникационен феномен"

Дипломна работа тема iconДипломна работа тема: военните конфликти на границата на 2030 година
Увод
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом