Дипломна работа тема
ИмеДипломна работа тема
страница1/8
Дата на преобразуване27.05.2013
Размер0.93 Mb.
ТипДиплом
източникhttp://www.alfatm.net/work/pazar_zastrahovateli_BG.doc
  1   2   3   4   5   6   7   8


ДИПЛОМНА РАБОТАТЕМА:

СТРУКТУРА НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯ ПАЗАР В БЪЛГАРИЯ”


СЪДЪРЖАНИЕ


Обем – 77 стр.

УВОД


ГЛАВА ПЪРВА: ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН ПАЗАР В БЪЛАГРИЯ

1. Общ модел на застрахователния пазар

2. Застрахователен продукт и застрахователна услуга

3. Национален застрахователен пазар

4. Либерализация на Държавен надзор


ГЛАВА ВТОРА: ЗАСТРОХАВАТЕЛНА ДЕЙНОСТ НА БЪЛГАРИЯ

1. Икономическа характеристика на застрахователната дейност в България

2. Застрахователни дружества на българския пазар

3. Премиен приход и пазарни дялове

4. Застрахователни плащания

5. Ощетимост и резултати от застрахователните операции


ГЛАВА ТРЕТА: ПЕРСПЕКТИВИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯ ПАЗАР В БЪЛГАРИЯ

1. Преразпределение на застрахователния пазар в България

2. Подобряване състоянието на застрахователния пазар в България

2.1. Състояние и проблематика на застрахователния пазар в България


2.2. Възможности за подобряване състоянието на застрахователния

пазар в България

ЗАКЛЮЧЕНИЕ


ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА

Приложение 1 – Видове застраховки

Приложение 2 – Минимален размер на гаранционния капитал на взаимозастрахователна кооперация

Приложение 3 – Агрегирани счетоводни баланси на застрахователите

към 30.09.2005 г.

УВОД


Застраховането е самостоятелна икономическа категория, тъй като то изразява определени икономически отношения. Тези отношения са част от обществените производствени отношения и са свързани с образуването, управлението, съхраняването и разпределението на обществения застрахователен фонд. Като икономическа категория, застраховането има специфично икономическо съдържание, което се определя от обществено производствените отношения на съответния начин на производството.

Застрахователният пазар е продукт на пазарната икономика и неговото съществуване напрактика е невъзможно без наличието на конкуренция. България доскоро се характеризира с монопол в това отношение, тъй като до 1989 г. в страната функционира само едно застрахователно дружество. След смяната на политическия режим (1989 г.) на българския пазар се появяват множество застрахователи, като броят им достига 130, а в сектора на застраховането се създава истински хаос поради липсата на всякаква законова регулация.

Днес вече нещата са различни и след промените в закона и повишаването на контрола в сектора, постепенно броят на застрахователите у нас намалява и към момента те са едва 32. Вече може да се говори за наличието на застрахователен пазар в страната, който се характеризира със стабилност и бързи темпове на развитие. В условията на предстояща евроинтеграция обаче все още е рано да се говори за европейско ниво в сферата на застраховането у нас, което налага предприемането на мерки за неговото усъвършенстване. Всичко това определя актуалността на настоящата разработка.

Целта на дипломната работа е да се извърши анализ на състоянието на националния застрахователен пазар и да се определят насоките му за развитие в предстоящото интегриране на страната в Европейския съюз.

Постигането на поставената цел налага изпълнението на следните задачи:

 1. Теоретичен анализ на проблематиката, където се включва разглеждане на особеностите на застрахователния пазар, застрахователната услуга и продукт и особеностите на националния застрахователен пазар.

 2. Анализ на застрахователната дейност в България, чрез разглеждане на някои икономически показатели и анализ на дейността на застрахователните дружества в страната.

 3. Определяне проблемните пунктове в сферата на застраховането в страната и тенденциите за бъдещото развитие на сектора;


ГЛАВА ПЪРВА:

ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН ПАЗАР В БЪЛАГРИЯ


1. Общ модел на застрахователния пазар


Застраховането е продукт на пазарната икономика, което означава, че основната предпоставка за неговото възникване е развитието на пазарната икономика. Развитието на застрахователния пазар не би било възможно в условията на една монополна икономика, където няма конкуренция, която да насърчава и стимулира неговото усъвършенстване и модернизиране. Конкуренцията е основният стимул, който позволява максимално задоволяване на нуждите на клиентите на дружествата в сферата на застраховането. Всичко това означава, че наличието на конкуренция, позволява развитието на застрахователния бизнес и стимулира появата на нови застрахователни услуги и продукти, с което се формира и развива цялостна застрахователна система или застрахователен пазар.

При разглеждането на модела на застрахователния пазар в страната е необходими на първо място да изясним понятията „пазар” и „застрахователен пазар”. Според Прайд и Феръл, пазарът може да се определи като „съвкупност от хора, които като индивиди и организации имат потребности от продукт в определен продуктов клас и които имат способност, желание и власт да купят тази стока”.1

Застрахователният пазар от своя страна представлява съвкупност от лица, които като индивиди и организации имат потребност от застрахователни услуги, притежават способността и възможността, желанието и правото да закупят тази стока.2

В същото време обаче, за да може дадена общност да се разглежда като пазар, то тя трябва да отговаря на някои основни условия, т.е. да притежава определени характеристики. Това са:

 • Наличие на потребност от определена застрахователна услуга. Тази потребност може да възникне в случаите на собственост на МПС, жилище, техника, търговско дружество и др., които крият риск за притежателя и стимулират желанието му за сключване на застраховка на притежаваното от него.

 • Желание, което напрактика представлява превръщане на потребността от застраховане в осъзнато чувство, което мотивира поведението на лицето за предприемане на едно или друго действие да се придобие определена застраховка.

 • Способност- тя се тълкува като способност на лицето да придобие определена застраховка и тази способност се определя от покупателните възможности на лицето.

 • Необходимо е също така и наличието на правосубектност, т.е. лицето трябва да има законово право на застраховка.

Застрахователният пазар може да се разглежда като икономическо поле, на което основни движещи сили са търсенето и предлагането на застрахователна защита. Именно тази застрахователна защита се разглежда като благо, което се получава при определена цена. Цената на застрахователната защита е застрахователната вноска,, която потребителят на застрахователна защита е готов да заплати, за да придобие определени права.3 В този смисъл, трябва да определим, че застрахователните отношения са част от икономическите отношения, което означава, че принципите, при които се изгражда и функционира застрахователния пазар са конкретизация на общите принципи на застрахователния пазар.4

От своя характер, застрахователния пазар може да се раздели на следните няколко вида:

 • международен застрахователен пазар,

 • регионални застрахователи пазари;

 • национални застрахователни пазари.

Условията за работа на регионалния застрахователен пазар се различават съществено от условията за работа на националните застрахователни пазари. Можем да разглеждаме застрахователния пазар в следната последователност в зависимост от обхвата му: на първо ниво се намира застрахователната борса; следва националният застрахователен пазар; третото ниво е регионалният застрахователен пазар, след това международният застрахователен пазар. В рамките на последния се формират локални застрахователни пазари - африкански, азиатски, европейски, Лойдов застрахователен пазар и др.

Застрахователният пазар се характеризира с няколко особености:5

   • 1/ На първо място, всяко застрахователно дружество е отговорно за своите решения и действия;

   • 2/ На второ място трябва да се каже, че всяко застрахователно дружество само решава каква застрахователна защита да предлага и кои клиенти да обслужва;

   • 3/ На трето място, субектите на застрахователния пазар имат свободата сами да решават дали да се застраховат и как да се застраховат.

Всичко това обособява една от основните характеристики на застраховането- принципът на доброволност при сключването на застрахователни сделки. Разбира се има и някои изключения, които са характерни при определени застраховки. Такава застраховка в България е „Гражданска отговорност” за водачите на МПС. Задължителността на този вид застраховка идва от това, че чрез нея се гарантират интересите на трети лица, но застрахованият е свободен да избере застрахователното дружество, с което ще сключи застрахователен договор, а евентуално и условията, залегнали в договора.6

Принципът за свобода на застрахователните дружества и на техните клиенти създава благоприятни условия за най-доброто приспособяване на застрахователната услуга към икономическите им интереси. На пазара всеки субект, независимо от това дали става дума за застрахователно дружество или за негов клиент, защитава позиции, отговарящи на целите, които си е поставил.7
  1   2   3   4   5   6   7   8

Свързани:

Дипломна работа тема iconДипломна работа превод: Стефан Станчев
Как да превърнем разглеждането на актуален проблем в научно издържана дипломна работа
Дипломна работа тема iconДипломна работа тема : Миграционните процеси в община Благоевград
Избрания за разработка проблем в дипломната работа, безспорно е актуален, значим и полезен
Дипломна работа тема iconДипломна работа тема: Фондови борси
Заключение
Дипломна работа тема iconДипломна работа на тема: Въвеждането на кредитната система в България – между идеята и практиката
Промените във во в България. Стил на образователна работа в су “Св. Климент Охридски” преди влизането на кс / 13
Дипломна работа тема iconДипломна работа на тема Равнище и структура на безработицата в България
Увод
Дипломна работа тема iconНа вниманието на всички студенти
Съгласно решение No: 11/12. 06. 2009 г на Акадмичния съвет на Русенския университет «Ангел Кънчев» към процедурите по дипломиране...
Дипломна работа тема iconКатедра Публична администрация Изисквания при разработването на дипломна работа Насоки при избор на тема
Дипломантът избира конкретен изследователски проблем, който да бъде разработен в дипломната работа
Дипломна работа тема iconДипломна работа
Тема: “Ролята на потребителския кредит в развитието на българското производство”
Дипломна работа тема iconДипломна работа Тема: "Електронната търговия – маркетингов, продажбен и комуникационен феномен"

Дипломна работа тема iconДипломна работа тема: военните конфликти на границата на 2030 година
Увод
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом