Закона за установяване на трудов и осигурителен стаж по съдебен ред
ИмеЗакона за установяване на трудов и осигурителен стаж по съдебен ред
Дата на преобразуване27.05.2013
Размер26.6 Kb.
ТипЗакон
източникhttp://judiciary-bg.org/courts/RC/gocedelchev/webacess.nsf/5761458cc34e6f6bc22574f900590b80/218a
и за да се произнесе взе в предвид следното:


Делото е образувано по предявен иск от И. М. Д. от с.К., общ.Гоце Делчев, обл.Б. против Районно управление "Социално осигуряване" гр.Б. на Националния осигурителен институт, за установяване на трудов стаж по съдебен ред.

Доколкото исковата молба е постъпила в съда на 31.03.2011 г., преди влизането в сила на Закона за установяване на трудов и осигурителен стаж по съдебен ред /ДВ, бр. 26 от 2011 г./, приложимия в случая нормативен акт е Указ № 527 от 1961 г. за установяване на трудов стаж по съдебен ред и иска е с правно основание чл.3 във вр. с чл.1 от същия указ.

В хода на производството ответника по иска РУ "Социално осигуряване" гр. Б. на НОИ не е представил отговор на исковата молба, не изпраща представител по делото и не взема становище по предявеня иск.

По делото са приети като доказателства писмени документи - удостоверение № ООА-02-13094#1/06.01.2011 г. на ТП на НОИ Архивохранилище към ТП на НОИ гр.Кюстендил, копие от трудовата книжка на ищеца, копие от свидетелство за правоуправление на ищеца, удостоверение за идентичност на лице с различни имена. Изслушани са показанията на трима свидетели, които са работили заедно с ищеца през исковия период.

От събраните писмени и гласни доказателства се установява, че през периода от 01.03.1972 г. до 21.06.1992 г. ищецът И. М. Д. е работил в АПК „Н.” гр.Гоце Делчев, в звено „А.” на длъжност шофьор, като през посочения период е управлявал бордови автомобил марка ГАЗ 53 - четиритонен. Прослуженото време на ищеца на посочената длъжност е 20 години, 3 месеца и 20 дни, което е отразено в трудовата му книжка, като трудовото му правоотношение е прекратено на 21.06.1992 г. с правоприемника на АПК „Н.” гр.Гоце Делчев - ТКЗС „Н. б.” гр.Гоце Делчев.

Доколкото в производството по настоящото дело Националния осигурителен институт, който е ответник по иска чрез териториалното му подразделение - РУ "Социално осигуряване" гр.Б. /Решение № 1098 от 9.10.2008 г. на ВКС по гр. д. № 141/2008 г., IV о./, не е представил отговор на исковата молба, не изпраща представител в проведеното по делото заседание и не е депозирал искане за разглеждане на делото в негово отсъствие, по искане на ищеца, с определение в с.з. от 14.07.2011 г. съда е приел, че са налице законовите условия на чл.238 ал.1 от ГПК за произнасяне по спора с неприсъствено решение.

Визираните в чл.238 ал.1 от ГПК предпоставки за приключване на делото по този ред са изпълнени. По делото на страните са указани последиците от неспазването на сроковете за размяна на книжа и от неявяването им в съдебно заседание, а с оглед на посочените в исковата молба обстоятелства и представените писмени и гласни доказателства, следва да се приеме, че за иска за установяване на трудов стаж на ищеца вероятно е основателен, с което са изпълнени и останалите условия - на чл.239 ал.1 от ГПК, за постановяване на неприсъствено решение.

Предвид на изложеното съдът следва да се произнесе с неприсъствено решение в полза на ищеца, без да мотивира съдебния акт по същество.

Водим от горното и на основание чл.3 във вр. с чл.1 от УУТССР, съдът


Р Е Ш И :


ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на Национален осигурителен институт гр.София чрез РУ "Социално осигуряване" гр.Б., че ищеца И. М. Д. от с.К., общ.Гоце Делчев, обл.Б., с ЕГН* има трудов стаж на длъжност шофьор на бордови автомобил марка ГАЗ 53 - четиритонен, за времето от 01.03.1972 г. до 21.06.1992 г. /20 години, 3 месеца и 20 дни/, в АПК „Н.” гр.Гоце Делчев /ТКЗС „Н. б.” гр.Г. Д./, звено „А.”.

ОСЪЖДА Национален осигурителен институт гр.София да заплати на ищеца сторените от него съдебни и деловодни разноски в общ размер на 530 лв.

Решението на съда не подлежи на обжалване.

Препис от решението да се връчи на страните.


РАЙОНЕН СЪДИЯ

Свързани:

Закона за установяване на трудов и осигурителен стаж по съдебен ред iconПредявен е иск с правно основание чл. 3 във вр с чл. 1, ал. 1,т. 3 от Закона за установяване на трудов и осигурителен стаж по съдебен ред

Закона за установяване на трудов и осигурителен стаж по съдебен ред iconВ името на народа
Производството е по реда на Закона за установяване на трудов и осигурителен стаж по съдебен ред (зутосср)
Закона за установяване на трудов и осигурителен стаж по съдебен ред iconЗакон за установяване на трудов и осигурителен стаж по съдебен ред
По реда на този закон не може да се установява служебен стаж, както и осигурителен стаж на лица, чиито вноски за държавното обществено...
Закона за установяване на трудов и осигурителен стаж по съдебен ред iconПроизводство по реда на чл. 258 и сл от гпк
Указа за установяване на трудов стаж по съдебен ред/уутсср/ за периода от 01. 03. 1968г до 30. 09. 1969г., като е признал за установено,...
Закона за установяване на трудов и осигурителен стаж по съдебен ред iconЗаявление за издаване на „Удостоверение за уп 2 и уп 3 за брутно трудово възнаграждение и за осигурителен и трудов стаж до кмета на община стамболийски ури
Удостоверение за уп 2 и уп 3 за брутно трудово възнаграждение и за осигурителен и трудов стаж”
Закона за установяване на трудов и осигурителен стаж по съдебен ред iconРед за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица
Прекратяване на правоотношението на лицето: връчване на акта за прекратяване на правоотношението и надлежно оформяне на документите...
Закона за установяване на трудов и осигурителен стаж по съдебен ред iconЗачитане на осигурителен стаж със заплащане на осигурителни вноски от лицата
Ен стаж претърпя няколко изменения преди всичко в посока на нейното обогатяване. До 31. 12. 2010 г предпоставките и редът за „откупуване”...
Закона за установяване на трудов и осигурителен стаж по съдебен ред iconПенсия за осигурителен стаж и възраст – методология за определяне размера на пенсията (според кзоо)
Възраст от мъжете и осигурителен стаж 34 години за жените и 37 години за мъжете (съгласно чл. 68 от кзоо). От 31 декември 2011 г...
Закона за установяване на трудов и осигурителен стаж по съдебен ред iconПроизводството е по чл. 542-546 гпк вр чл. 44, ал. 2 Згр. Образувано е по молба на Е. И. К., Егн *, адрес гр. Б., ж к. Е.. за установяване по съдебен ред на
Производството е по чл. 542-546 гпк вр чл. 44, ал. 2 Згр. Образувано е по молба на Е. И. К., Егн *, адрес гр. Б., ж к. Е за установяване...
Закона за установяване на трудов и осигурителен стаж по съдебен ред iconРепубликабългари я национален осигурителен институт
Относно: допълнение на указанията, дадени с писмо №91-01-180 от 31. 07. 2009 г за зачитане на осигурителен стаж по § 9, ал. 1 от...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом