Техническо задание
ИмеТехническо задание
Дата на преобразуване27.05.2013
Размер41.91 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.sevlievo.bg/uploads/docs/2031_bg_Техническо задание.doc


Дом за деца лишени от родителска грижа

<<Велика и Георги Ченчеви>> гр.Севлиево


ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ


КЪМ ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:


Доставка на ежедневно приготвена храна за потребителите на Дом за деца лишени от

родителски грижи „Велика и Георги Ченчеви” – гр. Севлиево


1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ


1.1 Данни за Възложителя

Ренета Димитрова

Директор на ДДЛРГ „Велика и Георги Ченчеви”

ул. «Гочо Москов» №10,

Севлиево 5400,

България

Тел.: +359/ 675 3 54 74; +359/ 675 3 48 27


2. СРОК И МЯСТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА


 1. Срокът за изпълнение на поръчката е до 01.02.2014 г. от датата на подписване на договора.

 2. Храната да се приготвя ежедневно, като приготвянето приключи не по-рано от половин час преди получаването и;

 3. Храната се доставя до Дом за деца лишени от родителски грижи «Велика и Георги Ченчеви» намиращ се в гр. Севлиево, ул. «Гочо Москов» № 10;

 4. Храната да се приготвя, съобразно изискванията на Наредба № 37/21.07.2009г. за здравословно хранене на учениците, Наредба № 9/ 16.09.2011 г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения и училищата, Наредба №23/ 19.07.2005 г. за физиологичните норми за хранене на населението на МЗ, Наредба №5 за хигиената на храните от 25.05.2006 г. на Министерство на земеделието и храните и сборника рецепти за ученическо и столово хранене одобрен с писмо №74-01-73/28.06.2012 г. на МЗ и други действащи нормативни документи.

 5. Ежеседмично да се предоставя меню за съгласуване с Възложителя;

 6. Храната да се доставя в затворени съдове, отговарящи на санитарно-хигиенните изисквания;

 7. Кандидатите да притежават Удостоверения за регистрация съгласно чл.12 от Закона за храните на обекта, в който ще се приготвя храната, издадено от Българска Агенция за безопасност на храните /БАБХ/ и/или други действащи разрешителни – нотариално заверени копия;

 8. Кандидатите да притежават минимум едно собствено и/или наето специализирано транспортно средство, отговарящо на санитарно-хигиенните изисквания за доставка на готова храна.

 9. Транспортните средства да имат регистрация в БАБХ и/или други действащи разрешителни в случай, че такива се изискват и да отговарят на изискванията на нормативната база за доставка на готова храна – нотариално заверени копия;Срок на доставка:

Закуска – 7.00 ч /в почивни и ваканционни дни- 8.00 ч./

Обяд – 12.30 ч.

Следобедна закуска – 16.00 ч.

Вечеря – 18.00 ч.

Изисквания за качество:

  1. Доставяната храна да бъде приготвяна при спазване на технологичната документация, на Закона за храните, на здравните, хигиенните и правните разпоредби;

  2. Приготвяната храна да бъде качествена, здравословна и питателна, да отговаря на изискванията за диетично /лечебно/ хранене, на Закона за здравето, Закона за храните и нормативните актове по прилагането им.

  3. В празничните дни храната да бъде съобразена с подходящо меню, съгласно настъпващия празник.

  4. Храната да се приготвя, съобразно изискванията на Наредба № 37/21.07.2009г. за здравословно хранене на учениците, Наредба № 9/ 16.09.2011 г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения и училищата, Наредба №23/ 19.07.2005 г. за физиологичните норми за хранене на населението на МЗ, Наредба №5 за хигиената на храните от 25.05.2006 г. на Министерство на земеделието и храните и сборника рецепти за ученическо и столово хранене одобрен с писмо №74-01-73/28.06.2012 г. на МЗ и други действащи нормативни документи.

  5. Храната да се доставя в затворени съдове, отговарящи на санитарните изисквания;


Количество и ценови ограничения:

За Дом за деца лишени от родителски грижи – капацитет домуващи – 35 места - четирикратно ежедневно хранене при цена на храноден не повече от 4,83 лв. без ДДС.

 • Видът на блюдата, капацитет на заведенията и състава на храноден

се определя съгласно Ценовата оферта :

Обекти

Брой на лицата

Меню

Забележка

ДОМ ЗА ДЕЦА ЛИШЕНИ ОТ РОДИТЕЛСКИ ГРИЖИ „Велика и Георги Ченчеви” – гр. Севлиево


Капацитет – 35 потребители

Ежеседмично по заявка на Възложителя

Ежедневно хранене:

Закуска – 7.00 ч

В почивни и ваканционни дни- 9.00 ч.

Обяд – супа, основно ястие, десерт – 13.00 ч.

Следобедна закуска – 16.00 ч.

Вечеря –основно ястие, десерт и хляб за деня- 18.30 ч.IV. НАЧИН НА ОБРАЗУВАНЕ НА ПРЕДЛАГАНАТА ЦЕНА И ЗАПЛАЩАНЕ


Оферираната цена се образува като единична цена за 1 храноден в лева без ДДС и всички разходи по приготвянето на храната и до доставянето й на Възложителя за Дом за деца лишени от родителски грижи ««Велика и Георги Ченчеви» намиращ се в град Севлиево, ул. «Гочо Москов» № 10.

1. Ограничения при изпълнение на поръчката:

1.1. Броя на потребителите е ориентировъчен и се уточнява от Възложителя в предварителната заявка.

1.2. Доставената храна за изтеклия месец се фактурира до 5 число на следващия месец.

1.3. Заплащане – в български лева по банков път, в 14 дневен срок от представяне на фактура отговаряща на Закона за счетоводството с указана в нея банкова сметка и изготвена справка за броя на потребителите и вложените хранителни продукти.


5 400 гр. Севлиево, ул. “Гочо Москов” №10,

тел:0675/354 74, факс:348 27

e-mail:dovdlrg1936@abv.bg


Свързани:

Техническо задание iconТехническо задание предмет на обществената поръчка: „
Извършване на анализ на текущото състояние на информационната система на търговския регистър, степента на съответствие на предлаганата...
Техническо задание iconТехническо задание обект
Драбишна – Граница Гърция“, за кандидатстване по мярка 321 "Основни услуги за населението и икономиката в селските райони" от Програмата...
Техническо задание iconПриложение 2 образец на техническо предложение
Техническо задание/ Приложение 1/, в случай, че ни бъде възложена. Поръчката ще изпълним в
Техническо задание iconТехническо задание

Техническо задание iconТехническо задание
Долуподписаният/ата
Техническо задание iconПриложение 3 техническо задание за доставка на един брой неупотребяван автомобил с висока проходимост
Техническо задание за доставка на един брой неупотребяван автомобил с висока проходимост
Техническо задание iconТехническо задание избор на изпълнител за разработка на тръжни процедури. №

Техническо задание iconТехническо задание за изграждане на централизиран сървърен ресурс на столична община по обособени позиции позиция 1
Техническото задание е разработено за реализиране на Плана за изпълнение на „Стратегия за изграждане на Интегрирана информационна...
Техническо задание iconТехническо задание относно: Избор на доставчик на осветителни тела и осветителна арматура

Техническо задание iconТехническо задание
Описание на предмета на поръчката: „Доставка на двигател за микробус Пежо Боксер”
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом