Анализ на задължителните предписания, дадени на директорите на помощни училища в областите софия-град, софия-окръг, перник, благоевград, кюстендил, в резултат на извършените проверки относно спазване на правото на образование на децата от пу
ИмеАнализ на задължителните предписания, дадени на директорите на помощни училища в областите софия-град, софия-окръг, перник, благоевград, кюстендил, в резултат на извършените проверки относно спазване на правото на образование на децата от пу
Дата на преобразуване27.05.2013
Размер85.22 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://sacp.government.bg/media/cms_page_media/130/analiz-PU-Sofia_1.doc
АНАЛИЗ

НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ ПРЕДПИСАНИЯ, ДАДЕНИ НА ДИРЕКТОРИТЕ НА ПОМОЩНИ УЧИЛИЩА В ОБЛАСТИТЕ СОФИЯ-ГРАД, СОФИЯ-ОКРЪГ, ПЕРНИК, БЛАГОЕВГРАД, КЮСТЕНДИЛ, В РЕЗУЛТАТ НА ИЗВЪРШЕНИТЕ ПРОВЕРКИ ОТНОСНО СПАЗВАНЕ НА ПРАВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕ НА ДЕЦАТА ОТ ПУ.


В периода от месец ноември 2004 г. до средата на месец март 2005 г., звено София към ДКПД извърши планови проверки в 15 помощни училища на територията на областите София - град, София - област, Перник, Благоевград, Кюстендил. Темата на проверките беше гарантиране на правото на образование на децата в ПУ, чрез законосъобразно прилагане на чл. 27 ал. 4 от Закона за просветата и Наредба № 6 за обучение на деца със специални образователни потребности и/или хронични заболявания. Общият брой на децата в ПУ в петте области към момента на проверката беше 1762 деца.

За констатираните при проверките нарушения и с цел отстраняването им, на основание чл. 17 а, т. 14 от Закона за закрила на детето, на директорите на ПУ са дадени задължителни предписания.

След изтичане на последните срокове за отстраняване на нарушенията, експертите от звено София поискаха информация от директорите на ПУ относно изпълнените задължителните предписания. За неизпълнено задължително предписание беше поискано да се посочат причините за това. Информацията, изпратена от директорите на ПУ се удостоверяваше чрез прилагане на констативен протокол от проверка на РИО относно изпълнението на дадените задължителни предписания. Отделно от това, РИО в някои от проверяваните области по своя инициатива информира ДКПД относно упражнения последващ контрол по изпълнение на дадените задължителни предписания.

Обратна връзка не е дал директорът на ПУ Перник.


КОНСТАТИРАНИ НАРУШЕНИЯ:

І. Незаконосъобразност на насочване на децата.

Това нарушение се изразява в две направления:

1. В досиетата на 1607 деца не са налице протоколи от ЕКПО за насочване за обучение в ПУ, което представлява 9% от общия брой деца в ПУ.

Изводът от тази констатация е, че ангажиментите на МОН по Националния план за интегриране на деца със специални образователни потребности и/или хронични заболявания, за областите София - град, София - област, Перник, Благоевград, Кюстендил явно не бяха изпълнени. В тази връзка бяха дадени следните задължителни предписания на следните ПУ:

„Да се представят на ЕКПО децата, в личните дела на които липсва протокол от ЕКПО за оценяване на образователните им потребности и насочване към най-подходяща форма на обучение”

- IIІ ПУ гр. София;

- V ПУ гр. София;

- VІ ПУ гр. София;

- ПУИ гр. Перник;

- ПУИ гр. Самоков;

- ПИ гр. Благоевград;

- ПУИ гр. Годеч, обл. Благоеврад;

- ПУ с. Долно Драглище.

Информацията от директорите на ІІІ ПУ София, ІV ПУ София, V ПУ София, ПУ Долно Драглище, ПУ Благоевград и ПУ Годеч е, че предписанието е изпълнено.

Трудностите, които се посочват при изпълнението му са трудното осъществяване на контакт със специалистите от състава на ЕКПО, който извършва психолого-педагогическото оценяване на децата, както и с техните родители. Липсва и финансова обезпеченост на тази дейност.


2. Не са налице оценки на образователните потребности, извършвани от Диагностичните екипи към ПУ за 408 деца или 23 %.5. В това число влизат и децата, на които оценките не са актуализирани.

Дадено е следното задължително предписание:

Да се изготвят актуални оценки на образователните потребности на всяко дете, обучавано в ПУ.” на следните директори:

 • VІ ПУ София;

 • ПУИ Перник;

 • ПУИ с. Лозно, обл. Кюстендил;

 • ПУИ с. Стоб, обл. Кюстендил;

 • ПУ Гоце Делчев, обл. Благоевград;

 • ПУ с. Долно Драглище обл. Благоевград.

Директорите на горепосочените училища са дали обратна връзка, че даденото задължително предписание е изпълнено. Не са посочени трудности при изпълнението му.


3. Не са актуализирани заповедите за сформиране на ДЕ в следните ПУ:

 • VІ ПУ гр. София;

 • ІІІ ПУ гр. София;

 • ПУИ гр. Перник;

Дадено е следното задължително предписание:

 • Да се актуализират заповедите за сформиране на диагностични екипи, с оглед промените в съставите им. Заповедите да се свеждат до знанието на заинтересованите лица, с цел изпълнение на заложените в тях дейности: съставяне на план за работата на екипите, график за заседанията и правилник за дейността на екипите,

което според получената обратна връзка от директорите на ПУ е изпълнено. Не са посочени трудности при изпълнението му.


4. Не е налице писмено изразено съгласие на родителите/настойниците за постъпване в ПУ на 33 деца или 2% от общия брой деца в ПУ в следните ПУ:

 • ІІІ ПУ гр. София;

 • V ПУ гр. София;

 • ПУИ гр. Самоков;

 • ПУ гр. Благоевград;

 • ПУ гр. Гоце Делчев.Дадено е следното задължително предписание:


Да се окомплектоват личните дела на децата, в които липсва съгласие на родител за обучение на детето му в ПУ”, което е изпълнено.

Трудностите, които се посочват при изпълнението му са свързани с проявяваната системна незаинтересованост от страна на някои родители, при които е установен и дефицит в родителския капацитет.


5. За 220 деца (12%) липсват медицински документи, удостоверяващи здравословното им състояние, или не са актуализирани. Това е констатирано в следните ПУ:

 • ПУИ гр. Перник;

 • ПУИ с. Лозно, обл. Кюстендил;

 • ПУ гр. Благоевград;

 • ПУ гр. Гоце Делчев;

 • ПУИ гр. Годеч;

 • ПУ с. Долно Драглище.

Дадени са следните задължителни предписания:

Да се окомплектоват личните дела на децата, за които липсват медицински документи за здравословното им състояние”;

Да се актуализират медицинските документи на всички деца от ПУ.”

Информацията от директорите е, че дадените задължителни предписания са изпълнени.

Трудностите при изпълнението се дължат на това, че родителите не се отзовават на искането за представяне на медицински документи, а има и случаи, в които поради това, че не приемат заболяването на детето си, не желаят да ги представят.


ИЗВОД: Впечатлението от реакцията на директорите на ПУ е, че дадените задължителни предписания относно необходимостта от представяне на децата, за които липсват протоколи на ЕКПО, с цел преценка дали следва да бъдат насочени към ПУ, е правилна. Пропуските, които се констатираха при проверките се дължат на различно естество. Една от причините е ненавременната координация с РИО, а друга – неинформираност на персонала относно естеството на насочването от ЕКПО. След разясненията в тази посока, направени от комисиите извършили проверките, директорите са привели в изпълнение дадените задължителни предписания, с изключение на двете ПУИ, които до момента на настоящото обобщение не бяха предоставили информация. Резултатът от проведените заседания на ЕКПО е, че децата, които са им представени за оценка, са насочени за обучение в ПУ.

По отношение и на останалите задължителни предписания в раздела за незаконосъобразното насочване, директорите са ги изпълнили без възражения, като от докладите на комисиите е видно, че е постигната договореност с директорите относно изпълнението им още по време на проверките.

Към момента на проверките броят на интегрираните в масово училище деца беше 102 или 6% от общия брой деца.От тях по предложение на диагностичните екипи са интегрирани 76 деца, а по желание на родителите 26 деца. Очакванията ни са насочени към това в резултат на дадените задължителни предписания, повече деца да получат достъп до качествено и отговарящо на потребностите им образование.

До момента обаче не разполагаме с конкретна информация какъв брой деца са интегрирани в масови училища в резултат на изпълнението на задължителните предписания. Събирането на тези данни може да се извърши през 2006 г.


ІІ. Индивидуална работа

По отношение на индивидуалната работа, комисиите констатираха следните нарушения:

1. Индивидуалните образователни програми или индивидуални програми за развитие не са разработвани или не са актуализирани – за 198 или 11% от общия брой деца.

За отстраняването му, на директорите на следните ПУ гр. Перник, с. Лозно, с. Стоб, гр. Гоце Делчев, гр. Годеч, с. Долно Драглище, VІ ПУ София и V ПУ София, беше дадено следното задължително предписание:

За децата, за които няма разработени индивидуални образователни програми или индивидуални програми за развитие и актуални оценки на образователните потребности, диагностичният екип да изготви необходимите документи.”

Информацията е, че са изпълнени в определените от ДАЗД срокове.


2. Липса на актуални оценки на образователните потребности на 198 или 11% от децата от следните ПУ:

 • VІ ПУ гр. София;

 • ПУИ гр. Перник;

 • ПУИ с. Лозно обл. Кюстендил;

 • ПУИ с. Стоб обл. Кюстендил;

 • ПУ гр. Гоце Делчев;

 • ПУИ гр. Годеч;

 • ПУ с. Долно Драглище, обл. Благоевград.

Дадено е задължително предписание - Да се изготвят актуални оценки на образователните потребности на всяко дете, обучавано в ПУ, което според информацията от ПУ е изпълнено.


3. Липса на система за проследяване на динамиката в развитието на 257 или 15 % от общия брой деца, констатирано в следните ПУ:

 • ПУИ гр. Перник;

 • ПУ гр. Гоце Делчев;

 • ПУ с. Долно Драглище.

Дадено е следното задължително предписание:

Да се изгради система за проследяване динамиката на развитие на всяко дете, обучавано в ПУИ и за представяне на ЕКПО всяко дете, което по преценка на ДЕ е възможно да бъде интегрирано в масово училище.”

Информацията от директорите на ПУ е, че предписанието е изпълнено, като за резултатите са запознати и родителите/настойниците на децата.


ИЗВОД: Безспорно индивидуалният подход е гаранция за подходящо обучение и възпитание според потребностите на децата със специални образователни потребности. Освен това, че поставя детето във фокуса на образователния процес, изискването за съгласуване на тези действия с родител, е начин за привличане на родителите в комплексния подход при работата с техните деца, като ги прави съпричастни на грижите и осъществяване на съответния образователен и възпитателен процес


ІІІ. Деца, откъснати от семейна среда


При проверките в ПУ, които предлагат и интернатна грижа, комисиите установиха, че 105 деца остават в интернатите през цялата учебна година, включително в събота и неделя, предимно поради финансови затруднения или незаинтересованост на родителите. Поради това, тези деца се оказват трайно отделени от семейната си среда, без да са настанени по реда на ЗЗД.

Като основна причина за тази практика, персоналът посочва незнанието си, че в тези случаи е необходимо да се сигнализира ОЗД.

Тази практика се наблюдава в ПУИ гр. Перник и ПУИ гр. Самоков. В ПУИ гр. Самоков беше извършена проверка от ДКПД, за констатиране на мерките, които са предприети по отношение на децата, за които родителите имат желание да полагат грижи, но които въпреки това остават в интерната. Дадените задължителни предписания в този конкретен случай са извън задължителните предписания, дадени в резултат на плановите проверки в ПУ.

За отстраняване на нарушеното право на децата да живеят в семейна среда, беше дадено следното задължително предписание на директора на ПУИ гр. Перник:


Да се предостави информация на ОЗД/ДСП за всички деца, които остават в ПУИ в периодите на почивните дни и ваканциите, с оглед предприемане на адекватни мерки за закрила.”

До момента на съставянето на анализа не беше получена информация от директора на ПУИ гр. Перник относно това дали е изпълнено задължителното предписание.


Обобщение


В резултат на плановите проверки относно гарантиране на правото на образование на децата в ПУ в областите София-град, София-област, Перник, Кюстендил, Благоевград, чрез законосъобразно прилагане на чл. 27 ал. 4 от Закона за просветата и Наредба № 6 за обучение на деца със специални образователни потребности и/или хронични заболявания, бяха дадени общо 49 задължителни предписания на директорите на 11 ПУ. С изключение на директорите на ПУИ гр. Перник и ПУИ гр. Самоков, които не подадоха никаква информация за обратна връзка до изтичане на определения срок, всички останали директори отговориха, че са изпълнили задължителните предписания в определените от ДАЗД срокове, въпреки срещаните трудности. По информация от насрочените дела във Върховен административен съд, нито едно от дадените задължителни предписания от звено София не е обжалвано.

Във връзка с гореизложеното предлагам:

 1. Относно непредоставената в срок информация от ПУИ Перник, предлагам да се проследи изпълнението на дадените задължителни предписания, като бъде поискано и съдействието на РИО Перник.

Свързани:

Анализ на задължителните предписания, дадени на директорите на помощни училища в областите софия-град, софия-окръг, перник, благоевград, кюстендил, в резултат на извършените проверки относно спазване на правото на образование на децата от пу iconАнализ на изпълнението на задължителните предписания в помощните училища от дкпд – звено Русе
Ззд правомощия на председателя на дазд, дкпд извърши планови проверки в пу, относно гарантиране правото на образование на децата...
Анализ на задължителните предписания, дадени на директорите на помощни училища в областите софия-град, софия-окръг, перник, благоевград, кюстендил, в резултат на извършените проверки относно спазване на правото на образование на децата от пу iconУчастие в открит конкурс за възлагане на обществена поръчка с предмет: „
Обособена позиция 1 Регион запад: София град, София окръг, Перник, Кюстендил, Благоевград, Видин, Враца, Монтана
Анализ на задължителните предписания, дадени на директорите на помощни училища в областите софия-град, софия-окръг, перник, благоевград, кюстендил, в резултат на извършените проверки относно спазване на правото на образование на децата от пу iconМинистерство на правосъдието списък
Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища в София-град, София, Благоевград, Видин, Враца, Кюстендил,...
Анализ на задължителните предписания, дадени на директорите на помощни училища в областите софия-град, софия-окръг, перник, благоевград, кюстендил, в резултат на извършените проверки относно спазване на правото на образование на децата от пу iconМинистерство на правосъдието списък
Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища в София-град, София, Благоевград, Видин, Враца, Кюстендил,...
Анализ на задължителните предписания, дадени на директорите на помощни училища в областите софия-град, софия-окръг, перник, благоевград, кюстендил, в резултат на извършените проверки относно спазване на правото на образование на децата от пу iconИ за да се произнесе, взе предвид следното
Директора на рд за областите София, Софийска, Кюстендил, Перник и Благоевград със седалище-гр. София към гд "Контрол на пазара" при...
Анализ на задължителните предписания, дадени на директорите на помощни училища в областите софия-град, софия-окръг, перник, благоевград, кюстендил, в резултат на извършените проверки относно спазване на правото на образование на децата от пу iconИ за да се произнесе, взе предвид следното
София против нп №К-3691/08. 09. 2008 г на Директора на Регионална дирекция за областите Софийска, Кюстендил, Благоевград и Перник...
Анализ на задължителните предписания, дадени на директорите на помощни училища в областите софия-град, софия-окръг, перник, благоевград, кюстендил, в резултат на извършените проверки относно спазване на правото на образование на децата от пу iconАнали з
В изпълнение на една от основните задачи на Дирекция “Контрол по правата на детето” – извършване на планови проверки по утвърден...
Анализ на задължителните предписания, дадени на директорите на помощни училища в областите софия-град, софия-окръг, перник, благоевград, кюстендил, в резултат на извършените проверки относно спазване на правото на образование на децата от пу iconОтчет за контролната дейност на риосв пазарджик
Мосв. Уловията се изпълняват. Дадени 5 предписания. Извършени 6 планови проверки на болници за условията по чл. 43(2) от зуо-дадени...
Анализ на задължителните предписания, дадени на директорите на помощни училища в областите софия-град, софия-окръг, перник, благоевград, кюстендил, в резултат на извършените проверки относно спазване на правото на образование на децата от пу iconОтчет за контролната дейност на риосв пазарджик
Извършени проверки на : „Еверт-лак”еоод и ет”Ива Илияна Такучева” гр. Стрелча- във връзка с условията в разрешителното дадени 4 предписания;...
Анализ на задължителните предписания, дадени на директорите на помощни училища в областите софия-град, софия-окръг, перник, благоевград, кюстендил, в резултат на извършените проверки относно спазване на правото на образование на децата от пу iconИнформационна справка
Относно хода на извършените проверки за спазване изискванията на новата наредба за здравословно хранене
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом