Нпг,,Димитър Талев – Гоце делчев
ИмеНпг,,Димитър Талев – Гоце делчев
Дата на преобразуване27.05.2013
Размер14.16 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://193.192.57.240/po/courses/problemni/2009/bizneskomunikacii/powerpoint2007/razdel4/docs/П-
Утвърждавам: ..........

Директор:..........

/Бл. Мигдин/


НПГ ,,Димитър Талев” – Гоце делчев


П Р А В И Л Н И К


за вътрешния ред в кабинет 405


II.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 1. Кабинет 405 се използва за обучение на ученици по техническо чертане и бизнес комуникации.

 2. Кабинет 405 се използва и като класна стая.

 3. Отключването и заключването на кабинет 405 се извършва само от учител или прислужник.

 4. В кабинета се води дневник за реда и състоянието му.


II.ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УЧИТЕЛИТЕ

 1. Влизането на ученици в кабинета става само в присъствието на учител.

 2. Всеки учител се задължава преди започване на учебния час и при сваршването му да провери състоянието на кабинета по отношение на хигиена и порядъка в кабинета.

 3. Нередностите, повредите и констатациите се вписват в дневника на кабинета.

 4. При установяване на повреда по бюрата, столовете, щорите и шкафовете и не се установи нарушителят, то щетите се възтановяват от цялата група или клас.

 5. След приключване на часовете, учителят заключва кабинета, оставяйки го подреден и чист. Проверява се прозорците да са затворени.


II. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ

 1. Всеки ученик работи на точно определено от учителя работно място. По време на работа той отговаря персонално за своето работно място.

 2. При установяване на повреда или нередност уведомява учителя, като щетите се записват в дневника на кабинета.

 3. Да пази от удар или други механични повреди наличните маси, столове, щори и шкафове.

 4. Не се разрешава местенето на маси и столове.

 5. Последни напускат кабинета дежурните ученици, които правят проверка за реда и състоянието му. Задължително чиста се оставя и бялата дъска.


ЗАБЕЛЕЖКА: С настоящия Правилник да се запознаят всички учители и ученици, които влизат в кабинет 405.


ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, 2008/2009 учебна година

Свързани:

Нпг,,Димитър Талев – Гоце делчев iconОбщинска избирателна комисия община Гоце Делчев област Благоевград решение
Хаджиев, Димитър Спиров Дуков, Стефка Георгиева Малкочева, Росен Фиданов Казалиев, предложени от “Формация “Алтернатива за Гоцеделчевска...
Нпг,,Димитър Талев – Гоце делчев iconДържавен съдебен изпълнител при районен съд – гоце делчев
Районен съд – Гоце Делчев в град Гоце Делчев, улица ”Отец Паисий” №25, ще се проведе публична продан на недвижим имот, собственост...
Нпг,,Димитър Талев – Гоце делчев iconОбщинска избирателна комисия община Гоце Делчев област Благоевград решение
Гоце Делчев, Кмет на Кметство село Господинци, Община Гоце Делчев, Кмет на Кметство село Брезница, Община Гоце Делчев, Кмет на Кметство...
Нпг,,Димитър Талев – Гоце делчев iconДържавен съдебен изпълнител при районен съд – гоце делчев
Районен съд – Гоце Делчев, на основание чл. 487 и сл от гпк обявявам на интересуващите се, че от 12. 02. 2013 г до 12. 03. 2013 г...
Нпг,,Димитър Талев – Гоце делчев iconДържавен съдебен изпълнител при районен съд – гоце делчев
Районен съд – Гоце Делчев, на основание чл. 487 и сл от гпк обявявам на интересуващите се, че от 23. 04. 2013 г до 23. 05. 2013 г...
Нпг,,Димитър Талев – Гоце делчев iconДържавен съдебен изпълнител при районен съд – гоце делчев
Районен съд – Гоце Делчев, на основание чл. 487 и сл от гпк обявявам на интересуващите се, че от 22. 04. 2013 г до 22. 05. 2013 г...
Нпг,,Димитър Талев – Гоце делчев iconДържавен съдебен изпълнител при районен съд – гоце делчев
Упи парцел 14 двуетажна полумасивна жилищна сграда със застроена площ от 45 /четиридесет и пет/ квадратни метра, находяща се в град...
Нпг,,Димитър Талев – Гоце делчев iconОбщина гоце делчев съобщени е
Община Гоце Делчев, гр. Гоце Делчев, ул.”Царица Йоанна” n 2, тел. 0751/60070, в. 111, факс 60066, e-mail: открива конкурс за възлагане...
Нпг,,Димитър Талев – Гоце делчев iconОбщинска избирателна комисия
Относно: Назначаване състава на комисия по чл. 242,ал. 7 от ик в община Гоце Делчев за изборите на общински съветници и кмет в община...
Нпг,,Димитър Талев – Гоце делчев iconОбщина гоце делчев 1 документаци я
Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, чл. 19 от Наредба №4 за определянето и администрирането...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом