2700 Благоевград, ул."Иван Михайлов" №66
Име2700 Благоевград, ул."Иван Михайлов" №66
Дата на преобразуване27.05.2013
Размер82.7 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://cst.swu.bg/mag/I 3.2.doc


ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ “НЕОФИТ РИЛСКИ”

2700 Благоевград, ул.”Иван Михайлов” №66


тел.+359/73/2 45 68, факс: +359/73/2 93 25

E-mail: iliadg@aix.swu.bg
ПРИРОДО – МАТЕМАТИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ


Утвърждавам:…….…………………………………

Декан: /доц. д-р Борислав Юруков/


У Ч Е Б Н А П Р О Г Р А М А


по

дисциплината “Управление на опазването на околната среда“


включена като избираема учебна дисциплина

в учебния план на специалност “Компютърни системи и технологии”Професионално направление:

5.3 Комуникационна и компютърна техника

Образователно-квалификационна

степен на обучение:

Магистър

Факултет:

Природо – математически

Обучаваща катедра:

География и екология

Код:


БЛАГОЕВГРАД

2007

Извадка от учебния план


Вид на занятието

Семестър

Хорариум, часове

Кредит

Вид на оценяването

Седмично

общо

Аудиторна заетост

II

3

45

2,5

Изпит

А. Лекции

ІI

2

30

-

-

Б. Семинарни упражнения

II

1

15

-

-

В. Лабораторни упражнения

-

-

-

-

-

Извънаудиторна заетост

II

-

105

2,5

Текущ контрол

Общ кредит


5,0

-
Анотация


Целта на дисциплината “Управление на опазването на околната среда” е да даде на студентите в магистърска програма на специалност “Компютърни системи и технологии” основни познания за нормативната база, методите, начините и средствата за осъществяване на управленските дейности при опазването на атмосферния въздух, водните обекти, почвата и останалите компоненти на околната среда.

Студентите придобиват умения за анализ и оценка на различните управленски дейности по отношение на ползването и опазването на компонентите на околната среда в т.ч. и във връзка с изясняването на възможните въздействия върху тях.

Изучаването на дисциплината “Управление на опазването на околната среда” осигурява на студентите необходимите знания и възможности за участие в колективи при разработването на стратегии, програми, системи и планове за управление на компонентите на околната среда.

Съдържание на учебната програмаА. Лекции

 1. Същност и предназначение на дисциплината “Управление на опазването на околната среда”. Основни понятия и термини. Характерни черти на системите на управление.

Хорариум: 2 часа


 1. Основни принципи при опазването на околната среда. Същност и особености.

Хорариум: 2 часа


 1. Цели и функции на системата на управление. Матричен модел на функциите и видовете управленски дейности.

Хорариум: 2 часа 1. Тема 4. Държавна политика и органи за управление на околната среда. Основни постановки и нормативни изисквания.

Хорариум: 2 часа 1. Информация за състоянието на околната среда. Видове. Начини и средства за получаване. Изисквания.

Хорариум: 2 часа 1. Пълнота, точност, срочност и статистическа достоверност на информацията.

Хорариум: 2 часа 1. Технически норми. Начини на определяне и основни норми по компоненти на околната среда.

Хорариум: 2 часа 1. Модел на технология на управленския процес. Особености и предназначение.

Хорариум: 2 часа 1. Управленски средства за въздействие. Изисквания към управленските кадри.

Хорариум: 2 часа 1. Управление на дейностите по използването и опазването на ресурсите в речните басейни.

Хорариум: 2 часа 1. Управление на дейностите по предотвратяване и ограничаване на промишлени замърсявания. Действия при аварии. Комплексни разрешителни.

Хорариум: 2 часа 1. Екологични изисквания при управлението на регионалното развитие.

Хорариум: 2 часа 1. Контрол на дейностите по използване и опазване на компонентите на околната среда. Превантивен, текущ и последващ. Особености.

Хорариум: 2 часа 1. Системи за управление на околната среда. Нормативни изисквания. Структура. Реализация.

Хорариум: 2 часа


 1. Стратегии и програми за опазване на околната среда. Предназначение. Структура.

Хорариум: 2 часа


Б. Семинарни упражнения

 1. Анализ и оценка на основните принципи при опазването на околната среда.

Хорариум: 1 часа 1. Анализ и оценка на основните принципи при опазването на околната среда.

Хорариум: 1 часа 1. Анализ и оценка на инфорацията за състоянието на околната среда. Предназначение.

Хорариум: 2 часа 1. Структура и предназначение на нормите за основни показатели за състоянието на околната среда.

Хорариум: 2 часа 1. Управленска ролева игра.

Хорариум: 1 часа 1. Изготвяне на комплексно разрешително за даден производствен обект.

Хорариум: 3 часа


 1. Анализ и оценка на екологичните изисквания. Приложимост.

Хорариум: 1 часа


 1. Структура и предназначение на системите зауправление на околната среда.

Хорариум: 2 часа


 1. Разработване на примерна структура на програма за опазване на околната среда.

Хорариум: 2 часа


В. Лабораторни упражнения

  По учебен план не се предвиждат лабораторни упражнения.ЛИТЕРАТУРА ПО Управление на опазването на околната среда


Основна

1. Аникеев В.А., И.З.Копп,Ф.В.Скалькин. Технологические аспекты охраны

окружающей среды. Гидрометеоиздат, Ленинград, 1982.

2. Афанасиев В.Г. Общество, системност, познание и управление.ИЛП.М,1981.

3. Бертокс П., Д.Радд. Стратегия защиты окружающей среды от загрязнений.

Москва 1980г. /Превод от английски/

4. Вачкова Е.К. Управление на човешките ресурси. Стопанство, София, 1998.

5. Гофман К.Г. и др. Охрана окружающей среды. Экономика, Москва, 1977.

6. Гростко А.В. и др. Модели управления экологоэкономическими системами.

Наука, Москва 1984.

7. Заславский В.Г., Р.А.Полуэктов. Управление экологическими системами.

Наука, Москва 1988 г.

8. Механджиев М. Екологически оценки и екологическо моделиране. ВФСИ

“Д.Ценов”, Свищов 1982.

9. Миколаш Я., Л.Питерман. Управление охраной окружаящей среды.

Прогрес, Москва, 1988.

10. МОСВ Методика за разработване и управление на регионални екологични

програми. PHARE, София 1998.


Допълнителна

  11. МОСВ. Законодателство. www.moew.government.bg

  12. Перегруд Е.А., Д.О.Горелик. Инструментальные методы контроля

  загрязнения атмосферы. Химия, Ленинград, 1981.

  13. Приман А.В., А.Н.Щербан. Методы и средства контроля загрязнения

  атмосферы. Науковая думка, Киев 1980.

  14. Пэнтл Р. Методы системного анализа окружающей среды. Мир, М. 1979.

  15. Савов В. Основи на управлението. Ун. изд. „Стопанство”. С. 1996.

  16. Христов Хр. Управление на дейността по опазване на природната среда.

  СУ”Кл.Охридски”, София 1980.организация на обучението ПО Управление на опазването на околната среда


А. Аудиторна заетост

1. Лекции

За онагледяване на преподавания лекционен материал се използват компютър, шрайбпроектор, учебни видеофилми, демонстрационен софтуер, нагледни материали (табла и схеми), част от които са разработвани като курсови работи на студенти..


2. Семинарни упражнения

За практическите упражнения се използва материално-техническата база на катедрата и ПМФ.

За част от тях се организират посещения, наблюдения и експерименти в “Басейнова дирекция – Западнобеломорски район”, РИОСВ, индустриалната зона на Благоевград, на р.Благоевградска Бистрица и р.Струма и др..


3. Лабораторни упражнения

  По учебен план не се предвиждат лабораторни упражнения.


В. Извънаудиторна заетост

Изучаването на дисциплината “Управление на опазването на околната среда” се обвързва с 105 часа извънаудиторна заетост, която включва самостоятелна подготовка на студента и консултации с преподавателя.

Самостоятелната подготовка обхваща:

1. Проучване на допълнителни литературни източници в библиотека, в Internet и др., - 60 часа

2. Анализ и оценка на получените резултати, техническо оформяне на курсови задачи, реферати и др., - 40 часа

3. Представяне и защита на завършените работи - 5 часа

организация на оЦЕНЯВАНЕТО ПО Управление на опазването на околната среда


По време на практическите упражнения се осъществява текущ контрол на придобитите знания и умения. Студентите разработват курсови задачи по темите за практически упражнения, които се оценяват и само при положителна оценка (най-малко добър 3,50) се допускат до изпит.

Обучението по дисциплината завършва със писмен изпит по въпроси от предварително раздаден конспект и устно събеседване с преподавателя.

Крайната оценка се оформя въз основа на резултатите от защитата на курсовите задачи и от семестриалния изпит (в съотношение 50/50 %), съгласно разработената „система за контрол и оценка на знанията на студентите”.


Автор: доц.д-р инж. М.Михайлов

щатен преподавател в катедра “География, екология и опазване на околната среда”


Подпис:.................................

Програмата е обсъдена и приета от Катедрения съвет

на катедра “Компютърни системи и технологии”

Протокол №10/25.04.2006 г.


Ръководител катедра:..............................................

/доц. д-р В.Христов/

Свързани:

2700 Благоевград, ул.\"Иван Михайлов\" №66 icon2700 Благоевград, ул."Иван Михайлов" №66
В предложената учебна програма се разглеждат основните принципи на компютърното моделиране на въздействието електромагнитното поле...
2700 Благоевград, ул.\"Иван Михайлов\" №66 icon2700 Благоевград, ул."Иван Михайлов" №66
Особено внимание се отделя на интерфейсните компоненти и принципите на интерфейсната техника. Отделните теми се илюстрират със съвременни...
2700 Благоевград, ул.\"Иван Михайлов\" №66 icon2700 Благоевград, ул. „Иван Михайлов №66
Специалистът има широка социална култура, умения за общуване, емоционална стабилност, организираност и деловитост, креативност и...
2700 Благоевград, ул.\"Иван Михайлов\" №66 iconBg-благоевград: Покупка обявление за поръчка доставки
Многопрофилна болница за активно лечение -благоевград" ад, ул. "Славянска" №60, За: д-р Красимир Михайлов Изпълнителен Директор,...
2700 Благоевград, ул.\"Иван Михайлов\" №66 iconИщец в процеса е Белви оод, еик 101628518, седалище и адрес на управление Благоевград, ул. Иван Михайлов 2, представлявано от управителя Е. К. Е ответник е
Благоевград, ул. Иван Михайлов 2, представлявано от управителя Е. К. Е ответник е Б. В. К., Егн, адрес б предявени са искове по чл....
2700 Благоевград, ул.\"Иван Михайлов\" №66 icon2700 Благоевград, ул."Иван Михайлов" №66
Дисциплината „Оптически комуникации и предаване на данни” запознава студентите с основните компоненти и процеси за изграждането и...
2700 Благоевград, ул.\"Иван Михайлов\" №66 icon2700 Благоевград, ул. Иван Михайлов, 66 Tel. + 359 /73/ 8855 01, Fax: + 359 /73/ 8855 16
Студентите, завършили бакалавърски програми в така посочените направления имат правото по свой избор да запишат учебен план на три...
2700 Благоевград, ул.\"Иван Михайлов\" №66 iconИван Михайлов Радко: Аз съм българин от Македония
...
2700 Благоевград, ул.\"Иван Михайлов\" №66 iconДо Областен управител на Благоевград Адрес: пл. "Г. Измирлиев" №9 2700 Благоевград, Копие
Община Благоевград и/или юридически лица с нейно участие в държавен поземлен имот №000951, в земл на с. Бистрица, общ. Благоевград,...
2700 Благоевград, ул.\"Иван Михайлов\" №66 iconBg-благоевград: Покупка обявление за обществена поръчка доставки
Многопрофилна болница за активно лечение -благоевград" ад, ул. "Славянска" №60, За: Биляна Митева юрисконсулт, р българия 2700, Благоевград,...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом