Оферт а
ИмеОферт а
Дата на преобразуване27.05.2013
Размер90.7 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.nsgp.mvr.bg/NR/rdonlyres/DD937DC6-5D22-4B1F-87A8-BF7EC50625BB/0/2oferta.doc
Образец
О Ф Е Р Т А


От ...........................................................................................................................................................

/изписва се наименованието на търговеца/

рег. по ф. д. № ............./г., том ......... стр........, партида ............. по описа на ..................................................... съд, и вписан в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК ................................., представлявано от ........... ......................................................................в качеството му на ...........................................................................................................................................................

ОТНОСНО: Участие в процедура за избор на изпълнител по реда на чл. 2, ал. 1, т. 2 от НВМОП с предмет ,,Доставка и монтаж на офис обзавеждане и оборудване за административна сграда на СОВН”


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,


След като се запознахме с условията за участие в Поканата по горецитираната поръчка, Ви представяме нашата оферта за участие.

Предлагаме да изпълним поръчката при следните условия:


ТЕХНИЧЕСКА ОФЕРТА

Място за изпълнение на поръчката - Административна сграда на СОВН, находяща се в гр. София, кв. “Враждебна”, ул. “8-ма”, Северна зона на “Летищен комплекс София”.

Срок за изпълнение на поръчката – до ...... (............................) дни след писмена заявка от възложителя.

Забележка: Максималния срок за изпълнение на поръчката е до 60 (шестдесет) дни след писмена заявка от възложителя, но не по късно от срока на валидност на офертата.


ЦЕНОВА ОФЕРТА

Общата стойност на нашата оферта възлиза на: ......................................

/................словом................................................./ лева с ДДС. Същата е формирана от следните единични цени на предлаганото обзавеждане и оборудване и цени на комплекти:
НАИМЕНОВАНИЕ

Коли-чество

/ бр. /

Ед.цена

с ДДС

в лв.

Обща стойност

с ДДС в лв.

Комплект № 1

  1. Хладилник (марка, модел)

  2. Микровълнова печка (марка, модел)

  3. Готварска печка (марка, модел)

  4. Кафемашина (марка, модел)

  5. LCD телевизор 32” (марка, модел)


2

1

1

2

1Обща стойност на комплекта в лв. с ДДС
Комплект № 2

1. Бойлер електрически 100 л. (марка, модел)

2.Радиатор електрически конверторен 2000W (марка, модел)

3. Радиатор електрически конверторен 1500W (марка, модел)


1


13


7Обща стойност на комплекта в лв. с ДДС
Комплект № 3

1. Бюро тип „Ръководител” с помощно бюро и контейнер

2. Бъро работно с контейнер

3. Компютърно бюро с контейнер1

11

22Обща стойност на комплекта в лв. с ДДС
Комплект № 4

1. Гардероб двоен /2 врати/

2. Стелаж за документи


19

17Обща стойност на комплекта в лв. с ДДС
Комплект № 5

1. Маса кухненска

2. Маса заседателна

3. Маса учебна


3

1

8Обща стойност на комплекта в лв. с ДДС
Комплект № 6

1. Стол тип „Директорски”

2. Столове посетителски


1

54Обща стойност на комплекта в лв. с ДДС
Комплект № 7

1. Мултимедиен проектор (марка, модел)


1Обща стойност на комплекта в лв. с ДДС
Комплект № 8

1. СКШ с мивка /долен и горен ред/


1Обща стойност на комплекта в лв. с ДДС


Стойността на офертата е крайна и в нея са включени всички разходи по изработка, доставка и монтаж на обзавеждането и оборудването, както и ДДС.


СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТАТА

Ние сме съгласни валидността на нашето предложение да бъде 90 (деветдесет) дни от датата на отваряне на офертите и ще остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок.

Уведомяваме Ви, че приемаме всички условия и изисквания на Възложителя за изпълнение на поръчката.

Тази оферта, заедно с писменото потвърждение от Ваша страна и писмената заявка за изпълнение на поръчката ще формират обвързващо споразумение между двете страни.


Приложения:

  1. Документ, удостоверяващ актуалното правно състояние на кандидата или ЕИК, съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър (ЗТР), когато кандидатът е юридическо лице или едноличен търговец. Чуждестранните юридически лица прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени, който се придружава с легализиран превод;

2. Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3 и ал. 2, т. 1, 3 и 4 от ЗОП;


3. Декларация по чл. 47, ал. 4 от ЗОП за обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 2 от ЗОП;

4. Декларация в свободен текст, че офертата е съобразена с изискванията на възложителя и оферираното за доставка обзавеждане и оборудване отговаря на техническите спецификации и схеми с размери на обзавеждането;


Дата………………. Подпис и печат……………

/………………………………………../

(трите имена и длъжност)


При изготвяне на офертата стриктно да се спазват указанията по т. 10 от Поканата.
Декларация


по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3 и ал. 2, т. 1, 3 и 4от ЗОП

попълва се от кандидат или участник /подизпълнител/


Долуподписаният: …………......................................................................................

/ собствено, бащино, фамилно име /

притежаващ/а лична карта №……........, издадена на…………...............................

/дата на издаване/

от МВР - гр.……………...................................

/място на издаване/

адрес:............................................................…………………......................................

/постоянен адрес/

представляващ……………...........................................................................................

/наименование на юридическото лице, физическо лице - ЕТ/

в качеството си на.........................................................................................................

/длъжност/

седалище ......................................................................................................................,

адрес на управление:.................................................................................................., тел./факс........................., e-mail:…………………………..

БУЛСТАТ / ЕИК ........................................,


ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:


1. Представляваното от мен юридическо лице не е обявено в несъстоятелност;

2. Представляваното от мен юридическо лице не е в производство по ликвидация и не се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове.

3. Представляваното от мен юридическо лице не е в открито производство по несъстоятелност и не е сключило извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон и не се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове. Дейността му не е под разпореждане на съда и не е преустановена.

4. Представляваното от мен юридическо лице ....................... парични

има / няма

задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно- осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган.

5. Представляваното от мен юридическо лице ....................... парични

има / няма

задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно- осигурителния процесуален кодекс, за които с акт на компетентен орган е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в която съм установен.

6. Представляваното от мен юридическо лице ....................... наложено

има / няма

административно наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните до 5 години.


гр.: ………………. декларатор:

дата: …………….


Забележка: Декларацията се попълва от управляващите и представляващите кандидатите или участниците/подизпълнителите/. Когато кандидатите или участниците /подизпълнителите/ са юридически лица е достатъчно подаване на декларация от едно от лицата, които могат самостоятелно да го представляват.


Декларация


по чл. 47, ал. 4 от ЗОП за обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 2 от ЗОП

Долуподписаният: …………......................................................................................

/ собствено, бащино, фамилно име /

притежаващ/а лична карта №……........, издадена на…………...............................

/дата на издаване/

от МВР - гр.……………...................................

/място на издаване/

адрес:............................................................…………………......................................

/постоянен адрес/

представляващ……………..........................................................................................,

/наименование на юридическото лице, физическо лице - ЕТ/

в качеството си на.........................................................................................................

/длъжност/

седалище ......................................................................................................................,

адрес на управление:............................................................, тел./факс........................., e-mail:…………………………..

БУЛСТАТ / ЕИК ........................................,


ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. Не съм осъден с влязла в сила присъда за:

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

г) престъпление против собствеността по чл. 194-217 от Наказателния кодекс;

д) престъпление против стопанството по чл. 219-252 от Наказателния кодекс;

2. Не съм лишен от правото да упражнявам определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която упражнявам или съм упражнявал професията или дейността.


гр .: .……………. декларатор:

дата:…………….


Забележка: Декларацията се попълва от лицата управляващи и представляващи участника и от прокуристите, когато има такива, а когато чуждестранно лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България.

Свързани:

Оферт а iconОферт а

Оферт а iconОферт а

Оферт а iconОферт а
Адрес за кореспонденция
Оферт а iconОферт а за детски съоръжения

Оферт а iconОферт а
Настоящата оферта е подадена от
Оферт а iconПриложение №2 оферт а
Адрес за кореспонденция
Оферт а iconДо кмета на община сливо поле оферт а

Оферт а iconОферт а на обучение по Динамичен Геометричен Софтуер Geonext Петър Петров Пъ І ден

Оферт а iconОферт а
Адрес за кореспонденция: гр. Драгоман, ул “Захари Стоянов”№58,тел/факс 07172/2095
Оферт а iconОферт а за доставка на лекарствени продукти за диализно лечение
Лице, представляващо участника: егн л к. № изд на г от в качеството му на
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом