Срещу подсъдимия о д з е повдигнато обвинение и същия е предаден на съд за престъпление по чл. 216, ал. 1 Нк, за това, че на 11. 04. 2009г., в гр. Д…
ИмеСрещу подсъдимия о д з е повдигнато обвинение и същия е предаден на съд за престъпление по чл. 216, ал. 1 Нк, за това, че на 11. 04. 2009г., в гр. Д…
Дата на преобразуване27.05.2013
Размер44.94 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://judiciary-bg.org/courts/rc/devin/wa.nsf/5761458cc34e6f6bc22574f900590b80/e8928bd8c8e10411
Срещу подсъдимия О.. Д.. З.., , е повдигнато обвинение и същия е предаден на съд за престъпление по чл.216, ал.1 НК, за това, че на 11.04.2009г., в гр.Д…, обл.Смолян, кв.Н…, ул.“М…” №… противозаконно е унищожил, разрушил с кирка чужда недвижима вещ външна масивна тоалетна, намираща се в имот пл.№115, кв.111, с площ 180кв.м., собственост на Р.. М.. Х.., К.. Д. Х.., Ю.. Д.. Х.. и К.. Д.. Х.., на стойност 233.00лв.

В съдебно заседание Районният прокурор поддържа обвинението. Счита, че събраните в рамките на наказателното производство писмени и гласни доказателства установяват по безспорен начин обвинението, по което подсъдимия е предаден на съд. Досежно определяне на наказанието застъпва становище, че в дадения случай наказателната отговорност следва да се реализира при условията на чл.54 НК.

Подсъдимият лично разбира обвинението. Не се признава за виновен.

Защитникът му адв.Ж… Ч… поддържа твърдения за недоказаност на деянието и постановяване на оправдателна присъда.

Съдът прие от фактическа и правна страна следното:

Свидетелката Р.. Х... живее сама в гр.Д…, кв.Н…, в къща на ул.“М...” №…, наследствена от съпруга й построена в имот пл.№115, кв.111 с площ от 180кв.м., починал през 1988г. Къщата, от построяването й се обслужвала от външна тоалетна, построена в югоизточната част на имота, на границата с имота на бивша детска градина с размери 1,20 метра широчина и 1,80 метра дължина, изградена от бетонирани тухли и камъни. За тоалетната не се съхраняват строителни книжа, но в писмо изх.№ 66 – 0263/05.10.2009г. /л.66 от делото/ на отдел ТСУ при община Девин е отразена по действащия план, построена в имот №115, кв.111.

На 11.04.2009г. св.Х... излязла от дома си и видяла, че пред тоалетната й има поставена и закачена мрежа, която ограничавала достъпа й до тоалетната, а оградата, която преди това била поставена зад тоалетната и която служела за граница между нейния имот и този на съседа К.. Г... липсва. Премахнатата ограда била от мрежа, дължината й била около 2,5 метра, а височината около 1,5 метра. От двата й края била закрепена с дървени колове. С.. Х... не можела да отиде до тоалетната, отишла до дома си взела клещи и отрязала тела, с който била закрепена металната мрежа. Тогава там отишла свидетелката Н… З… и започнала да вика и да се кара, че няма право да премахва оградата. Около обяд същия ден на гости на свидетелката Х.. отишли свидетелката Е.. М.., внучките й К.. и Т.. Х... След като си поприказвали решили да си тръгнат. Излизайки от къщата и минавайки през двора чули тропот, шум и викове от лявата страна на двора, където се намирала тоалетната на баба им св.Х…. Там били свидетелките Р.. З.., З.. З.. и Н.. З.. и подсъдимия О.. З... Свидетелката Е.. М.. видяла как подсъдимия З… рушал с кирка тоалетната на свидетелката Х…, след което се върнала в дома на баба си и се обадила на свекърва си св. М.. Х.., която уведомила РУ на МВР – Д…. На място бил изпратен св. Б.. Х..., полицай в РУ на МВР – Д…, когато отишъл тоалетната вече била разрушена, а семейство З… заявили пред него, че те са разрушили тоалетната, тъй като се намирала в имота им.

Вещото лице по назначената експертиза определя стойността на външна масивна тоалетна/измазана от вътре/, намираща се в имот с пл. № 115, кв.111 по плана на кв.Настан към датата на унищожаването и през месец април 2009г. на стойност 233лв.

Така описаната фактическа обстановка се установява от показанията на разпитаните свидетели, които са безпротиворечиви, експертиза и приетите писмени доказателствени средства: протокол за оглед на местопроишествие от 08.06.2009г. и фотоалбум, декларация, характеристична справка и справка за съдимост.

Подсъдимият е осъждан реабилитиран по право, на основание чл.86 НК.

При така описаната фактическа обстановка подсъдимият от обективна и субективна страна е осъществил състава на престъпление по чл.216, ал.1 НК, тъй като на 11.04.2009г., в гр.Д…, обл.Смолян, кв.Н…, ул.“М…” №… противозаконно е унищожил, разрушил с кирка чужда недвижима вещ външна масивна тоалетна, намираща се в имот пл.№115, кв.111, с площ 180кв.м., собственост на Р… М… Х…, К… Д… Х…, Ю… Д… Х… и К… Д… Х…, на стойност 233.00лв.

От субективна страна деянието е извършено при пряк умисъл, тъй като подсъдимия е съзнавал неправомерното си поведение, че уврежда чужда недвижима вещ, но въпреки това е бил съгласен и пряко е целял и искал настъпването на общественоопасните последици от деянието.

Съдът счете защитната теза за недоказаност на обвинението за голословна и несъобразена със събраните по делото писмени и гласни доказателства, от които по еднопосочен и безпротиворечив начин се установява извършеното деяние, неговият автор и вина. Ирелевантни са доводите относно собствеността на имота, в който е била построена тоалетната, тъй като подсъдимият може да противопостави право на собственост върху имота на пострадалата св.Х…, само ако това право му е признато от гражданския съд в състезателно производство с участието на пострадалата. Подсъдимият е бил наясно и съзнавал самоуправните си действия, тъй като те били насочени пряко към унищожаване на вещта, поради претенция за собственост върху мястото, в което е построена, която не е доказана по съответния съдебен ред.

При определяне на наказанието и реализиране на наказателната отговорност по отношение на подсъдимия съдът отчете смекчаващите и отегчаващите вината обстоятелства, целите визирани в чл.36 НК. Като смекчаващи вината обстоятелства отчете настъпилата ребилитация по миналото осъждане, ниската стойност на унищожената вещ, а като отегчаващи вината проявената дързост и липса на критично отношение към извършеното. Така изброените смекчаващи и отегчаващи вината обстоятелства, конкретната степен на обществена опасност на деянието и извършителя, които в рамките на квалификацията не са високи в сравнение с други случаи от този вид и след преценка на целите в чл.36 НК съдът прие, че наказателната отговорност спрямо подсъдимия следва да се реализира, при превес на смекчаващите вината обстоятелства, като се замени предвиденото наказание лишаване от свобода, което и в най - ниския размер спрямо конкретния случай се явява несъразмерно тежко, при условията на чл.55, ал.1, т.2, б.”б”, във връзка с чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 НК, чрез налагане на наказание “пробация”, която да бъде изтърпяна чрез задължителните пробационни мерки: 1.„задължителна регистрация по настоящ адрес, при периодичност – два пъти седмично” и 2.„задължителни периодични срещи с пробационен служител” двете за срок от една година. Така определеното наказание съответства на обществената опасност на извършеното и личността на дееца и ще спомогне за постигане на превантивно възпиращо и най - вече превъзпитателно въздействие, както по отношение на подсъдимия, така и по отношение на средата, в която се движи.

Съдът осъди подсъдимия О.. Д.. З... да заплати в полза на държавата разноски по делото в размер на 80.00лв., за експертиза по сметка на ОД на МВР - Смолян.

Мотивиран от изложените съображения, Девинският районен съд постанови присъдата си.


РАЙОНЕН СЪДИЯ

Свързани:

Срещу подсъдимия о д з е повдигнато обвинение и същия е предаден на съд за престъпление по чл. 216, ал. 1 Нк, за това, че на 11. 04. 2009г., в гр. Д… iconСрещу подсъдимия е в р е повдигнато обвинение и същия е предаден на съд за това, че на 07. 05. 2009г., в Г. Д… е държал огнестрелно оръжие, пистолет марка
Г. Д… е държал огнестрелно оръжие, пистолет марка “Sieger”, кал. 9мм., с №30… /газсигнален пистолет, с премахнат преграден дифузьор...
Срещу подсъдимия о д з е повдигнато обвинение и същия е предаден на съд за престъпление по чл. 216, ал. 1 Нк, за това, че на 11. 04. 2009г., в гр. Д… iconПротив подсъдимия И. Х. А. е повдигнато обвинение с правно основание в чл. 216 ал. VІ от нк във връзка с чл. 216 ал.І от нк. Подсъдимия се признава за виновен
Против подсъдимия И. Х. А. е повдигнато обвинение с правно основание в чл. 216 ал. VІ от нк във връзка с чл. 216 ал.І от нк. Подсъдимия...
Срещу подсъдимия о д з е повдигнато обвинение и същия е предаден на съд за престъпление по чл. 216, ал. 1 Нк, за това, че на 11. 04. 2009г., в гр. Д… iconСрещу подсъдимия з з к безработен, е повдигнато обвинение и същият е предаден на съд за престъпление по чл. 279, ал. 1 Нк, във връзка с чл. 18, ал. 1 Нк, за
Р. Гърция в Р. България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места, като опита е останал...
Срещу подсъдимия о д з е повдигнато обвинение и същия е предаден на съд за престъпление по чл. 216, ал. 1 Нк, за това, че на 11. 04. 2009г., в гр. Д… iconЙ. С. С. е повдигнато обвинение за извършено престъпление по чл. 159а,ал. 2 т. 6 във връзка с ал. 1,пр. 1и 2 вр с чл. 26 ал. 1 от нк и за престъпление по чл. 155 ал. 3
Нк и за престъпление по чл. 155 ал. 3 вр с ал. 1 вр с чл. 26 ал. 1 от нк. Подсъдимия не се признава за виновен, като моли съда да...
Срещу подсъдимия о д з е повдигнато обвинение и същия е предаден на съд за престъпление по чл. 216, ал. 1 Нк, за това, че на 11. 04. 2009г., в гр. Д… iconСрещу подсъдимата и й з е повдигнато обвинение и същата е предадена на съд за престъпление по чл. 194, ал. 1 Нк, за това, че на 08. 06. 2009г., около
НК, за това, че на 08. 06. 2009г., около обяд, в Г. Д…, обл. С., в дома на К… М… К…, находящ се в Г. Д…, ул.“Я…” №… от джоба на панталона...
Срещу подсъдимия о д з е повдигнато обвинение и същия е предаден на съд за престъпление по чл. 216, ал. 1 Нк, за това, че на 11. 04. 2009г., в гр. Д… iconМотиви: Против подсъдимия Б. К. Ш. е повдигнато обвинение по чл. 216 ал. 6, във вр ал. 1 от нк

Срещу подсъдимия о д з е повдигнато обвинение и същия е предаден на съд за престъпление по чл. 216, ал. 1 Нк, за това, че на 11. 04. 2009г., в гр. Д… iconСрещу подсъдимия Р. Г. Б. е повдигнато обвинение за това, че на ХХ хх ххххг в гр. Р. пред заведение „Т. в условията на опасен рецидив, умишлено причинил по
А. Й., изразяваща се в постоянно разстройство на здравето, неопасно за живота- травматична церебрастения престъпление по чл. 131...
Срещу подсъдимия о д з е повдигнато обвинение и същия е предаден на съд за престъпление по чл. 216, ал. 1 Нк, за това, че на 11. 04. 2009г., в гр. Д… iconПротив подсъдимия П. Р. Х. е повдигнато обвинение от Районна прокуратура гр. Р. по чл. 196 ал. 1 т. 1 от нк, във вр чл. 194 ал. 1 от нк, във вр чл. 29 ал. 1
НК, във вр чл. 26 ал. 1 от нк и същия е признат за виновен за това, че за времето от ХХ хх. Ххххг. – ХХ хх. Ххххг в с. Л. общ. Р....
Срещу подсъдимия о д з е повдигнато обвинение и същия е предаден на съд за престъпление по чл. 216, ал. 1 Нк, за това, че на 11. 04. 2009г., в гр. Д… iconПротив подсъдимия И. К. К. от с. Т., общ. Р. е повдигнато обвинение по чл. 216, ал. 4, вр ал. 1 от нк, вр чл. 20, ал. 2, вр ал. 1 от нк и същия е признат за виновен
ХХ. ХХ. Ххххгод в землището на с. Т., общ. Р., в съучастие с А. Д. К. и С. А. С. като извършители, противозаконно унищожили чужда...
Срещу подсъдимия о д з е повдигнато обвинение и същия е предаден на съд за престъпление по чл. 216, ал. 1 Нк, за това, че на 11. 04. 2009г., в гр. Д… iconПротив подсъдимия М. Г. Д. е повдигнато обвинение за извършено престъпление по чл. 130, ал. 1 Нк

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом