До г-н хари харалампиев председател на общински съвет гр. Пазарджик предложени е от тодор попов кмет на община пазарджик относно
ИмеДо г-н хари харалампиев председател на общински съвет гр. Пазарджик предложени е от тодор попов кмет на община пазарджик относно
Дата на преобразуване27.05.2013
Размер29.79 Kb.
ТипРешение
източникhttp://obspazardjik.com/new/t/t11_260712.doc
ДО

Г-Н ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ГР. ПАЗАРДЖИК


П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е


ОТ ТОДОР ПОПОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК


Относно: Изразяване на предварително съгласие за изработване на ПУП-Парцеларен план за трасе на захранващ водопровод до ПИ030001 /проектен имот 030012/, м.„Турски гробища” по КВС на землище Овчеполци, преминаващ през общински имот


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ХАРАЛАМПИЕВ,


В Община Пазарджик е постъпило заявление вх.№18-00-2159/29.06.2012г. от „ЕКО-ХИДРО”ООД за изразяване на предварително съгласие за изработване на ПУП-ПП за трасе на захранващ водопровод.

Във връзка с инвестиционното му намерение за изграждане на обект „Жилищно строителство” на територията на ПИ030001 /проектен имот 030012/, м.„Турски гробища” по КВС на землище Овчеполци е допуснато изработването на ПУП-ПП за трасета на захранващи проводи до обекта. Трасето започва от определено място на водовземане от повърхностен воден обект – язовир „Танова могила” – публична общинска собственост – ПИ 000001 с определена точка на водовземане при ПИ 000034, съгласно издадено разрешително. Предложението предвижда водопровода да премине и през напоителен канал – ПИ № 000028 - общинска собственост. Дължината на трасето на водопровода е 441м, от които 8м през общински имот.

Във връзка с разпоредбите на чл.29 от Закона за опазване на земеделските земи и чл.30, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи е необходимо предварителното съгласие на ОбС.

Във връзка с гореизложеното и на основание чл.21 ал.1 т.8 и във връзка с ал.2 от ЗМСМА, чл. 29 от ЗОЗЗ и чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ


П р е д л а г а м:


Общинският съвет да обсъди и приеме предложения проект за решение.


С уважение,


ТОДОР ПОПОВ

Кмет на Община Пазарджик


ПРОЕКТ!


РЕШЕНИЕ


№ ...........................


на Общински съвет – Пазарджик, взето на заседанието му, проведено на

...........................2012 г. с протокол № .....................


ОТНОСНО: Изразяване на предварително съгласие за изработване на ПУП-Парцеларен план за трасе на захранващ водопровод до ПИ030001 /проектен имот 030012/, м.„Турски гробища” по КВС на землище Овчеполци, преминаващ през общински имот


Общински съвет - Пазарджик, след като обсъди предложението на кмета на Община Пазарджик по повод подадено заявление вх.№18-00-2150/27.06.2012г. от „ЕКО-ХИДРО”ООД, на основание чл. 21, ал.1, т. 8 и във връзка с ал.2 от ЗМСМА, чл.29 от ЗОЗЗ, чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ и след станалите разисквания,

РЕШИ:


І. Изразява предварително съгласие за изработване на ПУП-Парцеларен план за трасе на захранващ водопровод от определено място на водовземане от повърхностен воден обект – язовир „Танова могила” – публична общинска собственост – ПИ 000001 с определена точка на водовземане при ПИ 000034 до ПИ030001 /проектен имот 030012/, м.„Турски гробища” по КВС на землище Овчеполци, преминаващ през общински имот - напоителен канал – ПИ № ПИ № 000028 с обща дължина на трасето 441м, от които 8м през общинския имот, със сервитутни ивици, съгласно действащата нормативна уредба.


ІІ. Определя срока на валидност на предварителното съгласие на една година от влизане в сила на настоящето решение.


ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет

Свързани:

До г-н хари харалампиев председател на общински съвет гр. Пазарджик предложени е от тодор попов кмет на община пазарджик относно iconДо г-н хари харалампиев председател на общински съвет гр. Пазарджик предложени е от тодор попов кмет на община пазарджик относно
Относно: Одобряване на пуп – Парцеларен план за определяне на трасе на оптична кабелна линия попадащо в землищата на Пазарджик и...
До г-н хари харалампиев председател на общински съвет гр. Пазарджик предложени е от тодор попов кмет на община пазарджик относно iconДо г-н хари харалампиев председател на общински съвет гр. Пазарджик предложени е от тодор попов кмет на община пазарджик относно
Относно: Одобряване на пуп – Парцеларен план за определяне на трасе на водопровод в землището на с. Величково
До г-н хари харалампиев председател на общински съвет гр. Пазарджик предложени е от тодор попов кмет на община пазарджик относно iconДо г-н хари харалампиев председател на общински съвет гр. Пазарджик предложени е от тодор попов кмет на община пазарджик относно
Относно: Одобряване на пуп – Парцеларен план за определяне на трасе на канализация в землището на с. Величково
До г-н хари харалампиев председател на общински съвет гр. Пазарджик предложени е от тодор попов кмет на община пазарджик относно iconДо г-н хари харалампиев председател на общински съвет гр. Пазарджик предложени е от тодор попов кмет на община пазарджик относно
Относно: Одобряване на пуп – Парцеларен план за определяне на трасе на електропровод 20kv в землището на с. Величково
До г-н хари харалампиев председател на общински съвет гр. Пазарджик предложени е от тодор попов кмет на община пазарджик относно iconДо г-н хари харалампиев председател на общински съвет гр. Пазарджик предложени е от тодор попов кмет на община пазарджик относно
Относно: Одобряване на пуп – Парцеларен план за трасе на електропровод в землищата на селата Мокрище, Звъничево и Братаница
До г-н хари харалампиев председател на общински съвет гр. Пазарджик предложени е от тодор попов кмет на община пазарджик относно iconДо г-н хари харалампиев председател на общински съвет гр. Пазарджик предложени е от тодор попов кмет на община пазарджик относно
Относно: Одобряване на пуп – Парцеларен план за определяне на трасе на оптична кабелна линия в землищата на Алеко Константиново и...
До г-н хари харалампиев председател на общински съвет гр. Пазарджик предложени е от тодор попов кмет на община пазарджик относно iconДо г-н хари харалампиев председател на общински съвет гр. Пазарджик предложени е от тодор попов кмет на община пазарджик относно
Относно: Разрешаване изработването на Подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на захранващ водопровод до пи 125004,...
До г-н хари харалампиев председател на общински съвет гр. Пазарджик предложени е от тодор попов кмет на община пазарджик относно iconДо г-н хари харалампиев председател на общински съвет гр. Пазарджик предложени е от тодор попов кмет на община пазарджик относно
Долен изравнител на вец “Алеко” до мвец в пи 111009, м.„Каратопрак” по квс на землище Главиница и изразяване на предварително съгласие...
До г-н хари харалампиев председател на общински съвет гр. Пазарджик предложени е от тодор попов кмет на община пазарджик относно iconДо председателя на общински съвет пазарджик предложени е от Тодор Димитров Попов – Кмет на Община Пазарджик относно
Относно: актуализиране на Списъка на средищните училища на територията на Община Пазарджик, считано за учебната 2012/2013 година
До г-н хари харалампиев председател на общински съвет гр. Пазарджик предложени е от тодор попов кмет на община пазарджик относно iconДо председателя на общински съвет пазарджик предложени е
Тодор Попов – Кмет на Общината за вземане на решение на Общинския съвет за избор на временно изпълняващ длъжността кмет на Община...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом