Отчет на Кмета на общината за работата на общинска администрация за периода 11. 11. 2009-30. 06. 2010 г
ИмеОтчет на Кмета на общината за работата на общинска администрация за периода 11. 11. 2009-30. 06. 2010 г
страница1/3
Дата на преобразуване27.05.2013
Размер0.54 Mb.
ТипОтчет
източникhttp://www.rakitovo.net/DOC/protokoli/059.doc
  1   2   3Днес 30.09.2010 година /Четвъртък/ от 13.30 часа в залата на общински съвет се проведе редовно заседание на ОбС–Ракитово.

На заседанието присъстваха 16 /шестнадесет/ общински съветници, зам.-кмета на община Ракитово-г-н Момчил Арнаудов, гости и граждани на община Ракитово, отсъстваха Кмета на общината и заместник кмета г-н Крум Георгиев, представители на общинска администрация.


Председателят на ОбС г-н Никола Бързаков приветства присъстващите с добре дошли и призова всички към едно толерантно протичане на сесията поради доста изчерпателните дебати на постоянните комисии. Обяви, че има кворум и заседанието маже да започне.

Г-н Бързаков предложи това заседание да се проведе при предварително раздадения дневен ред, както следва:

1.Информация от Кмета на общината за изпълнение на бюджета за първото полугодие на 2010 г./Вх.№231/21.07.10г./

2.Приемане на актуализиран бюджет за 2010 год.на Община Ракитово/Пр.№ 757/

3.Отчет на Кмета на общината за работата на общинска администрация за периода 11.11.2009-30.06.2010 г./Вх.№232/27.07.10г./

4.Определяне на основна месечна работна заплата на ВрИД кмет на гр.Костандово /Пр.№ 775/

5. Прекратяване на процедура за предоставяне на концесия /Пр.№ 745/

6.Разполагане на преместваемо съоръжение за търговия и услуги /Пр.№ 768/

7.Подробен устройствен план за придобиване на собственост върху гори и земи ОГФ /Пр.№ 769/

8.Придобиване право на собственост върху земи от Общински горски фонд –частна общинска собственост/Пр.№ 773/

9.Придобиване право на собственост върху земи от Общински горски фонд –частна общинска собственост/Пр.№ 774/

10. Разпореждане с общинска собственост /Пр.№771 /

11. Разпореждане с общинска собственост /Пр.№772 /

12.Безвъзмездно отпускане на дървен материал помощ /Пр.№ 776/

13.Кандидатстване по Програма за развитие на селските райони/Пр.№ 754/

14.Поемане на дългосрочен дълг с кредитор фонд „Енергийна ефективност”/Пр.№ 763/

15.Придобиване на ДМА/Пр.№ 755/

16.Анализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в община Ракитово /Пр.№ 770/

17. Разпореждане с общинска собственост /Пр.№ 778/

18. Разпореждане с общинска собственост /Пр.№ 777/

19.Молби и питания.

Г-н А.Попчев-„Нарушаваме ЗМСМА.Къде е кметицата? Няма го вносителя на предложението.В болнични или е в отпуска?”

Г-н Бързаков-„На 28.09.2010г. получих молба за прекратяване на отпуск на кметицата поради неотложени служебни ангажименти.”

Г-н А.Попчев-„Има предложения от нейно име, а я няма.Като е тук Арнаудов да се подпише той, а не тя на предложенията.”

Г-жа Харискова-„Нека да покажем компетентно отношение, да гласуваме и точка по точка да решаваме въпросите.”

Г-н Клашнов-„Искахме да ни се предостави информация.Тук са само гражданските договори за 2009 г., която няма общо с 2010 г.”

Г-жа Допчева-„Аз разбрах за 2009 г., а за другата сесия за 2010 г.Това е много информация, за да я направим за един ден.”

Г-н К.Вандев-„Тогава да гласуваме бюджета за 2009 г, а не за 2010 г., тези справки ги искаме от април месец.”

Г-н А.Попчев-„Пресиана Гаджева -4200 лв.изплатени, какво работи?”

Г-н Клашнов-„Вчера на комисиите поискахме да смените имената на предложенията, защото името отгоре е на Еленкова, а подписа е на Арнаудов.”

Г-н Арнаудов-„Адвоката каза, че е незаконно да сменим името, аз имам заповед да я замествам.”

Г-н Бързаков запозна присъстващите с пълномошното от г-жа Еленкова на името на г-н Арнаудов да я представлява на сесията на общински съвет.

Г-н К.Вандев-„Нека да гледаме точка по точка дневния ред.”

Председателят обяви процедура на гласуване за приемане на дневен ред.Той се прие с 15 гласа „За” и 1 глас „Против”- г-н А.Попчев.


Г-н Бързаков отбеляза пред присъстващите, че на общинските съветници не е предоставена исканата информация и спомена за откритото писмо внесено от петима общински съветници, адресирано до министър –председателят на Република България, но не прочете писмото, за да не попречи на текущото разследване.

Г-н Делиев-„Относно справката за гражданските договори, тя е с подпис на кметицата и е с дата 30.09.10, нали е в балнични, защо се е подписала?”

Т.1 от дневния ред- Информация от Кмета на общината за изпълнение на бюджета за първото полугодие на 2010 г./Вх.№231/21.07.10г./- отпада поради дебатирането и на редовно заседание на Общински съвет , проведено на 31.08.10 г.

По т.2- Приемане на актуализиран бюджет за 2010 год.на Община Ракитово/Пр.№ 757/

Г-н Бързаков-„Вчера на заседанието на постоянните комисии имаше трима въздаржали се.Казахме, че ще приемем актуализацията на бюджета, ако ни се предостави информацията.Отговорът беше, че това изисквало много време.”

Г-н Клашнов-„Кога ще ни се предостави справката за гражданските договори за 2010 г.?”

Г-жа Допчева-„Не ми е възложено. В момента съм в платен годишен отпуск.”

Г-н Арнаудов-„Предоставихме ви за 2009 г.”

Г-жа Харискова –„Поискахме за 2009 год. и първото шестмесечие за 2010 г.”

Г-жа Допчева-„Не знам, но според мен това не е проблем за приемане на актуализацията на бюджета.”

Г-н Клашнов-„Срока да кога беше?”

Г-жа Допчева-„Срока беше до 23 август 2010 г.”

Г-н Клашнов-„Няма да може да изплащате като не е приета актуализацията, а плащате.”

Г-жа Допчева-„Да. по субсидии, предоставени от министерството.”

Г-н Клашнов-„Може ли сега да се приеме?

Г-жа Допчева-„Да -може.”

Г-н Клашнов-„Какво правим? Заем предоставен от общината на ЛИДЕР. Имате ли договор с ЛИДЕР?”

Г-жа Допчева-„Не ни трябва договор, това са собствени бюджетни средства.”

Г-н Клашнов-„ЛИДЕР кандидатства с гр.Батак, там няма съфинансиране, а ние имаме.”

Г-жа Харискова предложи да се премине към процедура на гласуване.

Председателят обяви процедура на поименно гласуване, както следва:


ТРИТЕ ИМЕНА

ГЛАСУВАЛИ :ЗА"

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"

ПРОТИВ"


1

НИКОЛА ВЕЛЕВ БЪРЗАКОВх

2

АНГЕЛ АЛЕКСАНДРОВ МАЦАНОВ
х
3

АСЕН АТАНАСОВ ХЪРОВ

-

-

-

4

АТАНАС ДИМЧЕВ ПОПЧЕВх

5

ДИМИТЪР МАРИНОВ БЕКТАШЕВ

х6

РАШКО АНГЕЛОВ ЯНКОВ

х7

КРАСИМИР ТОДОРОВ ВАНДЕВх

8

КРАСИМИР ЮРИЕВ ИБЧЕВх

9

ЛЮБОМИР ДАКОВ ПЕТКОВ
х
10

ЮСЕИН АХМЕДОВ КРАЧОВ

х11

ГЕОРГИ ЯНКОВ ПОПЧЕВ

х12

ПЕТКО БОРИСОВ ТОМАНОВ

х13

ПЕТЪР ДИМИТРОВ МЕЧЕВ

х14

РОСИЦА АНГЕЛОВА ХАРИСКОВА

х15

СТЕЛА ЕМИЛОВА ГЬОРОВА

х16

СЕВЕРИН МИТКОВ КЛАШНОВ
х
17

ЮСЕИН САБРИЕВ СЕЙДЕВ

хОБЩ БРОЙ ГЛАСУВАЛИ: 16

9

3

4


Г-н Клашнов-„Колеги искам да ви кажа, тече проверка и всеки, които е гласувал за приемането на бюджета ще отговаря.”

По т.4 от дневния ред- Определяне на основна месечна работна заплата на ВрИД кмет на гр.Костандово /Пр.№ 775/- Определя основна месечна работна заплата на ВрИД кмет на Кметство Костандово Иво Банков Иманов в размер на 645 лв.

Г-жа Харискова-„Слушам, че се репрликира по нашето гласуване относно бюджета.Всеки си отговаря за постъпките.Аз с пълна съвест гласувах.Г-н Делиев да не ни псува.”

Г-н А.Попчев-„С актуализацията на бюджета узаконихме над 150 хил.лв. с гражданските договори.Подали сте сигнал, а сега гласувате, за това бях против.”

Г-н Вандев-„Толкова самоуверено, г-жа Допчева чете.Препоръчвам общински съвет да отнеме правомощията на кмета.Актуализацията остава същия размер, но как ще завърши годината?”

Г-н Бързаков-„Нека да се види дали е законно?”

След приключилите дебати ,председателят обяви процедура на гласуване на предложение № 775, както следва:

ТРИТЕ ИМЕНА

ГЛАСУВАЛИ :ЗА"

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"

ПРОТИВ"


1

НИКОЛА ВЕЛЕВ БЪРЗАКОВ

х2

АНГЕЛ АЛЕКСАНДРОВ МАЦАНОВ

х3

АСЕН АТАНАСОВ ХЪРОВ

-

-

-

4

АТАНАС ДИМЧЕВ ПОПЧЕВ

х5

ДИМИТЪР МАРИНОВ БЕКТАШЕВ

х6

РАШКО АНГЕЛОВ ЯНКОВ

х7

КРАСИМИР ТОДОРОВ ВАНДЕВ

х8

КРАСИМИР ЮРИЕВ ИБЧЕВ

х9

ЛЮБОМИР ДАКОВ ПЕТКОВ

х10

ЮСЕИН АХМЕДОВ КРАЧОВ

х11

ГЕОРГИ ЯНКОВ ПОПЧЕВ

х12

ПЕТКО БОРИСОВ ТОМАНОВ

х13

ПЕТЪР ДИМИТРОВ МЕЧЕВ

х14

РОСИЦА АНГЕЛОВА ХАРИСКОВА

х15

СТЕЛА ЕМИЛОВА ГЬОРОВА

х16

СЕВЕРИН МИТКОВ КЛАШНОВ

х17

ЮСЕИН САБРИЕВ СЕЙДЕВ

хОБЩ БРОЙ ГЛАСУВАЛИ: 16

16

0

0По т.5 от дневния ред- Прекратяване на процедура за предоставяне на концесия /Пр.№ 745/- прекратяване процедура за предоставяне на концесия за добив върху обект –публична общинска собственост, част от минерална вода от водоземни съоръжения № 9а и сондаж № 10 и управление и поддържане на общинска баня, открита с Решение № 133/29.05.2008 г., протокол № 10.

Общинските съветници взеха решение да упълномощят Кмета на общината да прецени законосъобразността и да вземе решение и той да даде пълна информация на ОбС относно сделката.

След взетото решение, председателят обяви процедура на гласуване.Предложението се прие с 13 гласа „За” и 3 гласа „Въздържали се”.

По.т.6 - Разполагане на преместваемо съоръжение за търговия и услуги /Пр.№ 768/

Одобрява зона за разполагане на преместваемо съоръжение за търговия и услуги –петно №1 за поставяне на павилион в тротоарната площ на ул.”Мел”, пред УПИ ІХ-898, кв.66 по плана на гр.Костандово съгласно представената скица.

Г-н Клашнов-„Предложението е от г-жа Еленкова, а се е подписал г-н Арнаудов.Областният управител ще го върне.”

Г-жа Харискова-„Да се запише, че ОбС възразява по направените материали.”

Г-н Бързаков-„Предлагам всички предложения от № 768,772,777,778 да се смени вносителя.”

Г-н Томанов”-Арнаудов каза, че е говорил с юрист и всичко е законно.”

Г-н Мечев-„Все едно е за името.”

Г-н Клашнов-„Не съм против предложенията, сега ще гласуваме .Говорих с Лебанов-кмета на Велинград, тои се консултира с неговия адвокат и каза, че това е незаконно.Ето Г.Попчев каза-„ давай давай”, щом каза да гласуваме.”

Г-н Бързаков-„Да каже Арнаудов, че поема отговорността и тогава ще гласуваме.”

Г-н Вандев-„И какво като поема отговорност, като върнат решенията. Тогава какво правим?”

Г-н Клашнов-„Вносителят да е тук да го защитава.Ще каже кмета на общината-„Те съветниците са го приели, мен ме нямаше.”

Г-н А.Попчев-„Смях с решението за заема, правите законно и ни се смеят хората, които не заслужават уважение.Ако не ни предоставят справката за гражданските договори за 2010 год., предложения няма да минават.”

Г-н Бързаков-„Няма да получите заплати.”

Г-н А.Попчев-„Заедно с г-жа Харискова, решихме да предложим да спрем пълномощията на някои хора по решение № 633.Направихме актуализация, сега да отменим решение №633.”

Г-н Бързаков-„Ако го няма вносителят да не гласувоме предложението.”

Г-н А.Попчев-„Подиграват се снас, за това викат-„Кои сте вие от общински съвет?”-да се прекратят правомощията, ако днеска не стане, никога няма да стане- да се запише в протокола.”

Г- н К.Вандев-„Вносителят тук ли е-не, айде чао тогава.”

Г-н А.Попчев.”Мен ме е срам да стоя тук.”

Г-н Бързаков-„Стъпете си на краката общинските съветници.”

Г-н А.Попчев-„Давайте да гласуваме.”

Г-н Клашнов-„Вчера на комисиите бяхме възложили на г-н Арнаудов да се смени името на вносителя.”

Г-н Арнаудов-„Консултирахме се с юрист и каза, че е незаконосъобразно.”

Г-н Клашнов-„Не сме против предложенията.”

Г-н Мацанов-„Щом се е подписал, значи е така.”

Г-н Клашнов-„Г-н Лебанов каза, че не може.”

Г-жа Харискова-„По изказванията на г-н Арнаудов разбирам, че всичко е законно.”

Г-жа Найденова-„Юрист получаващ толкова голям хонор, защо е нужно вие да се допитвате до адвоката на Велинград?”

Г-н Клашнов-„Да направим извънредна сесия след 5-6 дни.”


След приключилите дебати, общинските съветници преминаха към процедура на гласуване на предложението във вида, които е предложен-вносител Емилия Еленкова и подпис на г-н Арнаудов.

Предложение № 768 се прие с 10 гласа „За”, 4 гласа „Въздържали се „ и 2 гласа „Против”

Г-н Вандев попита дали е законно г-н Юсеин Крачов- кандидат кмет на гр. Костандово, които е в предизборна кампания има право да гласува.

Г-н Крачов каза че се е консултирал и неговият глас е валиден.

По т.7 от дневния ред- Подробен устройствен план за придобиване на собственост върху гори и земи ОГФ /Пр.№ 769/- одобряване на ПУП за регулация и застрояване за придобиване на собственост върху гори и земи „ОГФ” за обект:”Сграда, попадаща в ПИ 62004.12.686 в м.”Качаков чарк” по КК на гр.Ракитово, община Ракитово, област Пазарджик с възложител:Трендафил Георгиев Балинов.-

ТРИТЕ ИМЕНА

ГЛАСУВАЛИ :ЗА"

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"

ПРОТИВ"


1

НИКОЛА ВЕЛЕВ БЪРЗАКОВх

2

АНГЕЛ АЛЕКСАНДРОВ МАЦАНОВ

х3

АСЕН АТАНАСОВ ХЪРОВ

-

-

-

4

АТАНАС ДИМЧЕВ ПОПЧЕВх

5

ДИМИТЪР МАРИНОВ БЕКТАШЕВ
х
6

РАШКО АНГЕЛОВ ЯНКОВ
х

7

КРАСИМИР ТОДОРОВ ВАНДЕВх

8

КРАСИМИР ЮРИЕВ ИБЧЕВх

9

ЛЮБОМИР ДАКОВ ПЕТКОВх

10

ЮСЕИН АХМЕДОВ КРАЧОВ

х11

ГЕОРГИ ЯНКОВ ПОПЧЕВ
х
12

ПЕТКО БОРИСОВ ТОМАНОВ
х
13

ПЕТЪР ДИМИТРОВ МЕЧЕВ
х
14

РОСИЦА АНГЕЛОВА ХАРИСКОВА
х
15

СТЕЛА ЕМИЛОВА ГЬОРОВА
х
16

СЕВЕРИН МИТКОВ КЛАШНОВх

17

ЮСЕИН САБРИЕВ СЕЙДЕВ
х
ОБЩ БРОЙ ГЛАСУВАЛИ: 16

2

8

6


  1   2   3

Свързани:

Отчет на Кмета на общината за работата на общинска администрация за периода 11. 11. 2009-30. 06. 2010 г iconРазглеждане на Отчет на кмета на общината за работата на Общинска администрация през първата година от мандата и изпълнение на мандатната програма в частта за 2008 г общински съвет бяла слатина
Относно: Разглеждане на Отчет на кмета на общината за работата на Общинска администрация през първата година от мандата и изпълнение...
Отчет на Кмета на общината за работата на общинска администрация за периода 11. 11. 2009-30. 06. 2010 г iconОтчет от христо димитров миленков кмет на община брезник относно: работата на кмета на община брезник и кметските наместници през 2009 г
В изпълнение змсма, Плана за развитие на Община Брезник за периода 2007-2013 година и програмата за управление на общината бяха определени...
Отчет на Кмета на общината за работата на общинска администрация за периода 11. 11. 2009-30. 06. 2010 г iconОбщинскисъвет елен а
От Общинска администрация участие взеха: кмета на общината г-н Сашо Топалов, зам кмета на общината г-н Йордан Кирчев, секретаря на...
Отчет на Кмета на общината за работата на общинска администрация за периода 11. 11. 2009-30. 06. 2010 г iconОтчет за дейността на кмета на община гулянци и общинска администрация през 2009 година

Отчет на Кмета на общината за работата на общинска администрация за периода 11. 11. 2009-30. 06. 2010 г iconОтчет от Христо Димитров Миленков кмет на Община Брезник относно
Относно: Изпълнение актовете на Общинския съвет, работата на кмета на общината, кметовете и кметските наместници за 2010 г
Отчет на Кмета на общината за работата на общинска администрация за периода 11. 11. 2009-30. 06. 2010 г iconОтчет по изпълнение на Общинската програма за закрила на детето за 2009 г и приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2010 г докладва: г-жа Себихан Мехмед кмет на общината
На основание чл. 21 ал. 2 от змсма, чл. 70 ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии...
Отчет на Кмета на общината за работата на общинска администрация за периода 11. 11. 2009-30. 06. 2010 г iconОтчет за работата на общинската администрация през първата година от мандат 2007-2011 година
Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Враца, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация...
Отчет на Кмета на общината за работата на общинска администрация за периода 11. 11. 2009-30. 06. 2010 г iconРешение №53
Относно: Предложение от кмета на общината с вх.№ Ос-91/31. 01. 2012г за определяне на обща численост и одобряване на структура на...
Отчет на Кмета на общината за работата на общинска администрация за периода 11. 11. 2009-30. 06. 2010 г icon„постигането на максимална прозрачност в работата на общинската администрация и развитие на отношенията „общинска администрация – граждани" в посока повече информираност, публичност и сътрудничество"
Или „Ефективен граждански контрол върху работата на общинската администрация в община Троян”
Отчет на Кмета на общината за работата на общинска администрация за периода 11. 11. 2009-30. 06. 2010 г icon„постигането на максимална прозрачност в работата на общинската администрация и развитие на отношенията „общинска администрация – граждани" в посока повече информираност, публичност и сътрудничество"
Или „Ефективен граждански контрол върху работата на общинската администрация в община Троян”
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом