Общински съвет – свищов
ИмеОбщински съвет – свищов
Дата на преобразуване26.05.2013
Размер24.43 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.svishtov.bg/images/decisions/decisions_41169065.doc
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СВИЩОВ


ПРЕПИС!

До…………………………………


Р Е Ш Е Н И Е


1339


от заседание на Общинския съвет,

проведено на 28.07.2011 г., Прот. № 79


ОТНОСНО: Разпореждане с недвижими имоти, частна общинска собственост


На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл. 26 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане със собствеността на Община Свищов (НРПУРСОС) и предложение с Вх. № 3204/20.07.2011 г. от Станислав Благов – Кмет на Община Свищов, Общински съвет – Свищов,

Р Е Ш И:


Дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижими имоти, частна общинска собственост в землището на с. Българско Сливово, община Свищов, както следва:

1. Имот кад. № 013006 (нула едно три нула нула шест), местност „Горчивка”, с площ 1.000 дка (един декар), начин на трайно ползване „Лозе”, четвърта категория, актуван с АОС № 625/04.01.2001 г.

Началната тръжна цена определена от оценител на имоти, в съответствие с чл. 41 от ЗОС, възлиза на 600.00 лв. (шестстотин лева), без ДДС, а данъчната оценка е в размер на 234.00 лв. (двеста тридесет и четири лева).

2. Имот кад. № 013026 (нула едно три нула две шест), местност „Горчивка”, с площ 1.500 дка (един декар и петстотин квадратни метра), начин на трайно ползване „Лозе”, четвърта категория, актуван с АОС № 626/04.01.2001 г.

Началната тръжна цена определена от оценител на имоти, в съответствие с чл. 41 от ЗОС, възлиза на 900.00 лв. (деветстотин лева), без ДДС, а данъчната оценка е в размер на 351.00 лв. (триста петдесет и един лева).

3. Имот кад. № 015027 (нула едно пет нула две седем), местност „Горчивка”, с площ 3.500 дка (три декара и петстотин квадратни метра), начин на трайно ползване „Лозе”, четвърта категория, актуван с АОС № 627/04.01.2001 г.

Началната тръжна цена определена от оценител на имоти, в съответствие с чл. 41 от ЗОС, възлиза на 2 100.00 лв. (две хиляди и сто лева), без ДДС, а данъчната оценка е в размер на 819.00 лв. (осемстотин и деветнадесет лева).

4. Имот кад. № 018009 (нула едно осем нула нула девет), местност „Горчивка”, с площ 2.000 дка (два декара), начин на трайно ползване „Лозе”, от които 0.570 дка (петстотин и седемдесет квадратни метра), четвърта категория и 1.430 дка (един декар и четиристотин и тридесет квадратни метра), пета категория, актуван с АОС № 628/04.01.2001 г.

Началната тръжна цена определена от оценител на имоти, в съответствие с чл. 41 от ЗОС, възлиза на 1 200.00 лв. (хиляда и двеста лева), без ДДС, а данъчната оценка е в размер на 390.80 лв. (триста и деветдесет лева, осемдесет стотинки).

5. Имот кад. № 021021 (нула две едно нула две едно), местност „Горчивка”, с площ 3.000 дка (три декара), четвърта категория, начин на трайно ползване „Лозе”, актуван с АОС № 629/04.01.2001 г.

Началната тръжна цена определена от оценител на имоти, в съответствие с чл. 41 от ЗОС, възлиза на 1 815.00 лв. (хиляда осемстотин и петнадесет лева), без ДДС, а данъчната оценка е в размер на 702.00 лв. (седемстотин и два лева).

Сделките са необлагаеми по ЗДДС.

Мотиви: Имотите са включени в програмата за разпореждане с общинска собственост за 2011 г. и има заявен интерес за закупуването им.


В залата присъстват 21 общински съветници.

Гласували “За” – 20, “Против” – няма и “Въздържал се” – 1.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: …/п/…


/Милен Манолов/


Вярно при ОбС: ………………

/С. Найденова/

Свързани:

Общински съвет – свищов iconОбщински съвет – свищов
Приоритетна ос 1: „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води”, Решение №1047 от 28. 10. 2010 г., Прот....
Общински съвет – свищов iconОбщински съвет – свищов
Закона за местното самоуправление и местната администрация (змсма) и във връзка с чл. 25, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Правилника за организацията...
Общински съвет – свищов iconОбщински съвет – свищов
На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (змсма) и чл. 7, ал. 4 от Правилника...
Общински съвет – свищов iconОбщински съвет – свищов
Зос), чл. 1, ал. 2 и чл. 12, ал. 2 и ал. 3 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане със собствеността в Община...
Общински съвет – свищов iconОбщински съвет – свищов
Зос), чл. 14, ал. 5, изр. 2-ро от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане със собствеността на Община Свищов...
Общински съвет – свищов iconОбщински съвет – свищов
Закона за общинската собственост (зос), чл. 14, ал. 5, изр. 2-ро от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане със...
Общински съвет – свищов iconОбщински съвет – свищов
Закона за общинската собственост (зос), чл. 14, ал. 5, изр. 2-ро от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане със...
Общински съвет – свищов iconОбщински съвет – свищов
Закона за общинската собственост (зос), чл. 3, ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане със собствеността...
Общински съвет – свищов iconОбщински съвет – свищов
Закона за общинската собственост (зос), чл. 14, ал. 5, изр. 2-ро от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане със...
Общински съвет – свищов iconОбщински съвет – свищов
Закона за общинската собственост (зос), чл. 14, ал. 5, изр. 2-ро от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане със...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом