Оперативна програма „ Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013
ИмеОперативна програма „ Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013
Дата на преобразуване26.05.2013
Размер71.41 Kb.
ТипПрограма
източникhttp://www.apolon-chemie.com/documenti_turg/Metodika_za_ocenka.doc


ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Европейки фонд

за регионално развитие

Инвестираме във вашето бъдеще

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

Развитие на конкурентоспособността

на българската икономика” 2007-2013

www.opcompetitiveness.bg
Аполон Хими” ООД


със седалище и адрес на управление:

гр. София, ул. „Майор Горталов“ № 7,

адрес за кореспонденция: гр. София, кв. Горна Баня, ул. ”Борислав Огойски” № 11,

тел.: + 359 2 957 63 19, факс: + 359 2 957 67 79,

интернет адрес: www.apolon-chemie.com,


МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИ


в процедура за «Открит избор» на изпълнител с обект:


Доставка, монтаж и първоначално изпитване на технологично оборудване за целите на проект „Технологична модернизация и разработване на нова бизнес и маркетингова стратегия”


Обособена позиция № 1:

Доставка, монтаж и първоначално изпитване на Инсталация за производство на течни миещи препарати – 1 бр.;


Обособена позиция № 3:

Доставка, монтаж и първоначално изпитване на Окомплектовани варелни помпи“:

 • Помпа за подаване на ЛАБС киселина /с мотор/ - за цех прахообразни препарати – 1 бр.;

 • Помпа за нейоногенни суровини - цех прахообразни препарати – 1 бр.;

 • Помпа за подаване на ЛАБС киселина /с мотор/ - за цех течни препарати – 1 бр.;

 • Помпа за подаване на анионактивни суровини - цех течни препарати – 1 бр.;

 • Помпа за катионни суровини /с мотор/ - цех течни препарати – 1 бр.;

 • Помпа за нейоногенни суровини - цех течни препарати – 1 бр.;

 • Помпа за активни разтворители /с мотор/ - взривозащитена - цех течни препарати – 1 бр.;


Обособена позиция № 4:

Доставка, монтаж и първоначално изпитване на Смесителна инсталация за производство на прахообразни препарати – 1 бр.


Обособена позиция № 5:

Доставка, монтаж и първоначално изпитване на Автоматична машина за пълнене на прахообразни препарати – 1 бр.


Обособена позиция № 6:

Доставка, монтаж и първоначално изпитване на Лабораторно оборудване”:

 • рН метър – 1 бр.;

 • Везна влагомер – 1 бр.;


Обособена позиция № 7:

Доставка, монтаж и първоначално изпитване на Платформени електронни везни 2 бр.


Обособена позиция № 8:

Доставка, монтаж и първоначално изпитване на Компресорна уредба – 1 бр.


Критерият за оценка на офертите е „Икономически най – изгодна оферта”, където класирането на допуснатите до участие оферти се извършва на база на получената от всяка оферта „Комплексна оценка” – (КО), представляваща сума от индивидуалните оценки по предварително определените показатели.


Всички оферти, които отговарят на изискванията, посочени в документацията за участие, ще бъдат допуснати за разглеждане, оценяване и класиране, съгласно посочените по – долу показатели и следната методика:ПОКАЗАТЕЛ – П

(наименование)

Относително тегло

Максимално възможен брой точки

Символично обозначение

(точки по показателя)

1. Цена – П 1

40 %/(0,40)

10

Тц

2. Условия на гаранционен сервиз – П 2

30 %/(0,30)

10

Тг

3. Срок на доставка – П 3

30 %/(0,30)

10

Тд
 • в колона № 1 са посочени определените показатели с техните обозначения;

 • в колона № 2 са посочени относителните тегла за всеки показател, като процент от комплексната оценка (до 100%);

 • в колона № 3 е посочен максимално възможният брой точки (еднакъв за всеки показател);

 • в колона № 4 е дадено символично обозначение на точките, които ще получи дадена оферта по съответния показател;Указания за определяне на оценката по всеки показател:


Показател П 1 „Цена”:

 • Максимален брой точки – 10

 • Относително тегло в комплексната оценка 0,40.


Максимален брой точки получава офертата с предложена най – ниска цена – 10 точки. Точките на останалите участници се определят в съотношение към най – ниската цена по следната формула:


С min

Тц = 10 х --------------, където:

С n


 • 10 са максимално възможните точки по показателя;

 • “C min” е най – ниската предложена цена;

 • “C n” е цената, предложена от n – я участник;


Точките по първия показател на n – я участник се изчисляват по следната формула:


П 1 = Тц х 0.40, където:


 • 0.40 е относителното тегло на показателя.Показател П 2 „Условия на гаранционен сервиз”:

 • Максимален брой точки – 10

 • Относително тегло в комплексната оценка – 0.30


Максималният брой точки получава офертата/те, която/които е/са с предложени най – добри условия по отношение на гаранционния сервиз. Точките по показателя за всяка оферта се получават, като сума от точките, посочени в Таблица № 1.


Таблица № 1 за показател П 2:


Условия на гаранционен сервиз

Параметри

Точки

1. Гаранционен срок

12 и повече месеца

6 точки

От 6 до 11 месеца

2 точки

2. Време за реакция при възникване на повреда

До 24 часа

4 точки

От 25 – 48 часа

2 точки

Над 48 часа

1 точки

Максимално възможен брой точки по показател

Условия на гаранционен сервиз” - Тг

10 точкиТочките по втория показател на n – тия участник се изчисляват чрез следната формула:


П 2 = Тг х 0.30, където:


 • 0.30 е относителното тегло на показателя.Показател П 3 „Срок на доставка”:

 • Максимален брой точки – 10

 • Относително тегло в комплексната оценка – 0.30


Максималният брой точки получава офертата/те, която/които е/са с предложени най – добри условия по отношение на срок на доставка. Точките по показателя за всяка оферта се получават, като сума от точките, посочени в Таблица № 2.


Таблица № 2 за показател П 3:


Срок на доставка

Параметри

Точки

Максимално възможен брой точки по показател

Срок на доставка” - Тд

10 точки

1. Срок на доставка

(в месеци от датата на сключване на договор)

До 3 месеца, включително

10 точки

Между 3 и 4 месеца, включително

7 точки

Над 4, но не повече от 5 месеца

1 точкиТочките по третия показател на n – тия участник се изчисляват чрез следната формула:


П 3 = Тд х 0.30, където:


 • 0.30 е относителното тегло на показателя.


Комплексната оценка (КО) на всеки участник се изчислява като сума от оценките на офертата по трите показателя по следната формула:


КО = П 1 + П 2 + П 3


Офертата, получила най – висока комплексна оценка се класира на първо място.


Ако има участници, получили еднаква оценка, Комисията пристъпва към явно гласуване за определяне на участника на първо място. По – напред се класира участникът, получил повече гласове с явно гласуване.


Изпълнителят следва да бъде избран възоснова на обективни недискриминационни критерии.


Този документ е създаден по проект № 3ТММ – 02 – 107/20.10.2011г. „Технологична модернизация и разработване на нова бизнес и маркетингова стратегия”, Бенефициент: „Аполон Хими“ ООД. Документът е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Аполон Хими“ ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.


Свързани:

Оперативна програма „ Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013 iconОперативна програма „ Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013
Съгласно чл. 14, ал. 1 от пмс №55 / 12. 03. 2007 г и в изпълнение на Договор за безвъзмездна финансова помощ bg161PO003 13-0094-C0001,...
Оперативна програма „ Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013 iconЕвропейски съюз оперативна програма европейски фонд „Развитие на конкурентоспособността за регионално развитие на българската икономика 2007-2013
Информационни дни в цялата страна ще представят възможностите за подаване на проектни предложения по Оперативна програма „Развитие...
Оперативна програма „ Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013 iconОперативна програма „ Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013
Министерство на икономиката, енергетиката и туризма, чрез Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”, в качеството...
Оперативна програма „ Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013 iconОперативна програма „ Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013
Мс-02-224/03. 08. 2012г., по проект „Внедряване на система за планиране и управление на ресурсите в Монолит София ад“, („Проектът”)...
Оперативна програма „ Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013 iconОперативна програма „ Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013
Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, Операция bg161PO003 06 „Технологична...
Оперативна програма „ Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013 iconОперативна програма „ Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013
Общи условия към финансираните по Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 договори...
Оперативна програма „ Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013 iconОперативна програма „ Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013
Този документ е създаден с финансовата подкрепата на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика...
Оперативна програма „ Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013 iconОперативна програма „ Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013
Този документ е създаден с финансовата подкрепата на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика...
Оперативна програма „ Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013 iconОперативна програма „ Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013
Този документ е създаден с финансовата подкрепата на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика...
Оперативна програма „ Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013 iconЕвропейски съюз оперативна програма европейки фонд „Развитие на конкурентоспособността за регионално развитие на българската икономика 2007-2013
Поготовка, организация и провеждане на заседанията на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом