Общински съвет елена
ИмеОбщински съвет елена
Дата на преобразуване25.05.2013
Размер24.21 Kb.
ТипРешение
източникhttp://mandat2007-2011.obs.elena.bg/resolution/2008/92_10.09.2008_p15.docx

gerb

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА

5070 гр. Елена, ул. „Иларион Макариополски” № 24

e-mail: obs@elena.bg

Телефон/факс: 06151/25-57

web: obs.elena.bgРЕШЕНИЕ


92/ 10.09.2008г.


ПРОТОКОЛ № 15 /10.09.2008г.


ОТНОСНО: Подготовка на проект по под-мярка 431-2 „Придобиване на умения и постигане на обществена активност на територията на потенциални местни инициативни групи в селските райони”, ос 4 ЛИДЕР на Програма за развитие на селските райони (2007-2013)


На основание чл.21, ал.1, т.15 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 8, ал. 4 от Наредба от 3.04.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка "Придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответните територии за потенциални местни инициативни групи в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони 2007 - 2013 г., ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА


РЕШИ:


1. Дава съгласие за участие на община Елена в създаване на публично-частно партньорство за подаване на Заявление за подпомагане по под-мярка 431-2 „Придобиване на умения и постигане на обществена активност за териториите на потенциални МИГ в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони (2007-2013 г.) за създаване на местна инициативна група на територията на общините Елена и Златарица.

2. Въз основа на Протокол от съвместна среща, състояла се на 14.08.2008г. приема като партньори за подписване на партньорската декларация и подаване на Заявлението следните организации:

За стопанския сектор – „Бобова могила 2000” ООД, със седалище и адрес на управление: с. Горско Ново село, община Златарица, ЕИК 104528476, представлявана от Маргарита Йорданова Дамянова – управител;

За нестопанския сектор - Местен съвет по туризъм - гр. Елена, със седалище и адрес на управление: гр. Елена, ул. ”Ил. Макариополски” № 1, ЕИК 104615038 представляван от Костадин Савов Димитров – председател.

3. Водещата организация по проекта, която в качеството си на кандидат, да подаде документи и да подпише договор за безвъзмездна финансова помощ по под-мярка 431-2 „Придобиване на умения и постигане на обществена активност за териториите на потенциални МИГ” от Програмата за развитие на селските райони да бъде Община Елена, със седалище и адрес на управление гр. Елена, ул.”Ил. Макариополски” № 24, ЕИК 000133762 представлявана от: Сашо Петков Топалов – кмет, подкрепяна от Община Златарица със седалище и адрес на управление гр. Златарица, ул.”Ст. Попстоянов” № 22, ЕИК 000133778, представлявана от Пенчо Василев Чанев – кмет.

4. Определя за свой представител по изпълнение на проекта и подписване на патньорската декларация: Сашо Петков Топалов – кмет на община Елена.

5. Община Елена се ангажира да оказва съдействие и участва чрез своя представител и други лица в подготовката на Заявлението за кандидатстване по под-мярка 431-2, ос 4 ЛИДЕР от ПРСР.

6. Във връзка с успешното изпълнение на проекта, общината осигурява: помещение за офис на проекта, офис техника – компютърна конфигурация с достъп до интеренет, телефон-факс, принтер и скенер, необходимите оборотни финансови средства за осъществяване на проекта, които ще бъдат възстановени от бюджета на проекта.


СИМЕОН КЪНЧЕВ

Председател на
Общински съветЕлена

Свързани:

Общински съвет елена iconОбщински съвет елена
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 15, ал. 5 от зут, чл. 35, ал....
Общински съвет елена iconОбщински съвет елена
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 15, ал. 5 от зут, чл. 35, ал....
Общински съвет елена iconОбщински съвет елена
Относно: Даване съгласие от Общински съвет – Елена (ОбС) за кандидатстване на община Елена по Проект “Красива България”, за финансиране...
Общински съвет елена iconОбщински съвет елена
Относно: Даване съгласие от Общински съвет – Елена (ОбС) за кандидатстване на община Елена по Проект „Красива България”, за финансиране...
Общински съвет елена iconОбщински съвет – елена
На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от змсма, свиквам Общински съвет – Елена на заседание, което ще се проведе на 16. 10. 2008 г. (четвъртък)...
Общински съвет елена iconОбщински съвет – елена
На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от змсма, свиквам Общински съвет – Елена на заседание, което ще се проведе на 21. 09. 2011 г. (сряда)...
Общински съвет елена iconОбщински съвет – елена
На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от змсма, свиквам Общински съвет – Елена на заседание, което ще се проведе на 10. 08. 2011 г. (сряда)...
Общински съвет елена iconОбщински съвет – елена
На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от змсма, свиквам Общински съвет – Елена на заседание, което ще се проведе на 16. 10. 2009 г. (петък)...
Общински съвет елена iconОбщински съвет – елена
На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от змсма, свиквам Общински съвет – Елена на заседание, което ще се проведе на 25. 06. 2009 г. (петък)...
Общински съвет елена iconОбщински съвет – елена
На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от змсма, свиквам Общински съвет – Елена на заседание, което ще се проведе на 26. 01. 2010 г. (вторник)...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом