Bg-ловеч: Покупка обявление за поръчка доставки
ИмеBg-ловеч: Покупка обявление за поръчка доставки
Дата на преобразуване25.05.2013
Размер62.3 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.appalti-bulgaria.com/uploads/027091274.docx
02709-2012-0074

BG-Ловеч: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт

СЗДП ТП "Държавно горско стопаство Ловеч", ул. "Търговска" № 56, За: инж. Нели Борисова, Ловеч 5500, Ловеч, Тел.: 068 603765, E-mail: dgs_lovech@abv.bg, Факс: 068 603765

Място/места за контакт: гр. Ловеч ул. "Търговска" № 56, ДГС Ловеч

Адреси и места за контакти, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакти, от които може да се получат спецификациите и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакти, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възлагащия орган и основна дейност или дейности

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Друг: стопанисване и опазване на горски територии държавна собственост

Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание

II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

Доставка на горива и смазочни материали за нуждите на СЗДП ТП "Държавно горско стопанство Ловеч".

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите

Доставки
Покупка
Основно място на изпълнение: обектите на изпълнителя вкл. в гр. Ловеч
Код NUTS: BG315

ІІ.1.3) Настоящото обявление обхваща

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/покупките

Доставка на горива и смазочни материали за нуждите на СЗДП ТП "Държавно горско стопанство Ловеч".

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

09132100, 09134200, 09122000, 09211000

Описание:

Безоловен бензин
Дизелово гориво
Пропан и бутан
Смазочни масла и препарати

ІІ.1.7) Поръчка, обхваната от Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

ІІ.1.8) Разделяне на обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката

ІІ.2.1) Съвкупно количество или обем

Съгласно техническата спецификация като максималната обща стойност на поръчката е 20750 лева без ДДС

Прогнозна стойност без ДДС

20750 BGN

ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или срок за изпълнението

Продължителност в месеци

12


РАЗДЕЛ ІII ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката

ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Всеки участник представя гаранция за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка, която е 207,50 лв. вносими по с/ка на ДГС Ловеч - BG88BUIB78891021743301 при СИБАНК. 0пределеният изпълнител представя гаранция за изпълнение 3 % от размера на договора при подписването му. Всеки кандидат избира сам формата на гаранцията за участие, съответно за изпълнение както следва: парична сума или банкова гаранция в полза на ДГС Ловеч.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Плащанията ще се извършат съгласно условията на договора

ІІІ.1.4) Други особени условия, приложими към изпълнението на поръчката

НЕ

ІІІ.2) Условия за участие

ІІІ.2.1) Лично състояние към икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри

Информация и формалности, които са необходими за оценката дали изискванията са изпълнени: оферта - Приложение № 1,списък на документите ,заверено копие от документ за регистрация или ЕИК ,копие от документ за самоличност,когато участника е физическо лице,при участници-обединения-документ подписан от лицата в обединението,в който задължително се посочва представляващия,документ за гаранция за участие,нотариално заверено пълномощно,когато участника не се представлява от лицата -правоимащи по закон,годишен финансов отчет за предходната финансова година и отчет за приходите и разходите за предходната година,декларация-свободен текст ,че участинка разполага с необходимата система за безналично плащане,декларации за липса на обстоятелствата по чл.47,ал.1,2,5 от ЗОП,декларация за подизпълнителите, декларация за приемане условията на проекто-договора,декларация за валидност на офертата,документ за закупена документация,техническа оферта,списък с обектите на територията на страната,вкл.гр.Ловеч,ценова оферта.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности

Информация и формалности, които са необходими за оценката дали изискванията са изпълнени: по чл. 50 от ЗОП заверено от участника копие на годишния финансов отчет и копие на отчет за приходите и разходите за всяка от предходната година.
Изисквано/и минимално/и ниво/а: по чл. 50 от ЗОП заверено от участника копие на годишния финансов отчет и копие на отчет за приходите и разходите за всяка от предходната година.

ІІІ.2.3) Технически възможности

Информация и формалности, които са необходими за оценката дали изискванията са изпълнени: декларация-свободен текст за наличие на система за безналично плащане
Изисквано/и минимално/и ниво/а: декларация-свободен текст за наличие на система за безналично плащане

ІІІ.2.4) Запазени поръчки

НЕ

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура

ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за възлагане

ІV.2.1) Критерии за възлагане

Икономически най-изгодна оферта с оглед на:

Посочените по-долу критерии:
Показател: най-ниска предложена цена; тежест: 30
Показател: най-голям брой бензиностанции и газостанции - за всеки 10 бр.; тежест: 1
Показател: референции - за всеки 5 бр.; тежест: 1

ІV.2.2) Ще се използва електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи (с изключение на ДСП) или на описателен документ (в случая на състезателен диалог)

Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи

13.07.2012 г. Час: 16:00

Платими документи

ДА

Цена: 60 BGN

Условия и начин на плащане

Документите за участие могат да се закупуват всеки работен ден от 11.06.2012 г. до 13.07.2012 г., от 08:00 ч. до 16:00 ч., на цена 50 лв. без ДДС от деловодството на ДГС – гр. Ловеч, на адрес гр. Ловеч, ул. „Търговска” № 56.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на искания за участие

20.07.2012 г. Час: 16:00

IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

Продължителност в дни

90

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите

Дата: 23.07.2012 г. Час: 09:00

Място

гр.Ловеч,ул."Търговска"№ 56

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Участниците в процедурата или техните упълномощени представители могат да присъстват при действията на комисията както и при отваряне на офертите .


РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчка във връзка с проект и/или програма, които са финансирани от общностни фондове

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120 от ЗОП

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

URL: http://www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

04.06.2012 г.

Свързани:

Bg-ловеч: Покупка обявление за поръчка доставки iconBg-ловеч: Покупка обявление за малка обществена поръчка доставки
Държавна психиатрична болница-Ловеч, ул."Княз Александър Батенберг" №1, За: Райно Георгиев Райнов, рбългария 5500, Ловеч, Тел.: 068...
Bg-ловеч: Покупка обявление за поръчка доставки iconBg-ловеч: Покупка обявление за малка обществена поръчка доставки
Държавна психиатрична болница-Ловеч, ул."Княз Александър Батенберг"№1, За: Райно Георгиев Райнов, рбългария 5500, Ловеч, Тел.: 068...
Bg-ловеч: Покупка обявление за поръчка доставки iconBg-ловеч: Покупка обявление за малка обществена поръчка доставки
Многопрофилна болница за активно лечение "Проф д-р Параскев Стоянов" ад, ул. "Съйко Съев" №27, За: д-р Тихомир Иванов Бенев, България...
Bg-ловеч: Покупка обявление за поръчка доставки iconBg-ловеч: Покупка обявление за поръчка доставки
Многопрофилна болница за активно лечение "Проф д-р Параскев Стоянов" ад, ул. "Съйко Съев" №27, За: д-р Тихомир Иванов Бенев изпълнителен...
Bg-ловеч: Покупка обявление за поръчка доставки iconBg--: Покупка обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп доставки
Тец варна" еад, с. Езерово, Варненска област, За: Юлия Сотирова експерт търговия, отдел "Доставки / тец варна", дирекция "Доставки...
Bg-ловеч: Покупка обявление за поръчка доставки iconBg-софия: Покупка обявление за обществена поръчка доставки
Комисия за регулиране на съобщенията, ул. "Гурко" №6, За:, Република България 1000, София, Тел.: 02 9492912; 02 9492239
Bg-ловеч: Покупка обявление за поръчка доставки iconBg-софия: Покупка обявление за поръчка доставки
Столична община, ул. "Московска" №33, За: Диана Иванова, България 1000, София, Тел.: 02 9377311, e-mail:, Факс: 02 9377467
Bg-ловеч: Покупка обявление за поръчка доставки iconBg-с. Езерово: Покупка обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп доставки
Тец варна" еад, с. Езерово, Варненска област, За: Пламена Павлова експерт търговия "Доставки/тец варна", р българия 9168, с. Езерово,...
Bg-ловеч: Покупка обявление за поръчка доставки iconBg-ловеч: Изграждане обявление за обществена поръчка строителство
...
Bg-ловеч: Покупка обявление за поръчка доставки iconBg-брегово: Покупка обявление за малка обществена поръчка доставки
Брегово, пл. "Централен", За: Анета Тлаченска, р българия 3790, Брегово, Тел.: 09312 2433
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом