Тп „ държавно горско стопанство габрово
ИмеТп „ държавно горско стопанство габрово
Дата на преобразуване25.05.2013
Размер15.24 Kb.
ТипДокументация
източникhttps://www.scdp.bg/assets/Обява-горски-надзиратели.docx


МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

СЕВЕРНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП

ТП „ ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ГАБРОВО”

гр. Габрово 5300 ул.”Минзухар”1 тел: 066/ 808826 факс: 066/805643О Б Я В А


На основание Заповед № 241 / 03.12.2012 г. на Директора на Северноцентрално държавно предприятие гр.Габрово се обявяват следните работни места в ТП „Държавно горско стопанство Габрово” гр.Габрово:


Два броя ГОРСКИ НАДЗИРАТЕЛИ с работно място - района на ТП „ДГС Габрово”, избрани чрез интервю.

Трудовият договор ще се сключи със срок на изпитване 6 /шест/ месеца на основание чл.70, ал.1 от КТ.

1.Задължения на горските надзиратели по настоящата обява:

-предотвратяване и установяване на нарушения в горските територии, собственост на физически и юридически лица . Контрол при ползване на дървесина от останалите недържавни горски територии с цел недопускане незаконен добив на дървесина в съседните държавни горски територии.

2.Изисквания към кандидатите:

- да притежава средно специално лесовъдско образование или по висока степен лесовъдско образование;

- да притежава свидетелство за управление на МПС категория „В”.

3.Необходими документи:

-заявление до Директора на ТП ДГС Габрово;

-ксерокопие от диплом за завършено средно специално лесовъдско образование;

-свидетелство за съдимост;

-медицинско свидетелство за работа;

-CV- европейски формат на автобиография;

-ксерокопие от удостоверение на управление на МПС категория „В”;

-удостоверение за психологическа пригодност за извършване на охранителна дейност;

-при провеждане на интервюто се представят оригиналните документи, които се изискват чрез ксерокопия, заедно с лична карта.


Документите се представят в Личен състав на ТП ДГС Габрово гр. Габрово ул.”Минзухар” № 1 от 8.00 до 16.30 часа всеки работен ден.

4.Телефон за контакти 066 / 80 88 26 – М.Енева

Свързани:

Тп „ държавно горско стопанство габрово iconОбщински съвет елена
Относно: Вземане на решение за ползване на дървесина в общински горски фонд на територията на Държавно горско стопанство Елена и...
Тп „ държавно горско стопанство габрово iconТп държавно горско стопанство пирдоп
Откриване на Седмицата на гората в сградата на Държавно горско стопанство гр. Пирдоп – Приветствие от инж. Николай Гаджанов – Директор...
Тп „ държавно горско стопанство габрово iconТп държавно горско стопанство „буйновци с. Буйновци общ. Елена обл. В. Търново тел./факс 06151 / 6680
Министерство на земеделието и храните северноцентрално държавно предприятие” дп габрово
Тп „ държавно горско стопанство габрово iconОбщински съвет елена
Държавно горско стопанство Елена и Държавно горско стопанство Буйновци, във връзка със снабдяване на жителите на община Елена с дърва...
Тп „ държавно горско стопанство габрово iconОбщински съвет елена
Относно: Вземане на решение за ползване на дървесина в общински горски фонд на територията на Държавно горско стопанство Елена и...
Тп „ държавно горско стопанство габрово iconОбщински съвет елена
Сно: Вземане на решение за сключване на договори за извършване на услуга управление и стопанисване на горски територии общинска собственост...
Тп „ държавно горско стопанство габрово iconОбщински съвет елена
Относно: Вземане на решение за ползване на дървесина в общински горски фонд на територията на Държавно горско стопаство Елена и Държавно...
Тп „ държавно горско стопанство габрово iconІ: възлагащ орган I. 1 Наименование, адреси и място/места за контакт
Официално наименование: Северозападно държавно предприятие Враца, тп "Държавно горско стопанство Борима"
Тп „ държавно горско стопанство габрово icon  раздел І: възложител I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт
Официално наименование: Южноцентрално държавно предприятие Смолян, тп "Държавно горско стопанство Алабак", гр. Велинград
Тп „ държавно горско стопанство габрово iconІ: възлагащ орган I. 1 Наименование, адреси и място/места за контакт
Официално наименование: Северозападно държавно предприятие Враца, тп "Държавно горско стопанство Миджур", гр. Белоградчик
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом