І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
ИмеІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
страница7/22
Дата на преобразуване22.05.2013
Размер1.79 Mb.
ТипРешение
източникhttp://sofia.bg/pressecentre/obshtestveni poruchki/dokumentacia _mostove-2-21.03.doc
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   22

РАЗДЕЛ ХІ. Разглеждане, оценка и класиране на офертите75. Ако няма получени оферти, или е получена само една оферта, Възложителят може да удължи обявените срокове или да прекрати процедурата с мотивирано решение.

76. Възложителят е длъжен13 да удължи обявените срокове в процедурата:

76.1.когато се установи , че първоначално определенията срок е недостатъчен за изготвяне на офертите, включително поради необходимост от разглеждане на място на допълнителни документи към документацията;

76.2. оглед на мястото на изпълнение.

77. В процеса на провеждане на процедурата участниците са длъжни да уведомяват Възложителя за всички настъпили промени в декларираните от тях обстоятелства в 7-дневен срок от настъпването им.

78. За провеждане на процедурата Възложителят с писмена заповед назначава комисия. Комисията се назначава след изтичане на срока за получаване на офертите. Членовете на комисията и консултантите представят на възложителя декларации по чл. 35, ал. 3 от ЗОП.

79. Комисията разглежда, оценява и класира офертите по следния ред:

79.1 Комисията започва работа на определените в обявлението дата и час на отваряне на офертите, след получаване на списъка с участниците и представените оферти, като Комисията отваря офертите по реда на тяхното постъпване и проверява за наличието на три отделни запечатани плика, като:


79.1.1 действията на комисията по т. 79.1 са публични и на тях имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.

79.1.2 при отварянето на офертите най-малко трима членове на комисията подписват плик № 3 с предлаганата цена. Комисията предлага по един представител на присъстващите участници да подпише пликовете с предлагана цена на останалите участници.

79.1.3. Комисията отваря плик № 2 и най- малко трима от членовете й подписват всички документи, съдържащи се в него. Комисията предлага по един представител от присъстващите участници да подпише документите в плик № 2 на останалите участници. Комисията след това отваря плик № 1 и оповестява документите, и проверява съответствието със списъка по чл. 56, ал. 1, т.14 от ЗОП които той съдържа.

С това приключва публичната част от заседанието на Комисията.

79.2.1. Комисията разглежда документите в плик № 1 за съответствие с изискванията за подбор, поставени от възложителя, и съставя протокол. Когато установи липса на документ и/или несъответствие с критериите за подбор или с други изисквания на възложителя, комисията изпраща протокола до всички участници. Участниците представят на комисията съответните документи в срок 5 работни дни от получаването на протокола. Участникът няма право да представя други документи освен липсващите и тези за отстраняване на несъответствията, посочени в протокола на комисията.

79.2.2. Участникът няма право да представя други документи, освен посочените в протокола по т. 79.2.1.

79.2.3. След изтичане на срока по т. 79.2.1. Комисията проверява съответствието на документите в плик № 1, включително допълнително представените документи, с изискванията за подбор на възложителя. Комисията не разглежда документите в плик № 2 на участниците, които не отговарят на изискванията за подбор.

79.2.4. Комисията по всяко време може да проверява заявените от участниците данни, включително чрез изискване на информация от други органи и лица ; да изисква от участниците разяснения за заявени от тях данни, както и допълнителни доказателства за данни от документите, съдържащи се в пликове № 2 и № 3. Тази възможност не може да се използва за промяна на техническото и ценовото предложение на участниците.


79.3. Комисията предлага за отстраняване от процедурата участник, който не отговаря на условията по раздел VІ от настоящата документация.


79.4. Възложителят обявява на интернет страницата на Столична община www.sofia.bg, датата, часа и мястото на отваряне и оповестяване на ценовите оферти, един ден преди тяхното отваряне.


79.5. Пликът с цената, предлагана от участник, който не е удовлетворил критериите за подбор, не се отваря.

79.6. При отварянето на пликовете с предлаганата цена имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масово осведомяване. При отваряне на ценовите оферти комисията оповестява предлаганите цени.

79.7. Когато офертата на участник съдържа предложение с числово изражение, което подлежи на оценяване и то е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, комисията трябва да изиска от него подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване. Комисията определя разумен срок за представяне на обосновката, който не може да е по- кратък от 3(три) дни, след получаване на искането за това. Комисията може да приеме писмената обосновка и да не предложи за отстраняване офертата, когато са посочени обективни обстоятелства, свързани със:


79.7.1. оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка;


79.7.2. предложеното техническо решение;


79.7.3. наличието на изключително благоприятни условия за участника;


79.7.4. икономичност при изпълнение на обществената поръчка;


79.7.5. получаване на държавна помощ.


79.8. Когато участникът не представи в срок писмената обосновка по т. 79.7 или комисията прецени, че посочените обстоятелства не са обективни, комисията предлага участника за отстраняване от процедурата.


79.9. Когато комисията установи, че офертата на участник е с необичайно ниска цена поради получена държавна помощ, чието законово основание е невъзможно да бъде доказано в определения срок, тя може да предложи офертата да се отхвърли и участникът да се отстрани.

79.10. Комисията класира участниците в съответствие с раздел VII (Критерий за оценка на офертите) от настоящата документация.

79.11. Комисията съставя протокол за разглеждането, оценяването и класирането на офертите.

79.11.1. Протоколът съдържа:

79.11.1.1. състав на комисията и списък на консултантите;

79.11.1.2. списък на участниците, предложени за отстраняване от процедурата, и мотивите за отстраняването им;

79.11.1.3. становищата на консултантите;

79.11.1.4. резултатите от разглеждането на допуснатите оферти;

79.11.1.5. класирането на участниците, чиито оферти са допуснати до оценяване;

79.11.1.6. дата на съставяне на протокола.

79.11.2. Протоколът на комисията се подписва от всички членове и се предава на възложителя заедно с цялата документация.

79.11.3. Комисията приключва своята работа с приемане на протокола по т. 79.12 на възложителя.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   22

Свързани:

І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
V. изисквания и доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците...
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
V. изисквания и доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците...
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
V. изисквания и доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците...
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
Іv. Изисквания и доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците...
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
V. изисквания и доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците...
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconОбщина видин
Решение за откриване на процедурата за възлагане на обществена поръчка. Обявление за възлагане на обществената поръчка
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
Настоящата обществена поръчка се открива на основание чл. 16, ал. 8, във връзка с чл. 14,ал. 1 т. 2 от зоп. 4
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка icon1. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
Участие в открита процедура по зоп за избор на изпълнител на обществена поръчка с обект „услуги и предмет
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconДеян дънешки главен изпълнителен директор
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка 3
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconРешение за откриване на процедурата копие Обявление за обществената поръчка Технически изисквания на «бдж-пътнически превози»
За участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка по зоп с предмет
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом