І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
ИмеІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
страница6/22
Дата на преобразуване22.05.2013
Размер1.79 Mb.
ТипРешение
източникhttp://sofia.bg/pressecentre/obshtestveni poruchki/dokumentacia _mostove-2-21.03.doc
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22

IХ.6. Предоставяне на разяснения и допълнителна информация и предоставяне на допълнителни документи


56. Когато заинтересовано лице е поискало, Възложителят е длъжен да предостави:

56.1. разяснения или допълнителна информация, отнасящи се до документацията, до провеждането на процедурата и до техническите спецификации;

56.2. поисканите допълнителни документи, с които разполага, и които не са класифицирана информация.

57. Искания за предоставяне на разяснения или на допълнителна информация могат да се правят до изтичането на срока за закупуване на документацията за участие.

58.1 Разясненията, допълнителната информация или допълнителните документи се изпращат или предават от Възложителя на всички лица, закупили документацията, в четиридневен срок от постъпване на искането и се прилагат и към документацията, която предстои да се закупува от други заинтересовани лица. В дадените разяснения, допълнителна информация или допълнителни документи не се посочва лицето, което ги е поискало.

58.2. В случай, че от предоставянето на разяснението от възложителя до крайния срок за получаване на оферти остават по – малко от 6 дни, възложителя е длъжен да удължи срока за получаване на оферти с толкова дни, колкото е забавата.

IХ.7. Приемане, отваряне, разглеждане и оценяване на офертите


59. Офертите на участниците ще се приемат във фронт офиса на Столична община, гр. София, ул. “Московска” № 33 до 16:00ч. на 15.04.2013 г. съгласно обявлението за обществената поръчка.

60. Офертите ще бъдат отворени, разгледани, оценени и класирани от комисия, която ще започне своята работа в 10,00 часа на 16.04.2013 г. в сградата на Столична община. Посочената в тази т.60 дата може да бъде променена от възложителя, като участниците ще бъдат писмено уведомени за такава промяна.

61. Ценовите оферти ще бъдат отворени и оповестени на място, ден и час, обявени на интернет страницата на Столична община www.sofia.bg, два дни преди тяхното отваряне.


Преди отварянето на ценовите оферти комисията съобщава на присъстващите лица резултатите от оценяването на офертите по другите показатели.

62. Всеки участник ще бъде писмено уведомен за резултатите от оценяването на представената от него оферта.

63. За допълнителна информация и въпроси можете да се обръщате към администрацията на Столична община към лицата, посочени в обявлението.

РАЗДЕЛ Х. ПРЕДСТАВЯНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ОФЕРТИТЕ


64. За участие в процедурата участника подготвя и представя оферта, която трябва да съответства напълно на изискванията и указанията от настоящата документация.

65. Офертата следва да бъде представена на адреса до часа на датата, посочена в обявлението като срок за получаване на офертите.

66. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка, или чрез куриерска служба. Върху плика участникът записва “Оферта”, посочва наименованието на поръчката, адрес и лице за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес.

66.1. Приложенията и документите, изискващи се в документацията по процедурата, се представят в три отделни запечатани непрозрачни и надписани плика, поставени в плика по предходната точка, както следва:

- плик № 1 с надпис „Документи за подбор”, в който се поставят документите чл.27, т.27.1-27.10, т.27.12 и т.28 от раздел VІІІ.

- плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката”, в който се представя Техническата оферта, изготвена по образеца съгласно Приложения № 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5, 5-6 и 5-7 (толкова пъти, за колкото обособени позиции се кандидатства);

- плик № 3 с надпис „Предлагана цена”, който съдържа Ценовото предложение от участника. (толкова пъти, за колкото обособени позиции се кандидатства);

66.2. Всички листа в офертата трябва да бъдат подписани, подпечатани и номерирани.


66.3. Срещу всеки документ в списъка на документите се посочва страницата, на която се намира в офертата. Например:

1. Удостоверение за актуално състояние стр. 5”

и т.н.


67. Ценовата оферта, изготвена съгласно образец, Приложения № 6-1, 6-2, 6-3, 6-4, 6-5, 6-6 и 6-7 се представя в отделен запечатан непрозрачен плик, обозначен с надпис “Предлагана цена”, поставен в плика с офертата (толкова пъти, за колкото обособени позиции се кандидатства);

68. Офертата е със срок на валидност12 не по-малко от 180 (сто и осемдесет) календарни дни от датата, посочена в обявлението като срок за получаване на офертите.

69. Офертата се подава на български език и приложените документи трябва да отговарят на изискванията на чл. 56, ал. 4 от ЗОП.

70. При приемане на офертата върху плика по т.66 се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването. Посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.

71. Ако участникът изпраща офертата чрез препоръчана поща или куриерска служба, разходите са за сметка на участника. В този случай той следва да изпрати офертата така, че да обезпечи нейното получаване на посочения от Възложителя адрес преди изтичане на срока за получаване на офертите. Рискът от забава или загубване на офертата е за участника.

72. Възложителят не се ангажира да съдейства за пристигането на офертата на адреса и в срока определен от него. Участникът не може да иска от Възложителя съдействия като: митническо освобождаване на пратка; получаване чрез поискване от пощенски клон, или други подобни.

73. До изтичане на срока за подаване на офертите всеки участник в процедурата може да промени, допълни или да оттегли офертата си. Оттеглянето на офертата прекратява по-нататъшното участие на участника в процедурата, освен ако в срока не представи нова оферта. Допълнението и промяната на офертата трябва да отговарят на изискванията и условията за представяне на първоначалната оферта, като върху плика бъде отбелязан и текст „Допълнение/Промяна на оферта (с входящ номер)”

74. След крайния срок за подаване на офертите участниците не могат да оттеглят или променят офертите си.1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22

Свързани:

І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
V. изисквания и доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците...
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
V. изисквания и доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците...
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
V. изисквания и доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците...
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
Іv. Изисквания и доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците...
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
V. изисквания и доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците...
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconОбщина видин
Решение за откриване на процедурата за възлагане на обществена поръчка. Обявление за възлагане на обществената поръчка
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
Настоящата обществена поръчка се открива на основание чл. 16, ал. 8, във връзка с чл. 14,ал. 1 т. 2 от зоп. 4
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка icon1. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
Участие в открита процедура по зоп за избор на изпълнител на обществена поръчка с обект „услуги и предмет
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconДеян дънешки главен изпълнителен директор
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка 3
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconРешение за откриване на процедурата копие Обявление за обществената поръчка Технически изисквания на «бдж-пътнически превози»
За участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка по зоп с предмет
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом