І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
ИмеІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
страница4/22
Дата на преобразуване22.05.2013
Размер1.79 Mb.
ТипРешение
източникhttp://sofia.bg/pressecentre/obshtestveni poruchki/dokumentacia _mostove-2-21.03.doc
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22

VІ.2. Документи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП.


15. При подаване на офертата участникът удостоверява липсата на обстоятелствата по т. 10 и т. 13 с декларации по образец, съгласно Приложения № 7.1, 7.2 и 7.3.

16. Липсата на обстоятелствата по т. 10 и т. 13 се удостоверява със собственоръчно подписани декларации от всяко едно от лицата по т. 11 и т. 13.1

Забележка: За обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1, 3 и 4 и ал. 5, т. 2 от ЗОП, когато участникът е юридическо лице, е достатъчно подаване на декларация от едно от лицата, които могат самостоятелно да го представляват.

VІ.3. Други обстоятелства, наличието на които е основание за отстраняване на участниците:

17. Офертата не е изготвена на български език и приложените документи не отговарят на изискванията на чл.56, ал.4 от ЗОП.

18. Участникът не отговаря на изискване по т. 4. , т. 6. и т.8 от тази документация.

18.1. Не е представена гаранция за участие и/или представената гаранция за участие не е на името на Участника9.

18.2. Представената оферта не отговаря на изискванията на т.66.1 от тази документация.

19. Не е представен някой от изискваните от Възложителя документи и/или има непопълнени или недостоверни данни в исканите справки и приложения.

20. Не е представен документ за създаване на обединение/сдружение, когато се участва в процедурата под такава форма.

21. Не са закупени документи за участие в откритата процедура, което се удостоверява с приложено копие от фактура за закупуване.


Раздел VІІ. крИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ
22. Оценяването се извършва по критерия „икономически най-изгодна оферта” при следните показатели за определяне на комплексната оценка:


I. Оценка по финансов показател „предлагана цена” К1 - до 65 т.


Участникът, предложил най-ниската цена получава 65 точки, а оценките на останалите участници се определят по формулата:


K1 =


II. Оценка по показател „срок за изпълнение” К2 - до 5 т.


Най - краткият срок за изпълнение получава най-висока оценка – 5 точки.

Оценките на останалите участници се определят по формулата:

К2=

IІІ. Оценка по технически показатели К3 - до 30 т.


К 3 = К 3A + К 3B + К 3C


Където:

К 3A – брой точки, получени от участника по Таблица А;

К 3B – брой точки, получени от участника по Таблица B;

К 3C – брой точки, получени от участника по Таблица C;


Общ брой точки К= К1 +К2 + К3


23. Максималната възможна комплексна оценка е 100т. Участникът, чиято оферта е получила най-висока комплексна оценка, се класира на първо място, а останалите следват в низходящ ред, съгласно съответната им комплексна оценка.


24. Участникът, чиято оферта е получила най-висока комплексна оценка, се класира на първо място, а останалите следват в низходящ ред, съгласно съответната им комплексна оценка.


25. Участникът, класиран от Комисията на първо място, се определя за изпълнител на обществената поръчка. При отказване на участникът, класиран на първо място, да сключи договора за изпълнение на обществената поръчка, възложителят може да прекрати процедурата или да определи за изпълнител втория класиран участник и да сключи договор с него.

РАЗДЕЛ VIІI. СЪДЪРЖАНИЕ на офертАТА26. Офертата и приложенията към нея се изготвят по представените в документацията образци.

27. Всяка оферта трябва да съдържа:

27.1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника.

27.2. Заверено от участника копие на документа за регистрация или единен идентификационен код, съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец, а когато е физическо лице – копие от документ за самоличност. Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице документът се представя в официален превод.

Когато не е представен единен идентификационен код, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, участниците са длъжни да представят удостоверение за актуално състояние – оригинал или нотариално заверено копие. Чуждестранните юридически лица трябва да приложат в официален превод еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени, който изрично съдържа информация за законният/те представител/и на участника.

Забележка: Когато участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице Документът се представя за всяко физическо или юридическо лице в обединението.

27.3. Документ за гаранция за участие. Когато гаранцията е под формата на банкова гаранция, същата е по образеца съгласно Приложение № 11 или в друга форма, съдържаща същите или по-добри условия за Възложителя;

27.4. Копие от документа (фактура) за закупена документация.

27.5. Доказателства за икономическото и финансовото състояние съгласно т. 4.2; (включително попълнени Приложения № 8-1, 8-2, 8-3, 8-4, 8-5, 8-6, 8-7 и 8-8)

27.6. Доказателства за техническите възможности и/или квалификация съгласно т. 6.2 (включително попълнени Приложения № 9-1, 9-2, 9-3, 9-4, 9-5, 9-6, 9-7 и 9-8 и 10-1, 10-2, 10-3, 10-4, 10-5, 10-6, 10-7 и 10-8)

27.7. Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП съгласно Приложения № 7.1, 7.2 и 7.3. Представят се собственоръчно подписани декларации от всяко едно от лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП (т. 11 от тази документация), както и лицата по чл. 47, ал. 5 (т. 13.1) от настоящата документация;

27.8. Информация за подизпълнителите, която съдържа:

27.8.1 списък на подизпълнителите, които ще участват при изпълнението на поръчката, ако се предвиждат такива. Списъка се включва в попълнения образец на оферта Приложения №3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5, 3-6, 3-7 и 3-8 и съдържа наименованието на подизпълнителите, видовете дейности, които ще изпълняват и дела на тяхното участие.

27.8.2. Декларация от всеки от подизпълнителите относно съгласие за участието му в изпълнението на поръчката съгласно Приложение №4;

27.9. Нотариално заверено пълномощно на лицето, което представлява участника в процедурата (оригинал). Пълномощно се представя, когато:

27.9.1. Участникът е обединение, което не е юридическо лице; в тези случаи лицето, представляващо участника, следва да бъде упълномощено от всички участници в обединението в съответствие с т. 32 и т. 33;

27.9.2. Офертата не е подписана от управляващия и представляващ участника съгласно актуалната му регистрация.

27.10. Декларация, че в предложената цена е спазено изискването за минимална цена на труда съгласно образец - Приложение № 14.

27.11. Техническа оферта – следва да бъде изготвена по образеца съгласно Приложения № 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5, 5-6, 5-7 и 5-8. (толкова пъти, за колкото обособени позиции се кандидатства) включваща Срок за изпълнение на обекта, Описание на материалите, които ще се използват в строителството и Предложение за гаранционен срок за извършените СМР.

27.11.1. В предложението за срок на изпълнение на СМР участниците следва да докажат, че предложеното планиране е реалистично чрез представен линеен график.

27.11.2. Към техническата оферта се прилагат Сертификати, издадени от акредитирани институции или агенции за управление на качеството, удостоверяващи съответствието на влаганите материали със съответните спецификации и стандарти.

27.11.3. Към техническата оферта се прилагат - Предложение за технология и организация изпълнението на строителството


От участника в процедурата се изисква да демонстрира, че неговите предложения по отношение строителството на обекта отговарят на техническите изисквания на Възложителя.

За да се даде възможност да направи това по един структуриран начин, съпоставим между участниците в процедурата, от участника в процедурата се иска да представи своите строителни предложения по структурата, описана по-долу:


1. Методи за строителство.


Офертата на участника трябва задължително да съдържа описание на методите за строителство. Описанието на методите трябва да бъде достатъчно изчерпателно, за да позволи на Възложителя да ги анализира.


Методите трябва да включват най-малко следното:

а) пътни работи и конструкция – технология на изпълнение, съобразно с декларираното оборудване;

б) идентификация на рисковете и предпоставките, които могат да окажат влияние върху изпълнение на договора. Предложени мерки за тяхното управление;

в) рационализации в процеса на строителството, които подобряват технологията, качеството и издръжливостта.

.


Изложените методи за строителство трябва да са изпълними.


Офертата на участника трябва задължително да съдържа описание на рисковете и предпоставките, които могат да окажат влияние върху изпълнение на договора с предложени адекватни мерки за тяхното управление.


2. Организация на ръководството на обекта и мерки по управление на качеството, опазване на околната среда и осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд.


2.1. Организация и ключов персонал


От участника в процедурата се изисква да представи следното:

2.1.1. Организационна схема на персонала, която показва организационната структура с ключовите длъжности. Организационната схема трябва ясно да показва взаимовръзката и допирните точки между:

- Възложител и Изпълнител;

- персонала на обекта и централния офис;

- партньорите в Обединението /при наличие на Обединение/.


2.1.2. Описание на отговорностите и пълномощията на ключовия персонал.


2.2. Мерки по управление на качеството, опазване на околната среда и осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд.

От участника в процедурата се изисква да представи следното:

- структура за управление на качеството;

- мерки за опазване на околната среда и осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд.

3. Планиране изпълнението на обекта, включително временна организация на движението.

3.1. Планиране изпълнението на обекта.

От участника се изисква да демонстрира, че неговото планиране е реалистично и че той вярно е определил основните ограничения от време и ресурси за напредъка на обекта.

За да се даде възможност да направи това по един структуриран начин, съпоставим между участниците в процедурата, от участника в процедурата се иска да представи подробна времева програма и временна организация на движение.


Подробната времева програма трябва:

  • да бъде представена като линеен график;

  • да се придружава от анализ, който ясно да обоснове продължителността на основните строително-монтажни работи на обекта.


27.11.4. Предложението на участниците за гаранционен срок за извършените строително-монтажни работи не може да бъде по-малък от 5 (пет) години, съгласно чл.18г от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и да е в съответствие с Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнение на СМР, съоръжения и строителни обекти/.

27.12. Декларация за приемане на условията в проекта на договор.(Приложение №13)

27.13. Ценова оферта (Предлагана цена) за изпълнение на поръчката, съгласно Приложения № 6-1, 6-2, 6-3, 6-4, 6-5, 6-6, 6-7 и 6-8 задължително се поставя в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис «Предлагана цена», поставен в плика с офертата (толкова пъти, за колкото обособени позиции се кандидатства). Приложения № 6-1, 6-2, 6-3, 6-4, 6-5, 6-6, 6-7 и 6-8 се попълва в съответствие с указанията, посочени в него като участниците посочват поотделно цена за предвидените СМР, цена за непредвидени СМР в размер на 10% от стойността на предвидените, обща цена без ДДС и обща цена с ДДС.

Направените предложения следва да бъдат обосновани с приложени количествено-стойностни сметки.

Участниците предлагат и размер на авансово плащане, което не може да бъде повече от 25% от общата предложена цена.

28. Когато участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице:

1. Документите по ал.1, т.1 и 6 на чл. 56 от ЗОП; (т. 27.2. и 27.7. от настоящата документация) се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението

2. документите по ал.1, т. 4 и 5 на чл. 56 от ЗОП (т.27.5 и т.27.6 от настоящата документация) се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6;

3. декларация по ал. 1, т. 11 от чл. 56 от ЗОП (т.27.10 от настоящата документация) се представя само от участниците в обединението, които ще изпълняват дейности, свързани със строителството.

28.1. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, към офертата се представя и оригинал или нотариално заверено копие на документа, с който е създадено обединението. С този документ следва по безусловен начин да се

удостовери, че участниците в обединението поемат солидарна отговорност за участието

в обществената поръчка и за периода на изпълнение на договора. В споразумението за

обединение трябва да бъде определено и посочено разпределението на дейностите

между членовете при изпълнението на обществената поръчка, с което Участникът

следва да съобрази представянето на документите по чл.56, ал.3 от ЗОП. Като минимум

споразумението задължително трябва да съдържа клаузи, които да гарантират, че:

1.всички членове на обединението са отговорни, заедно и поотделно за изпълнението

на целия договора; 2. всички членове на обединението са задължени да останат в него

за целия период на изпълнение на договора. Участниците в обединението трябва да

определят (упълномощават) едно лице, което да представлява обединението пред трети

лица, по време на изпълнение на поръчката. В споразумението те трябва да определят и

наименованието на участника. Не се допускат никакви промени в състава на

обединението след подаването на офертата.

29. Всеки подизпълнител трябва да представи документите по т. 27.2, т. 27.5, 27.6 т. 27.7 и 27.10. от настоящата документация, а изискванията към тях се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие.

30. Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, офертата се подава на български език, документът по ал. 1, т. 1 на чл. 56 от ЗОП се представя в официален превод, а документите по ал. 1, т. 4, 5, 6 и 11 на чл. 56 от ЗОП, които са на чужд език, се представят и в превод.

31. Когато за някой от посочените документи е определено, че може да се представят чрез «заверено копие», за такъв документ се счита този, при който копието на документа има следното съдържание:

31.1. «Вярно с оригинала»;

31.2. името и фамилията на лицето, заверило документа;

31.3. датата, на която е извършил заверката;

31.4. собственоръчен подпис на посоченото лице, положен със син цвят под заверката.

32. Пълномощното по т. 27.9 следва да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и упълномощител), както и изрично изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата и да представлява участника в процедурата.

33. Не се представя пълномощно на лицето, което представлява участник в процедурата – обединение, което не е юридическо лице, ако в договора за обединение участниците са го определили за лице, което представлява обединението.

34. Ако е посочен ЕИК, участникът има право да се позове на чл. 23, ал. 4 от Закона за търговския регистър и да не представя доказателства за обстоятелства, вписани в търговския регистър, както и да не представя актове, обявени в търговския регистър. В тези случаи в списъка на документите се посочва «не се прилага, съгласно чл. 23, ал. 4 от ЗТР».

35. Всички документи, изготвени на чужд език, следва да бъдат придружени с превод на български.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22

Свързани:

І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
V. изисквания и доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците...
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
V. изисквания и доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците...
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
V. изисквания и доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците...
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
Іv. Изисквания и доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците...
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
V. изисквания и доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците...
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconОбщина видин
Решение за откриване на процедурата за възлагане на обществена поръчка. Обявление за възлагане на обществената поръчка
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
Настоящата обществена поръчка се открива на основание чл. 16, ал. 8, във връзка с чл. 14,ал. 1 т. 2 от зоп. 4
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка icon1. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
Участие в открита процедура по зоп за избор на изпълнител на обществена поръчка с обект „услуги и предмет
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconДеян дънешки главен изпълнителен директор
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка 3
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconРешение за откриване на процедурата копие Обявление за обществената поръчка Технически изисквания на «бдж-пътнически превози»
За участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка по зоп с предмет
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом