І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
ИмеІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
страница22/22
Дата на преобразуване22.05.2013
Размер1.79 Mb.
ТипРешение
източникhttp://sofia.bg/pressecentre/obshtestveni poruchki/dokumentacia _mostove-2-21.03.doc
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22

V. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

Чл.19. (1). Гаранционният срок е .................... /...................... /години, съгласно предложението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2). При поява на дефекти в срока на предходната алинея, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 5(пет) дневен срок след установяването им.

(3). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстрани за своя сметка появили се дефекти в гаранционния срок в срок, договорен с двустранен констативен протокол, съставен от ВЪЗЛОЖИТЕЛ и ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ. Поправките се приемат с констативен протокол, съставен от ВЪЗЛОЖИТЕЛ и ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ.

VI. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл.20. Настоящият договор може да бъде прекратен:

1. С изтичане срока на договора;

2. Преди изтичане срока на договора:

2.1.По взаимно съгласие;

2.2.При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора, с 10(десет) дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;

2.3. С писмено уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при забавяне на строителството с повече от 10 (десет) календарни дни.

2.4. Настоящият договор се счита за прекратен по взаимно съгласие при неосигуряване на финансиране в срок от 24 месеца, считано от датата на регистрационния индекс на Столична община.

3. При прекратяване на договора при условията на чл.20 т.2.2 и 2.3 ИЗПЪЛНИТЕЛЯ връща аванса по чл. 3.1.


VII. НЕУСТОЙКИ И САНКЦИИ

Чл.21. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носят отговорност при невиновно неизпълнение на договорните си задължения.

Чл.22. Всички щети, понесени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, резултат на грешки, недостатъци и пропуски, както и в резултат от некачественото СМР и неспазване на сроковете, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.23. При неспазване срока по чл.7 по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0.5% от стойността по чл.2 за всеки просрочен ден, но не повече от 20 % от същата стойност, която неустойка се удържа при окончателното разплащане на обекта и/или от гаранцията за изпълнение.

Чл.24. При некачествено изпълнение на поръчката от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер до 10% от стойността на договора по чл.2.

Некачественото изпълнение се констатира с констативен протокол, съставен от длъжностни лица от Столична община и се връчва на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.25. При забавяне плащанията от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, същият дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ законната лихва.

Чл.26. Наложените глоби от държавните институции за установени нарушения са за сметка на виновната страна.

Чл.27. В случаите на неизпълнение на срока по чл.7 по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, окончателното завършване на обекта се извършва по единичните фирмени цени, които са били в сила до изтичане на срока и не подлежат на актуализация.

Чл.28. При неотстраняване на появилите се дефекти в гаранционния срок от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ тройния размер на направените за отстраняването им разходи, както и претърпените щети.

Чл.29. Преведените средства от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, но неусвоени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както и натрупаните лихви, глоби и неустойки в изпълнение на настоящия договор, подлежат на възстановяване по следната сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

IBAN: BG 72 SOMB 9130 33 33 00 83 01

BIC код: SOMBBGSF

Общинска банка

VIII. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.30.(1)Внесената гаранция за изпълнение, с платежно нареждане (банкова гаранция), в размер на ........................ /........................../ лв., се възстановява по номинал от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок от 10 (десет) работни дни, от подписването на акт за установяване годността за приемане на строежа по чл.1. В случаите по чл.20 т.2.2 и 2.3, чл.23, чл.24 и чл.27 гаранцията за изпълнение не се връща, а се усвоява от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ като неустойка за неизпълнение, като

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да търси обезщетение за по-голям размер на причинените щети.

(2) При представяне на банкова гаранция за изпълнение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ я поддържа валидна до подписването на акт за установяване годността за приемане на строежа по чл.1.

Чл.31 Споровете по тълкуването и изпълнението на този договор се решават по съдебен ред.

Чл.32. За неуредените в този договор въпроси се прилагат Закона за задълженията и договорите и други действащи нормативни документи.

Чл.33. Настоящият договор се състави в 2 (два) еднообразни екземпляра -един за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ .


ПРИЛОЖЕНИЕ:

  1. Приложение №1 – Оферта на изпълнителя за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка.


ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ЗАМЕСТНИК КМЕТ НА ……………………

СТОЛИЧНА ОБЩИНА


/Любомир Христов/ /…………………………/

съгласно Заповед

№ РД-09-69/25.01.2012г.

на Кмета на Столична община

/…………………………/

Гл. счетоводител:

/Антоанета Македонска/


/…………………………/1 Чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

2 Чл. 47, ал. 1, т. 2 от ЗОП.

3 Чл. 47, ал. 1, т. 3 от ЗОП.

4 Чл. 47, ал. 2, т. 1 от ЗОП.

5 Чл. 47, ал. 2, т. 2 от ЗОП.

6 Чл. 47, ал. 2, т. 3 от ЗОП.

7 Чл. 48, ал. 1 от ЗОП.

8 Чл. 47, ал. 5 от ЗОП.

9 Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията

10 Чл. 9 от ЗОП

11 § 1, т. 33 от допълнителната разпоредба на ЗОП

12 Срокът на валидност е дефиниран в чл. 58, ал. 1 от ЗОП като „времето, през което участниците са обвързани с условията на представените от тях оферти”.

13 чл. 27а, ал.8 от ЗОП

14 Когато участникът е обединение, гаранцията може да се представи от обединението или от участник в него, в съответствие с договора за обединение.

15 Оставя се вярното.

16 Този абзац, заедно с таблицата след него, се оставят само ако участникът ще използва подизпълнители за изпълнение на поръчката:

17 Оставя се вярното.

18 Този абзац, заедно с таблицата след него, се оставят само ако участникът ще използва подизпълнители за изпълнение на поръчката:

19 Оставя се вярното.

20 Този абзац, заедно с таблицата след него, се оставят само ако участникът ще използва подизпълнители за изпълнение на поръчката:

21 Оставя се вярното.

22 Този абзац, заедно с таблицата след него, се оставят само ако участникът ще използва подизпълнители за изпълнение на поръчката:

23 Оставя се вярното.

24 Този абзац, заедно с таблицата след него, се оставят само ако участникът ще използва подизпълнители за изпълнение на поръчката:

25 Оставя се вярното.

26 Този абзац, заедно с таблицата след него, се оставят само ако участникът ще използва подизпълнители за изпълнение на поръчката:

27 Оставя се вярното.

28 Този абзац, заедно с таблицата след него, се оставят само ако участникът ще използва подизпълнители за изпълнение на поръчката:

29 Оставя се вярното.

30 Този абзац, заедно с таблицата след него, се оставят само ако участникът ще използва подизпълнители за изпълнение на поръчката:

31 Оставя се вярното.

32 Оставя се вярното.

33 Оставя се вярното.

34 Срокът на валидност на гаранцията се попълва от банката, в зависимост от офертата на УЧАСТНИКА. Срокът на валидност трябва да бъде не по-кратък от срока на валидност на офертата на УЧАСТНИКА.

  • *Настоящата декларация се попълва задължително от представляващия участника по регистрация.
35 Подава се от участника в процедурата и от всеки от подизпълнителите, които ще извършват СМР.

36 Оставя се вярното.

37 В случай, че участникът е обединение от няколко лица, декларацията се представя от всяко едно от тях1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22

Свързани:

І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
V. изисквания и доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците...
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
V. изисквания и доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците...
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
V. изисквания и доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците...
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
Іv. Изисквания и доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците...
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
V. изисквания и доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците...
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconОбщина видин
Решение за откриване на процедурата за възлагане на обществена поръчка. Обявление за възлагане на обществената поръчка
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
Настоящата обществена поръчка се открива на основание чл. 16, ал. 8, във връзка с чл. 14,ал. 1 т. 2 от зоп. 4
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка icon1. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
Участие в открита процедура по зоп за избор на изпълнител на обществена поръчка с обект „услуги и предмет
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconДеян дънешки главен изпълнителен директор
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка 3
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconРешение за откриване на процедурата копие Обявление за обществената поръчка Технически изисквания на «бдж-пътнически превози»
За участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка по зоп с предмет
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом