І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
ИмеІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
страница21/22
Дата на преобразуване22.05.2013
Размер1.79 Mb.
ТипРешение
източникhttp://sofia.bg/pressecentre/obshtestveni poruchki/dokumentacia _mostove-2-21.03.doc
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22

Образец

Приложение № 12


До

Йорданка Фандъкова

КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

София, ул. „Московска” № 33


БАНКОВА ГАРАНЦИЯ

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


Известени сме, че нашият Клиент, [наименование и адрес на изпълнителя на обществената поръчка], наричан за краткост по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ, с Ваше Решение № /г. [посочва се № и дата на Решението за определяне на изпълнителя] е обявен за класиран на първо място и за изпълнител на обществена поръчка с предмет Рехабилитация на следните мостови съоръжения по обособени позиции:

1. Рехабилитация на мостови съоръжения в кв. Княжево и с. Казичене, в т.ч.:

1.1. Възстановяване на мост по ул. Войнягово при ул. Меча поляна, кв. Княжево.

1.2. Мост по ул. "Горска теменуга" при кръстовище с ул. "Явор", кв. Княжево.

1.3. Водосток по ул." Траянов път", м. "При Митра", с. Казичене.

2. Основен ремонт на мостове по Чепинско шосе, в т.ч.:

2.1. Основен ремонт на мост по Чепинско шосе над канал, р-н Нови Искър.

2.2. Основен ремонт на мост по Чепинско шосе над река Лесновска, район Нови Искър”.

3. Мост над р. Лесновска по ул. "Езерата", с. Негован, район Нови Искър.

4. Основен ремонт на мост по ул. “Жак Дюкло” над река Перловска, район Кремиковци.

5. Рехабилитация на мостове в кв. Бенковски, район Сердика, в т.ч.:

5.1. Мост по ул. "Одеса" над река Владайска (при Топлоремонтстрой).

5.2. Мост по бул. "Лазар Михайлов" над река Суходолска.

6. Мост над р. Искър при с. Кубратово.

7. Мост над р. Лесновска, с. Световрачане.

8. Основен ремонт на 2 бр. надлези, над ж. п. линия, село Ботунец и на водосток на общински път с. Равно поле – с. Д. Богров над приток на река Лесновска, район Кремиковци”.

Също така, сме информирани, че в съответствие с условията на процедурата и разпоредбите на Закона за възлагане на обществени поръчки, при подписването на Договора за възлагането на обществената поръчка, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва на Вас, в качеството Ви на Възложител на горепосочената поръчка, да представи банкова гаранция за добро изпълнение открита във Ваша полза, за сумата в размер на [лв.], представляващи 3 (три) на сто от цената, без ДДС, за изпълнение на договора, за да гарантира предстоящото изпълнение на задължения си, в съответствие с договорените условия.

Като се има предвид гореописаното, ние [наименование на банката], с настоящето поемаме неотменимо и безусловно задължение да Ви заплатим по посочена от вас банкова сметка всяка сума, предявена от Вас, в рамките на посочения по-горе размер от [лв.], в срок до 3 (три) работни дни след получаването на първо Ваше писмено поискване, съдържащо Вашата декларация, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил някое от договорните си задължения.

Тази гаранция влиза в сила от момента на нейното издаване.

Отговорността ни по тази гаранция ще изтече с подписването на акт за установяване годността за приемане на строежа до която дата какъвто и да е иск по нея трябва да бъде получен от нас. След тази дата гаранцията автоматично става невалидна, независимо дали това писмо-гаранция ни е изпратено обратно или не.

Гаранцията трябва да ни бъде изпратена обратно веднага след като вече не е необходима или нейната валидност е изтекла, което от двете събития настъпи по-рано.

Гаранцията е в полза на Столична община или на неин законен правоприемник и не може да бъде прехвърляна.

С уважение,

[БАНКА]

[имена и длъжности на лицата, които имат правомощия да задължават банката]

[подписи и печат на банката]


Приложение № 13

Образец


Д Е К Л А Р А Ц И Я *


ЗА ПРИЕМАНЕ УСЛОВИЯТА В ПРОЕКТА НА ДОГОВОР

(чл.56,ал.1,т.12 от ЗОП)

Долуподписаният /-ната/ с лична карта № , издадена на от , с ЕГН , в качеството ми на _________________________ (посочете длъжността) на (посочете фирмата на участника) - участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

Рехабилитация на следните мостови съоръжения по обособени позиции:

1. Рехабилитация на мостови съоръжения в кв. Княжево и с. Казичене, в т.ч.:

1.1. Възстановяване на мост по ул. Войнягово при ул. Меча поляна, кв. Княжево.

1.2. Мост по ул. "Горска теменуга" при кръстовище с ул. "Явор", кв. Княжево.

1.3. Водосток по ул." Траянов път", м. "При Митра", с. Казичене.

2. Основен ремонт на мостове по Чепинско шосе, в т.ч.:

2.1. Основен ремонт на мост по Чепинско шосе над канал, р-н Нови Искър.

2.2. Основен ремонт на мост по Чепинско шосе над река Лесновска, район Нови Искър”.

3. Мост над р. Лесновска по ул. "Езерата", с. Негован, район Нови Искър.

4. Основен ремонт на мост по ул. “Жак Дюкло” над река Перловска, район Кремиковци.

5. Рехабилитация на мостове в кв. Бенковски, район Сердика, в т.ч.:

5.1. Мост по ул. "Одеса" над река Владайска (при Топлоремонтстрой).

5.2. Мост по бул. "Лазар Михайлов" над река Суходолска.

6. Мост над р. Искър при с. Кубратово.

7. Мост над р. Лесновска, с. Световрачане.

8. Основен ремонт на 2 бр. надлези, над ж. п. линия, село Ботунец и на водосток на общински път с. Равно поле – с. Д. Богров над приток на река Лесновска, район Кремиковци”.


Д Е К Л А Р И Р А М:


Запознат съм със съдържанието на проекта на договора и приемам условията в него.


г. Декларатор: ­

(дата на подписване)

Приложение № 14

Образец


Д Е К Л А Р А Ц И Я 35


По чл. 56, ал. 1, т. 11 от Закона за обществените поръчки


Долуподписаният /та/ […]

с [лична карта/документ за самоличност36] № […], издадена на […] от […],

в качеството ми на [длъжност, или друго качество], съгласно [документа, от който лицето черпи съответните права – учредителен акт, пълномощно и пр.], на [наименование на участника/поидзпълнителя]37 с БУЛСТАТ/ЕИК […], регистрирано в […], със седалище […] и адрес на управление […], участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

Рехабилитация на следните мостови съоръжения по обособени позиции:

1. Рехабилитация на мостови съоръжения в кв. Княжево и с. Казичене, в т.ч.:

1.1. Възстановяване на мост по ул. Войнягово при ул. Меча поляна, кв. Княжево.

1.2. Мост по ул. "Горска теменуга" при кръстовище с ул. "Явор", кв. Княжево.

1.3. Водосток по ул." Траянов път", м. "При Митра", с. Казичене.

2. Основен ремонт на мостове по Чепинско шосе, в т.ч.:

2.1. Основен ремонт на мост по Чепинско шосе над канал, р-н Нови Искър.

2.2. Основен ремонт на мост по Чепинско шосе над река Лесновска, район Нови Искър”.

3. Мост над р. Лесновска по ул. "Езерата", с. Негован, район Нови Искър.

4. Основен ремонт на мост по ул. “Жак Дюкло” над река Перловска, район Кремиковци.

5. Рехабилитация на мостове в кв. Бенковски, район Сердика, в т.ч.:

5.1. Мост по ул. "Одеса" над река Владайска (при Топлоремонтстрой).

5.2. Мост по бул. "Лазар Михайлов" над река Суходолска.

6. Мост над р. Искър при с. Кубратово.

7. Мост над р. Лесновска, с. Световрачане.

8. Основен ремонт на 2 бр. надлези, над ж. п. линия, село Ботунец и на водосток на общински път с. Равно поле – с. Д. Богров над приток на река Лесновска, район Кремиковци”.

Д Е К Л А Р И Р А М, че:


При определяне на предлаганата от [наименование на участника/поидзпълнителя] цена е спазено изискването за минимална цена на труда, съгласно § 1, т. 12 от Допълнителната разпоредба на Закона за обществените поръчки.


Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс.


[дата на подписване] Декларатор: [подпис]:


Образец


Приложение №15


ПРОЕКТ ЗА ДОГОВОР


Днес, ______ 2013 г., в гр. София, между:

1. СТОЛИЧНА ОБЩИНА, с адрес: гр.София, ул.“Московска”№33 и с БУЛСТАТ 000696327, представлявана от Заместник Кмет Любомир Георгиев Христов, съгласно Заповед № РД-09-69/25.01.2012 г. на Кмета на Столична община наричана, за краткост в този Договор, «ВЪЗЛОЖИТЕЛ», от една страна, и от друга страна:

2. ………………………………,ЕИК ……………….., представлявано от ……………………..............................................….., със седалище и адрес на управление …............................................…………, община ………………….., обслужваща банка .........................., IBAN ...................................,BIC ............................., наричан за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ,


в изпълнение на заповед за класиране № РД- ………../ ……………2013 г., за процедура открита с Решение № .....................,Уникален номер в регистъра на АОП .......... на основание чл. 74, ал.1 и при условията на чл. 14. ал.1 т. 1 от Закона за обществените поръчки.

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОР

Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши Рехабилитация на мостови съоръжения по обособени позиции:

ІІ. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл.2. Общата стойност на договорените СМР е ................................. /словом /лв. с ДДС, съгласно ценовото предложение, неразделна част от договора и не подлежи на промяна за срока на изпълнение.

Чл.3. Разплащането на договорените видове СМР се извършва както следва:

3.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ превежда на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ аванс ........% -............../словом/ от стойността на договорените видове работи по чл.2, в размер на ......................... /...................................../ словом/ лв., в срок до 30 (тридесет) дни от подписването на акт за откриване на строителна площадка.

3.2. Разплащането се извършва по единични фирмени цени, съгласно предложението, въз основа на протокол за установяване на извършени СМР, съставен от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и проверен и съгласуван с ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ, сметка 22 и фактура. Преведеният аванс по чл.3.1 се приспада пропорционално от всяко дължимо междинно плащане.

3.3. Окончателното разплащане се извършва при условията на чл.3.2 в 30 (тридесет) дневен срок след подписването на констативен акт за установяване годността за приемане на строежа, като се приспада останалата част от аванса по чл.3.1.

Чл.4. Посочените в документацията количества и видовете СМР могат да претърпят промяна по време на строителството. За действително извършени и подлежащи на разплащане се считат само тези видове работи, които са отразени в акт за извършени СМР. Надвишените количества се разплащат съгласно чл.3.2. от 10-те процента на непредвидените СМР, отразени в предложението и включени в цената на договора.

Чл.5. Непредвидените, допълнително възникнали видове СМР се определят с констативен протокол между ВЪЗЛОЖИТЕЛ, ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ и ИЗПЪЛНИТЕЛ и ще се разплащат от 10-те процента на непредвидените СМР, включени в цената на договора по утвърдени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ И ИНВЕСТИТОРСКИЯ КОНТРОЛ цени, съставени при предложените в Офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ елементи на ценообразуване, както следва :

- часова ставка ......... лв./час

- допълнителни разходи върху труда ...... %

- допълнителни разходи върху механизацията ......%

- доставно-складови разходи .....%

- печалба ...... %

като разходните норми за труд и механизация се залагат в единичните фирмени цени, съгласно УСН и ТНС. Ако някои видове работи липсват в тези норми, да се прилага “Билдинг мениджър” или Местни норми;

  1. цените на материалите ще се доказват с фактури и не трябва да надвишават цените на производители или официални дистрибутори.

Чл.6. Единичните фирмени цени от предложението не могат да се променят за срока на договора.


III. СРОК НА ДОГОВОРА

Чл. 7 Договорът ще влезе в сила след осигуряване на финансиране.

Чл.7.1 Срокът за изпълнение на СМР е .................... /.............. / календарни дни от подписването на протокол за откриване на строителната площадка.


IV. ПРАВА, ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ НА СТРАНИТЕ

А. НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл.8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

  1. Да осигури необходимите средства по чл.2 за финансиране на обекта.

2. Да осигури консултант, упражняващ строителен надзор и инвеститорски контрол при откриване на строителната площадка и при извършване на СМР.

3. Да извършва разплащане в срок до 30 (тридесет) дни от представяне на оформените разплащателни документи - акт за извършени СМР и сметка 22.

4. Да участва със свой представител при приемане на обекта.

5.Да уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ писмено в 5(пет) дневен срок след установяване на появили се в гаранционния срок дефекти.

Чл.9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, СТРОИТЕЛНИЯТ НАДЗОР и ИНВЕСТИТОРСКИЯТ КОНТРОЛ имат право да проверяват изпълнението на този договор по всяко време, относно качеството на видовете работи, вложените материали и спазване правилата за безопасна работа по начин, незатрудняващ работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, СТРОИТЕЛНИЯТ НАДЗОР и ИНВЕСТИТОРСКИЯТ КОНТРОЛ имат право при констатиране на некачествено извършени работи, влагане на некачествени или нестандартни материали, да спират извършването на СМР до отстраняване на нарушението. Подмяната на същите и отстраняването на нарушенията са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИНВЕСТИТОРСКИЯТ КОНТРОЛ не носят отговорност за действия или бездействия на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат на които възникнат:

  1. Смърт или злополука, на което и да било физическо лице;

  2. Загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество, вследствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.

Б. НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

1.Да изпълни възложената задача качествено и в договорения срок по чл.7, като организира и координира цялостния процес на строителството в съответствие с:

  • поетите ангажименти, съгласно предложението с приложенията към него, неразделна част от договора;

  • действащите нормативни уредби в Република България - за строителство,

безопасност и хигиена на труда и пожарна безопасност.

2.Да влага при изпълнението качествени материали, отговарящи на изискванията на Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, за които да представя при поискване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, СТРОИТЕЛНИЯ НАДЗОР и ИНВЕСТИТОРСКИЯ КОНТРОЛ необходимите сертификати и фактури за придобиването им.

3. Да предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, СТРОИТЕЛНИЯ НАДЗОР и ИНВЕСТИТОРСКИЯ КОНТРОЛ възможност да извършват контрол по изпълнението на работите на обекта.

4. Да изпълнява всички нареждания и заповеди по изпълнението на СМР, дадени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, СТРОИТЕЛНИЯ НАДЗОР и ИНВЕСТИТОРСКИЯ КОНТРОЛ.

5. Да извършва за своя сметка всички работи по отстраняването на виновно допуснати грешки, недостатъци и др., констатирани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, СТРОИТЕЛНИЯ НАДЗОР и ИНВЕСТИТОРСКИЯ КОНТРОЛ на обекта и приемателната комисия.

6. Да уведомява СТРОИТЕЛНИЯ НАДЗОР и ИНВЕСТИТОРСКИЯ КОНТРОЛ за извършени СМР, които подлежат на закриване и чието качество и количество не могат да бъдат установени по-късно. След съставяне на двустранен акт обр.12, СТРОИТЕЛНИЯТ НАДЗОР и ИНВЕСТИТОРСКИЯТ КОНТРОЛ ще дадат писмено разрешение за закриването им.

7. Да не изпълнява СМР извън договорените, в противен случай ще бъдат за негова сметка.

8. Да съставя, оформя и представя необходимите документи за разплащане, отчитащи извършените СМР (количествени сметки, акт за извършена СМР и фактури).

9. Да отчита и представя фактури за вложените материали за допълнително възникналите нови видове СМР по чл. 5.

10. Да уведомява своевременно писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ винаги, когато съществува опасност от забавяне или нарушаване изпълнението на срока по чл.7.

11. Преди приемателната комисия, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да почисти и отстрани от обекта цялата своя механизация, излишните материали, отпадъци и различните видове временни работи.

12. Да охранява обекта за своя сметка, до предаването му на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

13. Изпълнителят няма право да прехвърля вземанията си без съгласието на СО.

Чл.13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да сключи и да поддържа надлежно по време на изпълнението на строителните работи за своя сметка застраховка “професионална отговорност”, като лице изпълняващо строителна дейност за вреди, причинени на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на трети лица, съгласно Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството (Д.В. бр.17/2004г.).

Чл.14. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да се позове на незнание и/или непознаване на обекта, предмет на договора.

Чл.15. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за безопасността на всички видове работи и дейности на обекта.

Чл.16. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ по време на изпълнението на СМР се задължава да не допуска повреди или разрушения на инженерната инфраструктура в и извън границите на обекта, при осъществяване на действия по изпълнение на договора.

(2). В случай, че по своя вина ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ причини щети по предходната алинея, то възстановяването им е за негова сметка.

Чл.17. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да не допуска замърсяване на улици и околната среда, да осигурява опазване на дърветата, тротоарите и площадките. Санкциите при констатирани нарушения са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.18. Ако за изпълнението на договора се налага ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да ползва взривни, горивни и/или други опасни материали, представляващи заплаха за здравето и сигурността на населението, същият е длъжен да спазва стриктно действащите разпоредби в Република България.

1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22

Свързани:

І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
V. изисквания и доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците...
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
V. изисквания и доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците...
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
V. изисквания и доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците...
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
Іv. Изисквания и доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците...
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
V. изисквания и доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците...
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconОбщина видин
Решение за откриване на процедурата за възлагане на обществена поръчка. Обявление за възлагане на обществената поръчка
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
Настоящата обществена поръчка се открива на основание чл. 16, ал. 8, във връзка с чл. 14,ал. 1 т. 2 от зоп. 4
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка icon1. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
Участие в открита процедура по зоп за избор на изпълнител на обществена поръчка с обект „услуги и предмет
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconДеян дънешки главен изпълнителен директор
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка 3
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconРешение за откриване на процедурата копие Обявление за обществената поръчка Технически изисквания на «бдж-пътнически превози»
За участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка по зоп с предмет
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом