І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
ИмеІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
страница2/22
Дата на преобразуване22.05.2013
Размер1.79 Mb.
ТипРешение
източникhttp://sofia.bg/pressecentre/obshtestveni poruchki/dokumentacia _mostove-2-21.03.doc
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22


Раздел ІV. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ3. При изпълнение на СМР и проектните работи следва да се спазват следните технически спецификации:

3.1. Изискванията на действащото законодателство и нормативната уредба.

3.2. СМР трябва да се изпълнят в съответствие с Обяснителните записки по всички части към инвестиционните проекти на обектите (Приложения № 1) и Количествени сметки /КС/, представляващи Приложения № 2 към настоящата документация.

3.3. Всички строителни материали (продукти), които се влагат в строежите, трябва да са с оценено съответствие съгласно Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, приета с ПМС № 325 от 06.12.2006г. и/или да се посочат номерата на действащите стандарти с технически изисквания към продуктите – БДС; БДС EN, които въвеждат международни или европейски стандарти; БДС EN, които въвеждат хармонизирани европейски стандарти; Българско техническо одобрение и Европейско техническо одобрение. Всички строителни продукти трябва да са придружени с „Декларация за съответствие”.

Раздел V. ИЗИСКВАНИЯ И Доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците в оБществената поръчка4. Икономическо и финансово състояние.

4.1. Участникът в процедурата трябва да отговаря на следните изисквания за икономическо и финансово състояние:

4.1.1. реализирани приходи от договори за изпълнение на строително - монтажни работи в мостовото строителство за последните три приключили финансови години (2010, 2011 и 2012 г.), както следва:

- за обособени позиции № 1, 4 и 5: минимум от 750 000 (седемстотин и петдесет хиляди) лева общо за трите години, за всяка от обособените позиции;

- за обособени позиции № 3, 6 и 7: минимум от 1 000 000 (един милион) лева общо за трите години, за всяка от обособените позиции;

- за обособени позиции № 2 и 8: минимум от 1 500 000 (един милион и петстотин хиляди) лева общо за трите години, за всяка от обособените позиции.

4.1.2. да има валидна застраховка „професионална отговорност” като лице, изпълняващо строителна дейност за строежи II категория.

4.2. За доказване на икономическото и финансовото си състояние участниците представят следните документи:

4.2.1. заверено копие от балансите и отчетите за приходите и разходите за последните три приключили финансови години (2010, 2011 и 2012 г.), в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си;

4.2.2. справка по Образец № 8-1, 8-2, 8-3, 8-4, 8-5, 8-6, 8-7 и 8-8 за оборота от договори за изпълнение на строително - монтажни работи в мостовото строителство за последните три приключили финансови години (2010, 2011 и 2012 г.), в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си.

4.2.3. копие на справките за приходите и разходите по видове и икономически дейности част от отчета за приходи и разходи за 2010, 2011 и 2012 г.

4.2.4. копие от застраховка „Професионална отговорност” като лице, изпълняващо строителна дейност за строежи втора категория.

5. Когато по обективни причини участникът не може да представи исканите от възложителя документи по т. 4.2, той може да докаже икономическото и финансовото си състояние с всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ. При констатиране от страна на участника, че не може да докаже икономическото и финансовото си състояние с изброените в т. 4.2 документи, той следва да отправи запитване до възложителя, в което да посочи документите, с които разполага. Запитването и отговорът се извършват по реда на Раздел IХ.6.

6. Технически възможности и квалификация.

6.1. Участник в процедурата трябва да отговаря на следните изисквания за технически възможности и квалификация:

6.1.1. опит в извършването на строително - монтажни работи в мостовото строителство (изграждане, реконструкция, основен ремонт, рехабилитация), изпълнени през последните 5 години (2008, 2009, 2010, 2011 и 2012 г.).

6.1.2. квалификация на лицата, които ще изпълняват строителството на обекта:. Ръководителят на обекта да е строителен инженер със степен магистър, със специалност „Пътно строителство” или „Строителство на транспортни съоръжения” или еквивалент и да има стаж по специалността не по-малко от 5 г. Участниците задължително включват в екипа си освен това минимум един инженер-геодезист магистър по „Геодезия” или еквивалент, един строителен инженер със степен магистър, със специалност „Пътно строителство” или „Строителство на транспортни съоръжения” или еквивалент, един строителен инженер – отговорник по качеството и един инженер – координатор по безопасен труд. За отговорника по качеството и координатора по безопасен труд е допустимо съвместяване на две позиции. Участниците за обособени позиции № 3 и 5 трябва да включват в екипа си и един електроинженер-магистър. Участниците за обособена позиция № 3 трябва да включват в екипа си и един инженер-геолог. Участниците за обособени позиции № 5 и 6 трябва да включват в екипа си и един инженер със степен магистър, със специалност „ВиК или еквивалент”.

6.1.3. да е вписан в Централния регистър на Камарата на строителите за строежи втора група (строежи от транспортната инфраструктура), втора категория.

6.1.4. Участникът да е внедрил система за управление на качеството ЕN ISO 9001:2008г. или еквивалент, в обхвата на който е включено строително-монтажни работи.

6.1.5. Участникът да има внедрена система за управление по отношение на околната среда EN ISO 14001:2004 или еквивалент.

6.1.6. Участникът да има внедрена система за управление на здравето и безопасността при работа EN ISO 18001:2007 или еквивалент.

6.2. За доказване на технически възможности и квалификация участниците представят:

6.2.1. За доказване на опита – списък съгласно Образец №№ 9-1, 9-2, 9-3, 9-4, 9-5, 9-6, 9-7 и 9-8 с не по-малко от 5 договора за извършени строително – монтажни работи в мостовото строителство (изграждане, реконструкция, основен ремонт, рехабилитация), изпълнени през последните 5 години (2008, 2009, 2010, 2011 и 2012 г.). За посочените в списъка обекти следва да се приложат референции от Възложителите, с посочена стойност, дата и място на строителството, както и дали е изпълнено професионално и в съответствие с нормативните изисквания.

6.2.2. за доказване на квалификацията на лицата, които ще изпълняват строителството - списък на лицата от екипа, които ще изпълняват поръчката по Образец № 10-1, 10-2, 10-3, 10-4, 10-5, 10-6, 10-7 и 10-8, автобиографии на членовете на екипа, копия от дипломи за придобита професионална квалификация. За отговорника по качеството и за координатора по безопасен труд да се приложат съответните доказателствени документи за квалификация. Да се приложи доказателство за ангажираността на съответния специалист за изпълнение на обществената поръчка (копие от трудова книжка, справка НАП, граждански договор, декларация за съгласие и др.).

6.2.3. удостоверение за регистрация в Централния регистър на Камарата на строителите за строежи втора група (строежи от транспортната инфраструктура), втора категория.

6.2.4. удостоверение за наличие на сертификат за управление на качеството EN ISO 9001:2008. или еквивалент, в обхвата на който е включено строително-монтажни работи.

6.2.5. Удостоверение за наличие на сертификат за управление по отношение на околната среда EN ISO 14001:2004 или еквивалент.

6.2.6. Удостоверение за наличие на сертификат за управление на здравето и безопастността при работа EN ISO 18001:2007 или еквивалент.

7. Участникът може да представи удостоверение за регистрация в официален списък на одобрени стопански субекти на държава – членка на Европейския съюз. В този случай участникът няма да бъде отстранен от процедура по възлагане за обществена поръчка на основание, че не е представил някой от документите по т. 4.2 и т. 6.2., при условие че обстоятелството се доказва от представеното удостоверение.

8. Участник може да използва ресурсите на едно или повече други физически или юридически лица (трето лице) при изпълнение на поръчката, при условие че докаже, че ще има на свое разположение тези ресурси.

8.1. Условията по т. 8 се прилагат и когато участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица;

9. Комисията ще приеме, че участникът ще има на разположение ресурсите на трето лице, ако представи договори или други документи, допустими от законодателството на държавата по тяхното местосключване, от които по безусловен начин може да бъде установено, че представените документи са с обвързваща сила за срока на изпълнение на договора.

9а. Участник не може да се позове на подизпълнители и трети лица за изпълнение на квалификационните критерии по т. 4.1 и т.6.2.1.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22

Свързани:

І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
V. изисквания и доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците...
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
V. изисквания и доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците...
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
V. изисквания и доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците...
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
Іv. Изисквания и доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците...
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
V. изисквания и доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците...
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconОбщина видин
Решение за откриване на процедурата за възлагане на обществена поръчка. Обявление за възлагане на обществената поръчка
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
Настоящата обществена поръчка се открива на основание чл. 16, ал. 8, във връзка с чл. 14,ал. 1 т. 2 от зоп. 4
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка icon1. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
Участие в открита процедура по зоп за избор на изпълнител на обществена поръчка с обект „услуги и предмет
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconДеян дънешки главен изпълнителен директор
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка 3
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconРешение за откриване на процедурата копие Обявление за обществената поръчка Технически изисквания на «бдж-пътнически превози»
За участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка по зоп с предмет
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом