І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
ИмеІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
страница16/22
Дата на преобразуване22.05.2013
Размер1.79 Mb.
ТипРешение
източникhttp://sofia.bg/pressecentre/obshtestveni poruchki/dokumentacia _mostove-2-21.03.doc
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   22
Д Е К Л А Р А Ц И Я


по чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 2 и т.5 от Закона за обществените поръчки


Долуподписаният/ата ................................................................................................

(трите имена)

в качеството ми на ......................................................................на………………………....

(длъжност) (наименование на участника)

с ЕИК........................., със седалище и адрес на управление...............................................


ДЕКЛАРИРАМ:


1. Не съм осъждан /а/ с влязла в сила присъда (с влязло в сила определение съм реабилитиран) за:

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - чл. 260 от Наказателния кодекс;

б) подкуп по чл. 301 - чл. 307 от Наказателния кодекс;

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и чл. 321а от Наказателния кодекс;

г) престъпление против собствеността по чл. 194 - чл. 217 от Наказателния кодекс;

д) престъпление против стопанството по чл. 219 - чл. 252 от Наказателния кодекс;

е) престъпление по чл.313 от НК във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки.

2. Не съм лишен /а/ от правото да упражнявам професията си.

Задължавам се при промяна на горепосочените обстоятелства в 7-дневен срок от промяната писмено да уведомя Възложителя.


Известно ми е, че вписване на неверни данни в настоящата декларация подлежа на наказателна отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс.


Дата: ............................. Декларатор: .............................

гр. ........................................ (подпис)


Образец

Приложение № 7.2
Д Е К Л А Р А Ц И Я


по чл. 47, ал. 1, т. 2 и т. 3 и ал. 2, т. 1, т.2а, т. 3 и т.4 от Закона за обществените поръчки


Долуподписаният/ата ................................................................................................

(трите имена)

в качеството ми на ......................................................................на………………………....

(длъжност) (наименование на участника)

с ЕИК........................., със седалище и адрес на управление...............................................


ДЕКЛАРИРАМ:


1. Представляваното от мен дружество не е обявено в несъстоятелност;

2. Представляваното от мен дружество не се намира в производство по ликвидация или в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове;

3. Представляваното от мен дружество не е в открито производство по несъстоятелност, и не е сключило извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон (в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице не се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, дейността му не е под разпореждане на съда, дружеството не е преустановило дейността си);

4. Не e виновно за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка, доказано от възложителя с влязло в сила съдебно решение.

5. Няма задължения по смисъла на чл.162, ал.2, т.1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган (при наличие на такива задължения, когато е допуснато разсрочване или отсрочване – участникът посочва изрично това обстоятелство)

(Когато участникът е чуждестранно лице, този текст се замества с „Представляваното от мен дружество няма парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в която дружеството е установено”).

6.Няма наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните до 5 години.

Задължавам се при промяна на горепосочените обстоятелства в 7-дневен срок от промяната писмено да уведомя Възложителя.


Известно ми е, че вписване на неверни данни в настоящата декларация подлежа на наказателна отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс.


Дата: .................................. Декларатор: ..............................

гр. ........................................ (подпис)


Образец Приложение № 7.3
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   22

Свързани:

І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
V. изисквания и доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците...
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
V. изисквания и доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците...
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
V. изисквания и доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците...
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
Іv. Изисквания и доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците...
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
V. изисквания и доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците...
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconОбщина видин
Решение за откриване на процедурата за възлагане на обществена поръчка. Обявление за възлагане на обществената поръчка
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
Настоящата обществена поръчка се открива на основание чл. 16, ал. 8, във връзка с чл. 14,ал. 1 т. 2 от зоп. 4
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка icon1. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
Участие в открита процедура по зоп за избор на изпълнител на обществена поръчка с обект „услуги и предмет
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconДеян дънешки главен изпълнителен директор
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка 3
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconРешение за откриване на процедурата копие Обявление за обществената поръчка Технически изисквания на «бдж-пътнически превози»
За участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка по зоп с предмет
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом