І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
ИмеІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
страница15/22
Дата на преобразуване22.05.2013
Размер1.79 Mb.
ТипРешение
източникhttp://sofia.bg/pressecentre/obshtestveni poruchki/dokumentacia _mostove-2-21.03.doc
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   22

1.2. Мост по ул. "Горска теменуга" при кръстовище с ул. "Явор", кв. Княжево.


1

Цена за изпълнение на предвидените СМР без ДДС

……………………………….

/....словом/ лева

2.

10 % непредвидени разходи

Забележка: 10% от цената по т.1

……………………………….

/....словом/ лева

3.

Обща предложена цена без ДДС /т.1+т.2/……………………………….

/....словом/ лева

4.

Обща предложена цена с ДДС /т.3 + ДДС/

……………………………….

/....словом/ леваАвансово плащане: ………………………/………….словом/ %.

Забележка: Предложението на участника за авансово плащане не може да бъде по-високо от 25 % от общата предложена цена по т.1.2.

1.3. Водосток по ул." Траянов път", м. "При Митра", с. Казичене.


1

Цена за изпълнение на предвидените СМР без ДДС

……………………………….

/....словом/ лева

2.

10 % непредвидени разходи

Забележка: 10% от цената по т.1

……………………………….

/....словом/ лева

3.

Обща предложена цена без ДДС /т.1+т.2/……………………………….

/....словом/ лева

4.

Обща предложена цена с ДДС /т.3 + ДДС/

……………………………….

/....словом/ леваАвансово плащане: ………………………/………….словом/ %.

Забележка: Предложението на участника за авансово плащане не може да бъде по-високо от 25 % от общата предложена цена по т.1.3.


Обща предложена цена с ДДС за цялата обособена позиция (т.1.1.+т.1.2.+ т.1.3) ………………………………./....словом/ лева. За определяне на комплексната оценка се взема предвид общата предложена цена с ДДС за цялата обособена позиция (т.1.1.+т.1.2+ т.1.3.)


Прилагам Количествено-стойностни сметки и рекапитулация, които обосноват направеното предложение.


2. Елементи на ценообразуване:

- часова ставка …........ лв./час

- допълнителни разходи върху труда .................... %

- допълнителни разходи върху механизацията .................... %

- доставно-складови разходи .................... %

- печалба .................... %

3. Цената за изпълнение на договора е окончателна и не подлежи на увеличение, като посочената цена включва всички разходи по изпълнение на пълния обем на поръчката.

4. Плащането на Цената за изпълнение на договора се извършва при условията на договора за възлагане на обществена поръчка.


Приложения:

  1. Количествено-стойностни сметки и рекапитулация /на хартиен и магнитен носител/.[дата] ПОДПИС

ПЕЧАТ

[име и фамилия]

[качество на представляващия участника]


Образец

Приложение № 6-2


До

Йорданка Фандъкова

КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

София, ул. „Московска” № 33


[наименование на участника],

регистрирарано [данни за регистрацията на участника]

представлявано от [трите имена] в качеството на [длъжност, или друго качество]

с БУЛСТАТ/ЕИК […], регистрирано в […], със седалище […] и адрес на управление […], адрес за кореспонденция: […], участник в процедура за възлагане на обществена поръчка за […],


Ц Е Н О В А О Ф Е Р Т А

(ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА)


за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

2. Основен ремонт на мостове по Чепинско шосе, в т.ч.:

2.1. Основен ремонт на мост по Чепинско шосе над канал, р-н Нови Искър.

2.2. Основен ремонт на мост по Чепинско шосе над река Лесновска, район Нови Искър”.


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,


1. С настоящото Ви представяме нашата ценова оферта за участие в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 2. Основен ремонт на мостове по Чепинско шосе, в т.ч.:


1.1. Основен ремонт на мост по Чепинско шосе над канал, р-н Нови Искър.1

Цена за изпълнение на предвидените СМР без ДДС

……………………………….

/....словом/ лева

2.

10 % непредвидени разходи

Забележка: 10% от цената по т.1

……………………………….

/....словом/ лева

3.

Обща предложена цена без ДДС /т.1+т.2/……………………………….

/....словом/ лева

4.

Обща предложена цена с ДДС /т.3 + ДДС/

……………………………….

/....словом/ леваАвансово плащане: ………………………/………….словом/ %.

Забележка: Предложението на участника за авансово плащане не може да бъде по-високо от 25 % от общата предложена цена по т.1.1.


1.2. Основен ремонт на мост по Чепинско шосе над река Лесновска, район Нови Искър”.


1

Цена за изпълнение на предвидените СМР без ДДС

……………………………….

/....словом/ лева

2.

10 % непредвидени разходи

Забележка: 10% от цената по т.1

……………………………….

/....словом/ лева

3.

Обща предложена цена без ДДС /т.1+т.2/……………………………….

/....словом/ лева

4.

Обща предложена цена с ДДС /т.3 + ДДС/

……………………………….

/....словом/ леваАвансово плащане: ………………………/………….словом/ %.

Забележка: Предложението на участника за авансово плащане не може да бъде по-високо от 25 % от общата предложена цена по т.1.2.


Обща предложена цена с ДДС за цялата обособена позиция (т.1.1.+т.1.2.) ………………………………./....словом/ лева. За определяне на комплексната оценка се взема предвид общата предложена цена с ДДС за цялата обособена позиция (т.1.1.+т.1.2.)


Прилагам Количествено-стойностни сметки и рекапитулация, които обосноват направеното предложение.


2. Елементи на ценообразуване:

- часова ставка …........ лв./час

- допълнителни разходи върху труда .................... %

- допълнителни разходи върху механизацията .................... %

- доставно-складови разходи .................... %

- печалба .................... %


3. Цената за изпълнение на договора е окончателна и не подлежи на увеличение, като посочената цена включва всички разходи по изпълнение на пълния обем на поръчката.

4. Плащането на Цената за изпълнение на договора се извършва при условията на договора за възлагане на обществена поръчка.


Приложения:

  1. Количествено-стойностни сметки и рекапитулация /на хартиен и магнитен носител/.[дата] ПОДПИС

ПЕЧАТ

[име и фамилия]

[качество на представляващия участника]


Образец


Приложение № 6-3


До

Йорданка Фандъкова

КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

София, ул. „Московска” № 33


[наименование на участника],

регистрирарано [данни за регистрацията на участника]

представлявано от [трите имена] в качеството на [длъжност, или друго качество]

с БУЛСТАТ/ЕИК […], регистрирано в […], със седалище […] и адрес на управление […], адрес за кореспонденция: […], участник в процедура за възлагане на обществена поръчка за […],


Ц Е Н О В А О Ф Е Р Т А

(ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА)


за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

3. Мост над р. Лесновска по ул. "Езерата", с. Негован, район Нови Искър.


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,


1. С настоящото Ви представяме нашата ценова оферта за участие в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 3. Мост над р. Лесновска по ул. "Езерата", с. Негован, район Нови Искър.1

Цена за изпълнение на предвидените СМР без ДДС

……………………………….

/....словом/ лева

2.

10 % непредвидени разходи

Забележка: 10% от цената по т.1

……………………………….

/....словом/ лева

3.

Обща предложена цена без ДДС /т.1+т.2/……………………………….

/....словом/ лева

4.

Обща предложена цена с ДДС /т.3 + ДДС/

……………………………….

/....словом/ леваАвансово плащане: ………………………/………….словом/ %.

Забележка: Предложението на участника за авансово плащане не може да бъде по-високо от 25 % от общата предложена цена.

Прилагам Количествено-стойностни сметки, които обосноват направеното предложение.

2. Елементи на ценообразуване:

- часова ставка …........ лв./час

- допълнителни разходи върху труда .................... %

- допълнителни разходи върху механизацията .................... %

- доставно-складови разходи .................... %

- печалба .................... %

3. Цената за изпълнение на договора е окончателна и не подлежи на увеличение, като посочената цена включва всички разходи по изпълнение на пълния обекта на поръчката.

4. Плащането на Цената за изпълнение на договора се извършва при условията на договора за възлагане на обществена поръчка.

Приложения:

1. Количествено-стойностна сметка и рекапитулация /на хартиен и магнитен носител/.


[дата] ПОДПИС

ПЕЧАТ

[име и фамилия]

[качество на представляващия участника]


Образец Приложение № 6-4


До

Йорданка Фандъкова

КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

София, ул. „Московска” № 33


[наименование на участника],

регистрирарано [данни за регистрацията на участника]

представлявано от [трите имена] в качеството на [длъжност, или друго качество]

с БУЛСТАТ/ЕИК […], регистрирано в […], със седалище […] и адрес на управление […], адрес за кореспонденция: […], участник в процедура за възлагане на обществена поръчка за […],


Ц Е Н О В А О Ф Е Р Т А

(ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА)


за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

4. Основен ремонт на мост по ул. “Жак Дюкло” над река Перловска, район Кремиковци.


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,


1. С настоящото Ви представяме нашата ценова оферта за участие в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 4. Основен ремонт на мост по ул. “Жак Дюкло” над река Перловска, район Кремиковци.


1

Цена за изпълнение на предвидените СМР без ДДС

……………………………….

/....словом/ лева

2.

10 % непредвидени разходи

Забележка: 10% от цената по т.1

……………………………….

/....словом/ лева

3.

Обща предложена цена без ДДС /т.1+т.2/……………………………….

/....словом/ лева

4.

Обща предложена цена с ДДС /т.3 + ДДС/

……………………………….

/....словом/ леваПрилагам Количествено-стойностни сметки и рекапитулация, които обосноват направеното предложение.


2. Елементи на ценообразуване:

- часова ставка …........ лв./час

- допълнителни разходи върху труда .................... %

- допълнителни разходи върху механизацията .................... %

- доставно-складови разходи .................... %

- печалба .................... %


3. Авансово плащане: ………………………/………….словом/ %.

Забележка: Предложението на участника за авансово плащане не може да бъде по-високо от 25 % от общата предложена цена.


3. Цената за изпълнение на договора е окончателна и не подлежи на увеличение, като посочената цена включва всички разходи по изпълнение на пълния обем на поръчката.

4. Плащането на Цената за изпълнение на договора се извършва при условията на договора за възлагане на обществена поръчка.


Приложения:

  1. Количествено-стойностни сметки и рекапитулация /на хартиен и магнитен носител/.[дата] ПОДПИС

ПЕЧАТ

[име и фамилия]

[качество на представляващия участника]


Образец

Приложение № 6-5


До

Йорданка Фандъкова

КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

София, ул. „Московска” № 33


[наименование на участника],

регистрирарано [данни за регистрацията на участника]

представлявано от [трите имена] в качеството на [длъжност, или друго качество]

с БУЛСТАТ/ЕИК […], регистрирано в […], със седалище […] и адрес на управление […], адрес за кореспонденция: […], участник в процедура за възлагане на обществена поръчка за […],


Ц Е Н О В А О Ф Е Р Т А

(ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА)


за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

5. Рехабилитация на мостове в кв. Бенковски, район Сердика, в т.ч.:

5.1. Мост по ул. "Одеса" над река Владайска (при Топлоремонтстрой).

5.2. Мост по бул. "Лазар Михайлов" над река Суходолска.


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,


1. С настоящото Ви представяме нашата ценова оферта за участие в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 5. Рехабилитация на мостове в кв. Бенковски, район Сердика, в т.ч.: както следва:


1.1. Мост по ул. "Одеса" над река Владайска (при Топлоремонтстрой).1

Цена за изпълнение на предвидените СМР без ДДС

……………………………….

/....словом/ лева

2.

10 % непредвидени разходи

Забележка: 10% от цената по т.1

……………………………….

/....словом/ лева

3.

Обща предложена цена без ДДС /т.1+т.2/……………………………….

/....словом/ лева

4.

Обща предложена цена с ДДС /т.3 + ДДС/

……………………………….

/....словом/ лева


Авансово плащане: ………………………/………….словом/ %.

Забележка: Предложението на участника за авансово плащане не може да бъде по-високо от 25 % от общата предложена цена по т.1.1.


1.2. Мост по бул. "Лазар Михайлов" над река Суходолска.


1

Цена за изпълнение на предвидените СМР без ДДС

……………………………….

/....словом/ лева

2.

10 % непредвидени разходи

Забележка: 10% от цената по т.1

……………………………….

/....словом/ лева

3.

Обща предложена цена без ДДС /т.1+т.2/……………………………….

/....словом/ лева

4.

Обща предложена цена с ДДС /т.3 + ДДС/

……………………………….

/....словом/ леваАвансово плащане: ………………………/………….словом/ %.

Забележка: Предложението на участника за авансово плащане не може да бъде по-високо от 25 % от общата предложена цена по т.1.1.

Обща предложена цена с ДДС за цялата обособена позиция (т.1.1.+т.1.2.) ………………………………./....словом/ лева. За определяне на комплексната оценка се взема предвид общата предложена цена с ДДС за цялата обособена позиция (т.1.1.+т.1.2.)


Прилагам Количествено-стойностни сметки и рекапитулации, които обосноват направеното предложение.


2. Елементи на ценообразуване:

- часова ставка …........ лв./час

- допълнителни разходи върху труда .................... %

- допълнителни разходи върху механизацията .................... %

- доставно-складови разходи .................... %

- печалба .................... %


3. Цената за изпълнение на договора е окончателна и не подлежи на увеличение, като посочената цена включва всички разходи по изпълнение на пълния обем на поръчката.

4. Плащането на Цената за изпълнение на договора се извършва при условията на договора за възлагане на обществена поръчка.


Приложения:

  1. Количествено-стойностни сметки и рекапитулации /на хартиен и магнитен носител/.[дата] ПОДПИС

ПЕЧАТ

[име и фамилия]

[качество на представляващия участника]


Образец

Приложение № 6-6


До

Йорданка Фандъкова

КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

София, ул. „Московска” № 33


[наименование на участника],

регистрирарано [данни за регистрацията на участника]

представлявано от [трите имена] в качеството на [длъжност, или друго качество]

с БУЛСТАТ/ЕИК […], регистрирано в […], със седалище […] и адрес на управление […], адрес за кореспонденция: […], участник в процедура за възлагане на обществена поръчка за […],


Ц Е Н О В А О Ф Е Р Т А

(ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА)


за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

6. Мост над р. Искър при с. Кубратово.


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,


С настоящото Ви представяме нашата ценова оферта за участие в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 6. Мост над р. Искър при с. Кубратово.1

Цена за изпълнение на предвидените СМР без ДДС

……………………………….

/....словом/ лева

2.

10 % непредвидени разходи

Забележка: 10% от цената по т.1

……………………………….

/....словом/ лева

3.

Обща предложена цена без ДДС /т.1+т.2/……………………………….

/....словом/ лева

4.

Обща предложена цена с ДДС /т.3 + ДДС/

……………………………….

/....словом/ леваАвансово плащане: ………………………/………….словом/ %.

Забележка: Предложението на участника за авансово плащане не може да бъде по-високо от 25 % от общата предложена цена.

Прилагам Количествено-стойностни сметки и рекапитулация, които обосноват направеното предложение.


2. Елементи на ценообразуване:

- часова ставка …........ лв./час

- допълнителни разходи върху труда .................... %

- допълнителни разходи върху механизацията .................... %

- доставно-складови разходи .................... %

- печалба .................... %


3. Цената за изпълнение на договора е окончателна и не подлежи на увеличение, като посочената цена включва всички разходи по изпълнение на пълния обем на поръчката.

4. Плащането на Цената за изпълнение на договора се извършва при условията на договора за възлагане на обществена поръчка.


Приложения:

  1. Количествено-стойностна сметка и рекапитулация /на хартиен и магнитен носител/.[дата] ПОДПИС

ПЕЧАТ

[име и фамилия]

[качество на представляващия участника]


Образец

Приложение № 6-7


До

Йорданка Фандъкова

КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

София, ул. „Московска” № 33


[наименование на участника],

регистрирарано [данни за регистрацията на участника]

представлявано от [трите имена] в качеството на [длъжност, или друго качество]

с БУЛСТАТ/ЕИК […], регистрирано в […], със седалище […] и адрес на управление […], адрес за кореспонденция: […], участник в процедура за възлагане на обществена поръчка за […],


Ц Е Н О В А О Ф Е Р Т А

(ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА)


за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

  1. Мост над р. Лесновска, с. Световрачане.


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,


1. С настоящото Ви представяме нашата ценова оферта за участие в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 7. Мост над р. Лесновска, с. Световрачане.

1

Цена за изпълнение на предвидените СМР без ДДС

……………………………….

/....словом/ лева

2.

10 % непредвидени разходи

Забележка: 10% от цената по т.1

……………………………….

/....словом/ лева

3.

Обща предложена цена без ДДС /т.1+т.2/……………………………….

/....словом/ лева

4.

Обща предложена цена с ДДС /т.3 + ДДС/

……………………………….

/....словом/ леваПрилагам Количествено-стойностни сметки и рекапитулация, които обосноват направеното предложение.


2. Елементи на ценообразуване:

- часова ставка …........ лв./час

- допълнителни разходи върху труда .................... %

- допълнителни разходи върху механизацията .................... %

- доставно-складови разходи .................... %

- печалба .................... %


3. Авансово плащане: ………………………/………….словом/ %.

Забележка: Предложението на участника за авансово плащане не може да бъде по-високо от 25 % от общата предложена цена.


3. Цената за изпълнение на договора е окончателна и не подлежи на увеличение, като посочената цена включва всички разходи по изпълнение на пълния обем на поръчката.

4. Плащането на Цената за изпълнение на договора се извършва при условията на договора за възлагане на обществена поръчка.


Приложения:

  1. Количествено-стойностна сметка и рекапитулация /на хартиен и магнитен носител/.[дата] ПОДПИС

ПЕЧАТ

[име и фамилия]

[качество на представляващия участника]


Образец

Приложение № 6-8


До

Йорданка Фандъкова

КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

София, ул. „Московска” № 33


[наименование на участника],

регистрирарано [данни за регистрацията на участника]

представлявано от [трите имена] в качеството на [длъжност, или друго качество]

с БУЛСТАТ/ЕИК […], регистрирано в […], със седалище […] и адрес на управление […], адрес за кореспонденция: […], участник в процедура за възлагане на обществена поръчка за […],

Ц Е Н О В А О Ф Е Р Т А

(ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА)


за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

8. Основен ремонт на 2 бр. надлези, над ж. п. линия, село Ботунец и на водосток на общински път с. Равно поле – с. Д. Богров над приток на река Лесновска, район Кремиковци”.


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,


1. С настоящото Ви представяме нашата ценова оферта за участие в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 8. Основен ремонт на 2 бр. надлези, над ж. п. линия, село Ботунец и на водосток на общински път с. Равно поле – с. Д. Богров над приток на река Лесновска, район Кремиковци”, в т.ч.: както следва:

1.1. Основен ремонт на 2 бр. надлези, над ж. п. линия, село Ботунец:

1

Цена за изпълнение на предвидените СМР без ДДС

……………………………….

/....словом/ лева

2.

10 % непредвидени разходи

Забележка: 10% от цената по т.1

……………………………….

/....словом/ лева

3.

Обща предложена цена без ДДС /т.1+т.2/


……………………………….

/....словом/ лева

4.

Обща предложена цена с ДДС /т.3 + ДДС/

……………………………….

/....словом/ леваАвансово плащане: ………………………/………….словом/ %.

Забележка: Предложението на участника за авансово плащане не може да бъде по-високо от 25 % от общата предложена цена.

1.2. Водосток на общински път с. Равно поле – с. Д. Богров над приток на река Лесновска, район Кремиковци”:

1

Цена за изпълнение на предвидените СМР без ДДС

……………………………….

/....словом/ лева

2.

10 % непредвидени разходи

Забележка: 10% от цената по т.1

……………………………….

/....словом/ лева

3.

Обща предложена цена без ДДС /т.1+т.2/

……………………………….

/....словом/ лева

4.

Обща предложена цена с ДДС /т.3 + ДДС/

……………………………….

/....словом/ леваАвансово плащане: ………………………/………….словом/ %.

Забележка: Предложението на участника за авансово плащане не може да бъде по-високо от 25 % от общата предложена цена.

Обща предложена цена с ДДС за цялата обособена позиция (т.1.1.+т.1.2.) ………………………………./....словом/ лева. За определяне на комплексната оценка се взема предвид общата предложена цена с ДДС за цялата обособена позиция (т.1.1.+т.1.2.)

Прилагам Количествено-стойностни сметки и рекапитулация, които обосноват направеното предложение.

2. Елементи на ценообразуване:

- часова ставка …........ лв./час

- допълнителни разходи върху труда .................... %

- допълнителни разходи върху механизацията .................... %

- доставно-складови разходи .................... %

- печалба .................... %

3. Цената за изпълнение на договора е окончателна и не подлежи на увеличение, като посочената цена включва всички разходи по изпълнение на пълния обем на поръчката.

4. Плащането на Цената за изпълнение на договора се извършва при условията на договора за възлагане на обществена поръчка.

Приложения:

  1. Количествено-стойностни сметки и рекапитулации /на хартиен и магнитен носител/.

[дата] ПОДПИС

ПЕЧАТ

[име и фамилия]

[качество на представляващия участника]

Образец

Приложение № 7.1
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   22

Свързани:

І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
V. изисквания и доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците...
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
V. изисквания и доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците...
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
V. изисквания и доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците...
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
Іv. Изисквания и доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците...
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
V. изисквания и доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците...
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconОбщина видин
Решение за откриване на процедурата за възлагане на обществена поръчка. Обявление за възлагане на обществената поръчка
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
Настоящата обществена поръчка се открива на основание чл. 16, ал. 8, във връзка с чл. 14,ал. 1 т. 2 от зоп. 4
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка icon1. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
Участие в открита процедура по зоп за избор на изпълнител на обществена поръчка с обект „услуги и предмет
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconДеян дънешки главен изпълнителен директор
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка 3
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconРешение за откриване на процедурата копие Обявление за обществената поръчка Технически изисквания на «бдж-пътнически превози»
За участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка по зоп с предмет
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом