І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
ИмеІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
страница14/22
Дата на преобразуване22.05.2013
Размер1.79 Mb.
ТипРешение
източникhttp://sofia.bg/pressecentre/obshtestveni poruchki/dokumentacia _mostove-2-21.03.doc
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   22

Образец

Приложение № 5-5


До

Йорданка Фандъкова

КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

София, ул. „Московска” № 33


[наименование на участника],

регистрирарано [данни за регистрацията на участника]

представлявано от [трите имена] в качеството на [длъжност, или друго качество]

с БУЛСТАТ/ЕИК […], регистрирано в […], със седалище […] и адрес на управление […],

адрес за кореспонденция: […],

банкови сметки: […]


Т Е Х Н И Ч Е С К А О Ф Е Р Т А


за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 5. Рехабилитация на мостове в кв. Бенковски, район Сердика, в т.ч.:

5.1. Мост по ул. "Одеса" над река Владайска (при Топлоремонтстрой).

5.2. Мост по бул. "Лазар Михайлов" над река Суходолска.

1. След като получихме и проучихме документацията за участие с настоящата техническа оферта правим следното обвързващо предложение за Срок за изпълнение на обществената поръчка 5. Рехабилитация на мостове в кв. Бенковски, район Сердика, в т.ч. ………………………………………………/словом/ календарни дни, който срок представлява аритметична сума от сроковете за изпълнение на:


5.1. Мост по ул. "Одеса" над река Владайска (при Топлоремонтстрой) ………………………………………………/словом/ календарни дни

и

5.2. Мост по бул. "Лазар Михайлов" над река Суходолска. ………………………………………………/словом/ календарни дни


Прилагаме линеен график за предложения срок на изпълнение на строително-монтажните работи.

2. Предлагаме да изпълним строително-монтажните работи със следните материали:

………………………………………………………………………………………….

Прилагаме сертификати, издадени от акредитирани институции или агенции за управление на качеството, удостоверяващи съответствието на влаганите материали със съответните спецификации и стандарти.

3. Предлагаме гаранционен срок за изпълнените строително-монтажни дейности …………………………………………

Забележка: Предложението за гаранционен срок не може да бъде по-малко от от 5 (пет) години, съгласно чл.18г от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и да е в съответствие с Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнение на СМР, съоръжения и строителни обекти/.


При несъответствие на посочените в тази оферта числа в изписването им с думи и с цифри, обвързващо за нас е предложението, посочено с думи.


Приложения:

 1. Линеен график за изпълнение на СМР.

 2. Сертификати за качество на основните материали.

 3. Предложение за технология и организация изпълнението на строителството.

 4. Организация на ръководството на обекта и мерки по управление на качеството, опазване на околната среда и осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд.

 5. Планиране изпълнението на обекта, включително временна организация на движението.

 6. Други по преценка на участниците.[дата] ПОДПИС

ПЕЧАТ

[име и фамилия]

[качество на представляващия участника]


Образец

Приложение № 5-6


До

Йорданка Фандъкова

КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

София, ул. „Московска” № 33


[наименование на участника],

регистрирарано [данни за регистрацията на участника]

представлявано от [трите имена] в качеството на [длъжност, или друго качество]

с БУЛСТАТ/ЕИК […], регистрирано в […], със седалище […] и адрес на управление […],

адрес за кореспонденция: […],

банкови сметки: […]


Т Е Х Н И Ч Е С К А О Ф Е Р Т А


за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

6. Мост над р. Искър при с. Кубратово.


1. След като получихме и проучихме документацията за участие с настоящата техническа оферта правим следното обвързващо предложение за Срок за изпълнение на обществената поръчка 6. Мост над р. Искър при с. Кубратово.

………………………………………………/словом/ календарни дни.


Прилагаме линеен график за предложения срок на изпълнение на строително-монтажните работи.

2. Предлагаме да изпълним строително-монтажните работи със следните материали:

………………………………………………………………………………………….

Прилагаме сертификати, издадени от акредитирани институции или агенции за управление на качеството, удостоверяващи съответствието на влаганите материали със съответните спецификации и стандарти.

3. Предлагаме гаранционен срок за изпълнените строително-монтажни дейности …………………………………………

Забележка: Предложението за гаранционен срок не може да бъде по-малко от от 5 (пет) години, съгласно чл.18г от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и да е в съответствие с Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнение на СМР, съоръжения и строителни обекти/.


При несъответствие на посочените в тази оферта числа в изписването им с думи и с цифри, обвързващо за нас е предложението, посочено с думи.


Приложения:

 1. Линеен график за изпълнение на СМР.

 2. Сертификати за качество на основните материали.

 3. Предложение за технология и организация изпълнението на строителството.

 4. Организация на ръководството на обекта и мерки по управление на качеството, опазване на околната среда и осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд.

 5. Планиране изпълнението на обекта, включително временна организация на движението.

 6. Други по преценка на участниците.[дата] ПОДПИС

ПЕЧАТ

[име и фамилия]

[качество на представляващия участника]


Образец

Приложение № 5-7


До

Йорданка Фандъкова

КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

София, ул. „Московска” № 33


[наименование на участника],

регистрирарано [данни за регистрацията на участника]

представлявано от [трите имена] в качеството на [длъжност, или друго качество]

с БУЛСТАТ/ЕИК […], регистрирано в […], със седалище […] и адрес на управление […],

адрес за кореспонденция: […],

банкови сметки: […]


Т Е Х Н И Ч Е С К А О Ф Е Р Т А


за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

7. Мост над р. Лесновска, с. Световрачане.

1. След като получихме и проучихме документацията за участие с настоящата техническа оферта правим следното обвързващо предложение за Срок за изпълнение на обществената поръчка 7. Мост над р. Лесновска, с. Световрачане.


………………………………………………/словом/ календарни дни.

Прилагаме линеен график за предложения срок на изпълнение на строително-монтажните работи.

2. Предлагаме да изпълним строително-монтажните работи със следните материали:

………………………………………………………………………………………….

Прилагаме сертификати, издадени от акредитирани институции или агенции за управление на качеството, удостоверяващи съответствието на влаганите материали със съответните спецификации и стандарти.

3. Предлагаме гаранционен срок за изпълнените строително-монтажни дейности …………………………………………

Забележка: Предложението за гаранционен срок не може да бъде по-малко от от 5 (пет) години, съгласно чл.18г от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и да е в съответствие с Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнение на СМР, съоръжения и строителни обекти/.


При несъответствие на посочените в тази оферта числа в изписването им с думи и с цифри, обвързващо за нас е предложението, посочено с думи.


Приложения:

 1. Линеен график за изпълнение на СМР.

 2. Сертификати за качество на основните материали.

 3. Предложение за технология и организация изпълнението на строителството.

 4. Организация на ръководството на обекта и мерки по управление на качеството, опазване на околната среда и осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд.

 5. Планиране изпълнението на обекта, включително временна организация на движението.

 6. Други по преценка на участниците.[дата] ПОДПИС

ПЕЧАТ

[име и фамилия]

[качество на представляващия участника]


Образец

Приложение № 5-8


До

Йорданка Фандъкова

КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

София, ул. „Московска” № 33


[наименование на участника],

регистрирарано [данни за регистрацията на участника]

представлявано от [трите имена] в качеството на [длъжност, или друго качество]

с БУЛСТАТ/ЕИК […], регистрирано в […], със седалище […] и адрес на управление […],

адрес за кореспонденция: […],

банкови сметки: […]


Т Е Х Н И Ч Е С К А О Ф Е Р Т А


за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

8. Основен ремонт на 2 бр. надлези, над ж. п. линия, село Ботунец и на водосток на общински път с. Равно поле – с. Д. Богров над приток на река Лесновска, район Кремиковци”.

1. След като получихме и проучихме документацията за участие с настоящата техническа оферта правим следното обвързващо предложение за Срок за изпълнение на обществената поръчка 8. Основен ремонт на 2 бр. надлези, над ж. п. линия, село Ботунец и на водосток на общински път с. Равно поле – с. Д. Богров над приток на река Лесновска, район Кремиковци”.

………………………………………………/словом/ календарни дни, който срок представлява аритметична сума от сроковете за изпълнение на:

8.1. Основен ремонт на 2 бр. надлези, над ж. п. линия, село Ботунец …………………… /словом/ календарни дни

и

8.2. Водосток на общински път с. Равно поле – с. Д. Богров над приток на река Лесновска, район Кремиковци” ……………………… /словом/ календарни дни.


Прилагаме линейни графици за предложения срок на изпълнение на строително-монтажните работи.

2. Предлагаме да изпълним строително-монтажните работи със следните материали:

………………………………………………………………………………………….

Прилагаме сертификати, издадени от акредитирани институции или агенции за управление на качеството, удостоверяващи съответствието на влаганите материали със съответните спецификации и стандарти.

3. Предлагаме гаранционен срок за изпълнените строително-монтажни дейности …………………………………………

Забележка: Предложението за гаранционен срок не може да бъде по-малко от от 5 (пет) години, съгласно чл.18г от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и да е в съответствие с Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнение на СМР, съоръжения и строителни обекти/.


При несъответствие на посочените в тази оферта числа в изписването им с думи и с цифри, обвързващо за нас е предложението, посочено с думи.


Приложения:

 1. Линейни графици за изпълнение на СМР.

 2. Сертификати за качество на основните материали.

 3. Предложение за технология и организация изпълнението на строителството.

 4. Организация на ръководството на обекта и мерки по управление на качеството, опазване на околната среда и осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд.

 5. Планиране изпълнението на обекта, включително временна организация на движението.

 6. Други по преценка на участниците.[дата] ПОДПИС

ПЕЧАТ

[име и фамилия]

[качество на представляващия участника]


Образец

Приложение № 6-1


До

Йорданка Фандъкова

КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

София, ул. „Московска” № 33


[наименование на участника],

регистрирарано [данни за регистрацията на участника]

представлявано от [трите имена] в качеството на [длъжност, или друго качество]

с БУЛСТАТ/ЕИК […], регистрирано в […], със седалище […] и адрес на управление […], адрес за кореспонденция: […], участник в процедура за възлагане на обществена поръчка за […],


Ц Е Н О В А О Ф Е Р Т А

(ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА)


за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

1. Рехабилитация на мостови съоръжения в кв. Княжево и с. Казичене, в т.ч.:

1.1. Възстановяване на мост по ул. Войнягово при ул. Меча поляна, кв. Княжево.

1.2. Мост по ул. "Горска теменуга" при кръстовище с ул. "Явор", кв. Княжево.

1.3. Водосток по ул." Траянов път", м. "При Митра", с. Казичене.


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,


С настоящото Ви представяме нашата ценова оферта за участие в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 1. Рехабилитация на мостови съоръжения в кв. Княжево и с. Казичене, в т.ч.: както следва:


1.1. Възстановяване на мост по ул. Войнягово при ул. Меча поляна, кв. Княжево.1

Цена за изпълнение на предвидените СМР без ДДС

……………………………….

/....словом/ лева

2.

10 % непредвидени разходи

Забележка: 10% от цената по т.1

……………………………….

/....словом/ лева

3.

Обща предложена цена без ДДС /т.1+т.2/……………………………….

/....словом/ лева

4.

Обща предложена цена с ДДС /т.3 + ДДС/

……………………………….

/....словом/ леваАвансово плащане: ………………………/………….словом/ %.

Забележка: Предложението на участника за авансово плащане не може да бъде по-високо от 25 % от общата предложена цена по т.1.1.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   22

Свързани:

І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
V. изисквания и доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците...
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
V. изисквания и доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците...
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
V. изисквания и доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците...
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
Іv. Изисквания и доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците...
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
V. изисквания и доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците...
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconОбщина видин
Решение за откриване на процедурата за възлагане на обществена поръчка. Обявление за възлагане на обществената поръчка
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
Настоящата обществена поръчка се открива на основание чл. 16, ал. 8, във връзка с чл. 14,ал. 1 т. 2 от зоп. 4
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка icon1. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
Участие в открита процедура по зоп за избор на изпълнител на обществена поръчка с обект „услуги и предмет
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconДеян дънешки главен изпълнителен директор
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка 3
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconРешение за откриване на процедурата копие Обявление за обществената поръчка Технически изисквания на «бдж-пътнически превози»
За участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка по зоп с предмет
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом