І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
ИмеІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
страница1/22
Дата на преобразуване22.05.2013
Размер1.79 Mb.
ТипРешение
източникhttp://sofia.bg/pressecentre/obshtestveni poruchki/dokumentacia _mostove-2-21.03.doc
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22
СЪДЪРЖАНИЕ:Раздел І. РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 2

Раздел ІІ. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 3

Раздел ІІІ. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА предмета НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 4

Раздел ІV. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ 12

Раздел V. ИЗИСКВАНИЯ И Доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците в оБществената поръчка 12

Раздел VІ. ОБСТОЯТЕЛСТВА, НАЛИЧИЕТО НА КОИТО Е ОСНОВАНИЕ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ И ДОКУМЕНТИ ЗА УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА тяхната липса 14

VІ.1. Обстоятелства по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП, наличието на които е основание за отстраняване на участниците. 14

VІ.2. Документи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП. 16

Раздел VІІ. крИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ 17

РАЗДЕЛ VIІI. СЪДЪРЖАНИЕ на офертАТА 18

Раздел IХ. УКАЗАНИЯ КЪМ ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА 22

IХ.1. Общи указания 22

IХ.2. Ограничаване броя на офертите 22

IХ.3. Разходи във връзка с участието в процедурата 22

IХ.4. Ограничаване на определени действия 23

IХ.5. Обмен на информация за провеждане на процедурата между възложителя и заинтересованите лица и участниците в процедурата 23

IХ.6. Предоставяне на разяснения и допълнителна информация и предоставяне на допълнителни документи 24

IХ.7. Приемане, отваряне, разглеждане и оценяване на офертите 24

РАЗДЕЛ Х. ПРЕДСТАВЯНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ОФЕРТИТЕ 25

РАЗДЕЛ ХІ. Разглеждане, оценка и класиране на офертите 26

РАЗДЕЛ хІІ. определяне на Изпълнител на обществената поръчка. Прекратяване на процедурата. 28

РАЗДЕЛ хІII. Сключване на договор за възлагане на 30

поръчката 30

РАЗДЕЛ хIV. гаранциИ ЗА УЧАСТИЕ И ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА и обезпечения 31

РАЗДЕЛ хV. ДРУГИ УКАЗАНИЯ 32


Раздел І. РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

Раздел ІІ. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА


Раздел ІІІ. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА предмета НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКАНастоящата обществена поръчка се открива на основание чл. 16, ал. 8 от ЗОП, във връзка с чл. 14, ал.1, т. 1 от ЗОП – открита процедура.


Настоящата обществена поръчка се провежда без осигурено финансиране. Договорът ще влезе в сила след осигуряване на финансирането.


1. Обект на настоящата обществена поръчка е рехабилитация на следните мостови съоръжения по обособени позиции:

1. Рехабилитация на мостови съоръжения в кв. Княжево и с. Казичене, в т.ч.:

1.1. Възстановяване на мост по ул. Войнягово при ул. Меча поляна, кв. Княжево.

1.2. Мост по ул. "Горска теменуга" при кръстовище с ул. "Явор", кв. Княжево.

1.3. Водосток по ул." Траянов път", м. "При Митра", с. Казичене.

2. Основен ремонт на мостове по Чепинско шосе, в т.ч.:

2.1. Основен ремонт на мост по Чепинско шосе над канал, р-н Нови Искър.

2.2. Основен ремонт на мост по Чепинско шосе над река Лесновска, район Нови Искър”.

3. Мост над р. Лесновска по ул. "Езерата", с. Негован, район Нови Искър.

4. Основен ремонт на мост по ул. “Жак Дюкло” над река Перловска, район Кремиковци.

5. Рехабилитация на мостове в кв. Бенковски, район Сердика, в т.ч.:

5.1. Мост по ул. "Одеса" над река Владайска (при Топлоремонтстрой).

5.2. Мост по бул. "Лазар Михайлов" над река Суходолска.

6. Мост над р. Искър при с. Кубратово.

7. Мост над р. Лесновска, с. Световрачане.

8. Основен ремонт на 2 бр. надлези, над ж. п. линия, село Ботунец и на водосток на общински път с. Равно поле – с. Д. Богров над приток на река Лесновска, район Кремиковци”.


2. Описание на обекта на обществената поръчка:


1. Рехабилитация на мостови съоръжения в кв. Княжево и с. Казичене, в т.ч.:

1.1. Възстановяване на мост по ул. Войнягово при ул. Меча поляна, кв. Княжево.

Проектът е разработен в следните части: пътни работи, конструктивна, ВиК, геодезия, инженерна геология и ПБЗ.

Съществуващото мостово съоръжение е с дължина около 16 m в лошо състояние от конструктивна гледна точка. Проектът предвижда неговото премахване и изграждане на нов мост. Новото съоръжение е проектирано като напълно интегрална конструкция, без лагери и фуги, с цел максимално намаляване на строителните и експлоатационните разходи.

Статическата схема на връхната конструкция е проста греда с две конзоли. Връзката й с устоите е корава, което осигурява частично рамково действие. За ограничаване на коравината на тази връзка е предвидено връхната конструкция да е отделена от крилата на устоите с хоризонтална фуга. Насипите зад устоите също са част от конструкцията и участват в поемането на хоризонталните натоварвания и въздействия. Поради това следва да бъдат изпълнени от добре уплътнен трошен камък с ъгъл на вътрешно триене, не по-малък от 45°.

В напречно сечение, връхната конструкция е плътна плоча с конзоли. Горната й повърхност е оформена по напречния наклон на пътя с цел осигуряване на директно полагане на хидроизолацията и настилката, без допълнителни пълнежни (изравнителни) пластове.

Проектирани са два тротоара с височина на регулата 20cm. Предвидена е комбинирана предпазна ограда-парапет за осигуряване на безопасни условия на преминаване. Парапетът трябва да бъде в съответствие с действащата нормативна уредба за предпазни съоръжения върху мостове. Над моста са предвидени два пласта по 5 см плътен асфалтобетон, като настилката е оразмерена за средно движение.

За осигуряване на възможност за преминаване на инсталации през моста е предвидено вграждането на PVC тръби ф110 в тротоарните блокове.

На базата на заключенията на инженерно-геоложкия доклад и на опорните реакции е възприето плитко фундиране на устоите.


1.2. Мост по ул. "Горска теменуга" при кръстовище с ул. "Явор", кв. Княжево.

Проектът е разработен в следните части: геодезия, хидрология, конструктивна и ПБЗ.

Проектът съдържа ситуационно и нивелетно решение на транспортните и пешеходни подходи към моста. Вертикалното планиране дава пространственото разположение на елементите на улиците и моста с тяхната взаимна координатна обвързаност.

Преди започване на строителството е необходимо да се отбележат на място всички подземни проводи и съоръжения ( кабели ВН и НН, канали, водопроводи и др.).

Проектът предполага премахване на съществуващата плоча от връхната конструкция и на нейно място да се изпълни нова. Предвидено е тя да се подпира смесено – върху съществуващите устои и крила и върху уплътнен насип от трошен камък. С цел повишаване на дълговечността е предвидено на всички елементи от долното строене да се изпълни облицовка от стоманобетон. Връзката със съществуващите елементи е предвидено да се осъществи с дюбели от армировъчна стомана. Облицовката на устоите продължава и по дъното на реката, като по този начин се оформя речното корито и се предпазват фундаментите от подравяне. След разкриване на конструкцията от задната страна, в зависимост от установеното състояние, се изпълняват локални ремонтни работи. Предвидени са два тротоара с височина на регулата 20 см.


1.3. Водосток по ул." Трaянов път", м. "При Митра", с. Казичене.

Водостокът се намира по продължение на ул. “Троянов път” в източния край на с. Казичене. Поради обрушване на насипа над тръбата същият е полуразрушен и следва да бъде възстановен.

Ремонтните работи включват: разбиване на бетонова и асфалтова настилка, изкопни работи, демонтаж на бетонова тръба, полагане на баластра, доставка и полагане на стоманобетонова тръба ф1000, кофражни, армировъчни и бетонови работи, доставка и полагане на баластра с трамбоване, монтаж на парапет, асфалтови работи.


2. Основен ремонт на мостове по Чепинско шосе, в т.ч.:

2.1. Основен ремонт на мост по Чепинско шосе над канал, р-н Нови Искър.

Проектът е разработен в следните части: пътни работи, геодезия, конструктивна, ПБЗ и пожарна безопасност.

Разработеният участък започва 30 м преди моста и завършва 30 м след съоръжението. Обща дължина 75.39 м.

Мостът е над канал на Чепинско шосе, район Нови Искър. Мостът е двуотворно съоръжение със светли отвори по 5,00 m и обща дължина, заедно с крилата 15,20 m. Връхната конструкция е монолитна плоча. Габаритът на общинския път е Г8 и включва настилка 6,00 m и банкети по 1,00 m. Габаритът в обхвата на съоръжението е настилка 6,00 m и два тротоара по 0,6m. Проектната широчина на настилката при съоръжението става 6,5 m.

Проектният габарит на платното за движение е: 6 м ( 2 х 3.00 м ) с прилежащи банкети 2 х 1.00 м извън моста и 6.50 м ( 2 х 3.25 м ) с прилежащи тротоари 2 х 0.90 м в зоната на моста. В рамките на моста проектният напречен наклон е двустранен 2.5%.

Ремонтните работи включват: разваляне на съществуващата асфалтобетонна настилка; демонтаж на съществуващия стоманен парапет; разваляне съществуващия бетон в края на плочата; изграждане на нова стоманобетонна плоча върху съществуващата пътна плоча; изграждане на нови стоманобетонни тротоарни блокове; монтаж на нова стоманена ограда; полагане на нова хидроизолация; полагане на нови асфалтобетонови пластове; ремонт по долната повърхност на пътната плоча; ремонт по стените на устои и стълб; полагане на износващ пласт от плътен асфалтобетон; прорязване на настилката над устоите; отстраняване на боклуци, растителност и наноси от речното легло; стабилизиране на откосите на реката; защита на бетонните части подлежащи на засипване и нанасяне на повърхносттно покритие.

При започване на работа, ако се открият подземни съоръжения, неизвестни предварително, трябва незабавно да се прекъсне работата, докато се установи характера им.


2.2. Основен ремонт на мост по Чепинско шосе над река Лесновска, район ови Искър”.

Проектът е разработен в следните части: пътни работи, геодезия, конструктивна, ПБЗ и пожарна безопасност

Разработеният участък започва около 50 м преди моста и завършва около 50 м след съоръжението. Обща дължина 161.89 м.

Мостът е шестотворно съоръжение по Чепинско шосе над река Лесновска при с. Чепинци със светли отвори 6х10.0 м и обща дължина L=62,40 m. Ситуационно и нивелетно е разположено в права. Устоите и стълбовете са изградени от по 4 бр. забивни пилоти, обединени с монолитен ригел от обикновен стоманобетон. При устоите липсват крила. По моста има оформени тротоарни блокове с ширина 0,90 м. В рамките на моста проектният напречен наклон е двустранен 2.5%.

Проектният габарит на платното за движение е : 6.50 м ( 2 х 3.25м ) с прилежащи тротоари и 6 м ( 2 х 3.00м ) с прилежащи банкети.

Ремонтните работи които ще се извършат са: демонтаж на съществуващ стоманен парапет и тротоарни сглобяеми елементи; разваляне на бордюри и разваляне на настилка; почистване и награпавяване на бетонната повърхност; изпълнение на нова стоманобетонна пътна плоча; изпълнение на нов тротоарен блок с регула с височина 8см; монтаж на нови отводнители; монтаж на нова стоманена предпазна ограда; полагане на нова хидроизолация; полагане на един пласт плътен асфалтобетон с дебелина 6 см; разчистване на насипа засипващ устоите; изпълнение на нов гардбаласт с конзолни крила и преходна плоча; изпълнение на нови дилатационни фуги; повдигане на връхната конструкция при дилатационните фуги; саниране; повърхностно импрегниране на тротоарни блокове; почистване на корозиралия бетон; обработка на почистените повърхности; възстановяване геометрията на напречното сечение; нанасяне на повърхностно покритие; полагане на износващият пласт от плътен асфалтобетон; направа на нови шахти за комуникации и отстраняване на отпадъци и наноси от речното корито.

Съществуващите подземни и надземни комуникации, за които са получени изходни данни, не се засягат. При започване на работа, ако се открият неизвестни предварително подземни съоръжения, трябва незабавно да се прекъсне работата, докато се установи характера им.


3. Мост над р. Лесновска по ул. "Езерата", с. Негован, район Нови Искър.

Съоръжението се намира над река Лесновска село Негован, район „Нови Искър”. Проектният участък води началото си на около 65 метра преди началото на регулацията на с. Негован, а краят му е на 88 метра след края на съоръжението. Общата дължина на участъка е 239,84 м. В пътната част влизат участъците от км. 0+000 до км. 0+075 и от км. 0+149 до км. 0+239,84. Трасето се намира в права.

В ремонтните работи се предвижда разваляне на цялата съществуваща настилка по моста до горен край пътна плоча и полагане на нови асфалтобетонни пластове / плътен асфалтобетон – 4 см. и неплътен асфалтобетон – 4 см. /. Разваляне на съществуващите тротоари и премахване на предпазна ограда, парапети и стълбове за осветление. Предвижда се фрезоване на асфалтовата настилка преди и след моста с цел синхронизация на проектната нивелета със съществуващата. Следва изпълнение на бетон за наклон върху пътната плоча, изпълнение на тротоарни блокове с поставени каналообразуватели и ревизонни шахти в тях. Предвижда се монтаж на стоманен парапет, нови отводнители и монтаж на нови дилатационни фуги. Предвижда се почистване на компрометиранта видима армировка и нанасянето на защитен пласт против корозия върху нея. В проектното решение е включено и изпълнение на бетонен кожух около и под ростверка от страна София.

Проектното решение включва отстраняване на затлачените зони преди и след моста и преоформяне коритото на реката, така че течението да е симетрично спрямо моста. Предвижда се изпълнението на габиони около ростверка на стълбовете за предпазване от бъдещо подкопаване.

Проектът предполага и изграждане на ново улично осветление на моста.


4. Основен ремонт на мост по ул. “Жак Дюкло” над река Перловска, район Кремиковци.

Проектът е разработен в следните части: пътни работи, геодезия, конструктивна, ПБЗ и пожарна безопасност.

Проектният габарит на платното за движение извън съоръжението е 14.00 м (2 х 7.00) и прилежащи съществуващи банкети 2 х 1.50 м. В участъка на моста 13.00 м (4 х 3.25 м) и прилежащи тротоари 2 х 1.90 м. Разработеният участък започва около 30 м преди моста и завършва 20 м след съоръжението. Обща дължина 69.40 м. Мостът е изцяло в изпъкнала вертикална крива и стъпва върху съществуващото пътно платно.В рамките на моста проектният напречен наклон е двустранен 2.0%. Отводняването на улицата се извършва повърхностно.

Мостът е двуотворно съоръжение над река Перловска със светъл отвор 2х13,15 m. Косотата на съоръжението е ~70g. Връхната конструкция е сглобяемо-монолитна. Върху съоръжението има изградени тротоари с бетонни плочи и бордюри. Съществуващият габарит на моста включва: настилка ~ 15,10 m и 2 тротоарни блока по 0,90m. Ремонтните работи се извършват на половин платно, без отбиване на движението. Ще се извърши: разваляне на всички пластове до горен ръб стоманобетонна плоча; разваляне на тротоари от бетонни плочи и демонтаж на бордюри; демонтаж на съществуващ стоманен парапет; Разбиване на съществуващата стоманобетонна плоча при зоната около средната фуга; армиране и бетониране на новата свързваща плоча; надграждане на гардбаластовата стена на устоите; изпълнение на нови шахти при края на тротоарните блокове; изграждане на тротоарни блокове; монтаж на нови отводнители; монтаж на нова комбинирана ограда-парапет; монтаж на нови дилатационни фуги при устоите; полагане на нова листова хидроизолация; полагане на долен пласт от плътен асфалтобетон; полагане на износващ пласт от плътен асфалтобетон; почистване чрез пясъкоструене или водно бластиране; отстраняване на отпадъци и наноси от речното корито; повърхностно импрегниране на тротоарни блокове и нанасяне на повърхностно покритие.


5. Рехабилитация на мостове в кв. Бенковски, район Сердика, в т.ч.:

5.1. Мост по ул. "Одеса" над река Владайска (при Топлоремонтстрой).

Проектът е разработен в следните части: пътни работи, електро, ВиК, конструктивна и ПБЗ.

Съществуващото мостово съоръжение е с отвор около 12.5 m. Връхната конструкция е гредова, с обща височина около 120 cm. Осигурява преминаването на улица с габарит около 550 cm, като няма обособени тротоарни конзоли. Настилката е изпълнена върху пълнежен пласт (насип) със значителна дебелина (между 30 и 50 cm). Устоите са плътни, с успоредни крила. Състоянието им е добро. Няма индикации за проблеми с фундирането след сравнително дълъг период на експлоатация, който е довел и до повишаване на параметрите на земната основа, благодарение на консолидацията.

Проектът предижда премахване на съществуващата връхна конструкция и на нейно място да се изпълни нова. Търсено е решение, което да не налага усилване на елементите от долното строене. Това е реализирано, като е възприето изпълнението на полу-интегрална връхна конструкция, при която поемането на хоризонталните и вертикалните товари се извършва смесено - чрез съществуващите устои и крила и върху уплътнен насип от трошен камък с ъгъл на вътрешно триене минимум 45°. Статическата схема е проста греда с две конзоли.

Във връзка с строителството на нов мост над р. Владайска се налага изместване на 2бр. кабели. При строителството на моста временно се изместват кабелите на 6.0м.от новия мост. Изграждат се 4бр.нови тройни шахти с р-ри 80/180/80 .От шахта 1 до шахта 2 се полагат 2 бр PVС тръби ф140, а от шахта 2 до шахта 3 - 2 бр. ст. тръби ф150, монтирани на опори през реката. В тръбната мрежа се полага кабел тип САХЕкТ 3х1х185 мм2. След завършване строителството на моста кабелите в шахта 1 се срязват и изтеглят обратно до шахта 4. Изгражда се нова шахта 2”. В шахта 1 се демонтират старите муфи. Кабелите от шахта 4 се изтеглят през шахта 2” до шахта 1. В шахта 1 се правят нови кабелни муфи. Старите кабели и тръби се демонтират.

    Съществуващият водопровод е ПЕ ф110. Подмяната на водопровода се предвижда да се извърши с водопровод със същия диаметър. Новите тръби се предвижда да бъдат за налягане PN 10. Предвижда се връзките на тръбите да се изпълняват на челна заварка. Водопроводите, които са положени извън обсега на моста се предвижда обратната засипка от пясък до 20 см над теме тръба и нестандартна баластра до кота пътно легло. На 50 см над темето на тръбите да се положи сигнална лента, за маркиране на точното местоположение на водопровода. В рамките на моста водопроводът следва да бъде защитен в топлоизолация и стоманена обсадна тръба. Топлоизолацията ще бъде 5 см минерална вата. Обсадната ръба е предвидена с диаметър ф250 мм, с укрепване за моста през разстояние от 5 м. Водопроводът ще следва наклона на моста - около 3%.

    В двата края в близост до устоите на моста се предвиждат два бетонови опорни блока с размери 60/60/60, с цел укрепване на тръбите и предотвратяване на навлизане на вода в топлоизолацията.


5.2. Мост по бул. "Лазар Михайлов" над река Суходолска.

Проектът е разработен в следните части: пътни работи, геодезия, конструктивна, ПБЗ и пожарна безопасност

Разработеният участък започва около 20 м преди моста и завършва 20 м след съоръжението. Обща дължина 52.46 м. Мостът е със светъл отвор L=12,40 m. Връхната конструкция е сглобяемо-монолитна. Състои се от монтажни стоманобетонни греди с двойно-Т сечение. Долното строене е плътни устои от каменна зидария. Съществуващият габарит на моста включва: настилка ~ 7,20 m и 2 тротоарни блока по 1,60 m.

Проектният габарит на платното за движение е 7.50 м (2 х 3.75) и прилежащи съществуващи тротоари. От лявата страна на улицата преди моста има съществуващ бетонов тротоар. След моста отново от лявата страна има уширение. Предвидени са количества за преасфалтиране на цитираните уширения. Съществуващата пътна настилка е паваж, покрит с асф. пластове.

Мостът е изцяло в изпъкнала вертикална крива и стъпва върху съществуващото пътно платно. В рамките на моста проектният напречен наклон е двустранен 2.5%.

Ремонтните работи по моста се извършват на половин платно, без отбиване на движението. Ще се извърши: разваляне на асфалтобетонната настилка; разваляне на паважна настилка и пластовете под нея; разваляне на тротоари от бетонни плочи и демонтаж на бордюри; демонтаж на съществуващ стоманен парапет; премахване на корозирал бетон; надграждане на гардбаластовата стена; изграждане на тротоарни блокове; монтаж на нова комбинирана ограда-парапет; монтаж на нови дилатационни фуги с дилатация 20 мм; полагане на нова листова хидроизолация; полагане на долен пласт от плътен асфалтобетон; полагане на износващ пласт от плътен асфалтобетон; почистване чрез песъкоструене или водно бластиране; отстраняване на отпадъци и наноси от речното корито; повърхностно импрегниране на тротоарни блокове и нанасяне на повърхносттно покритие.

По отношение на улицата се предвижда подмяна на съществуващите бетонови бордюри с нови 18/35 и ремонтни работи на тротоара с ширина 1.00 м. Съществуващите подземни и надземни комуникации, за които са получени изходни данни не се засягат.


6. Мост над р. Искър при с. Кубратово.

Проектът е разработен в следните части: геодезия, пътна, конструктивна, ПВЗ и пожарна безопасност.

Съоръжението се намира над река Искър по пътя между с. Кубратово и с. Световрачане, район „Нови Искър”. Разработеният в проекта участък започва около 30 м. преди моста и завършва около 30 м. след съоръжението. Общата му дължина е 194,04 метра, като дължината на моста е 135,50 метра.

Проектът предвижда повдигане на връхната конструкция на моста при дилатационните фуги, почистване, саниране и монтаж на стоманени плочи с тефлоново покритие под всяко ребро. Изпълнява се нов гардбаласт с конзолни крила и преходна плоча. Разчиства се насипа пред и встрани от устоя. Изкопава се насип зад устоя до проектно положение. Изпълнява се анкерирането на дюбелите по ригела според чертежите. Изграждат се гардбаста с конзолните крила, следва направата на насип до проектното ниво на преходната плоча. Изпълнява се преходната плоча и пътната конструкция над нея. Полага се листова хидроизолация върху изпълнената стоманобетонна плоча.

Ще се извърши ремонт на съществуващия водопровод и направата на нови шахти за комуникации.


7. Мост над р. Лесновска, с. Световрачане.

Проектът е разработен в следните части: пътни работи, геодезия, конструктивна, ПБЗ и пожарна безопасност.

Разработеният участък започва около 32 м преди моста и завършва около 49 м след съоръжението. Общата дължина е 195.23 м.

Дължината на моста е 114,50 m (11x10m), а габаритът – пътно платно 7,0 м и два тротоара по 0,90 м. Предвидените ремонти работи не променят статическата схема, натоварването и усилията на конструкциите. Ще се извърши: демонтаж на съществуваща ограда парапет и тротоарни сглобяеми елементи; разваляне на бордюри и разваляне на настилка; почистване и награпяваване на бетонната повърхност; изпълнение на нова стоманобетонна пътна плоча; изпълнение на нов тротоарен блок с регула с височина 8 см; монтаж на нови отводнители с диаметър ф150 мм; монтаж на нова стоманена предпазна ограда-парапет с Н=110 cm; полагане на нова хидроизолация; полагане на един пласт плътен асфалтобетон с дебелина 6 см; разчистване на насипа; изпълнение на нови дилатационни фуги; повърхностно импрегниране на тротоарни блокове; почистване на корозиралия бетон по долна повърхност на връхната конструкция; възстановяване геометрията на напречното сечение; направа на нови шахти за комуникации и отстраняване на отпадъци и наноси от речното корито. Ремонтните работи са предвидени да се изпълняват на половин платно без отбиване на движението. По време на ремонтните работи на съоръжението се предвижда защита на телефонен кабел, собственост на „Виваком” и магистрален ж.п. кабел.


8. Основен ремонт на 2 бр. надлези, над ж. п. линия, село Ботунец и на водосток на общински път с. Равно поле – с. Д. Богров над приток на река Лесновска, район Кремиковци”.

Надлезите позволяват безконфликтно преминаване на общинския път за комбинат Кремиковци над ЖП линията Илиянци – Яна. Тъй като пътят е четирилентов с разделителна ивица, са изградени два еднакви надлеза – по един за всяка посока. Надлезите са стоманобетонови, шест отворни с обща дължина 100.40 м. Връхната конструкция се състои от шест сглобяеми стоманобетонови двойно „Т" греди, които лагеруват върху стълбовете чрез герберов зъб, а върху устоите с цялата си височина. Лагерите са оловни. Пътната плоча е монолитна.

Долното строене е монолитно. Стълбовете са стоманобетонови стени с дебелина 70 см и са оформени като обърнат трапец. Ригелите са обратни и чрез герберовото лагеруване на гредите оформят равна долна повърхност с връхната конструкция. Устоите също са монолитни. Не се откриват гардбаластови стени.

Габаритът и на двата надлеза от край корниз до край корниз е 9.50 м и включва пътно платно – 7.60 м и два тротоара по 0.95 м.

Основните носещи елементи – главни и напречни греди са в добро състояние. Изключение правят крайните напречни греди върху стълбове, които са с нарушена повърхност, липса на бетоново покритие и напречната армировка е обхваната от корозия, която не е много дълбока. Пътната плоча, вследствие на множество течове, на места е с нарушена повърхност, липса на бетоново покритие и корозия по видимите пръти. Това не е достигнало до степен на компрометирането й. Конструкцията на дилатационните фуги или липсва, или е разрушена. Цялата отводнителна система - хидроизолация, дилатационни фуги и отводнители не работи.

Устоите са в много добро състояние. Недостатък обаче е липсата на гардбаластови стени, което позволява на насипа да засипва лагерните зони на крайните главни греди. Това ги държи непрекъснато във влажна среда и предразполага към увреждане. Стените на стълбовете са в много добро състояние. Обратните ригели от течове през дилатационните фуги са с нарушена повърхност, липса на бетоново покритие и напречната армировка е обхваната от корозия, която не е много дълбока.

Предвидените ремонтни работи са: изпълнение на нови тротоарни блокове от В35 - водоплътен и мразоустойчив със забетонирани РVС тръби, изпълнени на дюбели за връзка, изпълнение на допълнителна пътна плоча, монтаж на отводнители, изпълнение на нова хидроизолация, позволяваща директно полагане на асфалтобетон, изпълнение на комбинирана стоманена предпазна ограда – парапет, изпълнение на нови водоплътни дилатационни фуги, изграждане на гардбаластови стени, изграждане на преходни плочи, полагане на нова двупластова асфалтобетонова настилка 10 см.

Водостокът на общински път с. Равно поле – с. Д. Богров над приток на река Лесновска е изпълнен от 8 бр. сглобяеми тръбни стоманобетонни елементи с дължини по 100 cm и диаметър 120 cm. На 6.40 m от стоманобетонния водосток в радието на същото дере е положена стоманена тръба с диаметър 120 cm. При вток и отток са изградени общи крила и за двата тръбни водостока.

Габаритът на общинския път е Г8 и включва настилка 6 m и банкети по 1.25 m. Габаритът в обхвата на съоръжението е настилка 6 m и банкети по 0.9 m. Няма изградени тротоари. Състоянието на конструкциите на водостоците е добро, липсват течове по вътрешната повърхност на тръбите в местата на фугите между елементите. В близост преминава водопровод с изолация ф200, укрепен външно чрез стоманена стойка, анкерирана за челната стена на стоманобетонния водосток. В близост преминава и стоманена тръба ф150, без укрепване. Съгласно предоставените изходни данни няма подземни комуникации в обхвата на съоръжението.

Настилката от асфалтобетонни пластове е с пукнатини и дупки. Банкетите са засипани с пръст и отпадъци. Бетонът на шапките на водостоците и крилата им е корозирал, на места с повреди и деформации. Стоманеният парапет е нестандартен, с липсващи звена и елементи, корозирал и с недостатъчна височина. Повърхностните води се задържат върху банкетите и обливат както челните стени и крилата на водостоците, така и конусите на насипите преди и след съоръженията. Насипите са обрушени от повърхностните води. Радието на дерето е обрасло с растителност, непочиствано от отпадъци и наноси. Тръбите вътре също са непочиствани от растителност, наноси и отпадъци.

Проектът предвижда привеждане на габарита на платното за движение при съоръжението към габарита на общинския път, който е Г8. Проектната широчина на настилката при съоръжението става 6,5 m. Ремонтните работи включват: Фрезоване на съществуващата асфалтобетонна настилка; Демонтаж на съществуващия стоманен парапет; Премахване на надстрояванията от бетон върху шапките на крилата при вток и отток; Разрушаване на бетон от бетонната шапка на min 5cm съгласно чертеж; Изграждане на нови тротоарни блокове при съоръжението по детайл от чертежите, така че спрямо новата нивелета регулата да стане 15cm; Вграждане на по 2 бр. PVC тръби ф110mm в тротоарните блокове за преминаване на бъдещи комуникации, Монтаж на нова стоманена ограда - парапет с Н=110cm със степен на задържане N2, зона на действие W3, съгласно EN 1317; Полагане на изравнителен асфалтобетон със средна дебелина 8 cm и съгласно нивелетното решение; Полагане на износващ пласт от плътен асфалтобетон с дебелина 4 cm по цяла ширина на съоръжението и прилежащите пътни участъци; Прорязване настилката при тротоарния блок с надлъжна фуга и запълване с мастик по детайл; Повърхностно импрегниране на тротоарни блокове; Отстраняване на боклуци, растителност и наноси от речното легло, възпрепятстващи правилното оттичане на водите; Профилиране речното корито в обхвата на водостоците; Стабилизиране на откосите на реката преди и след съоръжението чрез профилиране; Песъкоструене или водно бластиране и възстановяване бетонното сечение при бетонни челни стени и крила чрез подходящи саниращи системи; Почистване на металните части на стоманената стойка на тръбопровода и стоманената тръба ф 150mm чрез преобразувател за ръжда, полагане на антикорозионно покритие и боядисване.

За правилното отводняване на повърхностните води е направена нова нивелета на пътното платно. Ремонтът на съоръжението се изпълнява на половин платно, без отбиване на движението.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22

Свързани:

І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
V. изисквания и доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците...
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
V. изисквания и доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците...
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
V. изисквания и доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците...
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
Іv. Изисквания и доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците...
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
V. изисквания и доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците...
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconОбщина видин
Решение за откриване на процедурата за възлагане на обществена поръчка. Обявление за възлагане на обществената поръчка
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
Настоящата обществена поръчка се открива на основание чл. 16, ал. 8, във връзка с чл. 14,ал. 1 т. 2 от зоп. 4
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка icon1. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
Участие в открита процедура по зоп за избор на изпълнител на обществена поръчка с обект „услуги и предмет
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconДеян дънешки главен изпълнителен директор
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка 3
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconРешение за откриване на процедурата копие Обявление за обществената поръчка Технически изисквания на «бдж-пътнически превози»
За участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка по зоп с предмет
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом