Утвърдил: Директор на одз №91: /Т. Кечева
ИмеУтвърдил: Директор на одз №91: /Т. Кечева
страница1/4
Дата на преобразуване22.05.2013
Размер301.64 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://odz91.com/docs/GODISHEN PLAN 2012-2013.docx
  1   2   3   4
Обединено детско заведение №91, ”Слънчев кът”,

гр.София 1836, район “Подуяне“, ж.к.”Левски Г запад“ до бл.7

тел./факс: 946 61 43; e-mail: odz91@abv.bg; www.odz91.com
УТВЪРДИЛ:

Директор на ОДЗ №91:

/Т.Кечева/


Г О Д И Ш Е НКОМПЛЕКСЕН ПЛАН


ЗА УЧЕБНАТА 2012/2013 ГОДИНА


НА


ОБЕДИНЕНО ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ №91

“СЛЪНЧЕВ КЪТ”


КРАТЪК АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ДЕЙСТВИТЕЛНОТО СЪСТОЯНИЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ДЕТСКОТО ЗАВЕДЕНИЕ


ОДЗ №91 „Слънчев кът” е общинско детско заведение, което е открито през 1991година. Състои се от два триетажни и три двуетажни блока. В сградата се помещават 8 градински и 2 яслени групи.

Към 15.09.2012година в детското заведение са записани268 бр. деца, при капацитет

260, има и много чакащи в ИСОДЗ.

Състоянието на сградния фонд е следното:

Благодарение на личната заинетресованост, трудът на персонала и родителите се обновяват помещенията в групите.

Направен бе частичен ремонт на ВиК инсталацията и санитарните възли в ОДЗ №91.

През месец април 2012година след проведен конкурс бе сменен и старият Директор госпожа Латинова, с госпожа Кечева.

Благодарение на родителската активност бе направен сайт на детската градина. Учреди се и Родителско настоятелство за децата при ОДЗ №91 с Председател Ана Спасова.

През изминалата 2011/2012година усилията на педагогическия и медицинския екип бяха носачени към осигуряване на равен достъп до познанието, възпитанието и образованието в тяхното единство.

Водени от идеята на Предучилищното възпитание в детското заведение през учебната година се създаваха условия за развитие на познавателните интереси. Амбициите на целия екип са създаването на организация, съдействаща за това, децата да посещават детската градина с желание, да чувстват любовта и уважението на хората, които се грижат за тях.

МИСИЯТА на ОДЗ №91 е „ Осигуряване на равен достъп и качествено образование за всяко дете прието в детската градина и осигуряване на среда за провеждане на спокоен и качествен образователно-възпитателен процес.”

Водещи цели и задачи през 2011/2012година бяха:

1.Изграждане и затвърждаване на здравословни навици на живот сред децата.

2.Разработване и поддръжка на Уеб- страница.

3.Активно участие в проекти, финансирани от Европейските фондове и свързани с Предучилищното възпитание.

4.Включване на педагогическите специалисти в проект „Квалификация на педагогическите специалисти”.

5.Качествено изпълнение на ДОИ

6.Формиране на благоприятен социално-психологически климат в детската градина.

Основните принципи на управление на ОДЗ №91 ще продължат да бъдат свързани с демократизация и хуманизация на педагогическия процес.

Възпитателно- образователната работа ще си остане ориентирана към националните традиции и общочовешки ценности в условията на гражданско-демократично общество.


МИСИЯ НА ДЕТСКОТО ЗАВЕДЕНИЕ

Съгласно идеите на Националната програма за развитие на училищното образование и предучилищна подготовка 2006/2015г.:

Да поставим основите в личностното развитие на подрастващите като бъдещи граждани на Европа, съчетавайки добрите традиции и необходимостта от мадернизация на образованието.


В И З И Я Н А Д Е Т С К О Т О З А В Е Д Е Н И Е

Предпочитано и привлекателно детско заведение със съвременно управление, което се основава на традиции и се съобразява с европейските критерии.


Г Л О Б А Л Н А Ц Е Л:

Утвърждаване на ОДЗ№91„Слънчев кът” като конкурентноспособно.

Формиране на общочовешки добродетели у децата, превръщане на ОДЗ №91 в център на педагогическо партньорство с родителите и привлекателно място на децата. Успешна подготовка на детето за училище чрез използване на съвременни технологии.


О С Н О В Н И З А Д А Ч И

1.Формиране на позитивно отношение, изграждане на мотивационна, умствена и волева нравствена готовност у децата за бъдещата им социална позиция- ученик.

2.Да се организира обучение на децата за безопасно поведение като участници в уличното движение.

3.Да се обогатяват личностните и професионални компетенции на учителите и непедагогическия персонал.

4.Да се използват всички фактори, обуславящи образователна промяна в съдържателен и организационен смисъл.

5.Да се подобри материално-техническата база и обнови сградния фонд.


СТРАТЕГИИ В ДЕЙНОСТТА НА ОДЗ №91


*Сътрудничество между педагогическия екип, медицински сестри, семействата, обществеността за прилагане на стратегия за опазване ценностите на детството, защита правата на децата, превенции срещу насилието.

*Равен шанс за всички деца.

*Провеждане на системата от здравно-профилактични дейности в детската градина, съобразно съвременните тенденции, промени в нормативната база.

*Приобщаване на децата към общочовешките и национални ценности, добродетели, кулутура и традиции.


ПРИОРИТЕТИ В ДЕЙНОСТТА НА ДЕТСКОТО ЗАВЕДЕНИЕ


І.Основни приоритети във взаимодействията с факторите от социалната среда. Дейности за постигане на реални резултати от възпитателно-образователния процес.

1.Детското заведение и социалната среда

1.1.Психилого-педагогическа и възпитателна работа с децата

1.2.Здравно образование и възпитание

1.3.БДП

1.4.Действия при природни бедствия, аварии и катастрофи


2.Вътрешен контрол- форми и срокове

3.Работа на Педагогическия съвет. Теми и график на заседанията на Педагогическия съвет.

4.Партньорство и сътрудничество в духа на толерантност с други детски градини, културни, обществени и други институции.

5.Приобщаване на децата към общочовешките и национални ценности, добродетели, култура и традиции.

6.Задълбочаване контактите с обществени организации, отоврени към проблемите на ДЗ и привличане на допълнителни източници за подпомагане на дейността и подобряване на материално-техническта база на ОДЗ № 91.


Р А З Д Е Л П Ъ Р В И


1.Организация и управление на детското заведение.

1.1.Режим и условия на работа ОДЗ №91 се помещава в специално построена сграда, съобразно всички санитарно-хигиенни изисквания и условия за правилно отглеждане и възпитание на децата.

Провежда се качествен и пълноценен учебен процес. Условията в помещенията са добри, за да се осигури комфорт на децата.

ОДЗ №91 разполага с обособен музикален салон, физкулутрен салон и басейн.

През учебната 2012/2013година детското заведение ще работи с 8градински и 2 яслени групи.

Приети са по списък 268 деца.

Разпределени са по възраст и желание на родителите:

ЯСЛА:

І ясла- Пчеличка- 26бр

ІІясла- Щурче- 25бр


ГРАДИНА:

Іа- Звездичка-29бр

Іб-Слънчице-28бр

ІІа- Палави крачета-27бр

ІІб-Мечо Пух-27бр

ІІІа- Звънчета-29бр

ІІІб-Детелина-28бр

ІVа- Ежко Бежко-24бр

ІVб-Шарена дъга-25бр


Учителките от І и ІІгрупа използват „Програма за възпитание на детето от 2 до 7 годишна възраст”, а тези от ІІІ и ІVгрупа „Програма за ПГ в детската градина”

Децата от всички градински групи работят, както следва:


Іа-изд. „Булвест”

Іб-изд. „Булвест”

ІІа-изд. „Изкуства”

ІІб-изд. „Изкуства”

ІІІа-изд. „Слово”

ІІІб-изд. „Слово”

ІVа-изд. „Слово”

ІVб-изд. „Изкуства”

Яслените групи работят по специално разработено учебно помагало на изд. „Булвест”


В ОДЗ №91 се провеждат следните допълнителни педагогически услуги:

1.Английски език

2.Плуване

3.Футбол

4.Балет

5.Народни танци

6.Латино и модерни танци

7.Джудо

8.Приложни изкуства


За учебната 2012/2012година в ОДЗ №91 ще има две подготвителни групи за 5-годишни деца и две подготвителни групи за 6-годишни деца.

Педагогиечският и медицински персонал са с необходимата професионална квалификация.

Директорът е с висше образование- магистър и с ІІІ ПКС.

Педагогическият екип се състои от 16 учителки, учителят по музика е 0,5 щат и педагогът на яслата е 0,5щат.

Щатът на непедагогическия персонал е попълнен- 21бр.

Медицинските сестри в ОДЗ №91 са 6 щатни бройки.


РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ГРУПИТЕ:


ГРУПА

ДЕТ.УЧИТЕЛКИ; МЕД.СЕСТРИ

ПОМ.ВЪЗПИТАТЕЛИ

І ясла

Иванка Димитрова

Елза Асенова
Елка Иванова

Магдалена Ангелова

ІІясла

Елизабета Димитрова

Маргарита Георгиева
Горичка Захариева

Надежда Минева

Іа

Румяна Тодорова

Миглена Манчева
Галина Георгиева
Іб

Екатерина Григорова

Наташа Георгиева
Недялка Гроздева
ІІа

Вера Иванова

Иванка Петрова
Стефка Велева
ІІб

Адриана Джамбазова

Цветелина Струмина
Катя Масленкова
ІІІа

Мариана Николова

Ирена Митева
Красимира Ценова
ІІІб

Ганка Доцева

Бисерка Михова
Светла Пановска
ІVа

Ирина Димитрова

Василка Найденова
Ива Смирнова
ІVб

Цветанка Данаилова

Мария Христова
Виолета НиколоваОфициални заместници при отсъствие на Директора по смени:

1.Румяна Тодорова

2.Галина Георгиева


Секретар на Педагогическия съвет:

Недялка Гроздева


1.2. КОМИСИИ И ГРУПИ:


Група за безопасни условия на възпитание, обучение и труд

Председател: Директор

Протоколчик- Пенка Михайлова

Членове:Вера Иванова

Адриана Джамбазова

Ганка Доцева

Комисия за защита при бедствия, аварии и катастрофи

Председател: Директор

Зам.председател:Галина Георгиева

Секретар:Румяна Тодорова

Членове- Цв.Костов- раб.ремонт и поддръжка

Петя Ангелова- домакин

С.Хрисова-мед.сестра ДГ

Комисия по БДП

Председател:Ива Смирнова

Членове:Галина Георгиева

Красимира ЦеноваКомисия по назначения

Председател: В.Иванова- предесател СО

Членове:

1.Екатерина Григорова

2.Мария Евгениева


Комисия по приемане на дарения

Председател: Марияна Николова

Членове:П. Ангелова- домакин

2.Ана Спасова

3.Недялка Гроздева

Синдикална организация

Вера Иванова- председател

Наташа Петрова- касиер

За мед.сестри

Отг. За ОДЗ №91 Пенка Михайлова

Група за наблюдение и оповестяване

Председател: Красимира Ценова

Членове: Петя Ангелова- домакин

П.Михайлова- мед.сестра ДГ

Ив.Димитрова- мед.сестра ясла

Здравна комисия

Председател: П.Михайлова

Членове: С.Христова

Елка Иванова


Санитарен пост

Ръководител:Силва Христова

Членове:

2.Мария Евгениева

3.Петя Ангелова

4.Цветан Костов

5.Ел. Димитрова

Група за противопожарна защита

Ръководител:Петя Ангелова

Членове: Наташа Петрова

С.Христова-мед сетра

Ани Дерменджиева- гл. готвач

Комисия по организиране на

празници и тържества

Председател: Ива Смирнова

Членове:

2.Стефка Велева

3.Катя Масленкова

4. Диана Милева

5.Ганка Доцева

Етична комисия във връзка с изпълнение на Етичния кодекс в ОДЗ №91

Председател: Ек. Григорова

Членове: Вера Иванова

Адриана Джамбазова

Красимира Ценова1.3.Кабинети- отговорници по смени


Методичен кабинет: по смени


Музикален салон- Диана Милева


Педагог ясла- Анелия Маркова

Медицински кабинети: Пенка Михайлова

Силва Христова

Счетоводство: Мария Евгениева

Петя Делчева


РАЗДЕЛ ВТОРИ


ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЦЕЛИТЕ,

СТРАТЕГИИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ


1. ОРГАНИЗАЦИОННО ПЕДАГОГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ

Видове организационно - педагогически дейности
Отговорник
Срок

1.

2.
3.
4.

1.

Изясняване на потребностите от помощен и педагогически персонал за годината и назначения при необходимост.

Директор

м.ІХ.2012 г.

2.

Организиране приемът на деца за учебната 2012/2013 година.

Директор,

мед.сестра-

ясла

м.ІХ.2012 г.

3.

Разпределение на учителките и помощния персонал по групи.


Директор

м.ІХ.2012 г.

4.

Изготвяне на седмичното разпределение за всички групи в детското заведение.

Директор,

учители

м.ІХ.2012 г.


5.

Проучване мнението на родителите относно предпочитания за допълнителни педагогически дейности - писменно.

Учители,

родители

м.ІХ.2012 г.


6.

Избор на учебни помагала за децата от І и ІІ възрастови групи /ясла/.

Учителки,

мед.с-ри

м.ІХ.2012 г.

7.

Уточняване на вътрешната квалификация за уч. 2012/2013 г.

Директор, педагог. и непедагог. п –л

м.ІХ.2012 г.

8.

Организация на родителските срещи по групи.

Директор, учителки, мед.сестри, родители

м.ІХ.2012 г.

9.

Адаптиране на разпределенията по образователни направления към конкретните потребности на възрастовите градински групи.

Учителки

м.ІХ.2012 г.

10.

Попълване на паспортната част на дневниците и входящо ниво. Оформяне на личните папки на децата по групи.

Учителки, мед.сестри

м.ІХ.2012 г.

11.

Осъвременяване на интериора в групите, коридорите и кабинетите в детското заведение. Организиране на кътове по интереси.

Учителки и мед.сестри

м.ІХ.2012 г.

12.

Антропометрични измервания на децата.

Учителки и мед.сестри

м.Х.2012 г. м.ІV.2013 г.


1.

2.
3.
4.

13.

Измерване на физическата дееспособност на децата.

м.с.Михайлова м.с.Димитрова,

учителки

м.Х.2012 г.

14.

Диагностика на детското развитие в подготвителните групи – междинно ниво.

Учителки

м.І.2013 г.

15.

Провеждане на родителски срещи по групи.

Директор,

Учители,

мед.сестри

м.ІV.2013 г.

16.

Диагностика на детското развитие – изходящо ниво.

Учителки

м.V.2013 г.

17.

Пълноценно използване на дневния режим като профилактично средство за психическо и физическо здраве. Строг пропусквателен и санитарно-епидемиологичен режим, хигиенни условия и рационално хранене.

Учителки,

Мед.сестри,

Директор,


уч.2012/

2013 г.

18.

Уеднаквяване изискванията между семейството и детската градина за закаляване, обучение, възпитание и подготовка на децата за училище.

Учители,

мед.сестри,

родители,

директор

уч.2012/

2013 г.

19.

Пълноценно използване на подвижни игри, детски спортове с цел динамично развитие на децата.

Учителки,

Директор

уч.2012/

2013 г.

20.

Изграждане на навици за безопасно движение и култура на поведение на улицата; действие при бедствия, аварии, катастрофи и пожари.


Учителки,

Директор,

родители

уч.2012/

2013 г.

21.

Осъществяване на по-тесни връзки с 199ОУ.

Учителки от

ІV групи,

директор

уч. 2012/

2013 г.

22.

Съвместни мероприятия с родители - организиране на празници, състезания, развлечения и др.


учители,

мед.сестри,

родители

уч.2012/

2013 г.


23.

Приобщаване на децата към общочовешките и национални ценности, добродетели, култура и традиции.

Учителки,

Мед.сестри,

Директор,

родители

уч.2012/

2013 г.
  1   2   3   4

Свързани:

Утвърдил: Директор на одз №91: /Т. Кечева iconУтвърдил
Утвърдил: Декан на фктт доц д-р инж. Е. Алтимирски учебна програма по
Утвърдил: Директор на одз №91: /Т. Кечева iconПрофесионалнагимназияпоикономик а " алекоконстантинов " утвърдил: директор
Тема 1 Организационно-управленска структура на банка, застрахователно, осигурително дружество. – 6 часа
Утвърдил: Директор на одз №91: /Т. Кечева iconУтвърдил: директор: график за провеждане на юлска изпитна сесия през учебна 2010/2011 година за ученици от ІХ, Х и ХІ клас

Утвърдил: Директор на одз №91: /Т. Кечева iconДо общински съвет генерал тошево утвърдил! Кмет
От Албена Павлова – Директор на Дирекция „Образование, култура, социални дейности и спорт”
Утвърдил: Директор на одз №91: /Т. Кечева iconУтвърдил : изпълн. Директор : /инж. Кр. Копчев
Галванична”, g /Асмега 2+4/ и вани за повърхностна обработка към инсталация за нанасяне на pvd покритие
Утвърдил: Директор на одз №91: /Т. Кечева iconУтвърдил директор чр александър чобанов
...
Утвърдил: Директор на одз №91: /Т. Кечева iconУтвърдил: директор: график за провеждане на майска изпитна сесия през учебна 2011 / 2012 година за ученици от ХІІ и ХІІІ клас дневна и самостоятелна форма на обучение

Утвърдил: Директор на одз №91: /Т. Кечева iconУтвърдил: Найден Тодоров Директор Държавна опера- русе указания
...
Утвърдил: Директор на одз №91: /Т. Кечева iconBg-русе: Покупка обявление за малка обществена поръчка доставки
...
Утвърдил: Директор на одз №91: /Т. Кечева iconЧастен професионален колеж по туризъм "СВ. Мина" утвърдил : директор
Бизнес център – комуникационни услуги,бизнес услуги Организиране на конгресни мероприятия и мега събития
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом