Становище относно конкурса за доцент по ентомология (шифър 01. 06. 14) обявен в Д. В. бр. 35/11. 05. 2010
ИмеСтановище относно конкурса за доцент по ентомология (шифър 01. 06. 14) обявен в Д. В. бр. 35/11. 05. 2010
Дата на преобразуване16.10.2012
Размер29.06 Kb.
ТипКонкурс
източникhttp://www.nmnhs.com/downloads/competitions/assoc-prof-entomology-gn-2010-05-11-35/opinion_gueor
Становище

относно конкурса за доцент по ентомология (шифър 01.06.14)

обявен в Д.В. бр. 35/11.05.2010


На конкурса за доцент по ентомология (шифър 01.06.14), обявен за нуждите на Националния природонаучен музей са подадени документи от един-единствен кандидат – д-р Станислав Пенчев Абаджиев. Документите са подадени в срок и отговарят на изискванията на обявения конкурс.

Кандидатът е доказан специалист в областта на зоологията и по-специално ентомологията. Дипломирал се е като “Магистър” в СУ Кл. Охридски, като темата на дипломната му работа е свързана със зоогеографията на сем. Pieridae в България. След това е работил в Института по Зоология – БАН, където изготвя и защитава дисертация върху други две семейства дневни пеперуди от България и придобива общообразователната и научна степен “Доктор”. Д-р Абаджиев е участвувал като ръководител на международни проекти (в Лондон, Вашингтон, Париж, Холандия) и национални проекти, както и като експерт-участник в такива. Всички чуждестранните проекти са финансирани от авторитетни институции занимаващи се с изследвания в областта на естествените науки. В конкурса кандидатът участва общо с 46 статии в областта на ентомологията и 6 монографии. Има общо 142 цитации, 31 от тях получени от чуждестранни монографии, 85 – от чуждестранни списания, поредици или сборници и 26 – в български научни издания.

Таксономичните приноси на кандидата включват установяването на 2 нови за науката таксона, 15 нови синонима, 1 нов хомоним, 1 ново име. Особено впечатление прави означаването на 145 лектотипуси (първични типуси на валидни таксони), което е от голямо значение за стабилността на зоологичната номенклатура. Съставил е ключове за определяне на таксоните от семейства Papilionidae, Pieridae и Nymphalidae в България. Впечатляващи са и фаунистичните и зоогеографските приноси на д-р Абаджиев. Фаунистичните разработки включват установяването на многобройни фаунистични данни за таксони от България, Русия, Албания, Македония, Гърция, Турция, страните от Латинска Америка. Съобщил е родове и видове нови за Балканския п-в, България и Албания. Обобщил е всички данни за разпространението на дневните пеперуди в България. Изготвил е карти на разпространението на таксоните от видовата група на Hesperioidea и Papilionoidea в България. Зоогеографските изследвания на кандидата са концентрирани върху направата на цялостен зоогеографски анализ на видовете от споменатите две надсемейства, като най-важен резултат от тях е изготвянето на оригинално райониране на територията на България. Освен това, кандидата има и оригинални биономични и екологични приноси. Монографична разработката на кандидата (в съавторство) представлява определянето на природозащитното значение на видовете дневните пеперуди, хабитатите и районите който те обитават в България. Особено ценни за специалистите-таксономи са изготвените каталози на типови екземпляри на неотропичните Pieridae и балканските Hesperoidea и Papilionoidea от колекциите на природонаучните музей във Вашингтон, Лондон и Париж и Института по зоология на БАН. Всички приноси на кандидата имат изразен оригинален характер.

Д-р Абаджиев владее отлично английски език, както и разнообразни компютърни програми. Работил е като програмист, поради което владее и уеб програмиране. Освен това, кандидатът е добре познат на голяма част от българските зоолози и с редакторските си умения.

Д-р Абаджиев има присъдено научно звание ст.н.с. II ст., специалност „Ентомология” на конкурс, обявен от Института по зоология – БАН. В последната институция кандидатът е работил почти 13 години, от които пет като ст.н.с. II с.

Заключение: Д-р Абаджиев има научна продукция, която отговаря на изискванията на бившата Биологична комисия на ВАК, както по отношение на количеството и качеството на публикациите (вкл. тези с импакт фактор), както и по отношение тяхното цитиране. Въз основа на научните постижения, доказан опит и умения на кандидата считам, че д-р Станислав Пенчев Абаджиев отговаря на изискванията на Закона за развитие на академичния състав за доцент по ентомология. Предлагам на уважаемия Научния съвет да го избере за доцент към Националния природонаучен музей.


София

20.12.2010 г. ст. н.с. д-р Борислав Георгиев

Свързани:

Становище относно конкурса за доцент по ентомология (шифър 01. 06. 14) обявен в Д. В. бр. 35/11. 05. 2010 iconКонкурс за получаване на академична длъжност „Доцент" по научна специалност 01. 06. 14. „Ентомология"
Доцент по научната специалност 01. 06. 14. „Ентомология”, обявен от Научния съвет на Националния природонаучен музей при бан с протокол...
Становище относно конкурса за доцент по ентомология (шифър 01. 06. 14) обявен в Д. В. бр. 35/11. 05. 2010 iconСтановище относно
Относно: Конкурс за „доцент” по специалността „Онкология” с шифър 03. 01. 46 обявен в дв от 01. 07. 2011г за нуждите на Клиниката...
Становище относно конкурса за доцент по ентомология (шифър 01. 06. 14) обявен в Д. В. бр. 35/11. 05. 2010 iconСтановище От Проф. Никола Николов Владов д м. н. Относно
Относно: Конкурс за заемане академичната длъжност „доцент” по научна специалност онкология с шифър 03. 01. 46 обявен в дв от 01....
Становище относно конкурса за доцент по ентомология (шифър 01. 06. 14) обявен в Д. В. бр. 35/11. 05. 2010 iconСтановище от Доц д-р Миленка Трифонова Даскалова, дм член на Научното жури по обявен конкурс за „Доцент
О т н о с н о: кандидатурата на главен асистент Милена Атанасова Атанасова – Радева, д по процедурата за заемане на академичната...
Становище относно конкурса за доцент по ентомология (шифър 01. 06. 14) обявен в Д. В. бр. 35/11. 05. 2010 iconСтановище oт проф. Д-р георги Кирилов Георгиев, Д. В. М. Н
Любомира Николаева Крумова-Гломб, д-р, главен асистент, участник в конкурс за доцент по вирусология, с шифър 01. 06. 13 към отдел...
Становище относно конкурса за доцент по ентомология (шифър 01. 06. 14) обявен в Д. В. бр. 35/11. 05. 2010 iconКонкурс за заемане на академичната длъжност "доцент"
Конкурса е обявен в дв no. 83 от 25. 10. 2011г за нуждите на катедра "Техническа механика", факултет "Инженерен" на ввму "Н. Й. Вапцаров"....
Становище относно конкурса за доцент по ентомология (шифър 01. 06. 14) обявен в Д. В. бр. 35/11. 05. 2010 iconОт Владимир Денчев Величков, доктор на военните науки, доцент, пенсионер, София, Зона б-18, бл. 6, ап. 19, тел. 0886577316
На научните трудове, представени по конкурса за заемане на академична длъжност „доцент” по направление „Обществени науки”, област...
Становище относно конкурса за доцент по ентомология (шифър 01. 06. 14) обявен в Д. В. бр. 35/11. 05. 2010 iconКонкурс за заемане на академична длъжност
Конкурс за заемане на академична длъжност "Доцент" по научната специалност: Растителна защита /Ентомология/, шифър 04. 01. 10, професионално...
Становище относно конкурса за доцент по ентомология (шифър 01. 06. 14) обявен в Д. В. бр. 35/11. 05. 2010 iconКонкурсът за доцент е обявен в Държавен вестник бр. 21/16. 03. 2011 г по научната специалност "Имунология" (шифър 01. 06. 23)
Доцент” по Имунология (01. 06. 23) към сектор “Клинична имунология и алергология” на катедра
Становище относно конкурса за доцент по ентомология (шифър 01. 06. 14) обявен в Д. В. бр. 35/11. 05. 2010 iconКонкурс за получаване на научно звание "Доцент по Биология"
Биология” с шифър 01. 06. 00 за нуждите на му-плевен”, във връзка с конкурс обявен в Държавен вестник брой 56 от 23. 07. 2010 год...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом