Отчет за 2008 г. 2009г. За изпълнение на стратегическите цели и дейностите,заложени в общинската страгетията за интегриране на малцинствата 2005 2015 г. Дейности в областта на интеграцията на малцинствата
ИмеОтчет за 2008 г. 2009г. За изпълнение на стратегическите цели и дейностите,заложени в общинската страгетията за интегриране на малцинствата 2005 2015 г. Дейности в областта на интеграцията на малцинствата
Дата на преобразуване22.05.2013
Размер141.21 Kb.
ТипОтчет
източникhttp://loznitsa.bg/files/socialni_deinosti/otchet.doc
ОТЧЕТ ЗА 2008 г.- 2009г. ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКИТЕ ЦЕЛИ И ДЕЙНОСТИТЕ ,ЗАЛОЖЕНИ В ОБЩИНСКАТА СТРАГЕТИЯТА ЗА ИНТЕГРИРАНЕ НА МАЛЦИНСТВАТА 2005 – 2015 г.1. Дейности в областта на интеграцията на малцинствата
Наименование

Година на приемане

Срок на действие

Финансова обезпеченост,

източници

Стратегия за интегриране на малцинствата в Община Лозница за периода 2005-2013 година

30.01.2006 г. ;

Актуализирани планове през 2008г

2005-2015 година

РБ, ОБ, СФ, ДП

/ при необходимост добавете редове/

Предприети мерки и изпълнени дейности по съответните приоритети на приетите документи:


1. Приоритет „Образование”

Изпълнена мярка/ дейност

Отговорник

Вложено финансиране

Индикатори

Постигнати резултати:

/посочвайте конкретни количествено измерими резултати съобразно конкретния приоритет:

Проведени семинари за защита от дискриминация и за правата на човека и малцинствата през 2008/2009г.

Началник отдел”Образование”;

Главен специалист „ЕДВ и К”;

Директор на Д”ТСУ и СД”

1000,00

МОН , Общината чрез ОП” РЧР”

Усвоени знания и умения за защита от дискриминация и за правата на човека и малцинствата

Квалификационни курсове за учители за работа в мултикултурна и билингвална среда 2009г.

Началник отдел”Образование”;

Старши специалист „ЕДВ и К”; Директор на Д” ТСУ и СД”

1500,00

МОН, Общината чрез ОП” РЧР”

Обучени учители от ОУ”Христо Ботев” с. Гороцвет и ОУ”Иван Вазов” с. Веселина

Създаване на съвременни условия в българското училище за опознаване и разбирателство между различните етнически групи чрез организиране на конкурси за опознаване на различните етнокултури

През 2008 г.

Началник отдел”Образование”;

Старши специалист”ЕДВ иК”; Директор на Д”ТСУ и СД”
Общината чрез ОП”РЧР”

Проведени извънкласни форми в училищата с. Гороцвет и с. Веселина

Включване на темите за защита от дискриминация; правата на човека; правата на детето и малцинствата в часовете на класния ръководител

Началник отдел”Образование”;

Старши специалист”ЕДВ иК”; Директор на Д”ТСУ и СД”

200,00

Общината чрез ОП”РЧР”

Взети часове с теми за защита от дискриминация; правата на човека; правата на детето и малцинствата в часовете на класния ръководител в селата Веселина и Гороцвет

Срещи с експерти по ЕДВ от общината и областта с цел популяризиране Декадата на ромското включване

Старши специалист”ЕДВ и К”
Общината

Организирани срещи с областни и общински експерти в училищата селата Веселина и Гороцвет през 2008/2009Г.

Специализирана помощ от училищни психолози и ресурсни учители в училищата за деца със специални образователни потребности

Началник отдел”Образование”;

Старши специалист”ЕДВ и К” и Директори на училища
МОН

Работа на ресурсни учители и училищни психолози в училищата от община Лозница през2008/2009г.

Подобряване на образователната среда на учениците от етническите малцинства чрез разработване и реализиране на проекти по по програма ФАР

BG 2005/017-353.01.03 ,

схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: „Подобряване състоянието и интеграция на малцинствени групи в неравностойно положение със специален фокус върху ромите”;

Име на проекта:

„Основен ремонт на ОУ”Христо Ботев” с. Гороцвет

Кмет на Община;

Директор на Д”ЕЕ”;

Централно звено за финансиране и договаряне при Министерство на финансите на Република България

Основен ремонт на ОУ”Христо Ботев” с. Гороцвет чрез

  • Положена топлоизолация;

  • ремонт на покривна конструкция;

  • подмяна на дограма;

  • вътрешен ремонт

през 2008/2009г.

Подкрепа в сферата на образованието за подобряване на образователния статус на децата и учениците от етническите малцинства

Финансиране на проекти свързани с оптимизация на училищната мрежа в общините с малки и разпръснати населени места, включително чрез подпомагане на средищните училища за гарантиране на качествено образование в тях

Внесени проект през 2008г. към ЦОИДУЕМ по компонент 2: Подпомагане развитието на образователната среда в детски градини и училища, които успешно интегрират деца и ученици от ромската общност ;

Име на проекта :

Интеграция,социализация и адаптация на ромските деца в условията на детската градина” с бенефициенти децата от с. Студенец и с. Ловско


Началник отдел образование;

Директор на Д”ТСУ и СД”

10 000,00

РБ - ЦОИДУЕМ

Проектът беше класиран в резервите

Внесен проект през 2009г. към ЦОИДУЕМ по програма: 1:Гарантиране на равен достъп до качествено образование на децата и учениците от етническите малцинства

1.2.Проекти, насочени към адаптацията на деца и ученици в детските градини и началните училища, за които българският език не е майчин

Име на проекта „Всяко дете научава, всяко дете успява”


Началник отдел образование;

Директор на Д”ТСУ и СД”

25 000,00

РБ - ЦОИДУЕМ

Проектът беше одобрен през 2009 г., но договорът за финансиране е сключен на 10.09.2010г, поради липса на финансови средства и предстои реализация от 01.10.2010г.

Внесен проект през 2008г.към ЦОИДЕМ

По програма 4: Подпомагане процеса на превръщане на културното многообразие в източник и фактор на взаимно опознаване и духовно развитие на подрастващите и създаване на атмосфера на взаимно уважение толерантност и разбирателство

4.2. Проекти, отразяващи културното многообразие в България

Име на проекта „Етнокултурни мостове – опознаване и популяризиране на традициите и обичаите на етносите, живеещи в Община Лозница” с бенефициенти: децата от ЦДГ”Веселие” гр. Лозница

Началник отдел образование;

Директор на Д ”ТСУи СД”

5 499,55

РБ - ЦОИДУЕМ

Проектът беше класиран в резервите

Внесен и реализиран проект по ОП”РЧР”през 2008/2009г. Приоритетно направление 4

Подобряване на достъпа до образование и обучение

    1. Достъп до образование и обучение на групи в неравностойно положение

Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:

BG051PO001/07/4.1-01 Създаване на благоприятна мултикултурна среда за практическо прилагане на интеркултурно образование и възпитание

Проект”Заедно към по-доброто”Началник отдел”Образование”;

Директор на Дирекция”ТСУ и СД”

85 000,00 от които са усвоени 50%

СФ- ОП”РЧР”

Организирани 4 Полуинтернатни групи в селата с. Гороцвет, с. Студенец, с. Веселина и с. Каменар;

Проведени извънкласни дейности за бита, традициите и обичаите на учениците от етническите малцинства; разработен сайт на проекта” - http://zaedno4.dir.bg/Организирани конкурси за рисунки на децата и учениците от етническите малцинства на тема”Моята България” в ТИЦ гр. Лозница

Старши специалист ЕДВ и К и Началник отдел образование;

Гл. специалист „ТИЦ”

200,00

Община Лозница

Класирани и наградени детски творби с цел с стимулиране на детското творчество

Организирана изложба на турския етнос” Идващи от вековете”.

Изложбата беше посетена от всички училища от общината.

Старши специалист ЕДВ и К и Началник отдел образование;

Гл. специалист „ТИЦ”

2000,00

РИМ гр.Шумен Община Лозница

Опознаване на религията и бита на турския етнос; придобити знания на бита и традициите на турския етнос.

2. Приоритет „Култура”

Изпълнена мярка/ дейност

Отговорник

Вложено финансиране

Индикатори

Постигнати резултати:

/посочвайте конкретни количествено измерими резултати съобразно конкретния приоритет:

Подкрепа на културното развитие , обредите и обичаите на хората от различен етнически произходСекретар на общината;

Старши специалист”ЕДВ иК”;

Директор на Д”ТСУ и СД”
Общината

Проведени културни мероприятия

Тюлбето 2008

Тюлбето 2009


Изготвени календари на турските, българските и ромските празници в училищата с. Веселина и с. Гороцвет

Организиране на фестивали и конкурси за български, родопски, турски и ромски фолклор


Общински читалищен съюз;

експерт по ЕДВ и Култура;

Директор на Д”ТСУ и СД”

1000,00

Общината

Организирани конкурси, фестивали и общоселски събори

Участия на Певчески и Танцови групи от общината във фестивали и туристически изложения

ОЧС;

Старши специалист ЕДВ и К ;

Директор на Д”ТСУ и СД”

1500,00

Общината

Взети участия на фолклорни и танцови групи в Национални и Международни фестивали, конкурси и изложения

- Участие на Фолклорна група гр. Лозница в Международен фолклорен фестивал”Малешево пее и танцува” – 2008;

- Участие на Мъжка фолклорна група с. Сейдол във Фестивала на етносите:

„България за всички , Варна 2008г”;

- Участие на Фолклорна група с. Веселина във XII Международно туристическо изложение „Ваканция 2009” НДК – СОФИЯ с възпроизвеждане на обичай ”Къна геджеси” / ”Прощална моминска вечер”/ на 27.02.2009г.


Създаване на Нови фолклорни и танцови групи към читалищата, които да възпроизвеждат песни и танци на етносите

Председател и ръководство на НЧ” Пробуда -1912” гр. Лозница;

НЧ”Христо Ботев” с. Веселина
НЧ” Пробуда -1912” гр. Лозница;

НЧ”Христо Ботев” с. Веселина

Създадена Танцова група „Танци на етносите и народите” към НЧ”Христо Ботев” с. Веселина, през 2008г.

Създаване на Общински календар на значими местни културни събития

Старши специалист по ЕДВ и Култура;

ОЧС
Общината

Създаден Общински културен календар

3. Приоритет „Здравеопазване”

Изпълнена мярка/ дейност

Отговорник

Вложено финансиране

Индикатори

Постигнати резултати:

/посочвайте конкретни количествено измерими резултати съобразно конкретния приоритет:

Проведени АНТИСПИН кампании в училищата от община Лозница

Директори на училища;

Началник отдел”Образование”;

Лични лекари
Училищата;

Общината

Преведени кампании в училищата ПГВМЗ”Александър Стамболийски”;

СОУ”Христо Ботев” гр. Лозница ПРЕЗ2008/2009г.

Проведени профилактични прегледи за остеопороза

Лични лекари;

Зам. Кмет
РБ

Проведени профилактични прегледи през 2008-2009г.

Проведени профилактични прегледи за сърдечни заболявания на населението от Община Лозница

Лични лекари;

Зам. Кмет
РБ

Проведени профилактични прегледи през 2008-2009г.

Провеждане на здравни беседи по училища и детски градини за предпазване на децата и учениците от вирусни инфекции

Началник отдел”Образование”;

Старши специалист по ЕДВ и К
РБ

Проведени беседи 2008– 2009

Провеждане на разяснителни кампании за необходимостта от ваксиниране на населението със задължителни имунизации по Националния имунизационен календар

Лични лекариПроведени кампании 2008-2009

Осъществяване на АГ прегледи и консултации в кабинети, вкл. и мобилни

Лични лекари;

ОбщинатаПроведени профилактични прегледи през 2008 на 100 жени от община Лозница

4. Приоритет „Заетост”

Изпълнена мярка/ дейност

Отговорник

Вложено финансиране

Индикатори

Постигнати резултати:


Организиране на обучителни курсове на безработни лица

БТ, Общината
НП

Обучени безработни лица в най-различна възраст

Разработен и реализиран проект на СНЦ”Социално и регионално развитие Прогрес- Община Лозница” към АУПТ

Име на проекта” Подпомагане на малък и среден бизнес”

НПО; Общината

48 000 ,00

АУПТ

Обучени 15 безработни за планиране и подпомагане на започване на собствен бизнес

5. Приоритет „Жилищни условия”

Изпълнена мярка/ дейност

Отговорник

Вложено финансиране

Индикатори

Постигнати резултати:
6. Приоритет „Защита от дискриминация и осигуряване на равни условия”

Изпълнена мярка/ дейност

Отговорник

Вложено финансиране

Индикатори

Постигнати резултати:


Подобряване на ефективността на работа на полицейски служители в мултиетническа среда и провеждане на срещи с ромско и турско население

Старши специалист ЕДВ и Култура, Началник РПУ

РПУ и ОбщинатаПровеждане на редовни заседания на комисията по обществен ред и сигурност

МКБОПМН
Общината


Проведени ежемесечни заседания

2008 - 2009

Назначени педагози за работа с проблемни децаОбщината

Назначен педагог

7. Други /тук може да се посочат други инициативи/

Изпълнена мярка/ дейност

Отговорник

Вложено финансиране

Индикатори

Постигнати резултати:


Откриване на грънчарска работилница в ОУ”Виделина” с. Сейдол

Динко Христов – Директор на ОУ”Виделина”

с. Сейдол
МОН

Запознаване със занаятчийските умения ;

Открита грънчарска работилница в ОУ”Виделина” с. Сейдол в присъствието на медии и общественост

Срещи и работа с НПО за работа с малцинствата

Старши специалист”ЕДВ и К”
Общината

Проведени срещи с Представители на НПО от общинатаИзготвил:

Салих Мустафов – Главен специалист „ЕДВ и К”


Съгласувал:

Айше Реджеб – Директор на Д „ТСУ и СД

Свързани:

Отчет за 2008 г. 2009г. За изпълнение на стратегическите цели и дейностите,заложени в общинската страгетията за интегриране на малцинствата 2005 2015 г. Дейности в областта на интеграцията на малцинствата iconНеобходимост от равнопоставено отношение към всички български деца
Опитът на програмата на международния център за изследване на малцинствата и културните взаимодействия: “за равностойно образование...
Отчет за 2008 г. 2009г. За изпълнение на стратегическите цели и дейностите,заложени в общинската страгетията за интегриране на малцинствата 2005 2015 г. Дейности в областта на интеграцията на малцинствата iconПрограма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост
Закона за общинската собственост и в изпълнение на основните цели, принципи и приоритети заложени в приетата с Решение №66/02. 03....
Отчет за 2008 г. 2009г. За изпълнение на стратегическите цели и дейностите,заложени в общинската страгетията за интегриране на малцинствата 2005 2015 г. Дейности в областта на интеграцията на малцинствата iconПлан за действие за 2010 г. За изпълнение на националната стратегия на република българия по миграция и интеграция (2008-2015)
Анализ на новоприетото законодателство на ес в областта на миграцията и интеграцията
Отчет за 2008 г. 2009г. За изпълнение на стратегическите цели и дейностите,заложени в общинската страгетията за интегриране на малцинствата 2005 2015 г. Дейности в областта на интеграцията на малцинствата iconОтчет за работата на Община Враца през 2008 година
Управлението на Община Враца отразява основните цели, приоритети и дейности заложени в Програмата за управление на община Враца 2008-2011...
Отчет за 2008 г. 2009г. За изпълнение на стратегическите цели и дейностите,заложени в общинската страгетията за интегриране на малцинствата 2005 2015 г. Дейности в областта на интеграцията на малцинствата iconОтчет по изпълнение на дейностите от общинската програма за закрила на детето за 2011г
Настоящият отчет е изготвен във връзка с изпълнението на приоритетите и дейностите в Общинската програма за закрила на детето за...
Отчет за 2008 г. 2009г. За изпълнение на стратегическите цели и дейностите,заложени в общинската страгетията за интегриране на малцинствата 2005 2015 г. Дейности в областта на интеграцията на малцинствата iconДоклад относно
Относно: Изпълнение на дейностите, заложени в Общинската програма за закрила на детето за 2011 г на община Елхово
Отчет за 2008 г. 2009г. За изпълнение на стратегическите цели и дейностите,заложени в общинската страгетията за интегриране на малцинствата 2005 2015 г. Дейности в областта на интеграцията на малцинствата iconЗаседанието присъстваха 19. Относно
Относно: Отчет за изпълнение на дейностите от общинската програма за закрила на детето на община Добричка за 2008 г
Отчет за 2008 г. 2009г. За изпълнение на стратегическите цели и дейностите,заложени в общинската страгетията за интегриране на малцинствата 2005 2015 г. Дейности в областта на интеграцията на малцинствата iconОтчет за изпълнение на Общинската програма за интегриране на ромите в община Пещера 2011 2020 г
С решение №767 от заседание на общински съвет – Пещера, проведено на 19. 09. 2011 г е приета Общинската програма за интегриране на...
Отчет за 2008 г. 2009г. За изпълнение на стратегическите цели и дейностите,заложени в общинската страгетията за интегриране на малцинствата 2005 2015 г. Дейности в областта на интеграцията на малцинствата iconПрограма за управление на Община Летница за периода 2011-2015 г
Закона за местното самоуправление и местната администрация и представлява документ едновременно със стратегически и с оперативен...
Отчет за 2008 г. 2009г. За изпълнение на стратегическите цели и дейностите,заложени в общинската страгетията за интегриране на малцинствата 2005 2015 г. Дейности в областта на интеграцията на малцинствата iconПрограмата по сип "Фолклор на етносите"
Уважаеми колеги, в изпъстрения с етноси свят бъдещето ще се крепи на съвместното съжителство. Затова училището трябва да подготвя...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом