Апелативна прокуратура
ИмеАпелативна прокуратура
страница1/21
Дата на преобразуване22.05.2013
Размер2 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://prb.bg/uploads/documents/docs_3441.doc
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21

АПЕЛАТИВНА ПРОКУРАТУРА


гр. Вeлико Търново


ГОДИШЕН ОТЧЕТЕН ДОКЛАД

2012 г.


/ РЕЗЮМЕ /

ФЕВРУАРИ 2013 г.

гр. В.Търново

РАЗДЕЛ ІОБОБЩЕНИ ИЗВОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПРОКУРАТУРАТА И РАЗСЛЕДВАЩИТЕ ОРГАНИВеликотърновската апелативна прокуратура осъществя­ва своята дейност на територия, представля­ваща 17 % от територията на страната и включваща 5 /пет/ админи­стра­тивни области: В. Търново, Плевен, Ловеч, Русе и Габрово, с общо 41 общини и 1 010 населени места.

Към 15.02.2013 г. с настоящи адреси в апелативния район са били регистрирани около 1 092426 лица.


1. Обобщение на постигнатите резултати и тенденции в противодействието на престъпността. Проблеми. Предприети конкретни мерки.


Регистрираните престъпления в апелативния район, по данни на МВР, през отчетната 2012г. са 13 528 бр. и продължават да намаляват, като за настоящия отчетен период спадът спрямо предходния е 8%, а през 2011г. намалението е било 14% спрямо 2010г. През 2012г. повишение на броя на регистрираните от МВР престъпления е отчетено единствено в района на ОП-Русе.

Традиционно, регистрираната от МВР престъпност е с най-голям обем в Плевенския район – 28%, следвана от В. Търново с 24%, Русе с 21%, Ловеч - 15% и Габрово – 12%.

Абсолютният брой на разкритите престъпления по данни на МВР в апелативния район е бил увеличен с 2% през 2010г., а през 2011г. и 2012г. е намалял съответно с 14% и 8 %.

И през 2012г. традиционно най-висока разкриваемост е отчетена от ОД на МВР - Габрово – 65,94%.

През отчетната 2012г. в апелативния район са наблюдавани общо около 32 500 досъдебни производства, с около 3% повече от миналата година. Новообразуваните досъдебни производства продължават да намаляват, сега с 6%, като намалението през 2011г. е било с 3%. Новообразуваните досъдебни производства са 52% от всички наблюдавани ДП.

Около 95% от наблюдаваните досъдебни производства са разследвани от полицейски служители, 5% са разследвани от следователи и минимален брой са разследвани лично от прокурори.

През 2012г. в съдилищата от Великотърновския апелативен район са внесени с 8% по-малко обвинителни актове, споразумения за решаване на дела по Глава ХХІХ от НПК и предложения за освобождаване от наказателна отго­ворност с налагане на административни наказания по глава ХХVІІІ от НПК, за разлика от 2011г., когато техният брой бил завишен с 4%.

Намалението през 2012г. на броя на прокурорските актове се наблюдава във всички окръжни райони: ОП-В.Търново с 8%, ОП-Габрово с 3%, ОП-Ловеч с 23%, ОП-Плевен с 4% и ОП-Русе с 3%.

През 2012г. лицата по внесените в съда актове са намалели с 10%, при отчетено 4 % увеличение през 2011г.

Броят на предадените на съд лица в апелативния район през 2012г. е намалял във всеки от окръжните райони: ОП- В.Търново – 10%, ОП-Габрово – 5%, ОП-Ловеч – 24%, ОП-Плевен – 7%, ОП-Русе – 3%.

Съотношението между обвинителните актове, споразуменията и предложенията за освобождаване от наказателна отговорност на основание чл. 78а от НК в апелативния район е 54 % към 34% към 12%. През 2012г. е намялял делът на обвинителните актове, за сметка на увеличаването на споразуменията и незначителното с 1% увеличаване броя на предложенията по чл. 78а от НК.

По абсолютни стойности броят на обвинителните актове е намалял с 13%, при 4 % намаление през 2011г. Броят на споразуменията в апелативния район е намалял незначително с 0,3%, а този на предложенията по чл. 78а от НК е намалял с 1,6%. През 2011г. споразуменията и предложенията по чл. 78а от НК са се увеличили, съответно с 25 % и с 4 %.

От 2004г. в апелативния район е наблюдавано постоянно увеличаване броя на осъдителните и санкционни съдебни решения и на осъдените и санкционирани лица, която тенденция била прекъсната през 2006г., но само по отношение броя на санкционните съдебни реше­ния. Снижаването, като обща тенденция, се наблюдава след 2009г., с изключение само през 2011г. и то само по отношение броя на осъдените лица, който е бил леко завишен.

През 2012г. общият брой на всички осъдени лица е намалял с 7,2%, което е било обусловено от намаленията в района на ОП-Ловеч с 19%, ОП-Плевен с 13% и ОП-Габрово с 1%, докато в районите на ОП-В.Търново и ОП-Русе броят на тези лица се е увеличил, съответно с 1% и 2 %.

През 2012г. съотношението между осъдените лица в отделните райони е следното: ОП-Плевен – 33%, ОП-В.Търново – 26%, ОП-Русе – 17%, ОП-Ловеч - 13%, ОП-Габрово – 11%.

През 2012г. влезлите в сила оправдателни присъди и решения са 126 бр. - 2% от всички влезли в сила осъдителни и санкционни решения. През 2011г. тези оправдателни присъди са били също около 2%. По абсолютни стойности влезлите в сила оправдателни присъди и решения намаляват - през 2012г. с 18%, а през 2011г. с 15%.

Броят на оправданите лица с влезли в сила оправдателни присъди през 2012г. е снижен с 19% спрямо 2011г., при 14% подобно намаление за 2011г. спрямо 2010г. Съотношението между оправдани лица и осъдени лица по влезлите в сила съдебни актове през последните години е следното: 2010г. – 3%, 2011г. – 4%, 2012г. – 2% - т. е. през отчетната година е намалял както броя на оправданите лица с влезли в сила съдебни актове, така и относителния дял на тези лица спрямо всички осъдени за последните години.

През 2012г. структурата на престъпността по брой на внесените в съда прокурорски актове в целия апелативен район е следната: престъпления по глава XI от НК – 39%, 2 394 бр., по глава V от НК – 31%, 1 925 бр., по глава VI от НК – 12%, 710 бр., по глава II от НК – 6%, 345 бр., по глава IX от НК – 4%, 248.

В структурата на престъпността по отношение на новообразуваните досъдебни произ­водства, както и през предходните години, така и през 2012г., като особено най-значими по абсолютен брой и по относителен дял се явяват престъпленията по глава V от НК – престъпления против собствеността– 52%.

По този показател „новообразувани досъдебни производства” вторите най-разпространени престъпления са тези по глава ХІ от НК – общоопасни престъпления – 21%.

На трето място са престъпленията против стопанството с 9% през 2012г.

Различията в горепосочените структури, съобразно критериите „новообразувани ДП” и „внесени в съда прокурорски актове”, са обясними с големия брой образувани ДП срещу неизвестни извършители на престъпления против собствеността и относително по-бързото приключване на някои от разследванията за общоопасни престъпления, спрямо останалите престъпления.

На-голям брой от осъдените и санкционирани лица с влезли в сила присъди са за престъпления по глава V от НК – престъпления против собствеността: през 2010г. - 45%, а през 2011г. и 2012г. по 41% за година.

На второ място по броя на осъдените лица с влезли в сила съдебни актове се нареждат общоопасните престъпления по глава ХІ от НК: 2010г. - 35%, 2011г. и 2012г. – по 34% за година.

На трето място по същия показател се нареждат престъпленията против стопанството по глава VІ от НК: през 2010г. - 6%, през 2011г. - 9%, през 2012г. - 10%.

При съпоставяне на горепосочените структури и данни от последните години е видно, че най-голям брой досъдебни производства биват образувани за престъпления против собствеността по глава V от НК, а най-голям брой прокурорски актове се внасят в съдилищата за общоопасни престъпления по глава ХІ от НК. Най-голямата част от осъдените лица с влезли в сила присъди са за извършени от тях престъпления против собствеността.

През последните три години в района на ОП-В.Търново е отчетено постоянно увеличаване на броя на прекратяваните досъдебни производства на основание чл. 24, ал. 1, т. 1 от НПК. Тази тенденция налага по-голяма взискателност от прокурорите при първоначалното образуване на наказателните производства и по-строго съблюдаване на основанията по чл. 208 и сл. от НПК. По този начин ще бъде облекчена и работата на разследващите полицаи и повишено качеството на извършваните разследвания.

И през 2012г. в този район продължават да бъдат констатирани случаи на недостатъчно добра синхронизация между действия на разследващи полицаи и оперативни работници, поради което е необходимо продължаване на усилията за изграждане на по-ефективни съвместни следствено-оперативни екипи за разследване по конкретни дела. Следва да бъдат положени усилия и от съответните административни ръководители за недопускане формално изпълнение на възложени задачи или несвоевременно изпълнение на такива. За подобряване на качеството и срочността за разследване е необходимо запазване и доразвиване на практиката за определяне на двама или повече разследващи органи и двама или повече наблюдаващи прокурори по досъдебни производства, касаещи сложни и обемни разследвания.

Констатирани са отделни пропуски и нарушения, допускани от разследващи органи при започване на някои от разследванията, изразяващи се най-вече в несвоевременно посещаване на местопроизшествията и започване на разследванията, както и липса на инициативност и самостоятелност при планиране и извършване на самите разследвания, особено на такива с по-голяма правна или фактическа сложност.

В района на ОП-В.Търново продължава отчитането на много добро взаимодействие между оперативните полицейски служби и прокуратурата, най-вече по наказателни производства срещу организирани престъпни групи. Опитът е показал, че колкото по-рано са били уведомявани прокурорите за постъпилите стойностни оперативни сигнали и по-рано е образувано досъдебно производство, толкова е по-висока вероятността за бързо разследване и изготвяне на съответните прокурорски актове.

По отношение на наказателно-съдебният надзор в този район би следвало да бъде отбелязана и продължаващата положителна тенденция към съкращаване на сроковете на съдебните производства, дължаща се най-вече на добре провежданите разследвания и на високото качество на изготвяните прокурорски актове.

Отчетена е и изключителната ползотворност на провежданите периодични формални и неформални събирания и обсъждания между прокурори и съдии на спорни законови текстове и спорна съдебна или прокурорска практика. Като положително обстоятелство е отчетена и възможността за участие на прокурори в обучителни мероприятия на Висшия адвокатски съвет.

Като проблеми в района на ОП-Плевен са отбелязани недостатъчния числен състав и недобрата материална обезпеченост на органите на полицията, както и нуждата от съществено подобряване на превантивната дейност. Продължава тенденцията от последните години в този район към увеличаване броя на инстанционните преписки.

В района на ОП-Русе е отчетен значителен ръст на незабавните производства с 134,5%, спрямо 15% ръст от 2011г. Внесените в съдилищата прокурорски актове в същия район продължават да намаляват, вече четвърта година, като за първи път през последните години броят на внесените в съдилищата обвинителни актове превъзхожда този на споразуменията.

В района на ОП-Ловеч продължаващите проблеми и през отчетната 2012г. са недостига на кадри и недостатъчният практически опит на част от оперативните работници в МВР.

Като цяло, прокурорите в апелативния район са работили и през 2012г. в условията на запазена от предходните години натовареност, при стриктно спазване на действащите нормативни, междуведомствени и организационни актове.

Постъпващите в прокуратурата материали са решавани своевременно и на високо професионално ниво. Запазено е традиционно доброто взаимодействие между прокурорите и другите правозащитни органи, обусловило и постигнатите положителни резултати в борбата с престъпността.

През отчетния период прокурорските задължения са изпълнявани отговорно, при спазване на законността чрез привличане към отговорност на лицата, извършили престъпления, упражняване на надзор при изпълнение на наказателни и други принудителни мерки, участие в предвидените от закона случаи в наказателни, граждански и административни дела и предприемане на действия за отмяна на незаконосъобразни актове.


2. Необходими мерки и законодателни промени за преодоляване на проблемните области и повишаване ефективността в противодействието на престъпността.


Най-често поставяните проблеми в прокурорската дейност са свързани с липсата на ясна и непротиворечива съдебна практика по част от престъпните състави, формализмът, догматичността и неяснотата на отделни процедури по НПК, както и липсата на реална преоценка на обществената опасност и съответно на необходимостта от съществуване в този им вид на част от престъпните състави в НК и нуждата от регламентация на нови престъпни състави, съответни на съвременните условия.

Предложено е опростяване на процедурите по събиране и проверка на доказателствата по НПК и предоставяне на съда на по-широки и недогматични възможности за оценка на представените му доказателства.

Като наложителна е определена възможността и необходимостта за приемане на по-дълги първоначални периоди на разследване. Удължаването на срока на разследване по-скоро се е превърнато в правило, отколкото изключение, като често съответните искания са недостатъчно обосновавани, но уважавани, предвид необходимостта от успешно приключване на конкретните разследвания.

Предложено е и усъвършенстване на правилата и изискванията за призоваване на лица за съдебни заседания, особено с оглед прилагането на съкратени процедури за приключване на наказателни производства или при решаване на дела чрез споразумения. Необходимо е въвеждане на преклузивни срокове за отправяне на искания за съкратени процедури или споразумения.

Подобряването на ефективността на борбата с престъпността би могло да бъде постигнато и чрез ограничаване на многоинстанционността на някои от процедурите по НПК.

Изграждането на съвременна система на наказания и осигуряване условия за неизбежното им изпълнение е също предпоставка за добра профилактична дейност.

Необходима е ясна преоценка и прецизиране на наказателните състави в настоящия НК, с оглед на това, че множество нови престъпни състави са за деяния с ниска степен на обществена опасност, които биха могли да се преследват успешно и като административни нарушения.

Бъдещите изменения на НК и НПК, или приемане на нови кодекси следва да бъдат предварително обсъждани от практикуващите магистрати с оглед практическата приложимост на приеманите разпоредби.

Въвеждането на единни критерии за отчетност между отделните звена на съдебната власт и МВР и функционираща общонационална информационна система за противодействие на престъпността биха подобрили отчетността и ефективността в борбата с престъпността.

И през 2013 г. следва да продължи организирането на обучения на разследващи полицаи и специализация, като се има предвид постоянната, макар и частична промяна на състава на тези служители. Повишаването на подготовката на действащите разследващи полицаи и тяхната специализация са особено наложителни при разследванията на икономически престъпления.

По отношение възприетата система за оценка на прокурорската работа и атестирането следва да бъде възприет по-гъвкав подход, при който да не бъде поставян акцент върху количествените показатели, а най-вече върху качествените такива относно работата на конкретните магистрати.

Продължава да липсва достатъчно техническо обезпечаване на дейността на разследващите органи.

Необходимо е засилване на активността и отговорността на многобройните административни контролни органи, които освен че разполагат със специалисти в съответните области с активизирането си биха изиграли и роля в предотвратяването и пресичането на евентуални престъпления.

Следва да бъдат продължени усилията за преодоляване на тенденцията от последните години за възлагане на Прокуратурата на РБ на несвойствени й задачи и отговорности.


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21

Свързани:

Апелативна прокуратура iconАпелативна прокуратура
Великотърновската апелативна прокуратура осъществя-ва своята дейност на територия представля­ваща 16,47 от територията на страната...
Апелативна прокуратура iconАпелативна прокуратура
Великотърновската апелативна прокуратура осъществя­ва своята дейност на територия от 18 273 кв км., представля­ваща 16,5 от територията...
Апелативна прокуратура iconСтановище за Магдалена Атанасова Лазарова – Проданова кандидат за изборен член на Висш съдебен съвет от квотата на Народното събрание
Лазарова-Проданова е професионален юрист с 15 години стаж като прокурор. Последователно е била прокурор в районна и окръжна прокуратура...
Апелативна прокуратура iconОбщо събрание на прокурорите на Апелативна прокуратура Пловдив
Уведомяваме Ви, че на 12. 07. 2012г се проведе Общо събрание на прокурорите на Апелативна прокуратура Пловдив за избор на кандидати...
Апелативна прокуратура iconБиография на кандидата, съгласно чл. 194а от зсв
Вичо колев вичев – кандидат за „административен ръководител” на апелативна прокуратура софия
Апелативна прокуратура iconАпелативна специализирана прокуратура
Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и др. /да се представи оригинал за...
Апелативна прокуратура iconБиография на кандидата, съгласно чл. 194а от зсв
Валерий атанасов велчев – кандидат за „административен ръководител” на апелативна прокуратура пловдив
Апелативна прокуратура iconВсс обявява списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за
Заемане на длъжността “прокурор” в апелативна прокуратура, по обявен конкурс за повишаване в длъжност и за преместване
Апелативна прокуратура iconБиография на кандидата, съгласно чл. 194а от зсв
Божидар георгиев джамбазов – кандидат за „административен ръководител” – Апелативен прокурор на Апелативна прокуратура – София
Апелативна прокуратура iconВоенно-апелативна прокуратура
Изготвя справки и проекти на отговори по постъпилите писма, сигнали и други прокурорски актове, за които се изискват специални правни...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом