Обяснителна записка
ИмеОбяснителна записка
Дата на преобразуване22.05.2013
Размер38.37 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.assenovgrad.com/userfiles/file/reshenia_obs/reshenia_2007_2011/prilojenia/22_459_3.do
Приложение №3


ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА


КЪМ ОТЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИЗВЪНБЮДЖЕТНИТЕ СМЕТКИ И ФОНДОВЕ НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД ЗА 2008 година


Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

В изпълнение на чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.30 и чл.42 от Закона за общинските бюджети и чл. 40 от Наредбата за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Асеновград и чл.9, ал.1 и 2 от Закона за общинския дълг, внасям за разглеждане и приемане отчета за изпълнение на бюджета на Община Асеновград за периода от 01.01.2008 до 31.12.2008 година на Община Асеновград, отчета за извънбюджетните сметки и фондове и годишния отчет за състоянието на общинския дълг към 31.12.2008 година ,както следва:


         Съгласно Закона за приватизация и следприватизационен контрол приходите от продажба на общинско имущество със стопанско предназначение постъпват по “Специална сметка за приходите от приватизация” – 100%, които за отчетния период са 2 240 817. от тях:

През януари 2008 г. беше финализирана приватизационната процедура „Св. Княз Борис І” ЕООД в резултат на което постъпиха приходи в размер на 1 998 000 лв.

Продадени бяха следните обекти през 2008г.:

- недвижим имот кадастрален № 00702.528.89, представляващ МС със ЗП 54 кв.м., предназначен за кафе сладкарница - АЧОС № 2036 от 12.04.2007 г.

- недвижим имот кадастрален № 00702.530.10 по КК на гр. Асеновград, идентичен с УПИ 1-производствена дейност, кв. 329 по ПУП на Асеновград, ведно с построените в него сгради - АЧОС № 98/13.02.1998 г.

През 2008 бяха предложени за продажба следните обекти, но кандидати липсваха:

- Незастроен поземлен имот с кадастрален № 55590.111.367 по кадастралната карта на с.Патриарх Евтимово с площ от 1230 кв.м., трайно предназначение - урбанизирана територия, начин на,трайно ползване - за друг вид производствен, складов обект, идентичен с УПИ ІV -стоп.дейност, кв.47 по ПУП на с.Патриарх Евтимово, актуван с АЧОС № 397/17.У. 1999 г.

- Незастроен поземлен имот с кадастрален № 55590.111.385 по кадастралната карта на с.Патриарх Евтимово с площ от 2074 кв.м., трайно предназначение - урбанизирана територия, начин на трайно ползване - за друг обществен обект, комплекс, идентичен с УПИ V-стоп.дейност, кв.47 по ПУП на с.Патриарх Евтимово, актуван с АЧОС № 398/17.4.1999 г.

- незастроен поземлен имот с кадастрален № 55590.111.386 по кадастралната карта на с.Патриарх Евтимово с площ от 2122 кв.м., трайно предназначение - урбанизирана територия, начин на трайно ползване - за друг обществен обект, комплекс, идентичен с УПИ VI-стоп.дейност, кв.47 по ПУП на с.Патриарх Евтимово, актуван с АЧОС № 399/17.У. 1999 г.

- поземлен имот № 502.055 по кадастрална карта на с.Тополово /УПИ VI-спортни нужди, кв.49 по плана с. Тополово/, с площ от 1748 кв.м. и построената в него в груб вид масивна двуетажна сграда - АЧОС №845/17.06.2002 г.

- Магазин /незавършено строителство/ с. Горнослав, находящ се в УПИ IX
Кметство, здравен дом, битови услуги и търговска сграда, кв. 18 по плана
на с. Горнослав


През 2008г. е открита процедура за приватизация на следните обекти, за които има решения на Общински съвет процедурата да продължи след заявен писмен интерес от потенциални инвеститори, какъвто липсваше:

- поземлен имот с кадастрален № 00702.535.118 по кадастралната карта на Асеновград с площ от 602 кв.м., трайно предназначение -урбанизирана територия, начин на трайно ползване - за друг вид производствен, складов обект, идентичен с УПИ VІІ стоп. дейност, кв.5-стопански двор по ПУП на Асеновград – АЧОС №182/09.07.1998 г.

- поземлен имот с кадастрален № 00702.535.40 по кадастралната карта на Асеновград с площ от 736 кв.м, трайно предназначение - урбанизирана територия, начин на трайно ползване - за друг вид производствен, складов обект, идентичен с УПИ ІІІ -стоп. дейност, кв.5-стопански двор по ПУП на Асеновград - АЧОС № 179 от 09.07.1998 г.

- поземлен имот с кадастрален № 00702.535.41 по кадастралната карта на Асеновград с площ от 653 кв.м, трайно предназначение -урбанизирана територия, начин на трайно ползване - за друг вид производствен, складов обект, идентичен с УПИ VІ -стоп. дейност, кв.5-стопански двор по ПУП на Асеновград АЧОС № 181 от 09.07.1998 г.

- поземлен имот с кадастрален № 51830.501.449 с площ от 534 кв.м., трайно предназначение - урбанизирана територия, начин на трайно ползване - за друг обществен обект, комплекс, и построена в него масивни стопански едноетажни сгради 01-184 кв.м., 02-49 кв.м. и 03-10 кв.м. по кадастралната карта на с.Новаково, идентичен с УПИ ІІІ -фурна, кв. 27 по ПУП на с.Новаково - АЧОС № 766/29.01.2002 г.

- поземлен имот с кад.№ 32341.37.7 по кадастралната карта на с.Избегли, целият с площ 303 кв.м. с трайно предназначение урбанизирана територия, начин на трайно ползване: стопански дворове, ведно с построената в имота сграда за битови услуги - бивша баня, с кад. №32341.37.7.1 на 1 етаж със ЗП по кадастрален регистър 92 кв.м. -АЧОС № 1331/26.06.2006 г.

След което тези средства се разпределят съответно 9% за фонд  “Разходи приватизация” – 201 674 лв. и 91% в “Специализирания общински фонд за инвестиции и дълготрайни активи” – 2 039 143лв. През 2008 г. бе осъществен трансфер от 60 044 лв., което представлява ДДС по приватизационни сделки. Сумата е прехвърлена в бюджетната сметка, от където става разчета по Закона за ДДС .

         Средствата по фонд “Разходи по приватизация” служат за осъществяване на приватизационния процес. В началото на годината по сметката имаше остатък в размер на 126 591 лв., като през отчетния период са разходвани 30 085 лв., т.е. – 51.90% от плана Остатъка в края на периода е 298 217 лв.

         В “Специализирания общински фонд за инвестиции” имаме остатък към края на миналата година 579 194лв. Направени разходи  през отчетния период – 2 254 600 лв. по обекти от инвестиционната програма. към 31.12.2008 г. има приходи от лихви за 69 274 лв. В края на отчетния период наличността е 381 120 лв.Свързани:

Обяснителна записка iconA. обяснителна записка

Обяснителна записка iconОбяснителна записка
Обект
Обяснителна записка iconОбяснителна записка
Граници на подучастъка от Околовръстния път на гр. София, за който се отнася проекта
Обяснителна записка iconОбяснителна записка
Обект: резиденция кричим: Архитектурно заснемане и проект за реновация на основната сграда
Обяснителна записка iconОбяснителна записка
Настоящият проект се изготвя по искане на инвеститора и въз основа на следните документи
Обяснителна записка iconОбяснителна записка
Информация за изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове на община асеновград към 30. 06. 2009 Г
Обяснителна записка iconОбяснителна записка
Жилищната сграда с гараж и изгребна яма се намира в Бистрица, co район Панчарево-упи ix-88,89, кв. 42
Обяснителна записка iconОбяснителна записка общи положения
Залата на читалището е многофункционална. Тя ще се използва за кинопрожекции, театрални постановки, събрания, концерти и др
Обяснителна записка iconОбяснителна записка
Проектът за Бюджет 2008г на Община Русе е разработен съобразно изискванията на действащите нормативни документи
Обяснителна записка iconОбяснителна записка
Наредба№Із-1971 за Строително-Технически правила и норми за осигуряване на пожарна безопасност при пожар
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом