Заседание на Обс- кирково на 25. 07. 2012г
ИмеЗаседание на Обс- кирково на 25. 07. 2012г
страница1/9
Дата на преобразуване22.05.2013
Размер0.52 Mb.
ТипЗаседание
източникhttp://www.kirkovo.bg/re6eniq_obs/99-123-25-7-2012.doc
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


ПРОТОКОЛ № 9

От проведено заседание на ОбС- Кирково на 25.07.2012г.


ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД


ОТНОСНО: Полагане на клетва от общински съветник


Председателят на ОбС- Кирково покани г-н Йълмаз Мурад да положи клетва. Йълмаз Мурад става общински съветник съгласно издадено Решение № 184/29.06.2012г. и Удостоверение № 2691/ 29.06.2012г. на ОИК-Кирково, поради назначаване на общинския съветник г-н Хюсеин Хюсеин на работа в ОбА -Кирково.

Г-н Мурад се закле.


ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕДОТНОСНО: Промяна в състава на постоянните комисии

РЕШЕНИЕ № 99


На основание чл.21, ал.1, т. 1 от ЗМСМА ОбС Кирково прие: г-н Йълмаз Мурад да смени г-н Хюсеин Хюсеин в комисиите, в които той е участвал, а именно:

1. ПК “Строителство, благоустрояване и екология”

2. ПК „Здравеопазване и социални дейности”

3. ПК”Законност и местно самоуправление”

ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕДОТНОСНО: Докладна записка от Кмета на общината относно информация за текущото изпълнение на бюджета на общината за първото шестмесечие на 2012г. /01.01.2012-30-06.2012г./
РЕШЕНИЕ № 100
ОбС- Кирково, на основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, съгласно чл.25, ал.1 от Закона за общинските бюджети и чл. 34, ал.1 от Наредбата за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет (приета с Решение № 54/ 29.02.2008 г. на ОбС – Кирково) прие информацията за текущото изпълнение на бюджета на община Кирково за първото шестмесечие на 2012 г.

Началният бюджет на общината за 2012 г., приет с Решение № 38/ 16.02.2012 г. е в размер на 11 250 324 лв. , в т.ч.:

    1. За делегираните от държавата дейности: 7 111 400 лв.

    2. За местни дейности: 4 068 624 лв.

    3. За дофинансиране на делегираните от държавата дейности: 70 300 лв.

За периода 01.01.2012г. – 30.06.2012 г. в изпълнение на писма от Министерство на финансите, получени трансфери и др. са извършени актуализации на общинския бюджет, в резултат на които бюджетът на община Кирково и изпълнението му към 30.06.2012 г. по прихода и разхода, са както следва:

1. ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ - ПРИХОДИ:


ВИД ПРИХОД/ §

УТОЧНЕН ГОДИШЕН ПЛАН

ОТЧЕТ към

30.06.2012 г.

% на изпълнение

- Преходен остатък:

967 052 лв.

967 052 лв.

100 %

- Собствени приходи //в т.ч. по делегирани бюджети /§§ 24-00, 36-00//:

915 лв.

915 лв.

100 %

- Обща допълваща субсидия /§ 31-11/:

5 698 589 лв.

3 146 276 лв.

55.21 %

- Др. получени целеви трансфери (субсидии) от ЦБ /§ 31-28/:

424 844 лв.

269 292 лв.

63.39 %

- Получени трансфери /§ 61-00/:

34 045 лв.

34 045 лв.

100 %

Др.получени целеви трансфери /§31-18/

33 461 лв.

33 461 лв.

100 %

Временни безлихвени заеми м/у бюджетна и извънбюджетна сметка

-1647 лв.
Друго вътрешно финансиране /§88-03/
44 468 лв.
- Остатък в края на периода:

-

- 1 453 414 лв.

-

ВСИЧКО:

7 158 906 лв.

3 040 448 лв.

42.47%
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Свързани:

Заседание на Обс- кирково на 25. 07. 2012г iconЗаседание на Обс -кирково на 05. 11. 2012г
Решение №37 от Протокол №4/ 16. 02. 2012г на Общински съвет Кирково, изм и доп с Решение №89 от Протокол №7/ 30. 05. 2012г., Решение...
Заседание на Обс- кирково на 25. 07. 2012г iconЗаседание на Обс- кирково на 21. 11. 2011г
Председателят на Обс-кирково покани общинските съветници Юлиян Мартинов Аладжов и Валентин Руменов Манев да положат клетва. Заклеха...
Заседание на Обс- кирково на 25. 07. 2012г iconКирково
На основание чл. 21, ал. 3 от змсма обс-кирково приема Правилник за организацията и дейността на Обс-кирково, неговите комисии и...
Заседание на Обс- кирково на 25. 07. 2012г iconЗаседание на Обс- кирково на 20. 03. 2012г
Билял Моллахасан става общински съветник след издадено удостоверение №2690/ 20. 03. 2012г на оик, с Решение №182 от 20. 30. 2012г.,...
Заседание на Обс- кирково на 25. 07. 2012г iconЗаседание на Обс- кирково на 21. 12. 2011г
Относно: Приемане на Правилник за работата и дейността на Общински Съвет- кирково
Заседание на Обс- кирково на 25. 07. 2012г iconЗаседание на Обс-кирково на 17. 04. 2009г
Относно: Промяна в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Кирково
Заседание на Обс- кирково на 25. 07. 2012г iconЗаседание на Обс-кирково на 28. 05. 2010 г
Относно: Докладна записка от Кмета на общината относно изменение на пуп в с. Малкоч, община Кирково
Заседание на Обс- кирково на 25. 07. 2012г iconЗаседание на Обс-кирково на 30. 06. 2008г
Относно: Докладна записка от Кмета на общината относно предложение за промяна в структурата на общинска администрация Кирково
Заседание на Обс- кирково на 25. 07. 2012г iconЗаседание на Обс-кирково на 30. 04. 2008г
Изграждане на канализационна мрежа, псов и реконструкция на водопровод „ с. Бенковски, общ. Кирково, „ Изграждане на канализационна...
Заседание на Обс- кирково на 25. 07. 2012г iconЗаседание на Обс-кирково на 05. 09. 2008г. По първа точка от дневния ред
Змсма общински съвет – Кирково дава съгласието си Община Кирково да кандидатства за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом