Изх. №3249/12. 02. 2010 г. Решение № пн 008-п /2010 г
ИмеИзх. №3249/12. 02. 2010 г. Решение № пн 008-п /2010 г
Дата на преобразуване22.05.2013
Размер23.86 Kb.
ТипРешение
източникhttp://riew-pleven.eu/doc/naturadoc/3249.doc
изх. № 3249/12.02.2010 г.


Р Е Ш Е Н И Е № ПН 008-П /2010 г


ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ ПРОЦЕДУРИТЕ ПО ОЦЕНКА ЗА СЪВМЕСТИМОСТ


На основание чл. 31, ал. 13 от Закон за биологичното разнообразие, чл.11, ал. 2 и § 2 от допълнителните разпоредби на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ. бр.73/2007 г.) и във връзка с Уведомление вх. № 3249/12.08.2009 год. и внесена към него документация с вх. № 3249/21.08.2009 г.

РЕШИХ:


да се прекрати процедурата по ОС на Подробни устройствени планове за ПИ № 007018, с. Горно Трапе и ПИ № 025079, 108005, 025205, с. Шипково, община Троян, област Ловеч.


Местоположение: ПИ № 007018, с. Горно Трапе и ПИ № 025079, 108005, 025205, с. Шипково, община Троян, област Ловеч; в близост до защитена зона “Васильовска планина” (BG 0001493) - на основание чл. 6, ал. 1, т. 3 и 4 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР).


Възложител: Велизар Георгиев Алексиев, гр. София, ж. к. “Левски – Г”, бл. 31, вх. “В”, ап. 66.


Характеристика на инвестиционните предложения, предвидени с плановете:


  1. Предвижда се жилищно застрояване на ПИ № 007018, с. Горно Трапе и изграждане на курортно селище в ПИ № 025079, 108005, 025205, с. Шипково, община Троян, област Ловеч. В курортното селище се предвижда изграждане на хотелски сгради, двуетажни вилни къщички, два открити басейна, тенис корт, спортно игрище, паркинг, детски площадки, алеи за отдих. Приложени са неактуални скици на засегнатите имоти.
  1. Правни основания за приложимостта на процедурата по ОС – Процедурата по оценката за съвместимостта е по чл. 2 (1), т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.МОТИВИ:


  1. Не са отстранени (в посочения от РИОСВ - Плевен срок) допуснати нередовности /непълноти, пропуски и неточности/ в уведомлението по чл.10, ал.1, (чл. 11, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони /ДВ бр. 73 / 2007 г./), а именно информация и документация по:

  • Приложение 2, част Б, т. 2 – не са предоставени актуални скици на имотите, в които ще се реализират плановете.

  • Не е предоставена допълнителна информация във вид на подробно попълнени уведомления за всяко от намеренията на възложителя (в землищата на с. Горно Трапе и с. Шипково, съответно), която е от съществено значение за вземане на решение по оценка за съвместимост.


С прекратяване на процедурата по извършване на ОС на етап уведомяване на компетентен орган от страна на възложителя на планове, програми, проекти или инвестиционни предложения, с настоящото решение не се изключва възможността на възложителя да подаде ново уведомлeние по реда на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.


Решението може да бъде обжалвано в 14 дневен срок от получаването му пред съответния Административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс.


ИНЖ. РЕНИ АТАНАСОВА

Директор на РИОСВ – Плевен


Свързани:

Изх. №3249/12. 02. 2010 г. Решение № пн 008-п /2010 г iconИзх. №4651/ 23. 02. 2010 г. Решение № пн 009-п /2010 г
ДВ. бр. 73/2007 г. /Наредба ос/ и във връзка с Уведомление вх. №4651/09. 12. 2009 год и внесена към него документация с вх. №4651/22....
Изх. №3249/12. 02. 2010 г. Решение № пн 008-п /2010 г iconИзх. №591/ 11. 04. 2010 г. Решение № пн 012-ос /2010 г за оценка степента на въздействие
ДВ. бр. 73/2007 г и представено уведомление вх. №591/11. 02. 2010 г и допълнителна информация към него вх. №591/11. 03. 2010 г на...
Изх. №3249/12. 02. 2010 г. Решение № пн 008-п /2010 г iconИзх. №756 / 31. 03. 2010 г. Решение №013-ос /2010 г за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие
Пмс 201/31. 08. 2007 г., Дв бр. 73/2007 г и във връзка с Уведомление вх. №756/23. 02. 2010 г и документация към него с вх. №756/25....
Изх. №3249/12. 02. 2010 г. Решение № пн 008-п /2010 г iconИзх. №436/ 12. 02. 2010 г. Решение № пн 003-ос /2010 г за оценка степента на въздействие
Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения...
Изх. №3249/12. 02. 2010 г. Решение № пн 008-п /2010 г iconШестнадцатый арбитражный апелляционный суд постановление от 9 марта 2010 г. N а16-3249/2009(1)
Федеральной налоговой службы n 3 по Карачаево-Черкесской Республике на решение Арбитражного
Изх. №3249/12. 02. 2010 г. Решение № пн 008-п /2010 г iconИзх. №839/10. 03. 2010 г. Решение № пн 004-ос /2010 г за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие
Наредба за ос) (пмс 201/31. 08. 2007 г., Дв бр. 73/2007 г.) и представено уведомление и документация към него с вх. №839/01. 03....
Изх. №3249/12. 02. 2010 г. Решение № пн 008-п /2010 г iconОспорващият В. П. Н. редовно призован, не се явява. Вместо него адв. Т. с
Бл-322-01-762/15. 06. 2010 год.; Молба от В. П. Н. вх. № бл-322-02-487/27. 05. 2010 год.; Съдебно удостоверение изх. №158/2006 год...
Изх. №3249/12. 02. 2010 г. Решение № пн 008-п /2010 г iconИзх. №4369 / 04. 02. 2010 г. Решение № пн 002-ос /2010 г за оценка степента на въздействие
Пмс 201/31. 08. 2007г., Дв бр. 73/2007г и представено уведомление и документация към него с вх. №4369 / 13. 11. 2009 г., 4369 / 27....
Изх. №3249/12. 02. 2010 г. Решение № пн 008-п /2010 г iconДо Специализирания научен съвет по финанси, счетоводство и контрол при вак
В изпълнение на Ваше решение от 29. 04. 2010 г. (писмо с изх. № Фск – 62 / 29. 04. 2010 г.) представям на вниманието Ви
Изх. №3249/12. 02. 2010 г. Решение № пн 008-п /2010 г iconИзх. №179 / 26. 01. 20010 г. Решение № пн 003-ос /2010 г за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие
Пмс 201/31. 08. 2007 г., Дв бр. 73/2007 г и във връзка с Уведомление вх. №179 /14. 01. 2010 г и документация към него с вх. №179/21....
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом