Комплекс за социални услуги за деца и семейства Шумен Ул. „Димитър Благоев №10, тел. 054/850777, 833124
ИмеКомплекс за социални услуги за деца и семейства Шумен Ул. „Димитър Благоев №10, тел. 054/850777, 833124
страница1/5
Дата на преобразуване16.10.2012
Размер470.32 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.sapibg.org/attachments/article/404/godi6en_ot4et2011g _____ _______[1].doc
  1   2   3   4   5


Институт по социални дейности и практики


Комплекс за социални услуги за деца и семейства – Шумен

Ул. „Димитър Благоев” № 10, тел. 054/850777, 833124

www.sapibg.org Е-mail: ksu_sh@abv.bg

Годишен отчет

за изпълнение на Програмата за предоставяне на социални услуги в Комплекс за социални услуги за деца и семейства – гр. Шумен през 2011 година


През 2011 година, успешно отчетохме дейността на Комплекса за периода 2006-2011 година с доставчик и управляващ услугите, Институт по социални дейности и практики. След спечелен конкурс по процедура на Общината, през месец юни подписахме нов Договор за предоставяне на услугите за периода 2011 – 2016 година. Разработихме Програма, в която заложихме дейности за разширяване на услугите, чрез реализиране на нови проекти в Община Шумен. Заявихме услуги, чрез които да подкрепим местната власт при изпълнение на националните приоритети в Общината и Областта. Поддържане на високо качество на социалните услуги и муждусекторното сътрудничество заложихме като водещ приоритет в Програмата за следващия период на управление. Взетото решение от комисията към общината, Института по социални дейности и практики да продължи да развива социалните услуги, отчетохме като успех и доверие към екипа на КСУДС и ИСДП.

В Програмата на Комплекса за 2011 година формулирахме следните приоритети от които се ръководихме през изминалата година:

 • Превенция на риска от социално изключване;

 • Деинституционализация и развитие на социални услуги, даващи право на детето да расте в семейна среда;

 • Подкрепа на местните власти за развитие на човешките ресурси за предоставяне на качествени социални услуги;

Да разширим обхвата на услугите за децата и техните родители беше водеща цел в изпълнение на приоритетите. От анализа на работата, най-обобщено можем да отчетем, постигнати резултати в :

 • провеждане на целогодишна мобилна социална работа и работа на терен в рисковите общности;

 • работа по случай като гаранция за добри резултати беше придружаването на семействата;

 • информационните кампании и срещи с общността и институции, работещи по проблемите на децата и семействата;

 • привлякохме в подкрепата на семействата специалисти от Бюрата по труда и Община Шумен;

 • стартирахме и групова работа с родители за повишаване на уменията им за добро родителство - Програма “Позитивно родителстване”

Работа по превенеция на изоставянето и намаляване броя надецата, настанени в ДМСГД- Шумен определихме като цел по втория приоритет. С изпълнението на Проект «Семейство за всяко дете» поставихме един добър модел на междуинституционално партньорство в работа по превенция на изоставянето на новородени бебета :

 • развихме услуги за ранно идентифициране на рискови майки от превенция на Социална работа на ниво Родилен дом за намаляване входа за настаняване на деца в ДМСГД ;

 • разширихме мрежата от партньори за съвместна работа в рисковите общности – здравни медиатори, Уницеф, Община Шумен, и др.,

 • провеждахме информационни срещи в ромските общности и представяхме рисковете на децата, отглеждани в нституции.

 • развихме приемна грижа за новородени бебета;

 • екипът се специализира в изготвяне на оценка на родителски капацитет и разширения семеен кръг на семейства, които са изоставили, или в риска да изоставят деца си в институции

 • включихме семейното планиране в подкрепата на семействата

 • стартирахме кампания «Приемни родители за деца с увреждане»


Паралелно с работата ни в посока осигуряване на семейна грижа за всяко дете в риск, продължихме да развиваме услугите за деца жертви на насилие и превенция на насилието. През 2011 година екипа, почувства увереност в работата от натрупания опит и надграждащите обучения. Продължихме дейностите по подготовка и изслушване на деца в съда, които през годината бележат ръст на завишение спрямо предходната. Много повече родители на деца, жертви на насилие консултирахме. Провеждахме индивидуална работа с детето, с майката и с бащата, както и медиирани срещи дете-родител, по посока постигане на добро родителско общуване в интерес на детето. Разширихме броя на тематичните информационни срещи за превенция на насилието с родители и деца от ЦДГ и ученици от общообразователни училищ. Медиите бяха наши партньори през цялата година в инициативите на Комплекса, насочени към повишаване на чувствителността на гражданите към детското насилие


І. УСЛУГИ И ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ 2011 година


Общият брой клиенти от индивидуална и групова работа през 2011 г. ползвали социалните услуги в КСУДС е 1025


От тях: 638 са насочени с направления/заповеди за ползване на:

 1. Услуги за деца – 207 случая

 2. Услуги за семейства – 252 случая

 3. Приемна грижа – 179 случая


387 са били доброволните клиенти, които през 2011 г. ползваха следните услуги:

 • Психологическо консултиране - 113

 • Юридическо консултиране - 50

 • Ваканционна програма - 8

 • Тренинги /училища, детски градини/ - 38

 • Училище за бременни – 70

 • Група за позитивно родителство – 6

 • Консултиране на рискови майки при превенция на изоставянето - 102


Като сравняваме данните с 2010 г, наблюдаваме значително увеличение на случаите за подкрепа на семействата в затруднено положение и развиване на приемната грижа, като алтернативи пред институционалното отглеждане на децата. Това се дължи на факта, че през 2011 г. един от приоритетите в КСУДС бе изпълнението на задачите по Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в България”. Във връзка с това, както и при изпълнението на проект „Семейство за всяко дете” към UNICEF, Комплекса пое ангажимент да изготви оценките на родителския капацитет на родителите на децата, настанени в ДМСГД – Шумен. Общият брой на всички изготвени оценки е 106. Паралелно с това се увеличи и броя на приемните семейства, които към момента са 72 в общините, които обслужва екипа по приемна грижа към КСУДС - ОЦПГ Шумен. Това даде възможност да се спре входа на институцията, като новородените изоставени бебета биваха настанявани от Родилно отделение в приемно семейство.

През 2011 г. се наблюдава значително увеличаване на броя на случаите за работа със семействата. Вече успяваме при установен проблем за детето, да се насочват и техните родители, което води до по-голяма успеваемост при преодоляването на трудностите и намаляване на рисковете за децата.


Услугата Център „Спешен прием” през 2011 година, въпреки желанито ни да я сведем, само за деца от Община Шумен, това не се случи. При десет общини в областта, седем от тях са имали потребност, децата в риск да ползват услугата в КСУДС Шумен – ЦСП. Три деца от област Варна и Разград, бяха също клиенти на ЦСП. Като причина можем да посочим липсата на подобни услуги и същевременно най-добра алтернатива за децата, жертва на насилие, при които е необходимо спешно извеждане от средата и психологическа подкрепа. Ето защо продължаваме да отчитаме, че тя трябва да влезе в обхвата на «резидентните услуги» и да получи стандарт за издръжка. През 2011г през услугата са преминали 36 деца и 5 майки, жертви на домашно насилие. За 27 деца са били издадени заповеди за полицейска закрила. При 12 от тях е издадено направление от ДСП/ОЗД за последваща работа в услугата. С полицейска закрила е било настанено и лице с неустановена самоличност, което е било в безпомощно състояние, като в последствие се установява, че се касае за пълнолетно лице /на 19г./ с много тежко увреждане. След установяване на самоличността на младежът, той е върнат в семейна среда.

Специфичното за 2011г. са случаите на децата при които се налага по- подължителен престой в центъра. Поради липса на друга алтернативна услуга и устойчивост в постигнатите резултати в работата с децата се е налагало престоя на 6 от децата да бъде удължен с няколко направления, с цел да се избегне настаняването им в институция.

Две от децата са били настанявани в Центъра два пъти през годината. През този период са търсени алтернативи в най- добрия интерес на децата - настаняване в семейства на близки и роднини, в приемни семейства или връщане в биологичните им семейства с последваща работа и наблюдение. От анализа по възрастов признак става ясно, че отново най-голям брой ползватели на услугата са деца между 12г. и 16г., като момичетата са 8 Поти по- вече от момчетата. Според вида на насилието се оказва, че при 36% от децата, причина за настаняването им е неглижиране от страна на родителите и изпадане в състояние на безнадзорност. На сексуално насилие жертва са били 7 от децата, а на физическо – 11. При анализа на мястото на преживяното насилие се очертава тревожна тенденция. При 98 % от децата, насилието е извършено в семейството. Същото сочи и анализа на извършителите на насилието над деца- 93% от тях са родителите.

Като имаме предвид случаите на насилие, по които работим, като основни причини за извършване на насилието над деца се очертават:

 • Повтарящ се модел на възпитание чрез насилие;

 • Синдром на родителското отчуждение;

 • Неумение за разпознаване на потребностите и възрастовите особености на децата;

 • Липса на умения за справяне в конфликтни ситуации;

 • Неосъзнаване на негативните последствия от насилието върху детското развитие;

 • Недостатъчни умения за общуване без агресия;

 • Бедност, безработица;


Работата ни по превенция на повторната виктимизация на деца, жертви и свидетели на насилие се благоприятства от наличното специализирано помещение за изслушване на деца, жертви на насилие – „Синя стая”.Услугите, които се реализират в стаята, изцяло отговарят на съвременната модерна социална работа и концепцията за съвременно европейско детско правосъдие. През 2011 г. в Синята стая са проведени 13 изслушвания на деца жертви и/или свидетели на насилие за 10 деца. Пет от изслушванията са били за снемане на обяснения по образувано досъдебно производство; три за изготвяне на психологически експертизи и две във връзка с полицейска преписка. Три от тези деца са насочени с направления от ОЗД/ДСП за подготовка за участие в съдебни процедури по граждански дела.

През 2011 г., Мултидисциплинарният екип по Координационния механизъм за взаимодействие при работа в случаи на деца, жертви или в риск от насилие при кризисна интервенция е свикван само по 1 случай на дете от Община Шумен. През 2010 г., когато се сформира екипа, отчетохме ефективност в работата при спешни случаи за деца, жертва на насилие. През тази година констатираме, че в другите общини на територията на областта не се прилага, а в Шумен е свикван само за едно дете. Ето защо, екипът на КСУДС при всички останали случаи поема инициативата в организиране на мултидисциплинарни срещи, които работят на същия принцип – координиране и плануване на действия от всички институции имащи отношение в най-добрия интерес на детето.


Услугите в „Център за работа с деца на улицата” през 2011 г.,ползваха общо 17 деца, като за седем от децата има издадени втори направления за продължаване на работата . Децата,които ползват услугите са предимно от ромска етнос. При анализа на резултатите от работата се установява, че след подкрепата на социалните работници за шест от децата на този етап не съществува риск от отпадане от образователната система. Интензивна и целенасочена работа по подкрепа в образователните дейности се осъществява с две деца за които все още се отчита риск от отпадане от образователната система. Две от момичетата които са ползвали услугата са прекратили посещенията си в Центъра защото са създали семейства. За тези случаи своевременно са информирани водещите от ОЗД за предприемане мерки по компетентност. Едно от децата е заминало със семейството си в чужбина. С две от децата, клиенти на Центъра, които са били в предучилищна възраст основната насока на работа е била изграждане на социални и житейски умения и записване в подходящо учебно заведение .С четири от момичетата работа е започнала на етап, когато те трайно /от няколко години/ са отпаднали от образователната система. С помощта на социалните работници, децата са записани в училище, но е необходимо повече време, за да бъдат мотивирани редовно да посещават училище.

За оптимизиране на услугата ЦРДУ, в началото на годината инициирахме работна среща с партньори, ангажирани със закрилата на децата в Община Шумен. На срещата присъстваха представители на РД „Социално подпомагане”, Дирекция „Социално подпомагане”, Отдел за закрила на детето, Община Шумен. Бяха представени резултатите от работата и набелязани стъпки за повишаване на ефективността по отношение на целевите групи, които обхваща дейността на ДЦРДУ.През 2011 г. за децата ползващи услугата отново осигурихме транспорт от отдалечените ромски квартали до сградата на Центъра. Това се налага основно поради отказа на голяма част от родителите децата им да посещават Центъра, най-вече поради ниската им възраст и отдалечеността от кварталите. Във връзка с гореизложената трудност са проведени и многократни срещи за партньорство със здравните медиатори, които работят в ромската общност с цел съдействие за мотивиране на децата и техните родители за необходимостта редовно да посещават Центъра за работа с деца на улицата.

В програмата на Центъра заложихме и разширихме обхвата на дейностите, които целят повишаване на готовността и мотивацията на по- малките деца за постъпване в първи клас и запълване на пропуските при по- големи деца по определени учебни дисциплини. Дългосрочната цел е отпадналите деца от училище да бъдат върнати в образователната система. Клиентите получават подкрепа при усвояването на азбуката, писането на ръкописни букви, базисни знания за цифрите и основните аритметични действия /събиране, изваждане/. Правят се диктовки на непознат текст, разкази по картини, писане на думи със специфичен правопис и др. Образователните дейности протичат под формата на игри, в които децата имат възможност да обогатят знанията си и да работят в група по конкретно поставена тема. За задоволяване на образователните потребности с децата привлякохме на граждански договор специалист - педагог, който разработи образователна програма по НУП. Индивидуалната работа с клиентите се определя според насоките, подадени от ключовите им социални работници. Децата от Центъра се включват и в различни развлекателни дейности като рисуване, гледане и дискутиране на филми, прочит и коментар на приказки, организиране на социална анимация за деца, спортни дейности, посещения на исторически забележителности.

За децата, посещаващи Центъра за работа с деца на улицата е разработена образователно - възпитателна групова програма за изграждане на житейски умения. Акцент се поставя върху взаимоотношенията в училищната среда- взаимоотношения с връстници и учители. Децата изграждат умения за планиране на времето си през седмицата и за самостоятелна подготовка на домашните задачи. Груповата програма е насочена и към здравното възпитание на децата. Паралелно с това децата имат възможност да посещават различни обществени места, да разширят контактите си с връстници извън общността, да формират социално- приемливо поведение. Включват се в организирани общи дейности - посещения на музеи, пикници, походи и почерпка в сладкарница. През цялата година, партньор в работата на социалните работници бяха специалистите от Общинския здравен център – Шумен. Те участваха в клубните занимания, които повишаваха здравната култура и информираността им за предпазване от инфекциозни заболявания, и влиянието на психотропните вещества.

През 2011 г. децата клиенти на Центъра за работа с деца на улицата участваха в конкурси и изложби, част от които са:

- Великденска изложба организираната на 21.04.2011г. от Община Шумен

- участие в конкурс на РИОСВ - Шумен на тема „Обичам природата – и аз участвам” - рисунката на един от участниците от Центъра бе избрана за изработването на магнитен сувенир.

- участие в тематичен конкурс, посветен на Световния ден за борба с насилието над децата – всички деца получиха грамоти и поощрителни награди.

- участие в XIV регионален конкурс „Приложно изкуство в народните обичаи от Коледа до Васильовден” към ОДК – Шумен – едно от децата получи награда за изработка на картичка
  1   2   3   4   5

Свързани:

Комплекс за социални услуги за деца и семейства Шумен Ул. „Димитър Благоев №10, тел. 054/850777, 833124 iconКомплекс за социални услуги за деца и семейства Шумен Ул. „Димитър Благоев №10, тел. 054/850777, 833124
Програмата за предоставяне на социални услуги в Комплекс за социални услуги за деца и семейства – гр. Шумен през 2010 година
Комплекс за социални услуги за деца и семейства Шумен Ул. „Димитър Благоев №10, тел. 054/850777, 833124 iconКомплекс за социални услуги за деца и семейства Шумен 9700 Шумен, ул. „Димитър Благоев 10
Програмата за предоставяне на социални услуги в Комплекс за социални услуги за деца и семейста – Шумен през 2008 година
Комплекс за социални услуги за деца и семейства Шумен Ул. „Димитър Благоев №10, тел. 054/850777, 833124 iconОценка на дейността на комплексите за социални услуги за деца и семейства обобщен доклад
Ксудс. Това са Пловдив, Стара Загора, варна, Шумен, Търговище и Русе. Тези общини са пилотни за организирането и предлагането на...
Комплекс за социални услуги за деца и семейства Шумен Ул. „Димитър Благоев №10, тел. 054/850777, 833124 iconГодишен отчет за изпълнение на Програмата за предоставяне на социални услуги в Комплекс за социални услуги за деца и семейста Шумен през 2009 година
Програмата за предоставяне на социални услуги в Комплекс за социални услуги за деца и семейста – Шумен през 2009 година
Комплекс за социални услуги за деца и семейства Шумен Ул. „Димитър Благоев №10, тел. 054/850777, 833124 iconBg-шумен публична покана №9003796
Областна дирекция на мвр гр. Шумен, ул. "Сан Стефано" №2, За: Димитър Горчев Началник на уссд при одмвр шумен и инж. Пламен Панайотов...
Комплекс за социални услуги за деца и семейства Шумен Ул. „Димитър Благоев №10, тел. 054/850777, 833124 iconМинимален пакет от социални услуги за деца и семейства с равни възможности за достъп
И за деца и семейства с гарантиран достъп”, изпълняван от фондация “Социални реформи за развитие и интеграция” и финансиран от уницеф....
Комплекс за социални услуги за деца и семейства Шумен Ул. „Димитър Благоев №10, тел. 054/850777, 833124 iconBg-шумен: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за обществена поръчка строителство
Община Шумен, бул. "Славянски" 17, За: Иванка Борисова 054 857705 и Анатоли Николов 054 857713, Р. България 9700, Шумен, Тел.: 054...
Комплекс за социални услуги за деца и семейства Шумен Ул. „Димитър Благоев №10, тел. 054/850777, 833124 iconBg-шумен: Покупка обявление за обществена поръчка доставки
Община Шумен, бул. " Славянски" 17, За: Бейнур Ахмед, Р. България 9700, Шумен, Тел.: 054 857731, Факс: 054 800400
Комплекс за социални услуги за деца и семейства Шумен Ул. „Димитър Благоев №10, тел. 054/850777, 833124 iconBg-гр. Шумен: Покупка обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп доставки
Водоснабдяване и канализация-Шумен оод гр. Шумен, пл. Войн №1, За: Нонка Боянова, България 9700, гр. Шумен, Тел.: 054 800664, e-mail:...
Комплекс за социални услуги за деца и семейства Шумен Ул. „Димитър Благоев №10, тел. 054/850777, 833124 iconBg-шумен: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за обществена поръчка строителство
Община Шумен, бул. "Славянски" №17, За: Данаил Данчев, Р. България 9700, Шумен, Тел.: 054 857620, e-mail:, Факс: 054 800400
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом