Общи разпоредби
ИмеОбщи разпоредби
страница1/28
Дата на преобразуване22.05.2013
Размер2.88 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.mtitc.government.bg/upload/docs/Nar_20_patnicheski_s_prilojenia_okonchatelen_3.doc
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28


Проект


Наредба № 20 относно правилата за безопасност и стандартите за пътническите кораби


Глава първа

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ


Чл. 1. (1) С тази наредба се определят правилата за безопасност и стандартите за нови и съществуващи пътнически кораби, включително и високоскоростни пътнически кораби, плаващи под българско знаме и извършващи вътрешни превози.

(2) Наредбата се прилага и в случаите, когато кораби, плаващи под чуждо знаме, извършват вътрешни превози.

(3) Наредбата се прилага и в случаите, когато ро-ро пътнически кораби независимо от знамето, под което плават, извършват международни превози по редовна линия от или за българско пристанище.

Чл. 2. (1) Наредбата се прилага по отношение на:

1. нови пътнически кораби;

2. съществуващи пътнически кораби с дължина 24 m и повече;

3. високоскоростни пътнически кораби независимо от знамето, под което плават, когато извършват вътрешни превози.

(2) Разпоредбите на наредбата не се прилагат по отношение на:

1. пътнически кораби, които:

а) не се задвижват от механичен двигател;

б) са построени от материал, различен от стомана или друг подобен материал, и не са обхванати от стандартите, отнасящи се до високоскоростните плавателни съдове (Резолюция MSC 36 (63) или MSC 97 (73) на Комитета по морска безопасност на Международната морска организация (ИМО)) или плавателни съдове с динамична устойчивост (Резолюция А.373 (Х) на Асамблеята на Международната морска организация);

в) са дървени с примитивна конструкция;

г) са оригинални и индивидуални репродукции на исторически пътнически кораби, проектирани преди 1965 г., построени предимно от оригинални материали;

д) са плавателни съдове за развлечение, освен ако те не са или няма да бъдат окомплектовани с екипаж, и превозват повече от 12 пътници с търговски цели;

е) са използвани изключително в акваторията на пристанищата;

2. високоскоростни пътнически кораби, които са:

а) плавателни съдове за развлечение, освен ако не са или няма да бъдат окомплектовани с екипаж и превозват повече от 12 пътници с търговски цели;

б) използвани изключително в акваторията на пристанищата;

3. военни кораби и гранично-полицейски кораби.

Чл. 3. (1) Пътническите кораби се разделят на класове в зависимост от морския район, в който плават, както :

1. клас А – извършват вътрешни превози, с изключение на превозите, описани в класове В, С и D;

2. клас В – извършват вътрешни превози, по време на които не се отдалечават на повече от 20 мили от бреговата линия, където корабокрушенците могат да излязат на сушата при височината на водата, съответстваща на средната височина на прилива;

3. клас С – извършват вътрешни превози в морски райони, където вероятността да попаднат на вълни, надвишаващи 2,5 m, е по-малка от 10 % за период една година при целогодишна експлоатация или за специфичен ограничен период от годината при експлоатация изключително само през такъв период (напр. експлоатация през летен период), по време на които корабите не се намират на повече от 15 мили от убежище, нито на повече от 5 мили от бреговата линия, където корабокрушенците могат да излязат на сушата при височината на водата, съответстваща на средната височина на прилива;

4. клас D – извършват вътрешни превози в морски райони, където вероятността да попаднат на вълни, надвишаващи 2,5 m, е по-малка от 10 % за период една година при целогодишна експлоатация или за специфичен ограничен период от годината за експлоатация изключително само през такъв период (напр. експлоатация през летен период), по време на които те никога не се намират на повече от 6 мили от убежище, нито на повече от 3 мили от бреговата линия, където корабокрушенците могат да излязат на сушата при височината на водата, съответстваща на средната височина на прилива.

(2) За високоскоростните пътнически съдове се прилагат съответните категории, определени в Глава 1, т. 1.4.10 и 1.4.11 от Кодекса за високоскоростни плавателни съдове от 1994 г. или в Глава 1, т. 1.4.12 и 1.4.13 от Кодекса за високоскоростни плавателни съдове от 2000 г.

(3) Изпълнителна агенция „Морска администрация” изготвя и осъвременява списък на морските райони, който се публикува в „Известие до мореплавателите”.

(4) Изпълнителна агенция „Морска администрация” в качеството й на администрация на държава-домакин изготвя и списък на морските райони, през които преминават ро-ро пътнически кораби, извършващи рейсове по редовна линия за или от български пристанища, който е част от списъка по ал. 3. В списъка на морските райони се включват и данни за съответните стойности на значителната височина на вълните в тези райони.

(5) Морските райони по ал. 4 и приложимите стойности на значителната височина на вълните в тези райони се определят посредством споразумения между Изпълнителна агенция „Морска администрация” и съответните администрации на държавите - членки на Европейския съюз, или, когато е приложимо и възможно, между Изпълнителна агенция „Морска администрация” и трети страни в двата края на маршрута.

(6) Списъкът на морските райони по ал. 3 се изготвя и осъвременява в съответствие с процедура от системата за управление на качеството на Изпълнителна агенция „Морска администрация”. Списъкът съдържа съответните морски райони и очертава зоните за целогодишна и за ограничен период от годината експлоатация на класовете кораби. За определяне на районите се използват критериите за класовете, посочени в ал. 1.

(7) Ако маршрутът на пътнически ро-ро кораб преминава през повече от един морски район, корабът отговаря на специфичните изисквания за устойчивост за най-голямата стойност на значителната височина на вълната, определена за тези райони.

(8) Информацията по ал. 3 и 4 се публикува на интернет страницата на Изпълнителна агенция „Морска администрация”.

(9) С оглед изпълнение на изискванията за радиокомуникация се прилагат определенията за морски райони, посочени в правило 2, Глава IV от Конвенция SOLAS'74.

Чл. 4. Изпълнителна агенция „Морска администрация” уведомява Европейската комисия за адреса, на който е публикувана информацията за морските райони по чл. 3, ал. 3 и 4 .

Чл. 5. Изпълнителна агенция „Морска администрация” не може да спира от експлоатация пътнически кораби или високоскоростни пътнически кораби, когато извършват вътрешни превози и отговарят на изискванията на тази наредба.

Чл. 6. (1) Изпълнителна агенция „Морска администрация” в изпълнение на задълженията си на администрация на държава-домакин признава свидетелства за сигурност на високоскоростен кораб и разрешително за плаване с високоскоростен кораб или свидетелство за сигурност на пътнически кораб, издадени от държава - членка на Европейския съюз, на високоскоростни пътнически кораби или пътнически кораби, когато извършват вътрешни превози.

(2) Изпълнителна агенция „Морска администрация” в изпълнение на задълженията си на администрация на държава-домакин признава свидетелства, издадени от държава - членка на Европейския съюз, удостоверяващи съответствието със специфичните изисквания за устойчивост на ро-ро пътнически кораби съгласно Приложение № 1.

(3) Изпълнителна агенция „Морска администрация” в изпълнение на задълженията си на администрация на държава-домакин признава свидетелства, издадени от трета страна, удостоверяващи съответствието със специфичните изисквания за устойчивост на ро-ро пътнически кораби съгласно Приложение № 1.

Чл. 7. Изпълнителна агенция „Морска администрация” установява съответствието на ро-ро пътнически кораб, плаващ под знамето на държава, която не е държава - членка на Европейския съюз, с изискванията за безопасност за новите и съществуващите пътнически кораби, които извършват вътрешни превози съгласно Приложение № 1, преди въвеждането му в експлоатация по вътрешни превози.

Чл. 8. Не се извършва одобряване и изпитване по реда на тази наредба на корабно оборудване, описано в Приложение № 1 от Наредба № 54 от 2004 г. за техническите изисквания и оценяване съответствието на оборудването на морските кораби (Обн. ДВ. бр.76 от 2004г., изм. ДВ. бр.39 от 2009г., попр. ДВ. бр.44 от 2009г., изм. ДВ. бр.32 от 2010г.), отговарящо на разпоредбите на Наредба № 54, което се счита, че е в съответствие с разпоредбите на тази наредба.

Чл. 9. (1) Към нови пътнически кораби от класове A, В, С и D се прилагат следните изисквания за безопасност:

1. конструкцията и поддръжката на корпуса, главните и спомагателните механизми, електрическите уредби и автоматизацията съответстват на правилата на призната организация в съответствие с разпоредбите на Наредба № 4 от 9 януари 2004 г. за признаване на организации за извършване на прегледи на кораби и корабопритежатели (обн. ДВ. бр.7 от 2004г., изм. ДВ. бр.24 от 2006г., изм. ДВ. бр.15 от 2007г., изм. ДВ. бр.30 от 2009г.);

2. разпоредбите на Глава IV, V и VI на Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г. (Конвенция SOLAS'74), включително измененията GMDSS от 1988;

3. техническите изисквания към корабното навигационно оборудване, съдържащи се в правила 17, 18, 19, 20 и 21, Глава V от Конвенцията SOLAS от 1974 г.;

4. за кораби от клас А - изискванията по Конвенция SOLAS'74 и специфичните съответни изисквания по тази наредба;

5. за кораби с дължина 24 m и повече - изискванията на Международната конвенция за товарните водолинии 1966 г., като кораби от клас D се освобождават от изискванията за минимална височина в носовата част;

6. критерии с ниво на безопасност, еквивалентни на тези от Международната конвенция за товарните водолинии от 1966 г., се прилагат по отношение на кораби с дължина по-малка от 24 m за съответния клас.

(2) Новите пътнически кораби от класове A, B, C, и D се конструират и изграждат с непрекъсната палуба.

(3) Корабното навигационно оборудване, описано в Приложение № 1 от Наредба № 54 от 12.07.2004 г. за техническите изисквания и оценяване съответствието на оборудването на морските кораби се счита за съответстващо на изискванията за типово одобрение в правило 18.1, Глава V от Конвенцията SOLAS от 1974 г.

Чл. 10. (1) Към съществуващи пътнически кораби от класове A, В, С и D се прилагат следните изисквания за безопасност:

1. по чл. 9, ал. 1, т. 1 - 3 ;

2. за кораби от клас А – разпоредбите, предвидени в Конвенция SOLAS'74 за съществуващите пътнически кораби и на тази наредба;

3. в случаите, когато Република България е държава-домакин, преди съществуващите пътнически кораби от класове C и D да започнат да изпълняват редовни вътрешни превози, администрацията на държавата на знамето на тези кораби осигурява съгласуваността с Изпълнителна агенция „Морска администрация” относно прилагането на правилата по наредбата;

4. ремонтите, измененията и модификациите от основен характер и свързаното с това преоборудване на съществуващи пътнически кораби са в съответствие с изискванията на наредбата за нови кораби, като изменения, направени на съществуващ кораб, чиято цел е единствено да се постигне по-високо ниво на живучест, не се считат за изменения от основен характер.

(2) Ако в Конвенция SOLAS'74 не са указани по-ранни дати, корабите по ал. 1, т. 2 се привеждат в съответствие с изискванията на наредбата в сроковете по ал. 3, т. 1 - 5.

(3) Ако в наредбата не са указани по-ранни дати, съществуващите пътнически кораби от класове В, С и D се привеждат в съответствие с изискванията на наредбата в следните срокове:

1. кораби, построени преди 1 януари 1940 г. - до 1 юли 2006 г.;

2. кораби, построени на или след 1 януари 1940 г., но преди 31 декември 1962 г. - до 1 юли 2007 г.;

3. кораби, построени на или след 1 януари 1963 г., но преди 31 декември 1974 г. - до 1 юли 2008 г.;

4. кораби, построени на или след 1 януари 1975 г., но преди 31 декември 1984 г. - до 1 юли 2009 г.;

5. кораби, построени на или след 1 януари 1985 г., но преди 1 юли 1998 г. - до 1 юли 2010 г.

Чл. 11. (1) Към високоскоростните пътнически кораби се прилагат следните изисквания за безопасност:

1. построените преди 1 януари 1996 г. и неотговарящи на изискванията на Международния кодекс за безопасност на високоскоростен кораб продължават да плават, ако се освидетелстват според същия кодекс;

2. построените преди 1 януари 1996 г. и неотговарящи на изискванията на Международния кодекс за безопасност на високоскоростен кораб не могат да извършват вътрешни превози, освен ако не извършват вътрешни превози към датата на влизане в сила на тази наредба; в този случай тези съдове отговарят на изискванията на Кодекса за безопасност на динамично поддържани плавателни съдове;

3. строежът, поддръжката и оборудването на високоскоростни пътнически кораби е в съответствие с правилата на призната организация в съответствие с разпоредбите на Наредба № 4 от 9 януари 2004 г. за признаване на организации за извършване на прегледи на кораби и корабопритежатели (обн. ДВ. бр.7 от 2004г., изм. ДВ. бр.24 от 2006г., изм. ДВ. бр.15 от 2007г., изм. ДВ. бр.30 от 2009г.).

4. построените или подлежащите на ремонт, промени или модификации, които са от съществен характер, на или след 1 януари 1996 г., трябва да отговарят на изискванията на правила X/2 и Х/3 от Конвенцията SOLAS от 1974 г., освен ако:

а) техният кил е бил поставен или те са били в подобен етап на строителство не по-късно от юни 1998 г., и

б) доставката и подготовката за въвеждане в експлоатация са осъществени не по-късно от декември 1998 г., и

в) те отговарят изцяло на изискванията на Кодекса за безопасност на плавателни съдове с динамична устойчивост (DSC Code), съдържащ се в Резолюция А.373 (Х) на Асамблеята на ИМО, изменена с Резолюция MSC 37 (63) на Комитета по морска безопасност на ИМО;

(2) Пътнически кораби от класове B, C или D, извършващи вътрешни превози в морски зони, не се считат за високоскоростни пътнически кораби, когато:

1. тяхното водоизместване, съответстващо на проектната водолиния, е по-малко от 500 m3; и

2. тяхната максимална скорост, определена в Глава 1, т. 1.4.30 от Кодекса за високоскоростни плавателни съдове от 1994 г. и в Глава 1, т. 1.4.37 от Кодекса за високоскоростни плавателни съдове от 2000 г., е по-малка от 20 възела;

Чл. 12. Към ро-ро пътнически кораби се прилагат следните изисквания за безопасност:

1. за ро-ро пътнически кораби от класове A, B и C, чийто кил е заложен или които са били на подобен етап на строителство на или след 1 октомври 2004 г., се прилагат изискванията за устойчивост на ро-ро пътнически кораби съгласно Приложение № 1;

2. за ро-ро пътнически кораби от класове А и В, чийто кил е заложен или които са били на подобен етап на строителство преди 1 октомври 2004 г., се прилагат изискванията за устойчивост на ро-ро пътнически кораби съгласно Приложение № 1 към 1 октомври 2010 г., освен ако не са изведени от експлоатация на тази или на по-късна дата, на която ще достигнат възраст 30 години, но във всички случаи не по-късно от 1 октомври 2015 г.

Чл. 13. Изискванията за безопасност за новите и съществуващите пътнически кораби, които извършват вътрешни превози, са посочени в Приложение № 1.

Чл. 14. (1) На новите и съществуващите пътнически кораби, плаващи под българско знаме и отговарящи на изискванията по тази наредба, Изпълнителна агенция „Морска администрация” издава свидетелство за сигурност (безопасност) на пътнически кораб – при условия и по ред, определени в Наредба № 5 от 1.09.2004 г. за корабните документи (обн., ДВ, бр. 88 от 2004 г., доп., бр. 109 от 2004 г., изм. ДВ. бр.73 от 2005 г., изм. ДВ. бр. 9, 30 и 49 от 2009 г., изм. ДВ. бр. 54 от 2010 г., изм. ДВ. бр. 11 от 2011 г.).

(2) На новите и съществуващите ро-ро пътнически кораби, плаващи под българско знаме и отговарящи на специфичните изисквания за устойчивост съгласно Приложение № 1, Изпълнителна агенция „Морска администрация” издава свидетелство, удостоверяващо съответствието с изискванията по Приложение № 1 , при условия и по ред, определени в Наредба № 5 от 1.09.2004 г. за корабните документи.

(3) Преди да издаде разрешително за плаване с високоскоростен пътнически кораб и разрешително за плаване с динамично поддържан кораб, извършващи вътрешни превози в държава - членка на Европейския съюз, Изпълнителна агенция „Морска администрация” съгласува с администрацията на държавата домакин всички условия, свързани с неговата експлоатация в тази държава. Всяко от тези условия се вписва от Изпълнителна агенция „Морска администрация” в разрешителното.

Чл. 15. Прегледите за издаване на свидетелствата по чл. 14 се извършват в съответствие с разпоредбите на Наредба № 11 от 26 април 2004 г. за прегледите на корабите и корабопритежателите (Обн. ДВ. бр.52 от 2004г., изм. ДВ.бр. 101 от 2004г., изм. ДВ. бр.9, 30 и 49 от 2009г.).

Чл. 16. Прегледите по чл. 15 се извършват от Изпълнителна агенция „Морска администрация” или оправомощени организации на основание Наредба № 4 от 9 януари 2004 г. за признаване на организации за извършване на прегледи на кораби и корабопритежатели (обн. ДВ. бр.7 от 2004г., изм. ДВ. бр.24 от 2006г., изм. ДВ. бр.15 от 2007г., изм. ДВ. бр.30 от 2009г.).


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28

Свързани:

Общи разпоредби icon1. контекст на предложението на 6 октомври 2011 г. Комисията представи своето предложение за регламент за определяне на общи разпоредби за ефрр, есф
На 6 октомври 2011 г. Комисията представи своето предложение за регламент за определяне на общи разпоредби за ефрр, есф, Кохезионния...
Общи разпоредби iconПърва общи разпоредби
Първомай, в съответствие със Закона за общинската собственост и другите разпоредби на действащото законодателство
Общи разпоредби iconНсфомсп общи Разпоредби Национални Стандарти за Финансови Отчети за Малки и Средни Предприятия Общи Разпоредби
Национални Стандарти за Финансови Отчети за Малки и Средни Предприятия Общи Разпоредби
Общи разпоредби icon2012 общи положения раздел I. Общи разпоредби чл. 1
Чл с този правилник се урежда дейността на ег ”Бертолт Брехт” – гр. Пазарджик, ул. „Пирдоп“ 1
Общи разпоредби iconОбщи търговски условия с венид еър общи разпоредби
В допълнение на всички приложими нормативни актове, договори и конвенции, следните условия за работа и сътрудничество представляват...
Общи разпоредби iconОбщи разпоредби
Наредба №3 от  за метеорологичното обслужване на гражданското въздухоплаване
Общи разпоредби iconОбщи разпоредби
Разпоредбите на този закон се прилагат и за продуктите, посочени в приложение №1
Общи разпоредби iconОбщи разпоредби
Чл. (1) С тази наредба се определят минималните изисквания и националните стандарти
Общи разпоредби iconНационални стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия общи разпоредби

Общи разпоредби iconОбщи разпоредби
Камара на ландшафтните архитекти за управление, планиране, опазване и поддръжка на ландшафта
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом