Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост
ИмеПрограма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост
страница1/3
Дата на преобразуване22.05.2013
Размер265.89 Kb.
ТипПрограма
източникhttp://www.kirkovo.bg/news_prilojenia/Programa_OS_project.doc
  1   2   3
ПРОЕКТ!


ПРОГРАМА


за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост

през 2013 г.


І ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинската собственост е разработена на основание разпоредбите на чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост.

Придобиването, управлението и разпореждането с недвижими и движими имоти – собственост на общината се извършва под общото ръководство и контрол на Общински съвет, съобразно разпоредбите на закона и на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС Кирково.

Основният принцип при управлението и разпореждане с имоти общинска собственост трябва да е съобразен с чл.11 ал.1 от Закона за общинската собственост, където законово са регламентирани принципите за нейното управление, а именно “в интерес на населението в общината, съобразно разпоредбите на закона и с грижата на добър стопанин”.

Основният ангажимент на Община Кирково е да стопанисва и се грижи за имотите публична общинска собственост, като добър стопанин, в предвид важната им функция за цялото население в Общината. Освен от собствени средства, залегнали в бюджета, нов момент в поддръжката и реконструкцията им е усвояването на средства от европейските фондове и други програми. За да може Община Кирково да участва в такъв вид програми, както и за изпълнение на инвестиционната програма е важно тя да е финансово стабилна и обезпечена. Тук е важната роля на доброто управлението на общинска собственост, което носи приходи в общинския бюджет чрез събиране на наеми, приходи от продажби, такси и др.

Съгласно чл. 14, ал. 2 от ЗДБРБ за 2013 год., „паричните постъпления от продажба на общински нефинансови активи се изразходват само за финансиране изграждането, основен и текущ ремонт на социална и техническа инфраструктура, както и за погасяване на ползвани заеми за финансиране на проекти на социалната и техническата инфраструктура”.


Настоящата програмата отразява намеренията на Община Кирково за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2013 г. Тя съдържа:

1. прогноза за очакваните приходи и необходимите разходи, свързани с придобиването, управлението и разпореждането с имоти – общинска собственост;

2. описание на имотите, които общината има намерение да предложи за предоставяне под наем, за продажба, за внасяне като непарична вноска в капитала на търговски дружества, за учредяване на ограничени вещни права, за публично-частно партньорство или за предоставяне на концесия.

3. описание на имотите, които общината има намерение да предложи за замяна, с подробно описание на нуждите и вида на имотите, които общината желае да получи в замяна;

4. описание на имотите, които общината има намерение да придобие в собственост, и способите за тяхното придобиване;


ІІ. Прогноза за очакваните приходи и необходимите разходи свързани с придобиването, управлението и разпореждането с имоти – общинска собственост

ІІ.1. Очаквани приходи от управление и разпореждане с общинско имущество за бюджетната 2013 година:
І. Приходи от наем на имущество

1.

Общински терени – такси от събори, пазари и други

15 000

2.

Отдаване под наем на общинско имущество

65 000
ОБЩО:

80 000
ІІ. Приходи от наеми на земя

1.

Отдаване под наем на земеделска земя, пасища и мери

5 500
ОБЩО:

5 500
ІІІ. Постъпления от продажба на сгради

1.

Продажба на жилищни имоти

32 000

2.

Продажба на нежилищни имоти

120 000
ОБЩО:

152 000
ІV. Постъпления от продажба на земя

1.

УПИ

90 000
ОБЩО:

90 000
V. Постъпления от продажба на нематериални ДА
Учредяване право на строеж за нежилищни имоти

4 000
VІ. Технически услуги

3 000
ВСИЧКО ПОСТЪПЛЕНИЯ:

334 500


ІІ.1.2. Очаквани разходи по управление и разпореждане с общинско имущество за бюджетната 2013 година:
І. Разходи за материали

1.

Документация, съпровождаща маркирането и отчета на дървесината

200

2.

Превозни билети

200
ОБЩО:

400
ІІ. Разходи за външни услуги

1.

Издаване на скици и други услуги, свързани с дейността

5 000

2.

Изготвяне на пазарни оценки

10 000

3.

За обявления

2 000

4.

Трасиране, заснемане на имоти

10 000

5.

Закупуване на Програмни продукти за изпълнение на дейности

3 853
ОБЩО:

30 853
ІІІ. Придобиване на имоти

1.

Чрез закупуване-Решение №110/25.07.2012г. на ОбС Кирково

15 424

2.

Чрез отчуждаване, за задоволяване на общински нужди

5 000
ОБЩО:

20 424
ВСИЧКО РАЗХОДИ:

Посочените приходи Община Кирково има намерение да реализира, чрез:


Отдадените под наем нежилищни имоти, според тяхното предназначение със срок на действие на договорите и през 2013г., както следва:Предназначение на помещения по вид дейност


Общ брой договори

1.

За търговска дейност117

2.

За офиси

3.

За услуги

4.

За клубна дейност

5.

Лекарски и дентални кабинетиІІІ.ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ОТДАДЕ ПОД НАЕМ:


1.Ежемесечно ще се отдават под наем всички имоти, чиито договори изтичат през 2013 год., видно от Приложение № 1, неразделна част от Програмата.

2.Имоти с отпаднало обществено предназначение при интерес от желаещи, след постъпване на заявления в „Общински център за услуги и информация на гражданите и бизнеса” при ОбА Кирково и допълване в Годишната програма за управлението и разпореждането с имоти – общинска собственост за 2013г.


ІІ.2. Отдадени общински жилищни имоти под наем :
Местонахождение по райони

Брой договори към м.декември 2012г.

1.

Район Кирково

3

2.

Район Чорбаджийско

2

3.

Район Бенковски

13

4.

Район Фотиново

6
Общо:

24
  1   2   3

Свързани:

Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост iconПрограма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост
Настоящата Програма отразява намеренията на Община Кърджали за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2013...
Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост iconПрограма за управление и разпореждане с имоти, общинска
Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост е разработена на основание разпоредбите на чл. 8,...
Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост iconПрограма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2013 Г
Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинската собственост е разработена на основание разпоредбите на чл. 8,...
Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост iconПрограма за управление и разпореждане
Закона за общинската собственост и чл. 4а, ал. 3 от Наредба №5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,...
Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост iconПрограма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 20
Прогноза за очаквани приходи, свързани с управление и разпореждане с имоти – общинска собственост
Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост iconПрограма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост
Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинската собственост е разработена на основание разпоредбите на чл. 8,...
Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост iconПрограма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост
Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинската собственост е разработена на основание разпоредбите на чл. 8,...
Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост iconС имоти общинска собственост
Настоящата програма е в изпълнение на основните цели, принципи и приоритети, посочени в стратегията по чл. 8 ал. 8 на Закона за общинската...
Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост iconПрограма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в община кърджали през 2012 Г
Настоящата Програма отразява намеренията на Община Кърджали за управление и разпореждане с имоти – общинска собстевност през 2012...
Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост iconПрограма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2013 Г
Закона за общинската собственост, чл. 4, от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом