Министерство на околната среда и водите
ИмеМинистерство на околната среда и водите
Дата на преобразуване22.05.2013
Размер26.06 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.riosv-montana.com/old/reports/report147.doc
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ


Проект!!!

З А П О В Е Д

№………………София, ………………..


На основание чл. 12, ал. 6, във връзка с чл. 6, ал. 1, т. 3 и т. 4 от Закона за биологичното разнообразие и т. 1 от Решение на Министерски съвет № 122 от 02.03.2007 г. (обн. в “Държавен вестник” бр. 21/09.03.2007 г.):


1. Обявявам защитена зона “Остров до Горни Цибър”, с идентификационен код BG0002008, в землището на с. Горни Цибър, община Вълчедръм, област Монтана с обща площ 2 184.270 дка.


2. Предмет на опазване в защитена зона “Остров до Горни Цибър” са следните видове птици:

2.1. Видове по чл. 6, ал.1, т. 3 от Закона за биологичното разнообразие:

Малък корморан /Phalacrocorax pygmeus/, Къдроглав пеликан /Pelecanus crispus/, Малък воден бик /Ixobrychus minutus/, Бяла лопатарка /Platalea leucorodia/, Белоока потапница /Aythya nyroca/;

2.2. Видове по чл. 6, ал. 1, т. 4 от Закона за биологичното разнообразие:

Голям корморан /Phalacrocorax carbo/;


3. Защитената зона по т. 1 се обявява с цел:

3.1. Опазване и поддържане на местообитанията на посочените в т. 2 видове птици за постигане на тяхното благоприятно природозащитно състояние.

3.2. Възстановяване на местообитания на видове птици по т. 2, за които е необходимо подобряване на природозащитното им състояние.


4. В границите на защитена зона “Остров до Горни Цибър” се включват поземлени имоти с номера 000001- част (1761.870 дка), 000003, 000004 и 000005 съгласно Картата на възстановената собственост на землището на с. Горни Цибър, ЕККАТЕ 16639, община Вълчедръм, област Монтана, към 20.12.2007 г., с обща площ 2 184.270 дка.


5. Пълният опис на координатите на точките, определящи границата на защитена зона “Остров до Горни Цибър”, с код BG0002008, както и координатният регистър на частта от имот по т. 4 се съхраняват и са на разположение в Министерство на околната среда и водите и РИОСВ – Монтана.


6. В границите на защитената зона се забранява:

6.1. строителството на пристанища, терминали и промишлени предприятия;

6.2. унищожаването на островни образувания;

6.3. извършването на сечи в горите от местни видове, които водят до намаляване на тяхното площно разпространение или до смяна на видовете;

6.4. добива на инертни материали;

6.5. депонирането и временно съхранение на отпадъци;

6.6. извършването на дейности, свързани с отводняване или пресушаване на затони, мочурища и естествени водни обекти;

6.7. използването на неселективни средства за борба с вредителите по горите.


7. Защитена местност „Остров Цибър”, обявена по реда на Закона за защитените територии, попадаща в границите на защитена зона „Остров до Горни Цибър”, с код BG0002008, запазва статута, категорията, границите си и режима си на опазване. Горното не отменя прилагането на забраните и ограниченията по настоящата заповед за тази територия.


8. В срок до две години от влизане в сила на настоящата заповед, РИОСВ – Монтана да предприеме необходимите действия по отразяване на защитената зона в Картата на възстановената собственост, Кадастъра и имотния регистър за землището.


9. Защитена зона “Остров до Горни Цибър”, код BG0002008, да се впише в регистрите на защитените зони на МОСВ и РИОСВ – Монтана.


10. Нарушителите на тази заповед се наказват съгласно административно-наказателни разпоредби на Закона за биологичното разнообразие.


11. Заповедта влиза в сила от деня на обнародването й в “Държавен вестник”.


12. Заповедта не подлежи на обжалване.


МИНИСТЪР:/ П /

ДЖЕВДЕТ ЧАКЪРОВ

Свързани:

Министерство на околната среда и водите iconМинистерство на околната среда и водите изпълнителна агенция по околна среда
Осигуряване на единна непрекъсната комуникационна свързаност чрез виртуална частна мрежа (ip vpn) за обекти от системата на Министерство...
Министерство на околната среда и водите iconМинистерство на околната среда и водите
На основание §12б, ал. 3, т. 2 във връзка с ал. 1 от пзр на Закона за опазване на околната среда, Висшият експертен екологичен съвет...
Министерство на околната среда и водите iconМинистерство на околната среда и водите регионална инспекция по околната среда и водите враца
Съобщение по чл. 5,ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда/овос/ /пмс...
Министерство на околната среда и водите iconМинистерство на околната среда и водите докла д п о
Мисията на Министерството на околната среда и водите е да съхрани природните богатства на България и да осигури здравословна околна...
Министерство на околната среда и водите iconРепублика българия министерство на околната среда и водите
Министерство на околната среда и водите на България със съдействието на Федерална агенция по околна среда, Австрия
Министерство на околната среда и водите iconМинистерство на околната среда и водите регионална инспекция по околната среда и водите смолян
Оценка на въздействието върху околната среда и Екологична оценка на планове и програми 34
Министерство на околната среда и водите iconМинистерство на околната среда и водите регионална инспекция по околната среда и водите смолян
Оценка на въздействието върху околната среда, Екологична оценка и Комплексни разрешителни 47
Министерство на околната среда и водите iconРепубликабългари я министерство на околната среда и водите съобщение
Министърът на околната среда и водите на основание чл. 62а, ал. 1 във връзка с чл. 46, ал. 1,т. 1, б. „б” от Закона за водите, съобщава,...
Министерство на околната среда и водите iconРепубликабългари я министерство на околната среда и водите съобщение
Министърът на околната среда и водите на основание чл. 62а, ал. 1 във връзка с чл. 46, ал. 1,т. 1, б. „ж” от Закона за водите, съобщава,...
Министерство на околната среда и водите iconМинистерство на околната среда и водите регионална инспекция по околната среда и водите враца
Наредбата за ео/ /ДВ, бр. 57/2004г./, представената писмена документация и информация от възложителя по чл. 8 от Наредбата за ео...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом