¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ решени е
Име¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ решени е
Дата на преобразуване22.05.2013
Размер25.25 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.dolni-dabnik.acstre.com/Files/FileType_14/RESHENIE 267.doc

гр. Долни Дъбник, ул.”Христо Янчев” №59; тел.: 06514/23-84, факс: 20-70;

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Р Е Ш Е Н И Е


267


от Протокол №31/26.03.2010год.


Относно:Прекратяване на съсобствеността чрез доброволна делба на УПИ №I-515,кв.20 по плана на с.Г.Дъбник, между община Долни Дъбник и Тодор Петков Йорданов от с.Горни Дъбник.


На основание 21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА; чл.36, ал.1, т.1 от ЗОС по чл.40а, ал.2, т.1 и ал.3 от НРПУРОИ


Общински съвет Долни Дъбник


Р Е Ш И :


1. Да се извърши доброволна делба на съсобствен недвижим имот: Урегулиран поземлен имот с площ 1680 кв.м. по акта за общинска собственост, а по скица-проект за изменение на ПУП-ЗП е 1500 кв.м. и масивна нежилищна сграда на два надземни етажа и сутерен, със застроена площ 480 кв.м., УПИ № І-515, квартал № 20 по плана на с.Горни Дъбник, между Община Долни Дъбник, притежаваща дворното място и 305/1445 идеални части от сградата и съсобственика Тодор Петков Йорданов от с.Горни Дъбник, притежаващ 1140/1445 идеални части от сградата, чрез образуване на два реални дяла, както следва:

Дял І – който се дава и става изключителна собственост на Община Долни Дъбник, представляващ: Урегулиран поземлен имот с проекто № І-515 с площ от 340(триста и четиридесет)кв.м. и южното крило на масивна нежилищна сграда на два надземни етажа и сутерен, със застроена площ от 208 кв.м., с обособяване на самостоятелен вход, съгласно скица-проект за изменение на ПУП-ЗП. Разгънатата застроена площ на делът от сградата е 626.90 кв.м., при граници: от две страни улица; от север- дял ІІ – УПИ №VІ-1191; от изток – УПИ №V-514, с пазарна оценка, изготвена от оценител на имоти, в размер на 77 730(седемдесет и седем хиляди, седемстотин и тридесет) лева и данъчната оценка 33 057 лева и

Дял ІІ - който се дава и става изключителна собственост на Тодор Петков Йорданов, представляващ: Урегулиран поземлен имот с проекто № VІ-1191 с площ от 1 160(хиляда сто и шестдесет) кв.м., и северното крило на масивна нежилищна сграда на два надземни етажа и сутерен, със застроена площ от 272 кв.м., с обособяване на самостоятелен вход, съгласно скица-проект за изменение на ПУП-ЗП, Разгънатата застроена площ на делът от сградата е 818.10 кв.м., при граници: от две страни улица; от изток – УПИ № ІІ-516 и УПИ № V-514; от юг – УПИ № І-515, с пазарна оценка, изготвена от оценител на имоти, в размер на 102 170(сто и две хиляди, сто и седемдесет) лева и данъчната оценка - 45 959 лева.


2. Пазарната оценка на идеалната част от сградата в УПИ №І-515, кв.20 по плана на с.Горни Дъбник – собственост на Тодор Петков Йорданов, с разгъната застроена площ от 1 140 кв.м. е в размер на 135 800(сто тридесет и пет хиляди и осемстотин)лева, а пазарната оценка на УПИ №І-515 в кв.20 от 1 680 км.м. и идеалната част от сградата – собственост на Община Долни Дъбник, с разгъната застроена площ от 305 кв.м., е в размер на 44 100(четиридесет и четири хиляди и сто)лева.


3.Уравнение на дяловете няма да се извършва.


4. Възлага на кмета на общината да издаде заповед и да сключи договор за доброволна делба на имота при условията на т.1 от решението.


Председател на

Общинския съвет:_____________

/М.Стойчева/


Техн.секретар:_______________

/Кр.Николова/


МС/КН

Свързани:

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ решени е iconРешени е

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ решени е iconРешени е
Протокол №
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ решени е iconДело №2-1-442/12 решени е

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ решени е iconРешени е
Общинският съвет гр. Пордим на основание чл. 21, ал. 3 от змсма и чл. 10, ал. 4 от подос
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ решени е iconРешени е
На основание чл. 8, ал. 2 и ал. 3 и във връзка с чл. 25, ал. 1 от Закона за обществени поръчки
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ решени е icon¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ решени е
На основание чл. 21, ал. 1, т. 5, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 21, ал. 2 от змсма и чл. 4, ал. 1 и ал. 3 от пмс №67/14....
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ решени е iconРешени е
На Общински съвет – Панагюрище, прието на заседание от 10. 12. 2009 г., Протокол №32
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ решени е iconРешени е
Производството е по чл. 63, ал. 1, предл последно от занн, във вр с чл. 208 и сл от апк
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ решени е iconРешени е
Производството е по иск с правно основание чл. 87, ал. 3 от Закона за задълженията и договорите
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ решени е iconРешени е
Производството е по обективно съединени искове с правно основание член 344, ал. 1, т. 1, 2 и 3 от кт
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом