Проект за интегриран столичен градски транспорт
ИмеПроект за интегриран столичен градски транспорт
страница4/16
Дата на преобразуване22.05.2013
Размер1.07 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://sofia.bg/pressecentre/obshtestveni poruchki/Bulgaria-nova dokumentazia.doc
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

Раздел V. ИЗИСКВАНИЯ И Доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците в оБществената поръчка4. Икономическо и финансово състояние.

4.1. Участникът в процедурата трябва да отговаря на следните изисквания за икономическо и финансово състояние:

4.1.1. да има реализиран специализиран оборот от договори за изготвяне на работни/технически проекти за изграждане и/или реконструкция на релсов път,контактни и кабелни мрежи за последните три приключили финансови години - минимум от 300 000 (триста хиляди) лева общо за трите години

4.1.2. да има реализиран специализиран оборот от договори за изпълнение на строително - монтажни работи за изграждане и/или реконструкция на релсов път, контактни и кабелни мрежи за последните три приключили финансови години - 15 000 000 /петнадесет милиона/ лева общо за трите години.

4.1.3. да има валидна застраховка „професионална отговорност” като лице, изпълняващо строителна дейност за строежи II категория.

4.1.4. да има валидна застраховка „професионална отговорност” в проектирането като лице, изпълняващо проектантска дейност на строежи II категория.

4.2. За доказване на икономическото и финансовото си състояние участниците представят следните документи:

4.2.1. заверено копие от годишните отчети за приходите и разходите и балансите за последните 3 приключили финансови години;

Изискването не се отнася за участници - физически лица, които не са регистрирани търговци.

Представянето на отчети за приходите и разходите и балансите не се изисква, когато същите са публикувани в Търговския регистър на Агенцията по вписванията.

4.2.2. справка за оборота от проектиране и строително-монтажни работи за последните три приключили финансови години, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си - справка по Образец № 7.

4.2.3. копие от застраховка „Професионална отговорност” като лице, изпълняващо строителна дейност за строежи II категория.

4.2.4. копие от застраховка ”Професионална отговорност в проектирането” като лице, изпълняващо проектантска дейност на строежи II категория.

5. Когато по обективни причини участникът не може да представи исканите от възложителя документи по т. 4.2., той може да докаже икономическото и финансовото си състояние с всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ. При констатиране от страна на участника, че не може да докаже икономическото и финансовото си състояние с изброените в т. 4.2 документи, той следва да отправи запитване до възложителя, в което да посочи документите, с които разполага. Запитването и отговорът се извършват по реда на Раздел IХ.6.

6. Технически възможности и квалификация.

6.1. Участник в процедурата трябва да отговаря на следните изисквания за технически възможности и квалификация:

6.1.1. опит в проектирането на подобни инфраструктурни обекти: за последните 3 години, включително до датата на подаване на офертите за участие не по-малко от 2 изпълнени работни/технически проекти за изграждане и/или реконструкция на релсов път, контактни и кабелни мрежи/. Поне 1 от обектите да e комплексeн и да включва и следните части: конструкции, пътна, отводняване, канализация и електроснабдяване.

6.1.2. опит в извършването на строително-монтажни работи на подобни обекти за последните 5 години включително до датата на подаване на офертите за участие - не по-малко от 2 обекта, сходни с предмета на поръчката /изграждане и/или реконструкция на релсов път, контактни и кабелни мрежи/., Поне един от обектите да e комплексeн и да включва и следните части: конструкции, пътна, отводняване, канализация и електроснабдяване.

6.1.3. квалификация на лицата, които ще изпълняват проектирането: Ръководителят на проекта да е строителен инженер със степен магистър, със специалност „Транспортно строителство” и да има стаж по специалността не по-малко от 5 г. В проектантския колектив трябва да има минимум по един проектант със следните специалности: Транспортно строителство, профил „Железопътно строителство”, Водоснабдяване и канализация, Геодезия, Електротехника, Електроенергетика и електрообзавеждане. Всички проектанти на участниците трябва да притежават пълна проектантска правоспособност и да са регистрирани в Регистъра на инженерите с пълна проектантска правоспособност към Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП) или съответен регистър на държавата в която са установени.

6.1.4. квалификация на лицата, които ще изпълняват СМР на обекта: Ръководният и техническият персонал на участниците трябва да притежава опит и квалификация, съответстваща на предмета на поръчката, осигуряващ качественото изпълнение на обекта:

Ключов експерт № 1. Този експерт следва да изпълнява функциите на Ръководител на обекта. Изисквания:

◄ Квалификация: Строителен инженер с образователно-квалификационна степен „Магистър”, със специалност: Транспортно или ЖП строителство.

◄ Професионален опит: Най-малко 5 (пет) години професионален опит по специалността, след придобиването на образованието;

Ключов експерт № 2 – електроинженер. Изисквания:

◄ Квалификация: Магистър със специалност: „Електроинженер”;

◄ Професионален опит: Най-малко 5 (пет) години професионален опит по специалността, след придобиването на образованието.

Ключов експерт № 3. Предвижда се експертът да осъществява функциите на „Отговорник по качеството”. Изисквания:

◄ Квалификация: Строителен инженер с образователно-квалификационна степен „Магистър”.

◄ Професионален опит: Най-малко 5 (пет) години професионален опит в областта на строителството, след придобиване на образованието;

Ключови експерти № 4 – Технически ръководители по съответните части: Контактна мрежа, кабелна мрежа и релсов път.

◄ Квалификация: средно техническо образование;

◄ Професионален опит: Най-малко 5 (пет) години професионален опит по специалността, след придобиването на образованието.

Участниците трябва да разполагат с квалифицирани строителни работници, обезпечаващи изпълнението на поръчката (видовете СМР, посочени в количествените сметки):

 • работници по изграждане и ремонт на релсов път – минимум 15 броя с минимум 3 (три) години опит: код по НКПД 71192001 Строител, релсови пътища и 71192002 Строител, пътища.

 • работници по изграждане и ремонт на контактно – кабелна мрежа – минимум 10 броя с минимум 3 (три) години опит: код по НКПД 72152007 Монтажник, железопътни кабели; или 7432001 – ел.монтьор, изграждане/поддържане/, ремонт на ел.проводни линии и мрежи;или 74132011 – ел.монтьор силови ел.кабели, подземни. Същите трябва да притежават минимум III-та квалификационна група по електробезопастност, както и свидетелства за правоспособност “машинист на подвижни работни площадки” съгласно Наредба № 1 от 2002 г.

6.1.5. Участникът трябва да притежава необходимото техническо оборудване за изпълнението на обществената поръчка:

 • специализирани автомобили за монтаж на ККМ, пригодени за работа по трамваен релсов път с междурелсие 1009мм- минимум 2 броя;

 • специализирани автомобили РП - минимум 2 броя;

 • автокран - минимум 2 броя;

 • изкопна машина - минимум 2 броя;

 • Багер-чук – минимум 1 брой;

 • Самосвали - минимум 3 броя;

 • Прицеп – минимум 2 броя;

 • Траверсо подбивна машина за междурелсие 1009мм


6.1.6. Участниците в процедурата трябва да разполагат или да имат сключен договор с орган за контрол от вида „С” (лаборатория), акредитиран съгласно БДС EN/ISO IEC 17020:2005 или еквивалентна акредитация.

6.1.7. Участникът да е внедрил следните системи:

- ISO 9001:2008 за управление на качеството на строителството или еквивалент, като обхвата на сертификата трябва да съответства на предмета на поръчката;

- ISO 14001:2004 за опазване на околната среда или еквивалент;


6.2. За доказване на технически възможности и квалификация участниците представят:

6.2.1. за доказване на опита в проектирането – списък съгласно Образец № 8 с договори, включително стойностите, датите и получателите. За посочените в списъка обекти да се приложат референции от Възложителите с посочена дата и стойност на договора.

6.2.2. За доказване на опита в строителството – списък съгласно Образец № 8 с договори.За посочените в списъка обекти да се приложат референции от Възложителите с посочена стойност, дата и място на строителството, както и дали е изпълнено професионално и в съответствие с нормативните изисквания.

   1. за доказване квалификацията на лицата, които ще изпълняват проектирането: списък на лицата от екипа, които ще изпълняват поръчката по Образец №9, автобиографии на членовете на екипа, копия от дипломи за придобита професионална квалификация. Да се приложи доказателство за ангажираността на съответния специалист за изпълнение на обществената поръчка (копие от трудова книжка, декларация за съгласие и др.). Когато участникът няма сключен трудов договор с член на екипа, задължително трябва да представи подписана от съответното лице декларация за съгласие – Образец №.10

6.2.4. удостоверения за пълна проектантска правоспособност и доказателство за вписване в Регистъра на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране за текущата година или декларация съгласно чл. 49. ал. 1 от ЗОП на членовете на екипа в съответствие с т.6.1.3. или съответните документи, съгласно националното законодателство на чуждестранните лица;

6.2.5. за доказване на квалификацията на лицата, които ще изпълняват строителството:

- Списък на ключовите експерти, които ще изпълняват поръчката по Образец №9А, автобиографии, копия от дипломи за придобита професионална квалификация; За отговорника по качеството да се приложат съответните доказателствени документи за квалификация. Доказателство за ангажираността на съответния специалист за изпълнение на обществената поръчка (копие от трудова книжка, декларация за съгласие и др.). Когато участникът няма сключен трудов договор с ключов експерт, задължително трябва да представи подписана от съответното лице декларация за съгласие – Образец №.10.

- Списъци на работниците по изграждане и ремонт на релсовия път и контактно-кабелната мрежа, придружени от документи доказващи професионалния опит /копия от трудовите книжки или други/, както и документи удостоверяващи квалификационната група по електробезопастност и свидетелсва за правоспособност за работа на подвижни работни площадки /само за работниците по контактно-кабелната мрежа/.

-Участниците следва да представят декларация за средния годишен брой на работниците и служителите, за последните три години, включително до датата на подаване на офертата.

6.2.6. За доказване на наличие на механизация за изпълнение на СМР - Списък на механизацията, която участникът ще използва за изпълнение на поръчката, по Образец №11. Доказателства за възможността на участника да използва тази механизация – справка за дълготрайните материални активи-собственост на участника и/или копие от договори напр. договори за наем, за лизинг, предварителни и др.

6.2.7. документ за собственост или договор с орган за контрол от вида „С” (лаборатория), акредитиран съгласно БДС EN/ISO IEC 17020:2005.

6.2.8. копие на сертификати за внедрена система за управление на качеството и околната среда.

6.3. Декларациите и списъците по т.4.2.2 и т.6.2 се подписват от законен представител на участника или от лице, изрично упълномощено от законния представител с нотариално заверено пълномощно.

6.4. Участникът може да представи удостоверение за регистрация в официален списък на одобрени стопански субекти на държава – членка на Европейския съюз. В този случай участникът няма да бъде отстранен от процедура по възлагане за обществена поръчка на основание, че не е представил някой от документите, при условие че обстоятелството се доказва от представеното удостоверение.

7. Участник може да използва ресурсите на едно или повече други физически или юридически лица (трето лице) при изпълнение на поръчката, при условие че докаже, че ще има на свое разположение тези ресурси.

8. Условията по т. 7 се прилагат и когато участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица;

9. Комисията ще приеме, че участникът ще има на разположение ресурсите на трето лице, ако представи договори или други документи, допустими от законодателството на държавата по тяхното местосключване, от които по безусловен начин може да бъде установено, че представените документи са с обвързваща сила за срока на изпълнение на договора.

9.1. Участник не може да се позове на подизпълнители и трети лица за изпълнение на квалификационните критерии по т. 4.1.1, 4.1.2, 6.1.1 и т.6.1.2.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

Свързани:

Проект за интегриран столичен градски транспорт iconСтолична община – „Проект за столичен интегриран градски транспорт
ЕО) №1083/2006. Проектът е на стойност 62,624 млн евро (122 482 833 лева), от които 50 млн евро е бфп по опрр; 12,624 евро е собствен...
Проект за интегриран столичен градски транспорт iconПрепис извлечение
Кмет на Община Бургас относно: Предложение за поемане на дълг чрез банков кредит за осигуряване необходимото съфинансиране по проект...
Проект за интегриран столичен градски транспорт iconI. 1 Наименование, адреси и място/места за контакт: Официално наименование
Интегриран градски транспорт на Бургас”, bg161PO001 5-01/2010/001, финансиран по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова...
Проект за интегриран столичен градски транспорт iconПротоко л
Подкрепа за интегриран градски транспорт в петте големи града", Приоритетна ос 1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие", Операция...
Проект за интегриран столичен градски транспорт iconПрограма " Регионално развитие "
Устойчиво и интегрирано градско развитие", операция 5 „Системи за устойчив градски транспорт ", по схема за предоставяне на безвъзмездна...
Проект за интегриран столичен градски транспорт iconОбщина бургас документаци я
Избор на звено за изпълнение на проект /зип/ и разработване на тръжни документации за провеждане на процедури за избор на изпълнители...
Проект за интегриран столичен градски транспорт iconI. 1 Наименование, адреси и място/места за контакт: Официално наименование
Наименование: Избор на звено за изпълнение на проект /зип/ и разработване на тръжни документации за провеждане на процедури за избор...
Проект за интегриран столичен градски транспорт iconПрогнозираното поскъпване на билетите за градски транспорт в столицата; инж. Сапунджиева, в какъв размер ще бъде поскъпването на билетите за градски транспорт в град София?
Събеседник: инж. Красимира Сапунджиева, директор на „Център за реализация на приходите“ към "Столична Компания за Градски Транспорт...
Проект за интегриран столичен градски транспорт icon345 взето с протокол №14 от 02. 08. 2012 г
О т н о с н о : Упълномощаване на представителя на Община Пловдив в оса на „Градски транспорт Пловдив” ад да гласува по проекто –...
Проект за интегриран столичен градски транспорт iconОбщина бургас
Обособена позиция I – Дизелови съчленени (18 м) автобуси за масов градски транспорт; Обособена позиция II – Метанови (cng) солови...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом