На околната среда
ИмеНа околната среда
страница5/5
Дата на преобразуване22.05.2013
Размер0.73 Mb.
ТипПрограма
източникhttp://www.zlataritsa.net/doc/Programi/Programa_okolna_sreda.doc
1   2   3   4   5

V.ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕПриложение: таблица


VІ.ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМАТА1.Отговорна дирекция и длъжностно лице за координация по изпълнението на програмата:

-Дирекция “Специализирана администрация” в общината

-Никола Василев Чанев – гл.специалист ”Екология и земеделие”


2.Комисия, която ще се събира периодично за отчитане на напредъка на програмата и ще взема решения по отношение на възникнали проблеми:

Председател: Теодора Косеркова – секретар на общината

Членове: 1. Никола Чанев – гл.спец.”Екология и земеделие”

2. Анета Хаджиева – Директор на Дирекция “СА”

3.Боряна Аврамова – Директор на Дирекция “СА”

4.Представител на Общински съвет гр.Златарица

5.Представител на РИОСВ гр.В.Търново

6.Представител на РИОКОЗ гр.В.Търново.


3.Схема за следене на напредъка по изпълнение на програмата:


Общински съвет взема решение
Внасяне на заседание на Общински съвет
Внасяне за разглеждане от постоянна комисия

към Общински съвет
Подготвяне отчет на извършената дейност от

Комисията по т.2, като орган , следящ изпълнението на програмата

Програмата ще се актуализира при необходимост.


След всяка одобрена от Общински съвет актуализация за същата ще бъде информирана Регионалната инспекция по опазване на околната среда и водите гр.В.Търново с представяне на отчет.


VІІ. ЛЕЧЕБНИ РАСТЕНИЯ


Законът за лечебните растения е закон, който урежда управлението на дейностите по опазване и устойчиво ползване на лечебните растения, включително събирането и изкупуването на получаваните от тях билки.

Законът за лечебните растения, определя режима на опазването и ползването им като част от естественият растителен генетичен фон със сегашна или бъдеща ценност.

Опазването включва поддържането и съхраняването на екосистемите, съдържащи лечебни растения, на естествените им местообитания.

Община Златарица като собственик на земи и гори, в които има находища на лечебни растения е приела тарифа за таксите за ползване на лечебни растения от земи, гори, води и водни обекти – общинска собственост.

На територията на общината се срещат следните видове лечебни растения: липа, глухарче, бял равнец, жълт кантарион, чер оман, лайка, гъби, които представляват най-използваните видове в традиционната ни народна медицина.

В горите на територията на община Златарица виреят различни видове гъби.Те, представляват специфична междинна биотична група между растенията и животните.

Установени са осем вида ядливи гъби, чието събиране може да представлява особен стопански интерес: горска печурка, обикновена манатарка, борова манатарка, пачи крак, кафява сърненка, обикновена масловка. Тяхното събиране е разрешено както за лични, така и за търговски нужди, но след издаване на разрешителен документ от общината или Държавно лесничейство – град Елена.

Общината има за цел да започне усилено опазване на лечебните растения в естествените им находища от увреждане и унищожаване като прилага системи от мерки и дейности, целящи запазването им – разрашителен режим.

В последните години се наблюдава значително намаляване числеността на популациите и площта им. Главната причина за това е силното човешко въздействие.

Много от видовете се събират неправилно / изкореняват се / и при това се унищожават находищата им.

Разнообразието на видовия състав, разнообразието от растителни съобщества е пряка функция от разнообразието от екологични фактори, определящи условията на живот.
1   2   3   4   5

Свързани:

На околната среда iconПрограма за опазване на околната среда
Програмата е разработена в съответствие с чл. 79, алинея 1 от Закона за опазване на околната среда в съответствие с Указанията на...
На околната среда iconУниверситет за национално и световно стопанство
Икономика на околната среда Отношения човек природа. Околната среда като актив. Оценка на околната среда. Критерии за вземане на...
На околната среда iconМинистерство на околната среда и водите регионална инспекция – стара загора
На основание чл. 93, ал. 3 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда и представената писмена документация от възложителя по...
На околната среда iconМинистерство на околната среда и водите
На основание §12б, ал. 3, т. 2 във връзка с ал. 1 от пзр на Закона за опазване на околната среда, Висшият експертен екологичен съвет...
На околната среда iconПрограма за
Програмата е разработена на основание чл. 79, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда в съответствие с указанията за общините...
На околната среда iconДо общински съвет враца
Министъра на околната среда и водите, а съдържанието и е подчинено на Закона за опазване на околната среда и Националната стратегия...
На околната среда iconПрограм а за кандидат-докторантски изпит по научна специалност Икономика и управление
Икономика на околната среда Отношения човек природа. Околната среда като актив. Оценка на околната среда. Критерии за вземане на...
На околната среда iconРегионална инспекция по околната среда и водите
Настоящият доклад е опит на експертите в Регионална инспекция по околна среда и води гр. Шумен да представят в синтезиран вид информация...
На околната среда iconПрограми за опазване на околната среда структура и съдържание на общинските програми за опазване на околната среда
Съгласно чл. 79, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, кметовете на общините разработват програми за опазване на околната...
На околната среда iconПрограма за опазване на околната среда
Програмата за опазване на околната среда на община Бяла се разработва на основание чл. 79, ал. 1 от Закона за опазване на околната...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом